Wijzigingsbesluit bij het Mandaatbesluit dienstonderdelen Openbaar Ministerie

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-02-2015.]
Geldend van 10-09-2005 t/m heden

Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit Dienstonderdelen Openbaar Ministerie van 15 december 1997, nr. 665431/897

Het College van procureurs-generaal,

Overwegende dat, bij Mandaatbesluit openbaar ministerie d.d. 15 december 1997 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 augustus 2002) het College van procureurs-generaal mandaat is verleend voor het budget, het personeels- en formatiebeheer en de arbeidsomstandigheden;

Overwegende dat het College, krachtens artikel 9 van het Mandaatbesluit openbaar ministerie van 15 december 1997, bij Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie d.d. 15 december 1997, ondermandaat heeft verleend aan de hoofden van de dienstonderdelen van het openbaar ministerie, die zijn aangewezen als integraal manager voor hun onderdeel;

Overwegende dat wetgeving in voorbereiding is, waarin een nieuw landelijk zelfstandig opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, rechtstreeks onder het College van procureurs-generaal, te weten de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, inzake het centraal afdoen van beroepen voortkomend uit de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 30 Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en andere door het College aan te wijzen zaakstromen en taken;

Overwegende dat vooruitlopend op die wetgeving, waarbij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie zal worden verankerd in de Wet op de rechterlijke organisatie, een overgangsregeling noodzakelijk en gewenst is waarbij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie door middel van opname in het Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie per 1 augustus 2005 onder de mandaatstructuur van het Openbaar Ministerie wordt gebracht;

Besluit:

Artikel 1. Definities

Onder de dienstonderdelen als weergegeven onder artikel 1, sub c, van het Mandaatbesluit dienstonderdelen Openbaar Ministerie d.d. 15 december 1997 dient tevens begrepen te worden de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit bij het Mandaatbesluit dienstonderdelen Openbaar Ministerie.

Den Haag, 18 augustus 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het College van procureurs-generaal,

H.N. Brouwer

Terug naar begin van de pagina