Tijdelijke Warenwetregeling overgangsbepaling voedingssupplementen

[Regeling vervallen per 15-11-2005.]
Geldend van 21-08-2005 t/m 14-11-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 augustus 2005, nr. VGP/VL 2607707, houdende de vaststelling van een overgangsbepaling voor voedingssupplementen (Tijdelijke Warenwetregeling overgangsbepaling voedingssupplementen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PbEG L 183), alsmede op artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 15-11-2005]

In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen is het gebruik van niet krachtens dat eerste lid aangewezen microvoedingsstoffen toegestaan, voor zover:

  • a. de desbetreffende microvoedingsstof reeds werd gebruikt in een voedingssupplement dat uiterlijk 12 juli 2002 in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie rechtmatig in het verkeer was gebracht; en

  • b. de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid geen ongunstig advies heeft verleend met betrekking tot het gebruik, al dan niet in een bepaalde vorm, van de desbetreffende microvoedingsstof, op basis van een dossier ter ondersteuning van het gebruik van de betrokken stof dat uiterlijk op 12 juli 2005 door Onze Minister of een lidstaat van de Europese Unie is ingediend bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 15-11-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling overgangsbepaling voedingssupplementen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina