Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing

Geldend van 20-12-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 22 augustus 2005, houdende regeling van de werkzaamheden van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 28 van de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2005;

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Werkterrein

Het werkterrein van de ISt omvat alle tot DJI behorende inrichtingen en landelijke diensten, alle vestigingen van de reclasseringsorganisaties en alle overige plaatsen waar sancties ten uitvoer worden gelegd.

Artikel 3. Taak

 • 1 De ISt heeft met betrekking tot het werkterrein, bedoeld in artikel 2, tot taak:

  • a. het houden van toezicht op de effectiviteit en kwaliteit van de uitvoering, in het bijzonder op de aspecten bejegening en beveiliging, en het daaraan gerelateerde beleid;

  • b. het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving.

 • 2 Voorts is de ISt belast met de coördinatie en afstemming met andere toezichthouders.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde taken kunnen gevraagd en ongevraagd uitgeoefend worden.

 • 4 Uitoefening van de toezichttaken vindt plaats voor zover deze niet door anderen uitgeoefend worden, met uitzondering van de commissies van toezicht bij de inrichtingen van DJI en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Artikel 4. Bevoegdheden

 • 1 De ISt is bevoegd tot inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden die voor de vervulling van haar taak van belang zijn en heeft te allen tijde toegang tot alle locaties waar sancties ten uitvoer worden gelegd.

 • 2 De ISt kondigt een inspectie tevoren aan bij de betrokken instelling, tenzij in het belang van het onderzoek een onaangekondigde inspectie wenselijk is.

 • 3 De ISt maakt van haar bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 5. Inspectiejaarplan

 • 1 De hoofdinspecteur biedt elk jaar voor 15 november aan de minister het inspectiejaarplan voor het komende jaar ter vaststelling aan.

 • 2 De minister kan hetzij bij de vaststelling van het inspectiejaarplan, hetzij op een ander moment, de ISt opdragen een bepaald onderzoek te verrichten.

Artikel 6. Protocol voor de werkwijze

De ISt legt de hoofdlijnen van haar werkzaamheden vast in een protocol voor de werkwijze. Dit protocol wordt nadat het is goedgekeurd door de minister openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de ISt en aankondiging daarvan in de Staatscourant.

Artikel 7. Vaststelling en openbaarmaking rapporten

 • 1 Bij de uitvoering van een onderzoek ontvangt de ISt geen aanwijzingen over de te hanteren methodiek, haar oordeelsvorming en de rapportage daarover.

 • 2 De rapporten van de ISt worden vastgesteld door de hoofdinspecteur. Deze zendt een exemplaar van elk rapport direct na vaststelling naar de minister.

 • 3 De rapporten van de ISt worden behoudens het bepaalde in het vierde lid binnen zes weken na vaststelling openbaar door plaatsing op de website van de ISt en aankondiging daarvan in de Staatscourant.

Artikel 8. Handhaafbaarheidstoets

De minister kan aan de ISt vragen een toets uit te voeren op de handhaafbaarheid van voorgenomen regelgeving.

Artikel 9. Jaarbericht

De hoofdinspecteur brengt elk jaar voor 1 maart een jaarbericht uit over de algemene bevindingen van de ISt naar aanleiding van de werkzaamheden van het voorafgaande jaar.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 22 augustus 2005 en werkt terug tot en met 1 juni 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 augustus 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina