Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs 2005–2006

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 10-09-2005 t/m 30-06-2009

Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs 2005–2006

Hoofdstuk 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-07-2009]

De Minister kent een tegemoetkoming toe in de kosten voor het begeleiden van een leraar in opleiding of een stagiair.

Artikel 3. Aanvrager van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor een tegemoetkoming kan in aanmerking komen het bevoegd gezag dat in het schooljaar 2005−2006 een of meer leraren in opleiding benoemt of aanstelt dan wel een of meer stagiairs gelegenheid biedt tot het verrichten van stageactiviteiten.

Artikel 4. Beschikbaar bedrag

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor tegemoetkomingen op grond van deze regeling is maximaal een bedrag van € 5.200.000,− beschikbaar.

Artikel 5. Hoogte van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 680,− per leraar in opleiding dan wel € 6,80 per dag voor een stagiair met dien verstande dat per stagiair in het schooljaar 2005−2006 maximaal recht bestaat op €  680,− ten behoeve van de begeleiding van stageactiviteiten ongeacht het aantal scholen of instellingen waar die activiteiten plaatsvinden.

Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 6. Aanvraagprocedure en vereisten

[Vervallen per 01-07-2009]

Om voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen dient het bevoegd gezag een aanvraag in die, voor zover van toepassing, omvat:

 • a. het administratienummer van het bevoegd gezag van de school/instelling;

 • b. de naam en het adres van het bevoegd gezag;

 • c. het brinnummer;

 • d. het aantal leraren in opleiding dat in het schooljaar 2005−2006 is benoemd of aangesteld dan wel zal worden benoemd of aangesteld;

 • e. het aantal stagiairs dat in het schooljaar 2005–2006 stage-activiteiten heeft verricht of gaan verrichten onder opgave van het aantal dagen;

 • f. een verklaring van het bevoegd gezag waaruit blijkt dat dit zich ervan vergewist heeft dat:

  • voor betrokkene niet in hetzelfde schooljaar tegemoetkomingen zijn gevraagd voor begeleiding als leraar in opleiding én als stagiair en

  • met de aanvraag niet het in artikel 5 bedoelde maximaal beschikbaar bedrag voor begeleiding van een stagiair wordt overschreden;

 • g. de contactpersoon onder vermelding van diens functie en het telefoonnummer waaronder deze contactpersoon bereikbaar is.

Een aanvraag vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend aanvraagformulier met het kenmerk CFI-63136. Dit formulier is te downloaden via www.cfi.nl. Het aanvraagformulier is eventueel ook te bestellen met het plakcertificaat Cfi 84887 bij:

CFI

t.a.v. AZA/ADM

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer.

Artikel 7. Aanvraag

[Vervallen per 01-07-2009]

De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt.

De aanvraag kan worden ingediend bij:

CFI

t.a.v. BPO/PCA

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Artikel 8. Termijn indiening

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2006 worden ingediend. Het bevoegd gezag ontvangt binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag een beschikking.

 • 2 Aanvragen die betrekking hebben op het tijdvak van 1 augustus 2005 tot en met 31 juli 2006, maar die na 31 juli 2006 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 3. Verstrekking van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9. Criteria verdeling bij toekenning van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

De Minister verdeelt het in artikel 4 genoemde maximaal beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 10. Betaling tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

Het bevoegd gezag van wie de aanvraag om tegemoetkoming is toegewezen, ontvangt uiterlijk in de maand volgend op de maand waarin de beschikking is afgegeven de tegemoetkoming.

Artikel 11. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-07-2009]

Tegemoetkomingen, ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, worden verstrekt onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen ontvanger van de Tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12. Voorwaarden voor tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De tegemoetkoming kan worden toegekend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. het betreft een leraar in opleiding met wie het bevoegd gezag een leerarbeidsovereenkomst heeft gesloten voor een periode van 5 maanden, eindigend vóór de aanvang van de zomervakantie van de school/instelling bij een volledige werkweek, dan wel voor een periode die overeenkomt met een volledig dienstverband van vijf maanden, eveneens eindigend voor de aanvang van de zomervakantie van de school/instelling;

  • b. het betreft een stagiair met wie het bevoegd gezag een stageovereenkomst heeft gesloten eindigend voor de aanvang van de zomervakantie van de school/instelling.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school/instelling verplicht zich tot een goede begeleiding van de leraar in opleiding respectievelijk stagiair op de werkplek.

Hoofdstuk 5. Vaststelling en terugvordering

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 13. Verantwoording tegemoetkoming

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Scholen/instellingen in de sector PO:

  De tegemoetkoming wordt verstrekt als aanvullende vergoeding op uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of overschotten vindt niet plaats. Verantwoording van de bestedingen vindt plaats als niet geoormerkte subsidie in bijlage D2 bij de AVR van het jaar waarin deze bestedingen hebben plaatsgevonden. Met ingang van 2006 vindt verantwoording plaats bij de jaarrekening. De verklaring van de accountant omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende vergoeding.

 • 2 Scholen/instellingen in de sectoren VO en BVE: De tegemoetkoming wordt verstrekt als aanvullende bekostiging in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats. Verantwoording van de bestedingen vindt plaats bij de jaarrekening. De verklaring van de accountant omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende vergoeding.

 • 3 De leer-arbeidsovereenkomst(en) en stageovereenkomst(en) waarop de tegemoetkoming betrekking heeft(hebben), berust(en) bij de administratie van de school.

Artikel 14. Terugvordering

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De tegemoetkoming kan naar evenredigheid worden teruggevorderd indien het aantal leraren in opleiding dat is benoemd of aangesteld lager is dan het aantal ten behoeve waarvan de tegemoetkoming is verstrekt.

 • 2 De tegemoetkoming ten behoeve van de stagiair kan naar evenredigheid worden teruggevorderd indien het aantal dagen dat stageactiviteiten zijn verricht lager is dan het aantal ten behoeve waarvan die tegemoetkoming is verstrekt.

 • 3 Ook bij voortijdige beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst of stageovereenkomst kan de tegemoetkoming naar evenredigheid worden teruggevorderd.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 15. Bekendmaking

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs 2005–2006.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina