Wijzigingsregeling Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen (vaststelling voorschotaanvraag, enz. voor 2005)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 09-06-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 augustus 2005, nr. DVVO/ZV-U-2589664, houdende wijziging van de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 4 en 6 van het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

 • A [Red: Wijzigt de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting en bijbehorende bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Controle- en rapportageprotocol 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen

Voor de bij de gemeente fungerende accountant

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2007]

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Onderdeel daarvan is de zorgplicht voor het verstrekken van woonvoorzieningen aan mensen met een handicap.

Op grond van artikel 10a van de Wvg kunnen gemeenten voor woonvoorzieningen waarvan de kosten € 20.420,– of meer bedragen een vergoeding krijgen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen (hierna genoemd het besluit) is nader geregeld welke kosten van woonvoorzieningen bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd evenals de wijze en het tijdstip van declareren en de inrichting van de gemeentelijke administratie.

In overeenstemming met artikel 4 van het besluit declareert het college van burgemeester en wethouders de in een kalenderjaar gemaakte kosten van de verleende en uitbetaalde woonvoorzieningen door middel van een kostenopgave over dat jaar. Deze kostenopgave moet voor 20 september van het jaar volgend op het jaar waarop de kostenopgave betrekking heeft bij het ministerie zijn ingediend. Bij de kostenopgave moet een verklaring en een rapport van bevindingen van de deskundige belast met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle betreffende de juistheid van de verstrekte gegevens meegestuurd worden. De verklaring en het rapport van bevindingen worden afgegeven op basis van een onderzoek dat met inachtneming van het onderhavige controle- en rapportageprotocol is uitgevoerd.

De doelstelling van dit protocol is om alle betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen die het departement heeft van de reikwijdte van de controle en de verklaring van de accountant en de rapportage erover.

Het controleprotocol geeft een minimumpositie weer en laat de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente en die van de door haar aangewezen accountant onverlet om tot een goede controle te komen. De gemeente en haar accountant behouden de mogelijkheid om zelf accenten voor de controle te leggen en specifieke controleaspecten te formuleren, mits daardoor de minimumpositie niet wordt aangetast. Het controleprotocol beoogt dus niet om de aanpak van de controle voor te schrijven. De accountant zal op basis van een analyse van de risico’s ten aanzien van de uitvoerings- en beheerssystemen afwegen welke mix van controlemiddelen hij wil inzetten.

2. Begrippen

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit controle- en rapportageprotocol worden verschillende begrippen gehanteerd. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Woonvoorziening

[Vervallen per 01-01-2007]

Onder een woonvoorziening wordt verstaan elke voorziening die verband houdt met een maatregel die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die een gehandicapte bij het normale gebruik van zijn woonruimte ondervindt, met dien verstande dat bij ingrepen van bouwkundige of woontechnische aard in of aan de woonruimte slechts dan een voorziening als woonvoorziening aangemerkt wordt, indien de voorziening:

Indicatieadvies

[Vervallen per 01-01-2007]

Op grond van artikel 8, eerste lid van de Wvg is een gemeente verplicht om voor woonvoorzieningen waarvan de kosten € 20.420,– of meer bedragen advies in te winnen van een indicatieorgaan zoals bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voordat zij een besluit neemt over de aanvraag van de woonvoorziening. Tot 1 januari 2005 betekende dit dat de gemeente advies moest vragen bij het regionaal indicatieorgaan (RIO). Thans moet de gemeente verplicht advies vragen aan het regiobureau van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit om te bewerkstelligen dat integrale en onafhankelijke advisering ten grondslag ligt aan de beslissing om tot een dure woonvoorziening over te gaan.

Hardheidsclausule

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij de verruiming van de gemeentelijke zorgplicht in 2000 met woonvoorzieningen waarvan de kosten € 20.420,– of meer bedragen is op basis van praktijkervaring aangenomen dat de kosten van een woonvoorziening doorgaans een bedrag van € 45.378,– niet te boven gaan. Indien de kosten van een woonvoorziening € 45.378,– of meer bedragen, is steeds sprake van een bijzonder geval waarin het weigeren van die voorziening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. De gemeente dient, als gevolg van artikel 5, eerste lid, onder a van de Wvg, de aldaar geformuleerde hardheidsclausule uitdrukkelijk in de gemeentelijke verordening te hebben vastgelegd.

Verleningsbeschikking

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit is het document dat door het college van burgemeester en wethouders opgesteld wordt ten behoeve van de aanvrager van de Wvg-voorziening. In de verleningsbeschikking staat welke voorziening danwel financiële vergoeding verleend zal worden. Het college van burgemeester en wethouders mag de verleningsbeschikking pas opstellen nadat advies is gevraagd van het indicatieorgaan en er een bouwtechnisch programma van eisen en één of meer offertes aanwezig zijn. Per woonvoorziening kan maar één verleningschikking worden uitgegeven.

Vaststellingsbeschikking

[Vervallen per 01-01-2007]

In de vaststellingsbeschikking wordt door het college van burgemeester en wethouders aangegeven welke definitieve voorziening dan wel financiële vergoeding door het college van burgemeester en wethouders is verleend. Ook deze beschikking is bedoeld voor de aanvrager van de Wvg-voorziening. De vaststellingsbeschikking is altijd van latere datum dan de verleningsbeschikking. Per woonvoorziening kan ook maar één vaststellingsbeschikking uitgegeven worden.

Eigen bijdrage gemeente

[Vervallen per 01-01-2007]

Per verleende en uitbetaalde woonvoorziening neemt de gemeente een bedrag van € 9.983,– voor haar rekening (artikel 2, tweede lid van het besluit).

Voor gemeenten met minder dan 25.000 inwoners wordt, in afwijking van artikel 2, tweede lid, van het besluit, uitsluitend bij de eerste verleende en uitbetaalde woonvoorziening die in een periode van twee jaar is verleend € 9.983,– op de rijksvergoeding in mindering gebracht. De volgende perioden van twee jaar worden onderscheiden:

 • Periode 1: 2000 en 2001

 • Periode 2: 2002 en 2003

 • Periode 3: 2004 en 2005.

De datum van het gemeentelijk besluit tot verlening van een woonvoorziening bepaalt in welke tweejaarsperiode de woonvoorziening valt. Het aantal inwoners van de gemeente wordt bepaald op basis van het jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde inwonertal bij aanvang van een tweejaarsperiode (artikel 3, tweede lid van het besluit). Bij gemeentelijke herindeling gedurende de tweejaarsperiode is tot het moment van herindeling het inwoneraantal van de oude gemeente relevant en daarna het inwoneraantal van de nieuwe gemeente.

Eigen bijdrage gehandicapte

[Vervallen per 01-01-2007]

Gemeenten kunnen, binnen wettelijke kaders, een bijdrage van de burger vragen bij het verlenen van Wvg-voorzieningen (artikel 5 en 6 van de Wvg). Gemeenten zijn vrij om de hoogte van de bijdrage af te stemmen op het inkomen van de gehandicapten. In 1996 is bij ministeriële regeling (de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg) de hoogte van de eigen bijdrage voor lagere inkomens gemaximeerd.

Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

De verantwoording van de gemeente met betrekking tot de dure woningaanpassingen bestaat uit de kostenopgave, bedoeld in artikel 4, eerste lid van het besluit, en daaronder liggende stukken (zoals het aanvraagformulier).

3. Object van controle

[Vervallen per 01-01-2007]

Object van controle is de verantwoording van de gemeente. Tevens wordt de gemeentelijke administratie, waarin alle van belang zijnde gegevens en bewijsstukken met betrekking tot de verstrekte woonvoorziening(en) zijn opgenomen, in de controle betrokken.

4. Doelstelling en reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2007]

De doelstelling van de controle is het verstrekken van een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen bij de verantwoording van de gemeente. Het onderzoek richt zich op:

 • de juistheid en de volledigheid van de gegevens die in de verantwoording zijn opgenomen en

 • op de vraag of de gemeentelijke administratie voldoet aan de gestelde eisen.

5. Betrouwbaarheid en tolerantie

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij het onderzoek naar de juistheid van de verantwoording en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen posten, dient een hoge mate van zekerheid te worden gehanteerd. Het begrip hoge mate van zekerheid wordt vertaald met een betrouwbaarheid van ten minste 95%. De tolerantie die daarbij gehanteerd dient te worden is maximaal 1% van het bedrag dat voor vergoeding door het Rijk in aanmerking komt. Deze tolerantie is gebaseerd op het percentage dat geldt voor het financieel jaarverslag van VWS, op grond van de richtlijnen van het Interdepartementaal Overleg Departementale AccountantsDiensten.

Het voorgaande houdt in dat een goedkeurende accountantsverklaring impliceert dat de meest waarschijnlijke fout niet groter is dan 1% van het bedrag dat voor vergoeding door het Rijk in aanmerking komt. Indien de meest waarschijnlijke fout tussen de 1% en 3% ligt, leidt dit tot een verklaring met beperking. Indien de 3% wordt overschreden leidt dit tot een afkeurende verklaring. De weging van de fouten is in eerste instantie een vakkundige afweging van de controlebevindingen door de accountant (professional judgement).

De situatie kan zich voordoen dat de accountant op basis van objectieve verhinderingen tijdens het onderzoek geen zekerheid kan verkrijgen over de rechtmatigheid van bepaalde posten. Voor deze beperkingen geldt als omvangsbasis 3% van het bedrag dat voor rijksvergoeding in aanmerking komt. Indien het bedrag boven de 3% van het totaalbedrag ligt, zou dit moeten leiden tot een verklaring met beperking. Bij een overschrijding van 10% of hoger onthoudt de accountant zich van een oordeel.

6. Rapportage voorschriften

[Vervallen per 01-01-2007]

Naast een accountantsverklaring stelt de accountant een rapport van bevindingen op. In dit rapport licht hij zijn controlebevindingen ten aanzien van de onder 7.2 geformuleerde aandachtspunten toe. Voor het rapport van bevindingen wordt als uitgangspunt een rapportagetolerantie van 0% gehanteerd. Dit impliceert dat alle controlebevindingen in het rapport van bevindingen vermeld moeten worden, ook als deze bevindingen geen invloed hebben op de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring. Indien een fout/tekortkoming geconstateerd wordt, wordt in ieder geval vermeld bij welke postcode(s) de fout/tekortkoming is geconstateerd en hoe groot (in bedragen) deze is. Overigens hoeven zaken als een foutief huisnummer of foutieve datum niet in het rapport van bevindingen opgenomen worden, maar kunnen deze bij de jaarlijkse verantwoording ook via een wijziging op het aanvraagformulier gecorrigeerd worden.

7. Aandachtspunten bij de controle

[Vervallen per 01-01-2007]

7.1 Soorten van aandacht bij de controle

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij zijn controle hoeft de accountant niet aan alle voorschriften dezelfde aandacht te geven. De volgende soorten aandacht worden onderscheiden.

Procedurele aandacht

[Vervallen per 01-01-2007]

Onder procedurele aandacht wordt verstaan: controle waarbij de accountant erop toeziet of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

Normale aandacht

[Vervallen per 01-01-2007]

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met dezelfde diepgang die de accountant in acht neemt bij de controle van een jaarrekening.

Speciale aandacht

[Vervallen per 01-01-2007]

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij de accountant nadrukkelijk beziet of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend.

7.2 Aandachtspunten

[Vervallen per 01-01-2007]

Hieronder wordt per aandachtspunt de mate van aandacht weergegeven die de accountant moet hanteren. Bij de omschrijving van een aandachtspunt wordt, indien van toepassing, verwezen naar relevante artikelen uit de Wvg of het besluit.

Doel van de controle

Soort aandacht

1. Vaststellen dat in de verantwoording opgenomen gegevens juist en volledig zijn en aansluiten op de gemeentelijke administratie. Het gaat hierbij in het bijzonder om de data van beschikkingen en de vermelde bedragen.

normale aandacht

   

2. Vaststellen dat alleen die kosten bij het Rijk worden gedeclareerd die gerelateerd zijn aan de verleende en uitbetaalde woonvoorziening (zie artikelen 2 en 4 van het besluit).

normale aandacht

   

3. Vaststellen dat woonvoorzieningen gedeclareerd worden in de verantwoording over het jaar waarin de slotbetaling van deze voorzieningen heeft plaatsgevonden (artikel 4 van het besluit)

normale aandacht

   

4. Vaststellen dat de bij het Rijk ingediende declaraties betrekking hebben op woonvoorzieningen waarvan de kosten per woonvoorziening gelijk zijn of meer bedragen dan € 20.420,– (artikel 2, eerste lid van het besluit).

normale aandacht

   

5. Vaststellen dat op de kosten van de verleende en uitbetaalde woonvoorziening de juiste bedragen voor de gemeentelijke bijdrage en eventuele eigen bijdrage van de gehandicapte in mindering zijn gebracht (zie artikel 2, tweede en derde lid van het besluit)

normale aandacht

   

6. Bij alle woonvoorzieningen waarvan de kosten van de woonvoorziening € 45.378,– of meer bedragen vaststellen dat verlening heeft plaatsgevonden op grond van een hardheidsclausule die voldoet aan artikel 5, eerste lid onder a van de Wvg.

speciale aandacht

   

7. Vaststellen dat de beslissingen in het kader van de Wvg–woonvoorzieningen (beschikkingen) zijn genomen door of namens de/het beslissingsbevoegde persoon/orgaan.

normale aandacht

   

8. Vaststellen dat voor de gedeclareerde woonvoorzieningen de gemeentelijke administratie is ingericht overeenkomstig artikel 5 van het besluit en dat de in de toelichting van dat artikel genoemde documenten in het dossier aanwezig zijn.

normale aandacht

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2007]

De gemeente kan alleen die kosten bij het Rijk declareren die in een jaar zijn vastgesteld en uitbetaald. Daarnaast kan ze een woonvoorziening maar in één jaar declareren. Concreet betekent dit dat de gemeente pas een declaratie kan indienen nadat de slotbetaling is uitgevoerd. Het jaar waarin de slotbetaling plaatsvindt, is dan ook leidend voor het jaar waarin declaratie plaatsvindt. Bij een slotbetaling op 10 januari 2005 dient de betreffende woningaanpassing dus opgenomen te worden in de declaratie over 2005. Deze dient voor 20 september 2006 bij het ministerie ingediend te worden. Woonvoorzieningen of kostenopgaven die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Het Rijk verstrekt een vergoeding voor woonvoorzieningen waarvan de kosten € 20.420,– of meer bedragen. De vergoeding bestaat uit de kosten van de woonvoorziening verminderd met de eigen bijdrage van de gemeente en de eventuele bijdrage van de gehandicapte. Daarnaast ontvangt de gemeente een forfaitaire vergoeding van € 454,– per verleende en uitbetaalde woonvoorziening. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van het Besluit door de inzet van zowel eigen als ingehuurde deskundigheid (bijvoorbeeld medisch advies). De accountant gaat na of de gemeente het juiste bedrag declareert en of de gedeclareerde kosten zijn gerelateerd aan de verleende en uitbetaalde woonvoorziening.

Het is moeilijk aan te geven welke kosten wel of niet als kosten van de woonvoorziening opgenomen mogen worden. Uitgangspunt bij het verstrekken van een voorziening op grond van de Wvg is dat de gemeente kiest voor de goedkoopst-adequate oplossing. Hiermee rekening houdend mogen bijvoorbeeld extra kosten voor een duurdere dakconstructie omdat de welstandscommissie daar een voorkeur voor heeft niet gedeclareerd worden. Daarnaast komen ook leges niet voor vergoeding in aanmerking. Dergelijke kosten worden beschouwd als uitvoeringskosten waarvoor de gemeente een forfaitaire vergoeding van € 454,– krijgt.

Woonvoorzieningen waarvan de kosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 45.378,– kunnen alleen gedeclareerd worden als de gemeente de hardheidsclausule overeenkomstig artikel 5 van de Wvg in de verordening heeft opgenomen én deze in overeenstemming met de verordening en de gemeentelijke procedures bij verlening heeft toegepast. Dit laatste zal ook uit de gemeentelijke administratie moeten blijken. De accountant hoeft de inhoudelijke gronden die de gemeente heeft om de hardheidsclausule toe te passen niet te beoordelen.

Eisen aan de gemeentelijke administratie

[Vervallen per 01-01-2007]

Volgens artikel 5 van het besluit moet de gemeente de administratie zodanig inrichten dat alle van belang zijnde gegevens zijn vastgelegd. Voor elke woonvoorziening dient de volgende documentatie in ieder geval in de gemeentelijke administratie aanwezig te zijn:

 • een aanvraag voor een woonvoorziening van de gehandicapte;

 • een indicatieadvies met bouwtechnisch programma van eisen van een indicatieorgaan zoals bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Indien de gemeente van het advies van het indicatieorgaan afwijkt, is toegelicht waarom men hiertoe besloten heeft;

 • één of meer bouwoffertes (met gespecificeerde begrotingen van de bouwkosten en eventueel bijkomende kosten als architectkosten) die aansluiten op het programma van eisen;

 • de wijze waarop de gemeente tot een kostenbeoordeling is gekomen;

 • het gemeentelijk besluit tot verlening van de woonvoorziening (verleningsbeschikking);

 • de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming (vaststellingsbeschikking) (artikel 5 van het besluit).

Indien de accountant de gemeentelijke administratie van de gedeclareerde woonvoorziening(en) niet integraal controleert, zal het zwaartepunt in de controle moeten liggen op de aanwezigheid van de verlenings- en vaststellingsbeschikking en het advies van het indicatieorgaan.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M Ross-van Dorp

Bijlage I. Model goedkeurende accountantsverklaring

[Vervallen per 01-01-2007]

Accountantsverklaring Verantwoording Kosten Wvg-woonvoorzieningen

[Vervallen per 01-01-2007]

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Vervallen per 01-01-2007]

Opdracht

[Vervallen per 01-01-2007]

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte verantwoording tot een bedrag van € .................... en de daarbij behorende aanvraag/aanvragen voor een voorschot op de vergoeding van de gemeente .................... over het jaar 2005 gecontroleerd.

De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente ....................

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring bij deze verantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2007]

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en met inachtneming van het ‘Controle- en rapportageprotocol 2005 Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen’.

Volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de kostenopgave geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat ondermeer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Goedkeurende verklaring:

[Vervallen per 01-01-2007]

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit houdt in dat wij hebben vastgesteld dat de aandachtspunten zoals geformuleerd onder 7.2 van het Controle- en rapportageprotocol 2005 inzake het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen zijn nageleefd.

(Indien dit niet (volledig) kan worden vastgesteld, dient dat in de verklaring tot uitdrukking te worden gebracht, indien mogelijk in geld gekwantificeerd.)

Andere verklaringen (als geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven):

[Vervallen per 01-01-2007]

Wij zijn van oordeel dat…………………………

Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2007]

Plaats en datum .................... .......... Handtekening ....................

Gegevens controlerend accountantskantoor:

Postadres en plaats van vestiging:

Naam behandelend accountant:

Telefoonnummer:

Telefaxnummer:

E-mail adres:

Terug naar begin van de pagina