Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefinanciering

Geldend van 08-09-2005 t/m heden

Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefinanciering

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelgroep

Deze beleidsregel is van toepassing op de student, die een educatieve masteropleiding volgt en reeds in het bezit is van het afsluitend diploma van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.4a WHW.

Artikel 3. Het verzoek

De student bedoeld in artikel 2 kan op verzoek in aanmerking komen voor een verlenging van de prestatiebeurs van maximaal 12 maanden.

Artikel 4. Reikwijdte

Deze beleidsregel is niet van toepassing op studenten, die reeds een opleiding hebben gevolgd als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, WHW, als bedoeld in artikel 7.4b, tweede lid, WHW voor zover opleidend tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken, dan wel als bedoeld in 16.10 WHW en daarvoor in aanmerking zijn gekomen voor studiefinanciering.

Artikel 5. Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirectie

van de Informatie Beheer Groep,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr.G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina