Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie

[Regeling vervallen per 03-10-2009 met terugwerkende kracht tot 01-08-2009.]
Geldend van 27-08-2005 t/m 19-01-2008

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 augustus 2005, nr. GMT/MT 2574578, houdende de instelling van de Coördinatiegroep Orgaandonatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-10-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Coördinatiegroep: de Coördinatiegroep, genoemd in artikel 2;

 • c. de orgaandonatie: de orgaandonatie, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-10-2009]

 • 1 Er is een Coördinatiegroep Orgaandonatie, verder te noemen de Coördinatiegroep.

 • 2 De Coördinatiegroep heeft als doel het stimuleren en volgen van activiteiten waardoor de gang van zaken binnen ziekenhuizen op het gebied van orgaandonatie wordt verbeterd, de bereidheid van de bevolking om zich als orgaandonor beschikbaar te stellen wordt vergroot en nieuwe ontwikkelingen beoordeeld en desgewenst gestimuleerd.

 • 3 Om dit doel te realiseren heeft de Coördinatiegroep de volgende taken:

  • a. stimuleren van overleg en afstemming tussen de bij het onderwerp betrokken partijen;

  • b. opstellen van spelregels voor het bevorderen van de afstemming en het volgen van de nakoming van deze spelregels;

  • c. actief afstemmen met betrokkenen over te realiseren veranderingen, inclusief afstemming over het in gang zetten en zonodig subsidiëren van projecten en dergelijke;

  • d. bevorderen van concrete afspraken tussen partijen omtrent de taakverdeling en verantwoordelijkheid bij het realiseren van gewenste veranderingen;

  • e. volgen van de voortgang naar aanleiding van uitgebrachte adviezen en bevorderen dat daar waar nodig bijsturing plaatsvindt;

  • f. verzamelen van de informatie die relevant is om de voortgang te kunnen volgen, onder andere op basis van terugkoppeling door de betrokken partijen;

  • g. verzorgen van rapportages over de voortgang respectievelijk verzorgen van eindrapportages.

 • 4 De Coördinatiegroep kan aanbevelingen uitbrengen.

Artikel 3

[Vervallen per 03-10-2009]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding. Daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 4

[Vervallen per 03-10-2009]

 • 1 De Coördinatiegroep wordt vooralsnog verlengd met een periode van drie jaar.

 • 2 De Coördinatiegroep kan commissies instellen met een bij een specifiek aandachtsgebied behorende taakopdracht.

Artikel 5

[Vervallen per 03-10-2009]

 • 1 In de Coördinatiegroep hebben zitting:

  • dhr. prof. dr. J.C. Terlouw, voorzitter, lid;

  • dhr. P.P.A. Beerkens, Nierstichting Nederland, lid;

  • dhr. drs. G.H.F. Boekhoff, Stichting Transplantatie Nu!, lid;

  • dhr. drs. B. Elbertse, NIGZ – Donorvoorlichting, lid;

  • dhr. dr. J.W. de Fijter, Nederlandse Transplantatie Vereniging, lid;

  • dhr. drs. W. Geerlings, int., Vereniging Academische Ziekenhuizen, lid;

  • dhr. drs. C.A.M. Goverde, LEVV, lid;

  • mw. drs. B.J.J.M. Haase, Nederlandse Transplantatie Stichting, lid;

  • mw. S. de Leeuw, Stichting Transplantatie Nu!, lid;

  • dhr. dr. H. Metselaar, Leverstichting Nederland, lid;

  • dhr. N.G.M. Oerlemans, arts mba, NVZ-vereniging van ziekenhuizen, lid;

  • vacature, Netherlands Association of Tissue Banks, lid;

  • mw. dr. D.C. v/d Plas Huisken, IGZ, arts, lid;

  • mw. mr. R.P. de Roode, KNMG, lid;

  • dhr. dr. J.M.G.A. Schols, Arcares, lid;

  • mw. drs. J.M. Veenendaal, Zorgverzekeraars Nederland, lid;

  • vacature, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid;

  • dhr. dr. G.J. Olthof, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid;

  • dhr. drs. ing. A.T. Willenborg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, secretaris;

  • dhr. R.J.G. Zeguers, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid.

 • 2 De genoemden leden hebben zitting namens bijstaande organisaties en kunnen een vaste plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 6

[Vervallen per 03-10-2009]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Coördinatiegroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Coördinatiegroep opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 03-10-2009]

De niet-ambtelijke leden van de Coördinatiegroep ontvangen een vacatiegeld, gebaseerd op het vacatiegeldenbesluit 1988 en de regeling maximum bedragen vacatiegeld tenzij er samenloop optreedt met een andere directe of indirecte financiering door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 03-10-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2005.

Artikel 9

[Vervallen per 03-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina