Regeling ter implementatie van richtlijn nr. 2005/42/EG (onderlinge aanpassing wetgevingen lidstaten inzake cosmetische producten)

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 21-08-2005 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 augustus 2005, nr. VGP/P&L 2600270, houdende de implementatie van richtlijn nr. 2005/42/EG tot aanpassing van de bijlagen II, IV en VI bij Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2005/42/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 2005 (PbEU L 158) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op aanpassing van bijlagen II, IV en VI daarbij aan de technische vooruitgang, op artikel 3, tweede lid, onder b, c en d, van het Warenwetbesluit cosmetische producten, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder a en b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

De wijzigingen van bijlagen II, IV en VI bij richtlijn 76/768/EEG opgenomen in de bijlage bij richtlijn 2005/42/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 2005 (PbEU L 158), treden in werking met ingang van 31 december 2005, met dien verstande dat producten die voldoen aan de bijlagen II en IV, zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn 2005/42/EG, tot 31 maart 2006 in de handel mogen worden gebracht en aan de eindverbruiker mogen worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina