Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-10-2005 t/m 31-12-2019

Besluit van 23 augustus 2005, houdende regels omtrent het tijdstip van de aanvang van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in verband met de opschortende werking van een verzoek om gratie (Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juni 2005, nr. 5357232/05/6;

Gelet op artikel 558a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2005, nr. W03.05.0231/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 augustus 2005, nr. 5365118/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 Onder vrijheidsstraf wordt verstaan: gevangenisstraf, hechtenis, militaire detentie en jeugddetentie. Onder vrijheidsstraf wordt mede verstaan de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke vrijheidsstraf of van het voorwaardelijke deel van een vrijheidsstraf.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van hoofdstraffen wordt onderscheiden:

 • a. de vrijheidsstraf, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt:

  • 1°. op de datum van de dagtekening van de aan de veroordeelde gerichte mededeling met de datum waarop hij zich moet melden bij de penitentiaire inrichting, of

  • 2°. op de eenendertigste dag na verzending van de aan de onder 1° bedoelde mededeling voorafgaande vooraankondiging, indien de veroordeelde daarop niet reageert, of

  • 3°. op de datum van het uitvaardigen van een arrestatiebevel jegens de veroordeelde ten aanzien van wie het openbaar ministerie de zelfmeldprocedure niet toepast, of

  • 4°. op de datum van de registratie in het opsporingsregister van de veroordeelde zonder vaste woon- of verblijfplaats.

 • b. de taakstraf, welke aanvangt op de datum van de dagtekening van de aan de veroordeelde gerichte oproep voor het eerste gesprek bij de reclassering;

 • c. de geldboete, welke aanvangt op de datum van de dagtekening van de optisch leesbare acceptgiro met de mededeling van de dag of dagen waarop de betaling uiterlijk moet geschieden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van bijkomende straffen wordt onderscheiden:

 • a. de ontzetting van bepaalde rechten, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt:

  • 1°. indien het de ontzegging van de rijbevoegdheid betreft, op de datum waarop aan de veroordeelde in persoon, volgens de artikelen 587 en 588 van het Wetboek van Strafvordering, een schrijven is uitgereikt of

  • 2°. indien het de overige ontzetting van bepaalde rechten betreft, op de datum van het onherroepelijk worden van het vonnis of arrest.

 • b. de verbeurdverklaring, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt op de datum van het onherroepelijk worden van het vonnis of arrest;

 • c. de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt op de datum van het onherroepelijk worden van het vonnis of arrest.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Met betrekking tot straffen, krachtens een rechterlijke beslissing in een vreemde staat opgelegd en in Nederland ten uitvoer te leggen, zoals bedoeld in artikel 558, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, wordt onderscheiden:

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van voor gratie vatbare maatregelen wordt onderscheiden:

 • a. terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt

 • b. plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt op de datum van het uitvaardigen van een last tot tenuitvoerlegging van een bevel tot vrijheidsbeneming of veroordelend vonnis of arrest, bedoeld in artikel 564 van het Wetboek van Strafvordering;

 • c. onttrekking aan het verkeer, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt op de datum van het onherroepelijk worden van het vonnis of arrest;

 • d. ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, waarvan de tenuitvoerlegging aanvangt op de datum van de dagtekening van de optisch leesbare acceptgiro met de mededeling van de dag of dagen waarop de betaling uiterlijk moet geschieden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 augustus 2005

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertiende september 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven