Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza

[Regeling vervallen per 29-09-2005.]
Geldend van 21-08-2005 t/m 28-09-2005

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 augustus 2005, nr. TRCJZ/2005/2487, houdende tijdelijke maatregelen ter wering van Aviaire Influenza

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 29-09-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 29-09-2005]

In deze regeling wordt onder pluimvee verstaan: gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen (Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), en voor consumptie gehouden duiven (Columbia livia).

Artikel 2

[Vervallen per 29-09-2005]

Deze regeling is niet van toepassing op het houden van:

  • a. fazanten;

  • b. niet-bedrijfsmatig gehouden pluimvee;

  • c. pluimvee, gehouden in dierentuinen als bedoeld in het Dierentuinenbesluit;

  • d. siervogels.

§ 2. Maatregelen ter wering van insleep van Aviaire Influenza door trekvogels

[Vervallen per 29-09-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 29-09-2005]

  • 1 Het is verboden pluimvee te houden.

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien wordt voldaan aan deze paragraaf.

Artikel 4

[Vervallen per 29-09-2005]

De houder van pluimvee neemt met betrekking tot het pluimvee één van de volgende maatregelen:

  • a. ophokken;

  • b. het pluimvee houden in een ruimte die zodanig is afgeschermd dat wordt voorkomen dat andere vogels of hun uitwerpselen in deze ruimte kunnen binnenkomen.

Artikel 5

[Vervallen per 29-09-2005]

De houder van pluimvee draagt er zorg voor dat deze dieren de ruimte waarin zij, ter uitvoering van artikel 4, worden gehouden niet verlaten.

Artikel 6

[Vervallen per 29-09-2005]

De houder van pluimvee draagt er zorg voor dat deze dieren bij het verplaatsen niet in contact komen met andere vogels of hun uitwerpselen.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-09-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 29-09-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza.

Artikel 8

[Vervallen per 29-09-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina