Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten

Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2015

Besluit van 18 augustus 2005, houdende regels met betrekking tot het verlenen van ontheffingen door de Dienst Wegverkeer ten behoeve van een voertuig of een samenstel van voertuigen, met inbegrip van de daarmee vervoerde lading, met een exceptionele afmeting of massa (Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1392, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 149a, tweede en derde lid, en artikel 149b, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2005, nr. W09.05.0260/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 augustus 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1664, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. aanhangwagen, bedrijfsauto, personenauto of voertuig: hetgeen daaronder in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen wordt verstaan;

 • b. aslasten: de som van de last onder de wielen van een as als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • c. exceptioneel transport: een transport met een voertuig of een samenstel van voertuigen, met inbegrip van de daarmee vervoerde lading, dat niet voldoet aan in de Regeling voertuigen voorgeschreven eisen met betrekking tot breedte, hoogte, lengte, massa of aslasten.

§ 2. Ontheffingverlening door de Dienst Wegverkeer

Artikel 2

Artikel 3

De Dienst Wegverkeer kan een ontheffing uitsluitend verlenen op basis van:

 • a. de gegevens betreffende de infrastructuur en overige informatie opgenomen in een door die dienst daartoe aangehouden gegevensbestand;

 • b. in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, een door de wegbeheerder verleende toestemming als bedoeld in artikel 4;

 • c. voertuigtechnische gegevens in relatie tot het verlenen van een ontheffing.

Artikel 4

De Dienst Wegverkeer vraagt toestemming als bedoeld in artikel 149b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, aan de wegbeheerder:

 • a. indien geen gegevens beschikbaar zijn in het gegevensbestand als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, of

 • b. indien de wegbeheerder bij het verstrekken van gegevens en informatie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, toestemming als voorwaarde heeft gesteld voor de passage van een weg of wegdeel waarop de af te geven ontheffing betrekking heeft.

Artikel 5

 • 1 De Dienst Wegverkeer weigert een ontheffing indien:

  • a. een wegbeheerder de in artikel 4 bedoelde toestemming weigert;

  • b. het verlenen daarvan strijd oplevert met verdragen dan wel besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk.

§ 3. Gegevensverstrekking door de wegbeheerder aan de Dienst Wegverkeer

Artikel 6

 • 1 De wegbeheerder verstrekt ten behoeve van het gegevensbestand, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, over wegen die onder zijn beheer staan, gegevens betreffende de infrastructuur, alsmede overige informatie die van belang is voor de ontheffingverlening. Bij ministeriële regeling kunnen hierover nadere regels worden gesteld.

 • 2 De wegbeheerder draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en voor onmiddellijke doorgifte van wijzigingen daarin.

 • 3 De wegbeheerder levert de gegevens aan op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze.

§ 4. Overleg

Artikel 7

 • 1 Aan het overleg, bedoeld in artikel 149a, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, over de uitvoering van de artikelen 149a en 149b van die wet nemen deel:

  • a. twee vertegenwoordigers van de Dienst Wegverkeer, van wie er een optreedt als voorzitter;

  • b. twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • c. één vertegenwoordiger van de politie;

  • d. één vertegenwoordiger van het openbaar ministerie;

  • e. ten minste vier vertegenwoordigers van door Onze Minister aangewezen wegbeheerders of representatieve organisaties daarvan;

  • f. ten minste vier vertegenwoordigers van door Onze Minister aangewezen representatieve organisaties van de betrokken branches van het bedrijfsleven;

  • g. ten minste één vertegenwoordiger van door Onze Minister aangewezen representatieve organisaties van transportbegeleiders.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot het overleg, bedoeld in het eerste lid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 augustus 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de dertiende september 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven