Regeling bewaring GBA-bescheiden

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 11-09-2005 t/m 05-01-2014

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2005, nr. BPR/2004/52846, houdende voorschriften omtrent de bewaring van geschriften en andere bescheiden in verband met de verwerking van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Regeling bewaring GBA-bescheiden)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 46 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-01-2014]

  • 1 De te bewaren geschriften en andere bescheiden, ongeacht hun vorm, die de verantwoordelijke heeft gebruikt in verband met de verwerking van gegevens in de basisadministratie persoonsgegevens zijn vermeld in de als bijlage bij deze regeling gevoegde lijst.

Artikel 2

[Vervallen per 06-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 06-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bewaring GBA-bescheiden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Bijlage

[Vervallen per 06-01-2014]

Categorieën van te bewaren bescheiden en bewaartermijnen

Bescheiden gebruikt voor de eerste inschrijving van betrokkene in Nederland, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden gebruikt bij opname, wijzigen en corrigeren van gegevens betreffende naam, geboorte, geslacht en afstamming in alle categorieën van de persoonslijst, bescheiden gebruikt bij het verwijderen van historische oudergegevens en bescheiden waaruit de datum rechtsgeldigheid van genoemde gegevens blijkt, voor zover die bescheiden niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen, wijzigen van gegevens inzake het aangaan of het ontbinden van huwelijk/geregistreerd partnerschap, voorzover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen en wijzigen van overlijdensgegevens, voor zover het bescheiden betreft die niet uit een Nederlands register kunnen worden gereproduceerd

110 jaar

Verklaring onder eed of belofte, als bedoeld in artikel 36, tweede lid van de Wet GBA

Onbeperkt

Bescheiden betreffende het aanwijzen van ambtenaren, bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder e van de Wet GBA

5 jaar na het vervallen van de bevoegdheid

Bescheiden betreffende het naamgebruik

5 jaar

Bescheiden afkomstig van de Nederlandse burgerlijke stand

1 jaar

Bescheiden afkomstig van het persoonsregister, het archiefregister en het elektronisch hulpregister (voor zover dit de persoonskaarten vervangt)

1 jaar

Kennisgevingen afkomstig uit het curateleregister en het gezagsregister

1 jaar

Bescheiden betreffende de opschorting van de persoonslijst (niet zijnde overlijden)

10 jaar

Bescheiden betreffende opname of wijziging in de documentindicatie (tot moment van opheffen van de opschorting)

110 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de GBA betreft

10 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging en het verlies van bijzonder Nederlanderschap, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de GBA betreft

10 jaar

Bescheiden betreffende het bezit, de verkrijging en het verlies van een niet-Nederlandse nationaliteit, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de GBA betreft

10 jaar

Aangifte van (her)vestiging in Nederland, van adreswijziging (niet zijnde emigratie) en overige bescheiden betreffende het verblijf en het adres

5 jaar

Bescheiden betreffende het aanwijzen van instellingen, bedoeld in artikel 67 van de Wet GBA

1 jaar na vervallen van de verplichting of opheffing van de instelling.

Bescheiden betreffende het bezit van een buitenlands reisdocument, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de GBA betreft

5 jaar

Bescheiden betreffende het opnemen of wijzigen van gegevens met betrekking tot Nederlandse reisdocumenten, voor zover deze gegevens niet in de reisdocumenten-administratie ingevolge de Paspoortwet worden opgenomen

11 jaar

Bescheiden betreffende het Nederlands kiesrecht, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de GBA betreft

1 jaar

Bescheiden betreffende het Europees kiesrecht, voor zover het de vermelding van dit gegeven in de GBA betreft

6 jaar

Verzoeken betreffende de toepassing van artikel 102 van de Wet GBA

5 jaar

Bescheiden verband houdend met de verstrekking van gegevens uit de basisadministratie (waaronder verzoeken betreffende het inzagerecht)

5 jaar

Alle overige bescheiden verband houdend met de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie (onder meer onderzoeksdossiers, bescheiden betreffende een procedure ingevolge artikel 83 Wet GBA)

10 jaar

Terug naar begin van de pagina