Mandaat projectdirectie Leren en Werken

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 augustus 2005, nr. DGAMB/05/66119, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de projectdirecteur Leren en Werken (Mandaat projectdirectie Leren en Werken)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 22, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004;

Besluit:

Artikel 1

De projectdirectie Leren en Werken ressorteert onder de directeur-generaal Werk, en tevens onder de directeur-generaal Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2

De projectdirecteur Leren en Werken heeft tot taak om in lijn met de Lissabondoelstellingen te bereiken dat in verschillende leeftijdscategorieën meer Nederlanders een opleiding in het hoger onderwijs afronden, en tevens om het aantal werkenden en werkzoekenden met een startkwalificatie substantieel te verhogen.

Artikel 3

De projectdirecteur Leren en Werken is bevoegd om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met de taken en verantwoordelijkheden, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2005.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaat projectdirectie Leren en Werken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 augustus 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

secretaris-generaal

,

M.A. Ruys

Terug naar begin van de pagina