Beleidsregels beoordeling participatieverzoek

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 11-09-2005 t/m 28-12-2005

Beleidsregels beoordeling participatieverzoek

Artikel 1. Beoordelingskader

[Vervallen per 29-12-2005]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van een participatieverzoek van een werkgever een beoordelingskader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 29-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels beoordeling participatieverzoek.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 augustus 2005

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Bijlage

[Vervallen per 29-12-2005]

A. Algemene voorwaarden

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a. participatieverzoek: verzoek van een werkgever aan UWV om deel te nemen in de reïntegratie van de werknemer indien het dienstverband tijdens ziekte eindigt;

  • b. reïntegratietraject: een door een reïntegratiebedrijf te verzorgen traject gericht op plaatsing bij een andere werkgever;

  • c. reïntegratie-interventie: een interventie gericht op vergroting van de sollicitatiekansen;

  • d. resterende loonkosten: Het brutoloon plus 8% vakantietoeslag over de resterende duur van het dienstverband.

 • 2. Een werkgever komt voor de participatieregeling in aanmerking als hij voor een werknemer wiens dienstverband tijdens maximaal 104 weken ziekte eindigt, een reïntegratietraject of reïntegratie-interventie start die:

  • a. noodzakelijk is;

  • b. langer duurt dan de resterende duur van het dienstverband en/of;

  • c. meer kost dan 70% van de resterende loonkosten.

 • 3. In het geval dat de reïntegratie activiteiten langer duren dan de resterende duur van het dienstverband en er een reïntegratietraject moet worden ingezet, neemt UWV de reïntegratie activiteiten na einde dienstverband over op basis van gezamenlijke contractering van een reïntegratiebedrijf. Er dient in deze situatie wel sprake te zijn van een arbeidsgehandicapte werknemer, aangezien er sprake is van vergoedingen vanuit het REA-fonds. UWV vergoedt een tijdevenredig deel van de kosten van het reïntegratietraject, met dien verstande dat de werkgever niet meer bijdraagt dan 70% van de resterende loonkosten. De overname van het reïntegratietraject is uitgewerkt in paragraaf B van deze beleidsregels.

 • 4. In het geval dat de reïntegratie activiteiten langer duren dan de resterende duur van het dienstverband, maar het betreft een reïntegratie-interventie, dan vergoedt UWV een tijdevenredig deel van de kosten, met dien verstande dat de werkgever niet meer bijdraagt dan 70% van de resterende loonkosten. De vergoeding aan de werkgever is uitgewerkt in paragraaf C van deze beleidsregels.

 • 5. In het geval de reïntegratie activiteiten binnen het dienstverband worden afgerond, maar de kosten bedragen meer dan 70% van de resterende loonkosten, dan betaalt UWV het meerdere. De vergoeding aan de werkgever is uitgewerkt in paragraaf D van deze beleidsregels.

 • 6. Een verzoek tot participatie moet vergezeld gaan van een probleemanalyse, een plan van aanpak, een voorstel inclusief prijsopgave voor een reïntegratietraject (plaatsingsplan) of reintegratie-interventie en een kopie van de loonstrook.

 • 7. Bij de bepaling van de (maximale) UWV-bijdrage blijft de omzetbelasting buiten beschouwing, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij deze niet kan verrekenen.

B. Reïntegratietraject duurt langer dan het dienstverband

[Vervallen per 29-12-2005]

Een verzoek om participatie moet uiterlijk vier weken voor de start van het reïntegratietraject worden ingediend. Aanvullend op deze voorwaarde geldt de bepaling dat het reïntegratietraject eerder dient te starten dan zes weken voor einde van het dienstverband.

1. Voorwaarden aan het reïntegratiebedrijf

[Vervallen per 29-12-2005]

In geval van participatie in een reïntegratietraject moet de werkgever het reïntegratietraject laten uitvoeren door een reïntegratiebedrijf.

Het reïntegratiebedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een reïntegratietraject te kunnen uitvoeren. Deze voorwaarden betreffen de kwaliteit en de liquiditeit/solvabiliteit en zijn vermeld in bijlage A van de toelichting op het beoordelingskader. Door het invullen van de daar genoemde verklaringen kan het reïntegratiebedrijf aantonen dat het aan de voorwaarden voldoet. Dergelijke verklaringen hoeft een bedrijf maar éénmaal in te vullen. Bij nieuwe aanvragen hoeft het bedrijf deze verklaringen niet opnieuw in te vullen. Deze verklaringen blijven gedurende één jaar geldig.

2. Het plaatsingsplan

[Vervallen per 29-12-2005]

Voor de reïntegratie activiteiten van de zieke werknemer dient een plaatsingsplan opgesteld te worden. Het plaatsingsplan moet volledig zijn. In een plaatsingsplan mogen geen posten opgenomen worden die later ingevuld worden.

Het plaatsingsplan moet de volgende informatie bevatten:

 • 1. Het opleidingsniveau van de cliënt en het sofi-nummer.

 • 2. Een beschrijving van de werkzaamheden die zullen worden verricht. De werkzaamheden moeten zijn gericht op het verkrijgen van duurzame betaalde arbeid. Er mogen geen werkzaamheden worden verricht die uit de gezondheidszorg gefinancierd worden.

 • 3. De verwachte begin en einddatum van de werkzaamheden. De duur van het totale reïntegratietraject mag nooit langer zijn dan twee jaar.

 • 4. De verwachte werkhervattingsdatum.

 • 5. De concrete beroepsactiviteiten die de cliënt kan verrichten na afloop van het reïntegratietraject.

 • 6. Een opgave van de kosten van de werkzaamheden. De kosten zijn inclusief de reiskosten van de cliënt op basis van € 0,12 per kilometer. Als er sprake is van een (medische) indicatie voor vervoer per auto, is de vergoeding € 0,29 per kilometer. De reiskosten worden door het reïntegratiebedrijf aan de cliënt vergoed.

Het plaatsingsplan moet door zowel het reïntegratiebedrijf als de cliënt worden ondertekend.

3. Maximale bijdrage en wijze van betalen

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1. De vergoeding die UWV betaalt aan het reïntegratiebedrijf bedraagt maximaal € 5.000. Indien wordt aangetoond dat een hoger bedrag noodzakelijk is om de cliënt te reïntegreren, kan UWV een hoger bedrag beschikbaar stellen voor uitvoering van het reïntegratietraject. In het plaatsingsplan dient gemotiveerd te worden waarom een hoger bedrag noodzakelijk is en dat voor het goedkoopste adequate alternatief is gekozen.

 • 2. De kosten van het reïntegratietraject worden door werkgever en UWV gezamenlijk betaald. Iedere partij betaalt een tijdevenredig deel van de kosten, met dien verstande dat de bijdrage van de werkgever niet meer bedraagt dan 70% van de resterende loonkosten. Het surplus boven de 70% wordt eveneens vergoed door UWV. Hierbij geldt evenwel dat de totale bijdrage door UWV gemaximeerd is, zoals vermeld onder punt 1.

 • 3. Op het reïntegratietraject is zowel voor werkgever als UWV resultaatfinanciering van toepassing. Dat betekent dat 50% van de kosten van een traject worden betaald op basis van inspanning en 50% op basis van resultaat.

 • 4. Onder plaatsing (resultaat) wordt verstaan: iedere cliënt die is gestart met het verrichten van betaalde arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor tenminste zes maanden en tenminste de helft van het aantal uren per week dat de cliënt geacht wordt te kunnen werken. De plaatsing wordt niet eerder geteld dan nadat door cliënt tenminste twee maanden betaalde arbeid is verricht. Deze termijn wordt verlengd met periode van onderbrekingen ten gevolge van ziekte. Onder betaalde arbeid wordt verstaan iedere vorm van arbeid als gevolg waarvan de cliënt inkomsten verwerft. In aanvulling op de plaatsingsdefinitie geldt voor de cliënt die een zelfstandig beroep uitoefent dat er sprake is van een plaatsing indien er door cliënt zelfstandige arbeid verricht is gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zes maanden. Plaatsing in uitzendwerk wordt analoog aan de plaatsing als zelfstandige als een plaatsing beschouwd indien er gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 6 maanden arbeid is verricht.

 • 5. De 50% van de kosten die UWV aan het reïntegratiebedrijf verschuldigd is op basis van inspanning wordt betaald nadat UWV verantwoordelijk is geworden voor de reïntegratie activiteiten. Het reïntegratiebedrijf kan dan een factuur sturen voor een bedrag van 50% van het tijdevenredig deel van de kosten van het reïntegratietraject.

 • 6. De 50% van de kosten die UWV aan het reïntegratiebedrijf verschuldigd is als plaatsingsvergoeding wordt betaald als de werknemer bij een nieuwe werkgever is geplaatst. Dit geldt eveneens voor het door UWV aan het reïntegratiebedrijf te betalen deel van de werkgeversbijdrage, voorzover die meer bedraagt dan 70% van de resterende loonkosten.

 • 7. UWV staat garant voor de door werkgever te betalen plaatsingsvergoeding, indien de werkgever in gebreke blijft. Hierbij geldt het onder 1 vermelde bedrag als maximum.

 • 8. Indien het beoogde resultaat van plaatsing niet wordt behaald en het traject (tussentijds) beëindigd wordt, dan stelt het reïntegratiebedrijf een gemotiveerde en door de werknemer ondertekende eindrapportage op. Het reïntegratiebedrijf kan UWV hiervoor een standaard bedrag van € 100 in rekening brengen.

C. Reïntegratie-interventie duurt langer dan het dienstverband

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1. In het geval dat sprake is van een reïntegratie-interventie die de duur van het resterende dienstverband overschrijdt, neemt UWV de interventie niet over door middel van contractering. UWV betaalt in dat geval aan de werkgever een bijdrage in de kosten van de reïntegratie activiteiten.

 • 2. De UWV-bijdrage betreft een tijdevenredig deel van de kosten van de interventie, met dien verstande dat de voor rekening van werkgever kosten maximaal 70% bedragen van de resterende loonkosten.

 • 3. Voorwaarde is dat:

  • a. de reïntegratie-interventie belemmeringen voor deelname aan het arbeidsproces moet opheffen;

  • b. de reïntegratie-interventie niet uit anderen hoofde wordt vergoed.

 • 4. Een verzoek om participatie moet uiterlijk vier weken voor de start van de reïntegratie-interventie worden ingediend.

 • 5. Het bedrijf dat de reïntegratie activiteiten uitvoert dient te voldoen aan kwaliteitscriteria. Het kan daarbij gaan om een reïntegratiebedrijf waarvan reeds door UWV is vastgesteld dat deze voldoet aan de kwaliteitseisen of een niet bij UWV bekende provider. De betreffende provider moet tenminste voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • c. certificaat waaruit deskundigheid blijkt;

  • d. verzekering wettelijke aansprakelijkheid;

  • e. bereidheid tot evaluatie van resultaten van reïntegratie-interventies;

  • f. borging privacy van cliënten;

  • g. levering verantwoordingsinformatie.

 • 6. De bijdrage bedraagt maximaal € 2.750. Indien wordt aangetoond dat een hoger bedrag noodzakelijk is om de cliënt te reïntegreren, kan UWV een hoger bedrag beschikbaar stellen voor uitvoering van de reïntegratie-interventie.

 • 7. De werkgever ontvangt de UWV-bijdrage op basis van een declaratie.

D. Reïntegratie activiteiten worden afgerond tijdens het dienstverband en de kosten bedragen meer dan 70% van de resterende loonkosten

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1. Indien de reïntegratie activiteiten kunnen worden afgerond vóórdat het dienstverband eindigt, maar de kosten van het reïntegratietraject of -interventie bedragen meer dan 70% van de resterende loonkosten, betaalt UWV een bijdrage aan de werkgever.

 • 2. Voorwaarde is dat:

  • a. de reïntegratie-interventie belemmeringen voor deelname aan het arbeidsproces moet opheffen;

  • b. de reïntegratie-interventie niet uit anderen hoofde wordt vergoed.

 • 3. Een verzoek om participatie moet uiterlijk vier weken voor de start van het reïntegratietraject of de reïntegratie-interventie worden ingediend.

 • 4. Het bedrijf dat de reïntegratie activiteiten uitvoert dient te voldoen aan kwaliteitscriteria. Het kan daarbij gaan om een reïntegratiebedrijf waarvan reeds door UWV is vastgesteld dat deze voldoet aan de kwaliteitseisen of een niet bij UWV bekende provider. De betreffende provider moet tenminste voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • a. certificaat waaruit deskundigheid blijkt;

  • b. verzekering wettelijke aansprakelijkheid;

  • c. bereidheid tot evaluatie van resultaten van reïntegratie-interventies;

  • d. borging privacy van cliënten;

  • e. levering verantwoordingsinformatie.

 • 5. De bijdrage bedraagt maximaal € 2.750. Indien wordt aangetoond dat een hoger bedrag noodzakelijk is om de cliënt te reïntegreren, kan UWV een hoger bedrag beschikbaar stellen voor uitvoering van de reïntegratie activiteiten.

 • 6. De werkgever ontvangt de UWV-bijdrage op basis van een declaratie.

Toelichting op het beoordelingskader

[Vervallen per 29-12-2005]

Het is van belang dat werkgevers ook voor werknemers van wie het dienstverband tijdens ziekte eindigt vroegtijdig reïntegratie activiteiten inzetten. Om de werkgever tegemoet te komen in de kosten van de reïntegratie activiteiten en een goede overgang van het traject te garanderen, heeft UWV de participatie-regeling ontwikkeld. Hierbij wordt tevens verwezen naar het Besluit verhaal ziekengeld en het besluit tot wijziging van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (Stscrt. 26 januari 2005, nr. 18, pagina’s 20 en 21). De voorliggende regeling voorziet in de mogelijkheid om het reïntegratietraject van de werkgever over te nemen als het traject langer duurt dan het dienstverband. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de werkgever een tegemoetkoming te geven in de kosten van de reïntegratie activiteiten.

A. Algemene voorwaarden

[Vervallen per 29-12-2005]

Een werkgever komt voor een vergoeding op grond van de participatieregeling in aanmerking als hij voor een zieke werknemer met een tijdelijk dienstverband ook door UWV noodzakelijk geachte reïntegratie activiteiten inzet die langer duren dan de resterende duur van het dienstverband en/of meer kosten meebrengen dan 70% van de resterende loonkosten. Dat is dus de maximaal door werkgever te betalen bijdrage. Hiervoor is gekozen, omdat dit het bedrag aan ziekengeld benaderd dat maximaal op de werkgever zou moeten worden verhaald als hij van de betreffende reïntegratie activiteiten zou afzien.

Als sprake is van participatie in een reïntegratietraject, gericht op plaatsing bij een andere werkgever neemt UWV dat traject na einde dienstverband over door middel van gezamenlijke contractering van een reïntegratiebedrijf. UWV betaalt dan aan de werkgever een tijdevenredige bijdrage in de kosten, met dien verstande dat de voor rekening van de werkgever komende kosten niet meer bedragen dan 70% van de resterende loonkosten. De bijdrage van UWV bedraagt maximaal € 5000. Voorwaarde is evenwel dat de betrokken werknemer als arbeidsgehandicapte kan worden aangemerkt, aangezien in deze situatie financiering plaatsvindt vanuit REA gelden (waarvan de maximaal te vergoeden bijdrage door UWV ook hoger ligt, dan in de onderstaande participatie situaties).

In geval van participatie in een reïntegratie-interventie die niet op plaatsing, maar op vergroting van de sollicitatiekansen is gericht, (bijvoorbeeld een sollicitatietraining) neemt UWV na einde dienstverband de interventie niet over door middel van gezamenlijke contractering. Dit wordt niet nodig geacht omdat het in de regel gaat om kortdurende interventies en omdat hier geen sprake is van resultaatfinanciering. UWV betaalt aan de werkgever een tijdevenredige bijdrage in de kosten, met dien verstande dat de voor rekening van de werkgever komende kosten niet meer bedragen dan 70% van de resterende loonkosten. De bijdrage van UWV bedraagt maximaal € 2750.

Als de reïntegratie activiteiten worden afgerond vóór het einde van het dienstverband en de kosten bedragen meer dan 70% van de resterende loonkosten dan betaalt UWV het surplus boven 70% van de resterende loonkosten met een maximum van € 2750.

De maximum bijdragen van UWV kunnen in bijzondere gevallen worden overschreden, met name als het belang van de reïntegratie activiteiten dat vergt. De UWV-bijdragen zijn exclusief BTW, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij die BTW niet kan verrekenen.

Voorbeeld 1

[Vervallen per 29-12-2005]

Op advies van zijn bedrijfsarts of arbodienst wil de werkgever een reïntegratietraject inzetten, gericht op plaatsing bij een andere werkgever. UWV onderschrijft de noodzaak daartoe. De kosten van het reïntegratietraject bedragen € 3.000. De resterende duur van het dienstverband bedraagt nog 4 maanden. De ingeschatte duur van het reïntegratietraject bedraagt 12 maanden.

In dit geval dient de werkgever 4/12 van € 3.000 voor zijn rekening te nemen, te weten € 1.000. UWV vergoedt een bedrag van 8/12 van € 3.000 aan het reïntegratiebedrijf (€ 2.000).

Voorbeeld 2

[Vervallen per 29-12-2005]

Op advies van zijn bedrijfsarts of arbodienst wil de werkgever de werknemer een reïntegratie-interventie in de vorm van een training sociale vaardigheden laten volgen. UWV onderschrijft de noodzaak daartoe. De werknemer is namelijk op zich weer in staat om aan het werk te gaan, maar in sollicitaties en ook in contacten met collega’s is ander gedrag gewenst om uitval in de toekomst te voorkomen. De training sociale vaardigheden kost € 1000, duurt 4 maanden en start op 1 juli 2005. Op 1 september eindigt het dienstverband. In dit geval vergoedt UWV 2/4 van de kosten van de training, te weten € 500.

Voorbeeld 3

[Vervallen per 29-12-2005]

Een reïntegratietraject of reïntegratie-interventie kan vòòr einde dienstverband worden afgerond. De kosten bedragen € 2500. De resterende loonkosten bedragen € 2100. De UWV-vergoeding bedraagt € 1030. Dit is het surplus boven 70% van de resterende loonkosten.

B. Overname van het reïntegratietraject

[Vervallen per 29-12-2005]

Als het reïntegratietraject langer duurt dan de resterende duur van het dienstverband dan gelden specifieke eisen aan het reïntegratiebedrijf en het plaatsingsplan. Deze specifieke eisen houden verband met het feit dat UWV contractpartner bij het reïntegratietraject wordt. Ook geldt dat UWV resultaatfinanciering toepast.

Voorwaarden aan het reïntegratiebedrijf

[Vervallen per 29-12-2005]

De werkgever moet een reïntegratiebedrijf inschakelen voor de uitvoering van het traject. Een reïntegratiebedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden bestaan enerzijds uit een aantal voorwaarden die betrekking hebben op de liquiditeit en solvabiliteit van het reïntegratiebedrijf. Anderzijds worden voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van het bedrijf. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar bijlage A.

Door middel van het invullen en ondertekenen van twee verklaringen, verklaart het bedrijf dat zij voldoet aan de voorwaarden. De verklaringen moeten éénmaal worden ingevuld en blijven dan één jaar geldig. Bij twijfel of ter controle kan UWV alle benodigde bewijsstukken opvragen om na te gaan of het bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Het plaatsingsplan

[Vervallen per 29-12-2005]

Het plaatsingsplan moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat UWV het plaatsingsplan goed kan toetsen. UWV beoordeelt samen met de werkgever de inhoud van het reïntegratietraject. In het plaatsingsplan moet beschreven worden welke werkzaamheden worden verricht om de cliënt duurzaam in betaalde arbeid te laten hervatten. Uitgangspunt is dat altijd een volledig plaatsingsplan wordt ingediend. Dit moet gebeuren op basis van een gedegen diagnose zodat de uitgangspositie van de zieke werknemer helder in beeld is en ook de plaatsingsrichting. De weg naar werkhervatting moet op basis hiervan helder beschreven worden zonder dat er producten opgevoerd worden in het plaatsingsplan waarvan gezegd wordt dat die nog nader ingevuld worden. Er mogen geen werkzaamheden worden opgenomen die uit de gezondheidszorg worden vergoed zoals rugtraining. De werkzaamheden moeten primair gericht zijn op arbeidstoeleiding.

Maximale bijdrage en wijze van betalen

[Vervallen per 29-12-2005]

De kosten van het reïntegratietraject worden tot een bedrag van maximaal € 5.000 vergoed. Als wordt aangetoond dat dit bedrag onvoldoende is om het werk te komen, kan een vergoeding worden verstrekt voor een hoger bedrag.

De betaling van de kosten aan het reïntegratiebedrijf vindt plaats op basis van zogenaamde resultaatfinanciering. Dit houdt in dat 50% van de kosten van het traject worden vergoed op basis van inspanning en 50% op basis van resultaat. Dit geldt zowel voor werkgever als UWV.

Het reïntegratiebedrijf kan een factuur naar UWV sturen op het moment dat UWV de verantwoordelijkheid voor het reïntegratietraject van de werkgever overneemt. Dit is het moment waarop het dienstverband met de zieke werknemer eindigt. De factuur is ter hoogte van 50% van het tijdevenredig deel van de kosten. Het reïntegratiebedrijf kan na plaatsing een factuur naar UWV sturen voor de resterende 50% van de trajectkosten alsmede, indien van toepassing, voor een deel van de bijdrage van werkgever in het geval die meer bedraagt dan 70% van de resterende loonkosten. Het UWV staat garant voor de door werkgever te betalen plaatsingsvergoeding.

Voorbeeld 4

[Vervallen per 29-12-2005]

De kosten van het traject bedragen in totaal € 4.750. De duur van het traject bedraagt 12 maanden en de werknemer is nog zes maanden in dienst van de werkgever. De werkgever betaalt 50% van 6/12 van € 4.750 is € 1.187,50. Op het moment dat het dienstverband eindigt en UWV de reïntegratieverantwoordelijkheid overneemt, kan het reïntegratiebedrijf een factuur naar UWV sturen voor een bedrag van € 1.187,50. Na de eventuele plaatsing kan het reïntegratiebedrijf naar werkgever en UWV een factuur sturen voor hun deel van de te betalen plaatsingsvergoeding. UWV staat garant voor het door werkgever te betalen deel van de plaatsingsvergoeding .

Bijlage A van het beoordelingskader

[Vervallen per 29-12-2005]

Kwaliteitscriteria Reïntegratiebedrijven

[Vervallen per 29-12-2005]

Uitsluitingsgronden:

[Vervallen per 29-12-2005]

Een verzoek om participatie in een reïntegratietraject wordt afgewezen, indien er sprake is van een reïntegratiebedrijf:

 • 1. Dat in staat van faillissement of in vereffening verkeert of aan wie surseance van betaling is verleend, dan wel die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in enige andere soortgelijke toestand verkeert.

 • 2. Die een eigen verzoek strekkende tot verklaring in staat van faillissement, vereffening of tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend bij de rechtbank.

 • 3. Die bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is veroordeeld voor een strafbaar feit dat raakt aan de (beroeps)moraliteit van het reïntegratiebedrijf.

 • 4. Die in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep een bij UWV bekend geworden en door haar aannemelijk te maken ernstige fout van andere dan strafrechtelijke aard heeft gemaakt.

 • 5. Die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 • 6. Die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Als bewijs dat een reïntegratiebedrijf niet in één van de bovenstaande omstandigheden verkeert, wenst UWV van ieder reïntegratiebedrijf een zogenaamde eigen verklaring te ontvangen op grond waarvan kan worden vastgesteld dat (één van de) gronden voor uitsluiting niet op de het reïntegratiebedrijf van toepassing is. Met de eigen verklaring geeft het reïntegratiebedrijf aan in staat te zijn op verzoek bewijsstukken te overleggen.

Kwaliteitseisen:

[Vervallen per 29-12-2005]

Reïntegratiebedrijven dienen zonder voorbehoud te bevestigen dat zij aan alle eisen voldoen. De eisen onder punt 4 en 5 worden in de overeenkomst die met het reïntegratiebedrijf wordt gesloten vastgelegd.

 • 1. Het reïntegratiebedrijf fungeert als hoofdaannemer met alle bijbehorende verplichtingen;

 • 2. Het reïntegratiebedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3. Aanbieder beschikt over een klachtenreglement, dan wel een transparante klachtenprocedure.

 • 4. Het reïntegratiebedrijf kan voldoen aan de verantwoording over de voortgang van het individuele traject op de vaste rapportagemomenten en de hieruit voortkomende acties.

 • 5. Het reïntegratiebedrijf kan voldoen aan de in de standaard overeenkomst vastgestelde factureringswijze.

Als bewijs dat een reïntegratiebedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet wenst UWV van ieder reïntegratiebedrijf een zogenaamd informatieformulier te ontvangen, waarin het bedrijf bevestigt dat het aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Terug naar begin van de pagina