Wijzigingsregeling Beleidsregels aanwijzing en erkenning Bouwstoffenbesluit

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 27-08-2005 t/m 30-06-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 augustus 2005, nr. BWL/2005 167 035, houdende wijziging van de Beleidsregels aanwijzing en erkenning Bouwstoffenbesluit

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 5, 9, 19, 22 en 28 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2008]

[Red: Wijzigt de Beleidsregels aanwijzing en erkenning Bouwstoffenbesluit.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2008]

Aanwijzingen van monsternemers op basis van BRL SIKB 1000 ‘Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit’ (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2003) en de daarbij behorende protocollen zijn geldig tot 1 april 2006.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2008]

Aanwijzingen van laboratoria op basis van AP04: Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2001) zijn geldig tot 15 maart 2006.

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 augustus 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina