Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)

Geldend van 26-02-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 april 2005 nr. arc-2005.02052/5);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 augustus 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

Beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten en hogescholen 1945–1986

Voorwoord

Op grond van artikel 5, lid 1 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) is de zorgdrager verplicht tot het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen. Naast deze wettelijke verplichting is een regelmatige selectie van archiefbescheiden noodzaak om de archieven toegankelijk te houden. Het hier voorliggende Basisselectiedocument (BSD) voorziet in de wettelijke verplichting en is een instrument om de toegankelijkheid van de archieven van de openbare en de bijzondere universiteiten en hogescholen optimaal te houden. Daarbij gaat het om de universitaire archieven aangaande het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs van de periode 1945–1986.

In overeenstemming met de projectgroep PAZU is 1986 als eindjaar van de periode gekozen omdat in dat jaar de Wet universitaire bestuurshervorming (Stb. 1970, 601) eindigt en de nieuwe Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414) in werking treedt. Voor de periode 1985–1997 bestaat al een BSD waarvan de geactualiseerde versie in 2001 in werking trad.

Toelichting

Inleiding

Het rapport institutioneel onderzoek Een academische zaak, deel IV, een institutioneel onderzoek naar universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs 1945–1986, vormt de grondslag van dit Basisselectiedocument (BSD). Het rapport beschrijft alle handelingen van de universitaire bestuursorganen op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs en geeft daarnaast een overzicht van andere actoren die zich op dit beleidsterrein bewegen.

Het Basisselectiedocument is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van de organisatie. Tevens vormt het voor de openbare universiteiten als overheidsorganen de invulling van het wettelijk voorgeschreven selectieinstrument. Het BSD kan eveneens bij de bijzondere universiteiten – die als privaatrechtelijke organisatie niet onder de Archiefwet vallen – gehanteerd worden als selectieinstrument voor haar archieven.

Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs. Daarbij gaat het met name om de handelingen van de bestuursorganen van de universiteiten. In het Basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren en (op termijn) te vernietigen documentaire neerslag.

Het rapport institutioneel onderzoek en het Basisselectiedocument zijn de resultaten van onderzoeken bij de openbare universiteiten en de bijzondere universiteiten, die in 2002 zijn verricht door Saskia van Kaam en Elke Verheijen van Doxis.

Doel van dit onderzoek is de selectiemethode zoals deze in het kader van het Project Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij het Nationaal Archief is ontwikkeld, te kunnen toepassen op de neerslag van het handelen van de openbare en bijzondere universiteiten vanaf 1945 tot 1986.

Hoofdlijnen van het handelen van universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs

PIVOT definieert hoofdlijnen van het handelen als: doelstellingen van de overheid binnen de kaders van een beleidsterrein. De taken van de universiteiten liggen op het terrein van onderwijs en wetenschap. De hoofdlijnen van het handelen van de universiteiten zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke afgeleide van de hoofdlijnen wordt gevormd door het overdragen van kennis aan de samenleving.

Actoren

De selectielijst is vervaardigd ten behoeve van de specifieke taakstelling van de universiteiten. Het beleidsterrein is derhalve beschouwd vanuit het perspectief van de universiteiten. De openbare universiteiten bezitten met het van kracht worden van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1960, 559) sinds 1961 rechtspersoonlijkheid, waardoor zij publiekrechtelijke instellingen zijn met volledige (geattribueerde) rechtsbevoegdheid. De openbare universiteiten handelen door middel van organen die zijn bekleed met openbaar gezag.

De bijzondere universiteiten gaan uit van privaatrechtelijke rechtspersonen, zijnde een stichting (Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Nijmegen) of een vereniging (Vrije Universiteit). De bestuursorganen van de bijzondere universiteiten zijn niet bekleed met openbaar gezag.

Als voornaamste actoren kunnen worden aangewezen:

 • de instellingsbesturen van de bijzondere universiteiten (het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant, de Stichting Katholieke Universiteit (Nijmegen) en Verenigingsbestuur Vrije Universiteit Amsterdam);

 • de universitaire bestuursorganen op centraal, midden- en basisniveau (college van curatoren en college van bestuur, faculteit en faculteitsbestuur, vakgroepbestuur, e.d.);

 • universitaire commissies en colleges bij wet verplicht, ingesteld door en op verschillende universitaire bestuursniveaus (examencommissie, vaste commissies voor de wetenschapsbeoefening, e.d.).

Doelstellingen van de selectie

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:

 • 1. archiefbescheiden die in aanmerking komen voor blijvende bewaring en

 • 2. archiefbescheiden die daarvoor niet in aanmerking komen.

Voor archiefbescheiden van de openbare universiteiten, die als overheidsinstelling vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), geldt dat deze na een termijn van 20 jaar moeten worden overgebracht naar een rijksarchief. Voor de bijzondere universiteiten, die als privaatrechtelijke instelling niet onder de werking van de Archiefwet vallen, geldt dat voor de voor blijvende bewaring aangemerkte archiefbescheiden de overdracht aan een rijksarchief tot de mogelijkheden behoort, maar ook de permanente bewaring in eigen beheer.

Dit Basisselectiedocument is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT, zoals de Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur die heeft gemeld bij de behandeling van de nieuwe archiefwet in de Tweede Kamer en die als volgt luidt: 'het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen'. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als 'het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring'.

Deze selectiedoelstelling wordt voor de openbare en bijzondere universiteiten geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs. Hierbij wordt de doelstelling enigszins uitgebreid, omdat niet alleen de handelingen van de openbare universiteiten (als overheidsinstellingen) worden geselecteerd maar ook die van de bijzondere universiteiten.

De handelingen van de verschillende universitaire actoren worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisatie van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, overgebracht dienen te worden ten einde het handelen van de universiteiten met betrekking tot wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat er rekening mee moet worden gehouden dat in de periode 1945–1986 de Archiefwet 1918 (Stb. 378) resp. de Archiefwet 1962 (Stb. 313) van kracht waren, en dat er reeds archiefbescheiden vernietigd kunnen zijn op grond van de toen geldige vernietigingslijsten. Daarbij gaat het om de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden in de archieven van de rijksuniversiteiten en -hogescholen van 1968 (MB no. OKN 143.667) en de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, dagtekenende van na 1 januari 1954, van rijksuniversiteiten en -hogescholen (MB no. MMA/Ar 0681).

Criteria voor de selectie

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren, zijn de in het rapport institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde (positief geformuleerde) selectiecriteria (zie volgende pagina's). Positief geformuleerd wil zeggen dat de criteria aangeven van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het Nationaal Archief nadat de wettelijk vastgelegde overbrengingstermijn van 20 jaar is verstreken. Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst, maar blijft het een selectielijst (in de zin van art. 5, Archiefwet 1995). In het BSD wordt namelijk aangegeven van welke handelingen de neerslag niet hoeft te worden overgebracht en van welke handelingen dat wel moet. De beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria.

Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria dient te worden overgebracht en is gewaardeerd met B(ewaren). De neerslag van handelingen die niet aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoet wordt gewaardeerd met V(ernietigen). 'Vernietigen' betekent: niet overbrengen van de neerslag van het handelen naar het Nationaal Archief of de plaats die de bijzondere universiteit voor het statisch archief heeft aangewezen. De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het (overheids)beleid op hoofdlijnen. Ingeval van 'vernietigen' is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de bestemming van en de zorg voor de betreffende documentaire neerslag.

Veel handelingen in het BSD hebben zowel betrekking op de openbare als de bijzondere universiteiten, andere komen in vergelijkbare varianten voor bij verschillende instellingen. Door de besturen van de bijzondere universiteiten is er voor gekozen om het selectiebeleid zoveel mogelijk af te stemmen op dat van de openbare, hetgeen in de meeste gevallen geleid heeft tot gelijke selectiekeuzes en (vernietigings)termijnen. Het staat de bijzondere universiteiten als privaatrechtelijke instellingen echter vrij om andere keuzes of termijnen te hanteren. Zij zijn hierbij echter wel gebonden aan enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.1

Het BSD zal voor de openbare universiteiten via de archiefwettelijke procedure als wettelijke selectielijst worden vastgesteld. De besturen van de bijzondere universiteiten dienen zelf het BSD als selectielijst voor hun instelling vast te stellen.

Belangen ex art. 2, sub c en d van het archiefbesluit 1995

‘Archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed.’

De selectiedoelstelling van het Nationaal Archief is dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring.

Om de selectiedoelstelling te realiseren, worden 6 selectiecriteria gebruikt om tot waardering te komen.

Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten. Wetgevingsprocessen, beleidsformuleringsprocessen, processen aangaande het sluiten van (internationale) verdragen of uitvoeringsregelingen

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. Rapportages van commissies en overlegorganen

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. Jaarverslagen, jaarlijkse (voorgeschreven) controlerapporten

4. Handelingen gericht op de (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

Reorganisatieprocessen: instelling en opheffing van beleidsorganen en directies, inrichting van de bestuurlijk-administratieve organisatie van de universiteit

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

Het ‘beleidsarchief’ van uitvoerende organisatie-eenheden: gegevens die het gevoerde beleid van de universiteit karakteriseren, beschikkingen die van invloed zijn op de toekomstige uitvoering van de handeling in kwestie.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct gerelateerd zijn aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Hierbij moet worden gedacht aan handelingen die plaatsvinden wanneer de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

‘Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd’.

Vaststellingsprocedure

Op 23 november 2004 is het ontwerp-BSD door het Overleg post- en archiefzaken Universiteiten namens de zorgdragers de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Twente, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Wageningen Universiteit aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 december 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdragers, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 18 april 2005 bracht de RvC advies uit (arc-2005.02052/5), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

 • De waardering van de handelingen 29, 89 en 94 is gewijzigd in B3 stukken m.b.t. verantwoording aan faculteitsraad; V 2 jaar voor overige neerslag.

 • De waardering van de handelingen 32, 40 (a, b en c) en 60 is gewijzigd in V 10 jaar.

 • De waardering van handeling 63 is gewijzigd in V 30 jaar.

 • De waardering van handeling 214 is gewijzigd in B4.

Daarop werd het BSD op 9 augustus 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Erasmus Universiteit [C/S&A/05/1621], de Universiteit Leiden [C/S&A/05/1626], de Universiteit Maastricht [C/S&A/05/1628], de Radboud Universiteit [C/S&A/05/1622], de Rijksuniversiteit Groningen [C/S&A/05/1627], de Universiteit Tilburg [C/S&A/05/1629], de Universiteit van Amsterdam [C/S&A/05/1625], de Technische Universiteit Delft [C/S&A/05/1623], de Technische Universiteit Eindhoven [C/S&A/05/1624], de Universiteit Twente [C/S&A/05/1630], de Universiteit Utrecht [C/S&A/05/1642], de Vrije Universiteit Amsterdam [C/S&A/05/1643], en de Wageningen Universiteit [C/S&A/05/1644] vastgesteld.

Selectielijst

De selectielijst is geordend op vier niveau’s: centraal-, midden- en basisniveau en overige actoren, en daarbinnen alfabetisch op actor. Hierdoor staan er in het BSD meer handelingen dan in het RIO. In het RIO zijn namelijk handelingen geformuleerd waarbij meerdere actoren zijn betrokken: een zelfde handeling wordt door meerdere actoren uitgevoerd. De ordening van handelingen in het BSD noopt er echter toe dat de betreffende handeling per actor wordt uitgesplitst.

De gegevensblokken uit het RIO zijn doorlopend genummerd. In het BSD is de nummering uit het RIO gehandhaafd, maar wel zijn de handelingen per actor gegroepeerd. Het uitgangspunt is steeds geweest dat er een directe relatie moest worden gehandhaafd tussen de beide lijsten.

Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan het nummer een letter toegevoegd gekregen. Zo is herkenbaar dat de handeling bij andere universiteiten door een andere actor wordt uitgevoerd.

Onder de actoren college van curatoren en college van bestuur vallen ook de onder de colleges ressorterende diensten.

Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen worden dientengevolge bewaard.

Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium (1–6) is toegepast. Achter de als te vernietigen (V) aangeduide handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien, moeten worden vernietigd. De invulling van de termijnen gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de bijzondere universiteiten is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur.

Centraal niveau

Algemeen bestuur (MFR)

(1d)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de Academische Raad en voor de Dagelijkse Raad van de Academische Raad.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 2

Product: Besluiten

Opmerking: Aan de RUR worden leden voor de Academische Raad aangewezen op voordrachten van de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en van de Kamer voor de Medische Wetenschappen.

Zie voor de handelingen van de Academische Raad in deze: H17 en H18, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(3c)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de Commissie voor de bestuurshervorming.

Periode: 1972–1973

Grondslag: Wet van 19 september 1972 (Stb. 1972, 515), art. 2 en art. 3, eerste lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(14f)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste lid

Product: Besluiten en instructies

Opmerking: Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Waardering: B 1

(230f)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(16c)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de secretaris.

Periode: 1966–1973

Grondslag: Wet van 15 juni 1966 (Stb. 1966, 267, gewijzigd bij Wet van 17 januari 1973 (Stb. 1973, 8), art. 6, eerste lid

Product: Voordrachten

Opmerking: De secretaris wordt per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H266, EAZ-II.

Waardering: V 5 jaar

(35d)

Handeling: Het oprichten van stichtingen of het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen ten behoeve van de zorg voor het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

Periode: 1966–1973

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 45, vierde lid

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: De besluiten en overeenkomsten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 1

(64)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het aantal studenten dat voor de eerste keer in het eerste jaar kan worden ingeschreven.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 32

Product: Besluiten

Opmerking: De vaststelling behoeft de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Deze handeling is vergelijkbaar met H108, EAZ-I.

Waardering: B 5

(65)

Handeling: Het opstellen van richtlijnen inzake het ontzeggen van het recht tot inschrijving aan studenten op grond van gebleken ongeschiktheid voor de studie in de geneeskunde

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 33, eerste lid

Product: Richtlijnen

Opmerking: Hiermee wordt het ‘judicium abeundi’ bedoeld. Deze richtlijnen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 5

(83)

Handeling: Het besluiten op ingediende beroepen tegen de ontzegging van het recht tot inschrijving aan studenten op grond van gebleken ongeschiktheid voor de studie in de geneeskunde

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 33, tweede lid

Product: Besluiten

Waardering: V 30 jaar na besluit

(124b)

Handeling: Het aanwijzen van een (plaatsvervangend) voorzitter.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 3

Product: Besluiten

Opmerking: Voor de rijksinstellingen geldt dat enkel een plaatsvervangend voorzitter wordt aangewezen, de voorzitter wordt per KB benoemd.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(154b)

Handeling: Het kiezen van de plaatsvervangend voorzitter.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 3

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H179, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(158b)

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen voor de organisatie en de coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1972–1973

Grondslag: Wet van 19 september 1972 (Stb. 1972, 515), art. 2 en art. 3, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Dit gebeurt in overleg met het college van decanen en met de voorzitters van de vaste commissies voor het onderwijs en voor de wetenschapsbeoefening.

Deze handeling is vergelijkbaar met H185, EAZ-I.

Waardering: B 4

(35d)

Handeling: Het oprichten van stichtingen of het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen ten behoeve van de zorg voor het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 45, vierde lid

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: De besluiten en overeenkomsten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 1

(171b)

Handeling: Het benoemen van de decaan van de (sub)faculteit.

Periode: 1972–1973

Grondslag: Wet van 19 september 1972 (Stb. 1972, 515), art. 2 en art. 3, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H206, EAZ-I

Waardering: B 5

(194d)

Handeling: Het opmaken van een aanbeveling aan de betrokken minister voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 30

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De betrokken minister is de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961).

Deze handeling is vergelijkbaar met H370, EAZ-I.

Waardering: B 5

(207c)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Besluiten, regelingen

Opmerking: Voor de MFR geldt dat, indien deze taak aan anderen dan de secretaris is opgedragen, de secretaris namens het algemeen bestuur toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Waardering: B 5

(208c)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: Voor de MFR geldt dat, indien deze taak aan anderen dan de secretaris is opgedragen, de secretaris namens het algemeen bestuur toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H171, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar na verval

(209c)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het beheren van de financiën.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Reglementen, voorschriften

Waardering: V 7 jaar na verval

(210c)

Handeling: Het beheren van de financiën.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Financiële administratie, besluiten

Opmerking: Genomen financiële besluiten dienen aan de minister ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de minister goedkeuring onthoudt, kan het universitaire orgaan hiertegen in beroep gaan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H372, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

Algemene vergadering van de vereniging (AVV)

(13b)

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening en de verantwoording.

Periode: 1965–1986

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Bij de VU stelt de financiële commissie vanaf 1965 hierover een verslag op.

Waardering: B 3

(109a)

Handeling: Het benoemen van leden in het verenigingsbestuur.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten VU

Product: Besluiten

Opmerking: Voordrachten hiertoe worden opgesteld door bestuur en curatoren gezamenlijk. Vanaf 1965 wordt het advies van de curatoren ingewonnen.

Waardering: B 5

(113e)

Handeling: Het wijzigen van de statuten, alsmede het besluiten tot opheffing van de stichting of vereniging.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 149, tweede lid, art. 191, eerste lid en art. 197, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 93, eerste lid en art. 123, eerste lid

Statuten VU

Product: Besluiten

Opmerking: De wijzigingen dienen aan de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) bekend gemaakt te worden.

Bij de opheffing dient een gedeelte van de rijksbetalingen te worden terugbetaald.

Waardering: B 4

(114d)

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten VU

Product: Structuurregelingen, reglementen, instructies

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H154, EAZ-I.

Waardering: B 5

(115c)

Handeling: Het indienen van verzoeken bij de Kroon om als bijzondere onderwijsinstelling erkend te worden.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 11 juni 1921 (Stb. 1921, 782), art. 150, art. 184 en art. 185

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 119, eerste lid

Statuten VU

Product: Verzoeken

Opmerking: Als bijlage bij de aanvragen dienen de verenigingsbesturen de statuten, akten of reglementen betreffende de oprichting van de bijzondere instelling mee te sturen.

Waardering: B 4

(116c)

Handeling: Het opstellen van een verklaring, waarin is opgenomen dat de faculteit der godgeleerdheid niet erkend en bekostigd wil worden, dan wel enkel voor bekostiging in aanmerking wil komen.

Periode: 1963–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 27 juni 1963 (Stb. 1963, 288), art. 33ter

Statuten, reglementen VU

Product: Verklaringen

Waardering: B 4

(118)

Handeling: Het uitbrengen van advies aangaande alle aangelegenheden betreffende de instelling.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(213)

Handeling: Het benoemen van de commissie van toezicht op het geldelijk beheer (tot 1965)/financiële commissie (vanaf 1965).

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten VU

Product: Besluiten

Opmerking: De benoeming van de financiële commissie geschiedt op voordracht van de Raad van Bijstand.

Waardering: B 4

(214)

Handeling: Het beslissen over het aangaan van een financiële overeenkomst, die de onderwijsinstelling afhankelijk maakt van een ander gezag.

Periode: 1945–1964

Grondslag: Statuten VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

Bestuur (RLH)

(12c)

Handeling: Het vaststellen en wijzigen van de (aanvullende) begroting.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 39, derde lid

Product: Begrotingen, besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H12, EAZ-I.

Waardering: B 1

(14g)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 26, derde lid

Product: Besluiten en instructies

Opmerking: Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Waardering: B 1

(230g)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 26, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(16d)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de secretaris.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 22 december 1958 (Stb. 1958, 669), art. 33, tweede lid

Product: Voordrachten

Opmerking: De secretaris wordt per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H266, EAZ-II.

Waardering: B 5

(38c)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een hoogleraar voor het geven van andere colleges naast de hem opgedragen colleges, alsmede voor het geven van colleges na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 17, eerste lid en art. 20, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Bij de RLH wordt in deze de senaat gehoord.

Voor deze handeling is met betrekking tot de periode 1969–1971 geen wettelijke grondslag gevonden.

Waardering: B 5

(40c)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake het houden van voordrachten, cursussen en wetenschappelijke lezingen.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 24, eerste en tweede lid

Product: Voorstellen, programma’s

Opmerking: Het voorstel behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw.

Waardering: V 10 jaar

(57c)

Handeling: Het verlenen van verlof aan studenten tot het volgen van enkele colleges aan een andere faculteit of universiteit.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 30

Product: Verklaringen, toelatingsbewijzen

Waardering: V 30 jaar

(67c)

Handeling: Het zorgdragen voor de uitvoering van wettelijke bepalingen en bepalingen uit eigen verordeningen, alsmede het waken over plichtsverzuim en wangedrag.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 39, eerste en tweede lid

Product: Besluiten, richtlijnen, aanwijzingen

Waardering: V 10 jaar

(105c)

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement.

Periode: 1968–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 39, eerste lid en art. 86, eerste lid

Product: Bestuursreglementen

Opmerking: Het bestuursreglement bepaalt de faculteiten en studierichtingen aan de onderwijsinstelling.

De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Landbouw.

Deze handeling is vergelijkbaar met H161, EAZ-I.

Waardering: B 4

(143)

Handeling: Het opstellen van een aanbeveling aan de betrokken minister inzake de benoeming van bestuursleden.

Periode: 1957–1970

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 32, vierde lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 43bis, derde lid

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De aanbeveling wordt ingediend bij de Minister van Landbouw (voor 1968) en bij de Minister van Onderwijs en de Minister van Landbouw (vanaf 1968). De leden worden vervolgens per KB benoemd.

Waardering: B 5

(147b)

Handeling: Het opstellen van een verslag aangaande het afgelopen cursusjaar.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 39, derde lid

Product: Verslagen, jaarverslagen

Waardering: B 3

(149)

Handeling: Het vaststellen van een reglement van orde.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 35, derde lid

Product: Reglementen

Waardering: B 4

(150)

Handeling: Het opdragen van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 36

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 41sexies, eerste lid

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(185c)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Kroon inzake het bevoegdverklaren van rechtspersonen tot het vestigen van bijzondere leerstoelen bij de onderwijsinstelling.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 52

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(188b)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan bijzondere hoogleraren tot het bijwonen van de vergaderingen van de senaat.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 61, tweede lid

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar

(191b)

Handeling: Het goedkeuren van de regeling inzake het afnemen van examens door bijzondere hoogleraren.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 61, derde lid

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(194c)

Handeling: Het opmaken van een aanbeveling aan de betrokken minister voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 14, tweede en derde lid

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De betrokken minister is voor de RLH de Minister van Onderwijs.

Deze handeling is vergelijkbaar met H370, EAZ-I.

Waardering: B 5

College van bestuur

(2d)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 32, tweede lid

Reglementen KUN

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(3a)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de Commissie voor de bestuurshervorming.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 56, vierde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(4a)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de Commissies wederzijdse doorstroming.

Periode: 1980–1986

Grondslag: WWDHO (Stb. 1979, 301), art. 7, derde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(231b)

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen over en bevorderen van het beeld van de universiteit of hogeschool.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten KUN, structuurregelingen KUB, VU.

Bestuursreglementen

Product: o.a. inlichtingen, brochures

Opmerking: Bewaard blijven de (orginelen van) folders, brochures, posters en audiovisuele producties e.d. welke zijn gebruikt voor de beeldvorming van de universiteit of hogeschool.

Waardering: V 2 jaar

(232b)

Handeling: Het voorbereiden en implementeren van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Bestuursreglementen

Product: (instellings- en strategische) plannen, adviezen, nota’s

Waardering: B 1

(233b)

Handeling: Het leveren van een bijdrage aan overleg met de minister en de Academische Raad over aangelegenheden van algemeen beleid met betrekking tot de universiteit of hogeschool.

Periode: 1945–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 6, tweede lid

Product: o.a. notities

Opmerking: Zie ook H30, EAZ-II

Waardering: B 1

(10b)

Handeling: Het indienen van de begroting bij de minister.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 102, derde lid

Reglementen KUN

Product: Begrotingen

Opmerking: De faculteiten, interfaculteiten, afdelingen en tussenafdelingen van de rijksuniversiteiten en rijkshogescholen verlenen de desbetreffende colleges van curatoren vanaf 1961 ondersteuning bij de voorbereiding van de begroting.

Waardering: B 5

(11b)

Handeling: Het indienen van de jaarrekening bij de minister.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 105, eerste lid

Reglementen KUN

Product: Jaarrekeningen

Opmerking: De faculteiten, interfaculteiten, afdelingen en tussenafdelingen van de rijksuniversiteiten en rijkshogescholen verlenen de desbetreffende colleges van curatoren vanaf 1961 ondersteuning bij de voorbereiding van de begroting.

Waardering: B 5

(14b)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB (Stb. 1977, 312), art. 31, eerste lid, onder c, art. 31, tweede lid en art. 42, eerste lid

Statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten en instructies

Opmerking: Het verenigingsbestuur en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit. Het verenigingsbestuur stelt een reglement vast omtrent de rechtspositie van het personeel (overleg met de commissie van overleg) en vergoedingen voor het vervullen van bestuursfuncties.

Voor rijksinstellingen geldt vanaf 1974 de verplichting om inzake personeelsbeleid overleg te voeren met het overlegorgaan personeelszaken.

Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Waardering: B 1

(230b)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB (Stb. 1977, 312), art. 31, eerste lid, onder c

Statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Het verenigingsbestuur en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit.

Voor rijksinstellingen geldt vanaf 1974 de verplichting om inzake personeelsbeleid overleg te voeren met het overlegorgaan personeelszaken.

Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(16b)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de secretaris.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 41, eerste lid

BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 10, eerste lid

Product: Voordrachten

Opmerking: De colleges van bestuur dienen hun voordrachten bij de Minister van Onderwijs in en, voorzover het de RLH betreft, bij de Minister van Landbouw.

Een van de taken van de secretaris is het voorbereiden van de vergaderingen van het college van bestuur respectievelijk de universiteitsraad (vanaf 1971). Daarnaast ziet de secretaris toe op de uitvoering van de in deze vergaderingen genomen besluiten.

Aan de RULimburg betreft het de secretaris van het college van bestuur.

De secretaris wordt per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H266, EAZ-II.

Waardering: B 5

(18)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de bibliothecaris en van de functionaris, die belast is met de leiding van het bureau van de universiteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 54, eerste lid

Product: Voordrachten

Opmerking: De bibliothecaris en de functionaris worden per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H269, EAZ-II.

Waardering: B 5

(20)

Handeling: Het aanwijzen van een (plaatsvervangend) voorzitter en een secretaris voor het overlegorgaan personeelszaken.

Periode: 1974–1986

Grondslag: Besluit van 18 april 1974 (Stb. 1974, 251), art. 16, eerste lid en art. 17.

Product: Besluiten

Opmerking: De secretaris wordt aangewezen na overleg met het overlegorgaan.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(21)

Handeling: Het uitsluiten van een (plaatsvervangend) lid van het overlegorgaan personeelszaken.

Periode: 1974–1986

Grondslag: Besluit van 18 april 1974 (Stb. 1974, 251), art. 15, derde lid

Product: Besluiten

Opmerking: In deze wordt het advies ingewonnen van de overige leden van het overlegorgaan.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(30b)

Handeling: Het aan de Academische Raad voorleggen van de door de faculteitsraad voorbereide voorstellen betreffende de inhoud en samenstelling van onderwijs- en examenprogramma’s.

Periode: 1976–1981

Grondslag: Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. IV, derde lid

Product: Voorstellen

Opmerking: De Minister van Onderwijs in overeenstemming met de Minister van Landbouw stelt voor de voorstellen richtlijnen op. Zie daarvoor H362, EAZ-II. Zie verder voor de handeling van de Academische Raad in deze: H363, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar

(31b)

Handeling: Het aan de Academische Raad voorleggen van het verslag van de faculteitsraad aangaande de cursusduur.

Periode: 1976–1981

Grondslag: Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. IV, zevende en achtste lid

Product: Verslagen, voorstellen

Opmerking: Een verslag wordt uitgebracht na afloop voor de eerste maal van de inschrijvingsduur voor de propedeutische fase en een tweede verslag na afloop van de gezamenlijke inschrijvingsduur voor de propedeutische en doctorale fase. De verslagen kunnen eventueel vergezeld gaan van een voorstel tot wijziging van de cursusduur.

Waardering: B 5

(34c)

Handeling: Het indienen van een voordracht bij de betrokken minister inzake het toelaten tot het geven van colleges door anderen dan de eigen medewerkers.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 75, eerste en tweede lid

Product: Voordrachten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt eveneens het opstellen van voordrachten voor het toelaten van privaatdocenten.

De voordrachten worden ingediend bij de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 5

(35b)

Handeling: Het oprichten van stichtingen of het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen ten behoeve van de zorg voor het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 45, vierde lid

Statuten KUN

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: De besluiten en overeenkomsten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 1

(38b)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een hoogleraar voor het geven van andere colleges naast de hem opgedragen colleges, alsmede voor het geven van colleges na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 42, eerste lid, art. 46, tweede lid, art. 89, eerste lid en art. 93, tweede lid

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 17, eerste lid en art. 20, tweede lid

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(40b)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake het houden van voordrachten, cursussen en wetenschappelijke lezingen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 138, eerste lid

Product: Voorstellen, programma’s

Opmerking: Het voorstel behoeft de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: V 10 jaar

(46b)

Handeling: Het toelaten van wetenschappelijke medewerkers en assistenten tot het afnemen van examens.

Periode: 1971–1980

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij wijziging van UWUB (Stb. 1974, 503), art. 74, derde lid

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De wetenschappelijke medewerkers en assistenten die in aanmerking komen voor het onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar afnemen van examens, worden voorgedragen door bij de toelating betrokken afdelingen of faculteiten van de hogeschool of universiteit.

De besluiten dienen te worden goedgekeurd door de Minister van Onderwijs.

Waardering: V 10 jaar

(57b)

Handeling: Het verlenen van verlof aan studenten tot het volgen van enkele colleges aan een andere faculteit of universiteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 54, tweede lid, art. 55, tweede lid, art. 101, tweede lid en art. 102, tweede lid

Reglementen VU

Product: Verklaringen, toelatingsbewijzen

Waardering: V 30 jaar

(58b)

Handeling: Het inschrijven van studenten.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij wijziging van UWUB (Stb. 1974, 503), art. 77, eerste lid

Reglementen VU

Reglementen KUN

Product: Inschrijvingsbewijzen, studentenregistratie

Opmerking: De rector en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit.

Waardering: V 100 jaar

(60)

Handeling: Het opstellen van een melding aan de Academische Raad dat de hoeveelheid aangemelde studenten groter is dan de onderwijscapaciteit.

Periode: 1975–1986

Grondslag: MIS (Stb. 1985, 59), art. 4, eerste en tweede lid

Product: Meldingen, besluiten

Opmerking: Het college doet dit na instemming van de universiteitsraad met de melding van de faculteitsraad – via het college – van de te verwachten overschrijding van de onderwijscapaciteit. Het college kan ook zonder melding van de faculteitsraad besluiten de overschrijding aan te kaarten bij de universiteitsraad.

Waardering: V 10 jaar

(61)

Handeling: Het aanwijzen van een (plaatsvervangend) lid van een plaatsingscommissie.

Periode: 1975–1986

Grondslag: MIS (Stb. 1985, 59), art. 5, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: In deze wordt de betreffende (sub)faculteitsraad gehoord.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(63)

Handeling: Het verlenen van ontheffing van het besluit van de universiteitsraad tot weigering van inschrijving aan studenten, die niet aan het eerste cursusjaar van de instelling hebben deelgenomen.

Periode: 1977–1986

Grondslag: MIS (Stb. 1985, 59), art. 11, vierde lid

Product: Besluiten

Waardering: V 30 jaar

(67b)

Handeling: Het zorgdragen voor de uitvoering van wettelijke bepalingen en bepalingen uit eigen verordeningen, alsmede het waken over plichtsverzuim en wangedrag.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 37, art. 87 en art. 88 eerste lid

Reglementen VU

Product: Besluiten, reglementen, richtlijnen, aanwijzingen

Opmerking: Voor de GUA geldt dat het college ook toezicht houdt op de naleving van de door de Amsterdamse gemeenteraad genomen besluiten ten aanzien van het bestuur en de inrichting van de gemeentelijke universiteit.

Waardering: V 10 jaar

(72b)

Handeling: Het zorgdragen voor de veiligheid (VU: en het milieu) binnen de universiteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Bestuursreglementen

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar

(79b)

Handeling: Het benoemen van leden en een secretaris voor het college van beroep voor de examens.

Periode: 1981–1986

Grondslag: BUCBE (Stb. 1981, 663), art. 6

Bestuursreglement VU

Product: Besluiten

Opmerking: De leden worden benoemd door de universiteitsraad. De secretaris wordt aangewezen door het college van bestuur.

Deze handeling is vergelijkbaar met H120, EAZ-I.

Waardering: B 5

(84)

Handeling: Het besluiten op ingediende beroepen tegen besluiten aangaande de ontzegging van verdere toelating tot het eerste examen in een studierichting.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Besluit van 3 december 1973 (Stb. 1973, 573), art. 8, tweede lid en art. 9

Product: Besluiten

Opmerking: Het advies van het college van decanen wordt in deze ingewonnen.

Waardering: V 30 jaar na besluit

(95b)

Handeling: Het treffen van een gemeenschappelijke regeling met andere instellingen tot het oprichten van een interuniversitair instituut.

Periode: 1971–1986

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 3, eerste lid en art. 4

Product: Besluiten, regelingen

Opmerking: De gemeenschappelijk regeling behoeft de goedkeuring van de Minister van Onderwijs. Zie voor de handeling van de minister in deze: H170, EAZ-II.

Waardering: B 4

(96b)

Handeling: Het aanwijzen van leden van het bestuur van een interuniversitair instituut.

Periode: 1971–1986

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 6, eerste lid

Product: Besluiten

Waardering: V 5 jaar beëindiging taken

(98b)

Handeling: Het benoemen van docenten bij een interuniversitair instituut

Periode: 1971–1986

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 12, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Een docent kan alleen worden benoemd indien hij tegelijkertijd als hoogleraar of lector verbonden is aan een van de deelnemende universiteiten of hogescholen. Vanaf 1971 kan een niet-verbonden docent per KB benoemd worden op aanbeveling van het bestuur van het interuniversitair instituut.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(99)

Handeling: Het treffen van een gemeenschappelijke regeling met andere instellingen tot het oprichten van een orgaan voor postacademisch onderwijs.

Periode: 1977–1986

Grondslag: RPO (Stb. 1977, 525), art. 4, eerste lid

Product: Regelingen

Opmerking: De gemeenschappelijke regeling behoeft de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. Hierin wordt de Academische Raad (na 1985: de zusterfaculteiten) gehoord. Zie voor de handeling van de minister en de Academische Raad in deze: H192 en H193, EAZ-II.

Waardering: B 4

(100)

Handeling: Het aanwijzen van een (plaatsvervangend) lid van het bestuur van het orgaan voor postacademisch onderwijs.

Periode: 1977–1986

Grondslag: RPO (Stb. 1977, 525), art. 7, eerste lid

Product: Besluiten

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(101)

Handeling: Het geven van advies aan de Minister van Onderwijs over het meerjarenplan en de begroting van het orgaan voor postacademisch onderwijs.

Periode: 1977–1986

Grondslag: RPO (Stb. 1977, 525), art. 14, vierde lid en art. 17, tweede lid

Product: Besluiten

Waardering: B 1

(102)

Handeling: Het richten van een verzoek aan de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw inzake de verzorging van postacademisch onderwijs aan de eigen instelling.

Periode: 1977–1986

Grondslag: RPO (Stb. 1977, 525), art. 34, eerste lid

Product: Verzoeken

Waardering: B 1

(142c)

Handeling: Het benoemen van de secretaris van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Het stichtingsbestuur van de KUN benoemt de voorzitter, het college van bestuur van de KUN benoemt de secretaris.

Waardering: B 5

(144)

Handeling: Het vaststellen van een uitvoeringsplan.

Periode: 1983–1986

Grondslag: TWTw.o. (Stb. 1984, 255), art. 3, eerste lid

Product: Uitvoeringsplan

Opmerking: Hierin wordt overleg gepleegd met de universiteitsraad.

Het plan betreft de uitvoering van het taakverdelingsplan van de minister.

Waardering: B 1

(145)

Handeling: Het geven van richtlijnen aan faculteitsbesturen, faculteitsraden en vakgroepbesturen omtrent de uitvoering van het uitvoeringsplan.

Periode: 1983–1986

Grondslag: TWTw.o. (Stb. 1984, 255), art. 3, tweede lid

Product: Richtlijnen

Opmerking: Hierin wordt overleg gepleegd met de universiteitsraad.

Waardering: B 1

(146)

Handeling: Het opstellen van een overeenkomst ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van de samenvoeging van voorzieningen in het kader van het uitvoeringsplan.

Periode: 1983–1986

Grondslag: TWTw.o. (Stb. 1984, 255), art. 4, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Hierin wordt overleg gepleegd met de universiteitsraad.

Waardering: B 4

(147a)

Handeling: Het opstellen van een verslag aangaande het afgelopen cursusjaar.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 46, tweede lid

Product: Verslagen, jaarverslagen

Waardering: B 3

(148)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de universiteitsraad (VU: en verenigingsbestuur).

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 32, eerste lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(171a)

Handeling: Het benoemen van de decaan van de (sub)faculteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 9, derde lid en art. 14, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H206, EAZ-I

Waardering: B 5

(192b)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Kroon inzake het verlenen van vergunningen aan rechtspersonen om wetenschappelijke voordrachten aan de onderwijsinstelling te houden.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 138, eerste lid

Product: Adviezen

Waardering: V 10 jaar

(194b)

Handeling: Het opmaken van een aanbeveling aan de betrokken minister voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, vierde lid

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De betrokken minister is de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961).

Deze handeling is vergelijkbaar met H370, EAZ-I.

Waardering: B 5

(195)

Handeling: Het opstellen van een aanbeveling aan het stichtingsbestuur omtrent de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Aanbevelingen

Waardering: B 5

(203)

Handeling: Het verstrekken van gegevens aan de Universitaire Kiesraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 46bis, tweede lid

Product: Gegevens

Waardering: V 10 jaar

(204a)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, tweede lid

Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 4, vierde lid

Statuten KUN

Product: Regelingen, besluiten

Waardering: B 5

(205a)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, eerste lid, onder d

Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 4, vierde lid

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H286, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar na afloop overeenkomst

(207b)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 4, vierde lid

WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, tweede lid

Product: Besluiten, regelingen

Waardering: B 5

(208b)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 4, vierde lid

WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, eerste lid, onder b

Product: Besluiten, overeenkomsten

Waardering: V 5 jaar na verval

(209b)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het beheren van de financiën.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 4, vierde lid

WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, tweede lid

Statuten VU

Statuten KUN

Product: Reglementen, voorschriften

Waardering: B 5

(210b)

Handeling: Het beheren van de financiën.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 4, vierde lid

WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 31, eerste lid, onder b

Statuten VU

Statuten KUN

Product: Financiële administratie, besluiten

Opmerking: De jaarrekening wordt door het college van bestuur aan de universiteitsraad gezonden.

Genomen financiële besluiten dienen aan de minister ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de minister goedkeuring onthoudt, kan het universitaire orgaan hiertegen in beroep gaan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H372, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

(216b)

Handeling: Het opmaken van een aanbeveling aan de betrokken minister voor de benoeming van de bibliothecaris.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 72

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De aanbevelingen worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs en (eventueel) aan de Minister van Landbouw.

Waardering: B 5

(220)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van de universiteitsraad aan de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 35, tweede lid

WRR (Stb. 1973, 8, gewijzigd bij Wet van 12 mei 1976 (Stb. 1976, 291), art. 10, negende lid

Product: Voordrachten

Opmerking: Vanaf juni 1976 kunnen besluiten van de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en van de Kamer voor de Medische Wetenschappen (RUR) ter vernietiging worden voorgedragen.

Zie voor de handeling van de minister in deze: H229, EAZ-II.

Waardering: B 5

(222)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van een (sub)faculteitsraad of (sub)faculteitsbestuur aan de universiteitsraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 35bis, eerste en derde lid

Reglementen VU

Product: Voordrachten

Opmerking: Vanaf 1977 kunnen leden van de (sub)faculteitsgemeenschap een verzoek indienen bij het college van bestuur voor het ter vernietiging voordragen van een besluit.

Waardering: B 5

(223)

Handeling: Het schorsen van een naar zijn oordeel te vernietigen besluit van een (sub)faculteitsraad of (sub)faculteitsbestuur.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 35bis, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(229a)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van de raad voor studentenaangelegenheden en zijn dagelijks bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Het college van bestuur heeft de bevoegdheid tot schorsen, de universiteitsraad tot vernietigen.

Waardering: B 5

College van curatoren

(1a)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de Academische Raad en voor de Dagelijkse Raad van de Academische Raad.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 8, derde lid en art. 9, eerste lid

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handelingen van de Academische Raad in deze: H17 en H18, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(2b)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 192

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 46, eerste lid en art. 90, eerste lid

Reglementen KUN

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(231a)

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen over en bevorderen van het beeld van de universiteit of hogeschool.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten KUN, structuurregelingen KUB, VU.

Bestuursreglementen

Product: o.a. inlichtingen, brochures

Opmerking: Bewaard blijven de (orginelen van) folders, brochures, posters en audiovisuele producties e.d. welke zijn gebruikt voor de beeldvorming van de universiteit of hogeschool.

Waardering: V 2 jaar

(232a)

Handeling: Het voorbereiden en implementeren van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Bestuursreglementen

Product: (instellings- en strategische) plannen, adviezen, nota’s

Waardering: B 1

(233a)

Handeling: Het leveren van een bijdrage aan overleg met de minister en de Academische Raad over aangelegenheden van algemeen beleid met betrekking tot de universiteit of hogeschool.

Periode: 1945–1986

Grondslag: o.a. notities

Product: Zie ook H30, EAZ-II

Opmerking:

Waardering: B 1

(8a)

Handeling: Het eenmaal per vier jaar opstellen van het ontwikkelingsplan.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 97, eerste lid

Reglementen VU

Statuten en reglementen KUN

Product: Ontwikkelingsplannen

Opmerking: De faculteiten, interfaculteiten, afdelingen en tussenafdelingen van de rijksuniversiteiten en rijkshogescholen verlenen de desbetreffende colleges van curatoren vanaf 1961 ondersteuning bij de voorbereiding van het ontwikkelingsplan.

Waardering: B 1

(9a)

Handeling: Het opstellen van het financiële schema.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 98, eerste lid

Reglementen VU

Statuten en Akte van Oprichting KUN

Product: Financiële schema’s

Opmerking: De faculteiten, interfaculteiten, afdelingen en tussenafdelingen van de rijksuniversiteiten en rijkshogescholen verlenen de desbetreffende colleges van curatoren vanaf 1961 ondersteuning bij de voorbereiding van het financiële schema.

Waardering: B 5

(10a)

Handeling: Het indienen van de begroting bij de minister.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 61 en art. 108

Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310) art. 42, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 102, derde lid

Reglementen KUN

Product: Begrotingen

Opmerking: De faculteiten, interfaculteiten, afdelingen en tussenafdelingen van de rijksuniversiteiten en rijkshogescholen verlenen de desbetreffende colleges van curatoren vanaf 1961 ondersteuning bij de voorbereiding van de begroting.

Waardering: B 5

(11a)

Handeling: Het indienen van de jaarrekening bij de minister.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 61 en art. 108

Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 44, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 105, eerste lid

Reglementen KUN

Product: Jaarrekeningen

Waardering: B 3

(12a)

Handeling: Het vaststellen en wijzigen van de (aanvullende) begroting.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102, tweede lid

Reglementen VU

Statuten en Akte van Oprichting KUN

Product: Begrotingen, besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H12, EAZ-I.

Waardering: B 1

(13d)

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening en de verantwoording.

Periode: 1961–1972

Grondslag: Stichtingsakte, Akte van Oprichting en statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 3

(14a)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 39, eerste lid en 86, eerste lid

Statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten en instructies

Opmerking: De gemeenteraad van Amsterdam stelt de personeelsregels voor de GUA op voorstel van het college van curatoren vast.

Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Waardering: B 1

(230a)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 50 en art. 97

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 71, derde lid, art. 73, eerste lid, art. 74, tweede lid en art. 91, vierde lid

Stichtingsakte, Akte van Oprichting, statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Ten aanzien van het personeelsbeleid stelt de minister richtlijnen op. Zie daarvoor H301, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(15)

Handeling: Het verlenen van studieverlof aan hoogleraren en lectoren.

Periode: 1956–1971

Grondslag: Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 66ter, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Het studieverlof wordt verleend met het oog op door de hoogleraren of lectoren te verrichten wetenschappelijk onderzoek of een door hen te maken studiereis.

Waardering: V 2 jaar na beëindiging van het verlof

(16a)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de secretaris.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 57, tweede lid en art. 104, tweede lid

WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 22 december 1958 (Stb. 1958, 669), art. 33, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 41, eerste lid

Product: Voordrachten

Opmerking: De colleges van curatoren dienen de voordrachten in bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs.

Een van de taken van de secretaris is het voorbereiden van de vergaderingen van het college van curatoren (tot 1971). Daarnaast ziet de secretaris toe op de uitvoering van de in deze vergaderingen genomen besluiten.

Aan de RLH en de rijksinstellingen betreft het de secretaris voor het college van curatoren.

De secretaris wordt per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H266, EAZ-II.

Waardering: B 5

(32)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan hoogleraren voor het gebruik van vreemde talen in onderwijs en examens.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956, 310), art. 80

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H69, EAZ-I.

Waardering: V 10 jaar

(34a)

Handeling: Het indienen van een voordracht bij de betrokken minister inzake het toelaten tot het geven van colleges door anderen dan de eigen medewerkers.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 48, eerste lid, art. 95, eerste lid

Product: Voordrachten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt eveneens het opstellen van voordrachten voor het toelaten van privaatdocenten.

De voordrachten worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken.

Waardering: B 5

(35a)

Handeling: Het oprichten van stichtingen of het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen ten behoeve van de zorg voor het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 45, vierde lid

Statuten KUN

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: De besluiten en overeenkomsten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 1

(36c)

Handeling: Het zorgdragen voor het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Reglementen, instructies, collegeprogramma’s

Opmerking: Voor de VU geldt dat het verenigingsbestuur de zorg voor het onderwijs tot 1970 heeft overgedragen aan het college van curatoren. Taken die het college in dit kader uitvoert, zijn het opstellen van het collegerooster en het houden van toezicht op het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

Waardering: B 1

(38a)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan een hoogleraar voor het geven van andere colleges naast de hem opgedragen colleges, alsmede voor het geven van colleges na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 42, eerste lid, art. 46, tweede lid, art. 89, eerste lid en art. 93, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Voor deze handeling is met betrekking tot de periode 1969–1971 geen wettelijke grondslag gevonden.

Waardering: B 5

(39)

Handeling: Het geven van advies aan de Minister van Onderwijs over de wijziging van de in de aanstelling van een hoogleraar of lector vermelde vakken.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb 1960, 559), art. 67, derde lid

Product: Adviezen

Opmerking: In deze worden de betrokken faculteit of afdeling en zo nodig de interfaculteit of tussenafdeling gehoord.

Waardering: B 5

(40a)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake het houden van voordrachten, cursussen en wetenschappelijke lezingen.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 183, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 138, eerste lid

Product: Voorstellen, programma’s

Opmerking: Het voorstel behoeft de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961) en de Minister van Onderwijs (vanaf 1961).

Waardering: V 10 jaar

(46a)

Handeling: Het toelaten van wetenschappelijke medewerkers en assistenten tot het afnemen van examens.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 67ter

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij wijziging van UWUB (Stb. 1974, 503), art. 74, derde lid

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De wetenschappelijke medewerkers en assistenten die in aanmerking komen voor het onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar afnemen van examens, worden voorgedragen door bij de toelating betrokken afdelingen of faculteiten van de hogeschool of universiteit.

De besluiten dienen te worden goedgekeurd door de Minister van Onderwijs.

Waardering: V 10 jaar

(57a)

Handeling: Het verlenen van verlof aan studenten tot het volgen van enkele colleges aan een andere faculteit of universiteit.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 54, tweede lid, art. 55, tweede lid, art. 101, tweede lid en art. 102, tweede lid

Reglementen VU

Product: Verklaringen, toelatingsbewijzen

Waardering: V 30 jaar

(67a)

Handeling: Het zorgdragen voor de uitvoering van wettelijke bepalingen en bepalingen uit eigen verordeningen, alsmede het waken over plichtsverzuim en wangedrag.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 59, art. 60, art. 74, eerste lid, art. 106 en art. 107

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 37, art. 87 en art. 88 eerste lid

Reglementen VU

Product: Besluiten, reglementen, richtlijnen, aanwijzingen

Opmerking: Voor de GUA geldt dat het college ook toezicht houdt op de naleving van de door de Amsterdamse gemeenteraad genomen besluiten ten aanzien van het bestuur en de inrichting van de gemeentelijke universiteit.

Waardering: V 10 jaar

(72a)

Handeling: Het zorgdragen voor de veiligheid (VU: en het milieu) binnen de universiteit.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Bestuursreglementen

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar

(73a)

Handeling: Het treffen van maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de studenten tegen de gevaren van besmetting.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1, (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 45, derde lid

Product: Voorschriften, maatregelen

Opmerking: De maatregelen worden medegedeeld aan de Minister van Onderwijs en, waar het de RLH betreft, de Minister van Landbouw.

Waardering: B 5

(75a)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake het toekennen van studiebeurzen, van toelagen voor het ondernemen van buitenlandse studiereizen, alsmede een tegemoetkoming in de kosten voor de vervaardiging van een proefschrift of het verrichten van onderzoek.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 38, art. 85, tweede lid en art. 198, tweede lid

Product: Voorstellen, besluiten

Waardering: V 7 jaar na toewijzing

(76a)

Handeling: Het zorgdragen voor de voorzieningen ten behoeve van de studenten.

Periode: 1945–1972

Grondslag: Instructies, vademecums, gidsen en jaarboeken, reglementen en statuten KUN

Product: Besluiten, reglementen

Opmerking: Hieronder vallen zaken als introductie, huisvesting, gezondheidszorg en studiefondsen.

Deze handeling is vergelijkbaar met H112, EAZ-I.

Waardering: B 1

(95a)

Handeling: Het treffen van een gemeenschappelijke regeling met andere instellingen tot het oprichten van een interuniversitair instituut.

Periode: 1965–1970

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 3, eerste lid en art. 4

Product: Besluiten, regelingen

Opmerking: In deze wordt overleg gepleegd met de senaat.

De gemeenschappelijk regeling behoeft de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 4

(96a)

Handeling: Het aanwijzen van leden van het bestuur van een interuniversitair instituut.

Periode: 1965–1970

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 6, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: In deze wordt overleg gepleegd met de senaat.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(98a)

Handeling: Het benoemen van docenten bij een interuniversitair instituut

Periode: 1965–1970

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 12, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Een docent kan alleen worden benoemd indien hij tegelijkertijd als hoogleraar of lector verbonden is aan een van de deelnemende universiteiten of hogescholen.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(105a)

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 39, eerste lid en art. 86, eerste lid

Reglementen VU

Akte van Oprichting en statuten KUN

Product: Bestuursreglementen

Opmerking: Het bestuursreglement bepaalt de faculteiten en studierichtingen aan de onderwijsinstelling.

De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs. De door de GUA vastgestelde bestuursreglementen behoeven de goedkeuring van de Amsterdamse gemeenteraad.

Tot 1973 dienen de bestuursreglementen van de KUN goedgekeurd te worden door het Hoogwaardig Episcopaat.

Voor de VU geldt dat de reglementen de goedkeuring behoeven van het verenigingsbestuur.

Deze handeling is vergelijkbaar met H161, EAZ-I.

Waardering: B 4

(108a)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Minister van Onderwijs over de vaststelling of wijziging van het academisch statuut.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 119, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 24, vijfde lid

Statuten KUN

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(113d)

Handeling: Het wijzigen van de statuten, alsmede het besluiten tot opheffing van de stichting of vereniging.

Periode: 1961–1972

Grondslag: Statuten KUN en VU

Product: Besluiten

Opmerking: De wijzigingen dienen aan de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) bekend gemaakt te worden.

Besluiten van de KUN dienen goedgekeurd te worden door het Hoogwaardig Episcopaat (tot 1973).

Bij de opheffing dient een gedeelte van de rijksbetalingen te worden terugbetaald.

Waardering: B 4

(123)

Handeling: Het opmaken van een voordracht inzake de benoeming van een curator.

Periode: 1961–1971

Grondslag: Akte van Oprichting KUN

Product: Voordrachten

Opmerking: De voordracht wordt ingediend bij het Hoogwaardig Episcopaat. Het Hoogwaardig Episcopaat benoemt.

Waardering: B 5

(124a)

Handeling: Het aanwijzen van een (plaatsvervangend) voorzitter.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 43, tweede lid

Statuten, reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Voor de rijksinstellingen geldt dat enkel een plaatsvervangend voorzitter wordt aangewezen, de voorzitter wordt per KB benoemd.

Voor de VU geldt dat zowel de voorzitter als zijn plaatsvervanger wordt aangewezen.

Waardering: B 5

(125)

Handeling: Het vaststellen van (huishoudelijke) reglementen.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 56, derde lid en art. 103, vierde lid

WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 18 juli 1951 (Stb. 1951, 301), art. 32, derde lid

Product: Reglementen

Opmerking: De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw.

Waardering: B 4

(126)

Handeling: Het geven van advies aan de Minister van Landbouw inzake onderwijsaangelegenheden.

Periode: 1945–1956

Grondslag: WHLO (Stb. 1917, 700), art. 52

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(127)

Handeling: Het opstellen van een verslag aangaande het afgelopen cursusjaar.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 61 en art. 108

WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 18 juli 1951 (Stb. 1951, 301), art. 37

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 46, tweede lid en art. 90, tweede lid

Reglementen KUN

Product: Verslagen

Opmerking: Het verslag wordt aan de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) overlegd. Tussen 1968 en 1970 wordt deze handeling uitgevoerd door het college van curatoren aan de RLH. Het verslag van de RLH wordt aan de Minister van Onderwijs en de Minister van Landbouw overlegd.

Waardering: B 3

(153a)

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de totstandkoming van de eerste universiteitsraad.

Periode: 1971

Grondslag: UWUB 1970 (Stb. 1971, 292), art. 3, eerste lid en art. 4

Product: Besluiten, voorlopige kiesreglementen

Opmerking: De regels behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw.

Voor de RULimburg (1976) wordt de eerste universiteitsraad per KB benoemd.

Waardering: B 1

(165b)

Handeling: Het goedkeuren van het faculteitsreglement.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Faculteitsreglementen

Waardering: B 1

(174)

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de totstandkoming van de eerste faculteitsraden.

Periode: 1971–1986

Grondslag: UWUB 1970 (Stb. 1971, 292), art. 10

Product: Besluiten

Opmerking: Indien het college van deze bevoegdheid geen gebruik maakt, wordt deze handeling uitgevoerd door de eerste universiteitsraad. De regels behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw.

Waardering: B 1

(185a)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Kroon inzake het bevoegdverklaren van rechtspersonen tot het vestigen van bijzondere leerstoelen bij de onderwijsinstelling.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 170

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 129, eerste lid

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(187)

Handeling: Het besturen van de bijzondere leerstoelen uitgaande van de stichting.

Periode: 1961–1971

Grondslag: Akte van Oprichting KUN

Product: Regelingen

Waardering: B 4

(188a)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan bijzondere hoogleraren tot het bijwonen van de vergaderingen van de senaat.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 179, tweede lid

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar

(191a)

Handeling: Het goedkeuren van de regeling inzake het afnemen van examens door bijzondere hoogleraren.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 179, vierde lid

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(192a)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Kroon inzake het verlenen van vergunningen aan rechtspersonen om wetenschappelijke voordrachten aan de onderwijsinstelling te houden.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 183, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 138, eerste lid

Product: Adviezen

Waardering: V 10 jaar

(194a)

Handeling: Het opmaken van een aanbeveling aan de betrokken minister voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 39, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 65, tweede lid

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De betrokken minister is de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961).

Deze handeling is vergelijkbaar met H370, EAZ-I.

Waardering: B 5

(207a)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1961–1972

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij WUB (Stb. 1970, 601), art. 45, eerste lid

Statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten, regelingen

Waardering: B 5

(208a)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 50, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij WUB (Stb. 1970, 601), art. 45, eerste lid

Product: Besluiten, overeenkomsten

Waardering: V 5 jaar na verval

(209a)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het beheren van de financiën.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 45, eerste lid

Statuten KUN

Product: Reglementen, voorschriften

Waardering: B 5

(210a)

Handeling: Het beheren van de financiën.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181 gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 43, eerste lid

WWO-1, (Stb. 1960, 559), art. 45, eerste lid

Stichtingsakte KUN

Product: Financiële administratie, besluiten

Opmerking: Genomen financiële besluiten dienen aan de minister ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de minister goedkeuring onthoudt, kan het universitaire orgaan hiertegen in beroep gaan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H372, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

(216a)

Handeling: Het opmaken van een aanbeveling aan de betrokken minister voor de benoeming van de bibliothecaris.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 67

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 72

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De aanbevelingen worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs en (eventueel) aan de Minister van Landbouw.

Waardering: B 5

(219)

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor de bibliotheek

Periode: 1964–1972

Grondslag: Reglementen KUN

Product: Reglementen

Waardering: B 4

College van decanen

(7b)

Handeling: Het uitreiken van prijzen aan studenten voor het leveren van bijzondere wetenschappelijke prestaties.

Periode: 1971–1986

Grondslag Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H7, EAZ-I.

Waardering: B 5

(52b)

Handeling: Het toekennen van het doctoraat.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 34, vierde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H88, EAZ-I.

Waardering: B 5

(54b)

Handeling: Het verlenen van het doctoraat honoris causa.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 34, vijfde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H91, EAZ-I.

Waardering: B 5

(136b)

Handeling: Het opstellen van een voordracht voor de benoeming van de rector magnificus.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 33, tweede lid

Statuten KUN

Product: Voordrachten

Opmerking: De rector wordt per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H215, EAZ-II.

Hieronder vallen ook regelingen betreffende de vervanging van de rector magnificus.

Waardering: B 5

(161)

Handeling: Het aanwijzen van een voorzitter.

Periode: 1973

Grondslag: WRR (Stb. 1973, 8), art. 19, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Deze tijdelijke functionaris is bevoegd tot het uitoefenen van de taken van rector magnificus, totdat deze per KB is benoemd.

Waardering: B 5

(162)

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd geven van advies over het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan de universiteitsraad en aan het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 34, derde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Adviezen

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H195, EAZ-I.

Waardering: B 1

(163)

Handeling: Het jaarlijks publiceren van een verslag van zijn werkzaamheden.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 34, zesde lid

Reglementen VU

Product: Verslagen, jaarverslagen

Waardering: B 3

College van herstel

(103)

Handeling: Het tijdelijk uitoefenen van de taken van het college van curatoren.

Periode: 1945–1947

Bron: HIHO (Stb. 1945, F145), art. 5, onder a

Product: Reglementen, besluiten

Waardering: B 6

(104)

Handeling: Het uitbrengen van advies over tegen het personeel en de studenten te nemen zuiveringsmaatregelen.

Periode: 1945–1947

Bron: HIHO (Stb. 1945, F145), art. 5, onder b

Product: Adviezen

Opmerking: Adviezen over tegen het personeel te nemen maatregelen werden uitgebracht aan de minister; adviezen over tegen studenten te nemen maatregelen werden uitgebracht aan de rector magnificus.

Waardering: B 6

College van rector en assessoren

(71b)

Handeling: Het besluiten op aanhangig gemaakte zaken door de rector magnificus in het kader van de tucht onder studenten.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 69, tweede lid en art. 117, tweede lid.

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 53, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: In 1956 wordt het college van rector en assessoren toegevoegd aan de technische hogescholen. Vanaf 1961 komt het college eveneens voor binnen de organisatiestructuur van de universiteiten.

Het besluit op aanhangig gemaakte zaken kan de ontzegging inhouden van toegang tot colleges, praktische oefeningen, examens en promoties.

Waardering: B 5

(135)

Handeling: Het opdragen van werkzaamheden aan commissies.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 52

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(184a)

Handeling: Het instellen van werkgroepen.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 70

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H229 en H233, EAZ-I.

Waardering: B 4

(193a)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan het college van curatoren inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1945–1956

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 39, tweede lid

Product: Adviezen

Opmerking: Het advies betreft eveneens advies inzake de wijziging in de aanstelling van een hoogleraar of een lector.

Deze handeling is vergelijkbaar met H252, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar

Curatorium (KHT)

(2e)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 192

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(10c)

Handeling: Het indienen van de begroting bij de minister.

Periode: 1948–1970

Grondslag: Wet van 3 juni 1948 (Stb. 1948, I 231), art. 197octies, eerste lid en art. 200tredecies, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 114, eerste lid

Product: Begrotingen

Waardering: B 5

(11c)

Handeling: Het indienen van de jaarrekening bij de minister.

Periode: 1948–1970

Grondslag: Wet van 3 juni 1948 (Stb. 1948, I 231), art. 197octies, derde lid en art. 200tredecies, derde lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 115, tweede lid

Product: Jaarrekeningen

Waardering: B 4

(14c)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 186, onder d

Product: Besluiten en instructies

Waardering: B 1

(230c)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(17a)

Handeling: Het benoemen van een secretaris.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H44, EAZ-I.

Waardering: B 4

(110a)

Handeling: Het kiezen van een voorzitter.

Periode: 1955–1970

Grondslag: Statuten

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(113a)

Handeling: Het wijzigen van de statuten, alsmede het besluiten tot opheffing van de stichting of vereniging.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 149, tweede lid, art. 191, eerste lid en art. 197, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 93, eerste lid en art. 123, eerste lid

Statuten KHT

Product: Besluiten

Opmerking: De wijzigingen dienen aan de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) bekend gemaakt te worden.

Besluiten van de KHT behoeven de goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Bij de opheffing dient een gedeelte van de rijksbetalingen te worden terugbetaald.

Waardering: B 4

(114a)

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten KHT

Product: Structuurregelingen, reglementen, instructies

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H154, EAZ-I.

Waardering: B 4

(115a)

Handeling: Het indienen van verzoeken bij de Kroon om als bijzondere onderwijsinstelling erkend te worden.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 11 juni 1921 (Stb. 1921, 782), art. 150, art. 184 en art. 185 WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 119, eerste lid Statuten KHT

Product: Verzoeken

Opmerking: Als bijlage bij de aanvragen dienen de stichtingsbesturen de statuten, akten of reglementen betreffende de oprichting van de bijzondere instelling mee te sturen.

Waardering: B 4

(116a)

Handeling: Het opstellen van een verklaring, waarin is opgenomen dat de faculteit der godgeleerdheid niet erkend en bekostigd wil worden, dan wel enkel voor bekostiging in aanmerking wil komen.

Periode: 1963–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 27 juni 1963 (Stb. 1963, 288), art. 33ter

Statuten, reglementen KHT

Product: Verklaringen

Waardering: B 4

(117a)

Handeling: Het vaststellen van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de hogeschool.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten, reglementen KHT

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H156, EAZ-I.

Waardering: B 1

(119)

Handeling: Het kiezen van het dagelijks bestuur.

Periode: 1955–1970

Grondslag: Statuten

Product: Besluiten

Waardering: B 5

Gewone jaarvergadering (VU)

(13a)

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening en de verantwoording.

Periode: 1945–1964

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 3

Raad van beheer (KUN)

(210e)

Handeling: Het beheren van de financiën.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Stichtingsakte en statuten KUN

Product: Financiële administratie, besluiten

Opmerking: Genomen financiële besluiten dienen aan de minister ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de minister goedkeuring onthoudt, kan het universitaire orgaan hiertegen in beroep gaan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H372, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

(212)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Raad van Bestuur inzake aankopen, het verstrekken van geldleningen en het aangaan van overeenkomsten.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Stichtingsakte KUN

Product: Adviezen

Waardering: V 7 jaar

Raad van bestuur (KUN)

(13c)

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening en de verantwoording.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Stichtingsakte, Akte van Oprichting en statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 3

(206)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Stichtingsakte en statuten KUN

Product: Overeenkomsten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H286, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar na afloop overeenkomst

(208f)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1945–1972

Grondslag: Stichtingsakte, Akte van Oprichting en statuten KUN

Product: Besluiten, overeenkomsten

Waardering: V 5 jaar na verval

Rector magnificus

(2a)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 67, art. 114 en art. 192

WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 18 juli 1951 (Stb. 1951, 301), art. 42

Reglementen KUN

Product: Inlichtingen

Opmerking: De rectoren aan de technische hogeschool en de rijkslandbouwhogeschool voeren deze handeling tot 1956 uit.

Waardering: V 10 jaar

(58a)

Handeling: Het inschrijven van studenten.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 52, eerste lid, art. 55, derde lid, art. 99, eerste lid en art. 102, derde lid

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 28, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij wijziging van UWUB (Stb. 1974, 503), art. 77, eerste lid

Reglementen VU

Reglementen KUN

Product: Inschrijvingsbewijzen, studentenregistratie

Waardering: V 100 jaar

(69a)

Handeling: Het handhaven van de tucht onder de studenten.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 68 en art. 116

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 45, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 53, eerste lid

Reglementen VU

Reglementen KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De rector magnificus kan tuchtzaken met betrekking tot studenten van 1956 tot 1971 aanhangig maken bij het college van rector en assessoren.

Waardering: B 5

(138)

Handeling: Het voeren van het beheer over representatiegelden.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 58, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 49, vierde lid

Product: Financiële administratie

Waardering: V 7 jaar

(139)

Handeling: Het geven van een verslag in het openbaar over de instelling.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 115

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 44, eerste lid

Reglementen VU

Product: Verslagen

Opmerking: Indien de rector aftreedt, vindt in aansluiting op dit verslag de functie-overdracht plaats.

Waardering: B 3

(140)

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor het onderwijs.

Periode: 1949–1956

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 12 augustus 1949 (Stb. 1949, J 401), art. 62.

Product: Regelingen, richtlijnen en aanwijzingen

Waardering: B 1

Senaat

(1b)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de Academische Raad en voor de Dagelijkse Raad van de Academische Raad.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 8, derde lid en art. 9, eerste lid

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handelingen van de Academische Raad in deze: H17 en H18, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(2c)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 67 en art. 114

WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 18 juli 1951 (Stb. 1951, 301), art. 42

Reglementen KUN

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(6c)

Handeling: Het uitschrijven van prijsvragen en het toekennen van prijzen.

Periode: 1945–1968

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 37, eerste lid en art. 84

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 11, eerste lid

Product: Prijsvragen, besluiten

Waardering: B 5

(7a)

Handeling: Het uitreiken van prijzen aan studenten voor het leveren van bijzondere wetenschappelijke prestaties.

Periode: 1968–1970

Grondslag /

Bron: Reglementen VU

Notulen senaat VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H7, EAZ-I.

Waardering: B 5

(17d)

Handeling: Het benoemen van een secretaris.

Periode: 1945–1967

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H44, EAZ-I.

Waardering: B 4

(24a)

Handeling: Het instellen van andere dan in het academisch statuut geregelde studierichtingen.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 20, eerste en tweede lid

Besluit van 11 september 1963 (Stb. 1963, 380), art. 8, eerste en tweede lid

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Tot 1971 neemt de senaat het besluit in overeenstemming met het college van curatoren.

De besluiten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs. Zie voor de handeling van de minister in deze: H338, EAZ-II.

Waardering: B 4

(27a)

Handeling: Het vaststellen van het onderwijsprogramma.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 82

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Onderwijsprogramma’s

Opmerking: Vanaf 1956 wordt in de programma’s van de technische hogescholen de studieduur aangegeven.

De in dit RIO opgenomen handeling is vergelijkbaar met H57, EAZ-I.

Waardering: B 1

(34b)

Handeling: Het indienen van een voordracht bij de betrokken minister inzake het toelaten tot het geven van colleges door anderen dan de eigen medewerkers.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 75, eerste en tweede lid

Product: Voordrachten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt eveneens het opstellen van voordrachten voor het toelaten van privaatdocenten.

De voordrachten worden ingediend bij de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 5

(36a)

Handeling: Het zorgdragen voor het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 53

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 48

Product: Reglementen, instructies, collegeprogramma’s

Waardering: B 1

(52a)

Handeling: Het toekennen van het doctoraat.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 118, tweede lid, art. 128 en art. 137

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 46, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 30, eerste lid en art. 125, eerste en tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H88, EAZ-I.

Waardering: B 5

(53c)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake het verlenen van het doctoraat honoris causa.

Periode: 1945–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 22 december 1958 (Stb. 1958, 669), art. 51, eerste lid

Product: Besluiten en voordrachten

Opmerking: Aan de RLH wordt een voordracht opgesteld door leden van de senaat.

Waardering: B 5

(54a)

Handeling: Het verlenen van het doctoraat honoris causa.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 128, art. 139 en art. 196

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 51, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 30, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H91, EAZ-I.

Waardering: B 5

(55a)

Handeling: Het opstellen van een verklaring inzake het toelaten van personen die niet over de vereiste vooropleiding beschikken.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 124, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 29, eerste lid

Product: Verklaringen

Opmerking: De verklaringen hebben betrekking op personen van 30 jaar en ouder, die niet de gewenste vooropleidingen hebben voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs, maar over voldoende algemene ontwikkeling beschikken om tot dit onderwijs te worden toegelaten.

De Minister van Onderwijs beslist op basis van de verklaringen of personen kunnen worden toegelaten tot het volgen van onderwijs.

Waardering: V 30 jaar

(56a)

Handeling: Het vaststellen van de eisen van het toelatingsonderzoek.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 25 april 1974 (Stb. 1974, 258), art. 29, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 1

(69b)

Handeling: Het handhaven van de tucht onder de studenten.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten, reglementen, richtlijnen

Waardering: B 5

(70a)

Handeling: Het benoemen van een vaste commissie voor de tucht onder de studenten.

Periode: 1957–1970

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 11, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 53, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Eind 1956 wordt de vaste commissie voor de tucht toegevoegd aan de RLH. De wetgeving rond de RLH gaat in 1968 op in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs die zowel op de hogescholen als op de universiteiten van toepassing is.

Waardering: B 4

(71a)

Handeling: Het besluiten op aanhangig gemaakte zaken door de rector magnificus in het kader van de tucht onder studenten.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 69, tweede lid en art. 117, tweede lid.

WHLO (Stb. 1917, 700), art. 45, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: Het besluit op aanhangig gemaakte zaken kan de ontzegging inhouden van toegang tot colleges, praktische oefeningen, examens en promoties.

Waardering: B 5

(97a)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de wetenschappelijke raad van een interuniversitair instituut

Periode: 1965–1970

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 7, eerste lid

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(108b)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Minister van Onderwijs over de vaststelling of wijziging van het academisch statuut.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 119, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 24, vijfde lid

Product: Adviezen

Waardering: V 10 jaar

(128)

Handeling: Het zorgdragen voor het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956, (Stb. 1956, 310), art. 53

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 40, derde lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 48 en art. 88, tweede lid

Reglementen VU

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Waardering: B 1

(129)

Handeling: Het vaststellen van (huishoudelijke) reglementen.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 62, eerste lid en art. 113, eerste lid

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 40, vierde lid

Reglementen VU

Product: Reglementen

Opmerking: Voor de RLH geldt dat het reglement een rooster bevat voor de wisseling van secretarisfunctie.

Waardering: B 4

(130)

Handeling: Het uit zijn midden benoemen van de secretaris die de senaat ondersteunt.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 63

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 42, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 50

Product: Benoemingen, besluiten

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(131)

Handeling: Het overdragen van taken aan commissies.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 57, tweede lid

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 43, eerste en vierde lid

WWO-1 (Stb. 1967, 684), art. 58bis, vierde lid

Product: Besluiten, reglementen

Opmerking: Voor de RLH geldt dat de senaat een reglement voor de commissies opstelt.

Waardering: B 4

(132)

Handeling: Het geven van advies aan de Minister van Landbouw inzake onderwijsaangelegenheden.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 48, derde lid

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(133)

Handeling: Het geven van advies aan het verenigingsbestuur, het college van curatoren en de Minister van Onderwijs.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Adviezen

Opmerking: Het geven van advies aan de Minister gebeurt via de curatoren.

Waardering: B 1

(134)

Handeling: Het benoemen van assessoren.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 112, eerste lid

WHLO (Stb. 1917, 700, gewijzigd bij Wet van 18 juli 1951 (Stb. 1951, 301), art. 41, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Aan de RLH oefent de senaat deze handeling uit tot en met 1956.

Waardering: B 5

(136a)

Handeling: Het opstellen van een voordracht voor de benoeming van de rector magnificus.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 62, derde lid en art. 109, derde lid

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 41, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 49, tweede lid

Product: Voordrachten

Opmerking: De rector wordt per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H215, EAZ-II.

Hieronder vallen ook regelingen betreffende de vervanging van de rector magnificus.

Waardering: B 5

(184c)

Handeling: Het instellen van werkgroepen.

Periode: 1968–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 70

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H229 en H233, EAZ-I.

Waardering: B 4

(190b)

Handeling: Het vaststellen van een regeling inzake het afnemen van examens door bijzondere hoogleraren.

Periode: 1957–1968

Grondslag: WHLO (Stb. 1958, 669), art. 61, derde lid

Product: Besluiten, regelingen

Waardering: B 5

(193b)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan het college van curatoren inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1956–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 39, tweede lid

Product: Adviezen

Opmerking: Het advies betreft eveneens advies inzake de wijziging in de aanstelling van een hoogleraar of een lector.

Deze handeling is vergelijkbaar met H252, EAZ-I.

Waardering: B 5

(217a)

Handeling: Het benoemen van een bibliotheekcommissie.

Periode: 1956–1970

Grondslag: Reglementen VU

Bestuursreglementen

Product: Besluiten

Waardering: B 5

Stichtingsbestuur (KHT) (hieronder valt eveneens het Dagelijks bestuur van de KHT)

(2f)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1975, 729), art. 93, derde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(14d)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB (Stb. 1977, 312), art. 42, eerste lid

Product: Besluiten en instructies

Opmerking: Vanaf 1976 pleegt het stichtingsbestuur (KHT) overleg met de commissie van overleg inzake arbeidsvoorwaarden.

Waardering: B 1

(230d)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten

Opmerking: Vanaf 1976 pleegt het stichtingsbestuur (KHT) overleg met de commissie van overleg inzake arbeidsvoorwaarden.

Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(17b)

Handeling: Het benoemen van een secretaris.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H44, EAZ-I.

Waardering: B 4

(106a)

Handeling: Het vaststellen van regels voor de inrichting van het bestuur van de bijzondere hogeschool.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 42

Product: Reglementen, statuten, besluiten

Opmerking: De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. Zie daarvoor H177, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H161, EAZ-I.

Waardering: B 4

(107b)

Handeling: Het instellen van beroep bij de Kroon tegen onthouding van de ministeriële goedkeuring van het bestuursreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 23, derde lid

Product: Bezwaarschriften

Opmerking: Zie voor de handeling van de minister in deze: H179, EAZ-II.

Waardering: B 3

(110b)

Handeling: Het kiezen van een voorzitter en een vice-voorzitter.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(111a)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van bestuursleden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Voordrachten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H152, EAZ-I.

Waardering: B 4

(113b)

Handeling: Het wijzigen van de statuten, alsmede het besluiten tot opheffing van de stichting of vereniging.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten

Opmerking: De wijzigingen dienen aan de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) bekend gemaakt te worden.

Besluiten van de KHT behoeven de goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Bij de opheffing dient een gedeelte van de rijksbetalingen te worden terugbetaald.

Waardering: B 4

(114b)

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Structuurregelingen, reglementen, instructies

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H154, EAZ-I.

Waardering: B 4

(115b)

Handeling: Het indienen van verzoeken bij de Kroon om als bijzondere onderwijsinstelling erkend te worden.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Verzoeken

Opmerking: Als bijlage bij de aanvragen dienen de stichtingsbesturen de statuten, akten of reglementen betreffende de oprichting van de bijzondere instelling mee te sturen.

Waardering: B 4

(116b)

Handeling: Het opstellen van een verklaring, waarin is opgenomen dat de faculteit der godgeleerdheid niet erkend en bekostigd wil worden, dan wel enkel voor bekostiging in aanmerking wil komen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten, reglementen KHT

Product: Verklaringen

Waardering: B 4

(117b)

Handeling: Het vaststellen van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten, reglementen KHT

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H156, EAZ-I.

Waardering: B 1

(120)

Handeling: Het uitvoeren van de besluiten van het curatorium.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten

Product: Besluiten

Opmerking: Vanaf 1955 kan het curatorium daarnaast ook andere zaken opdragen aan het dagelijks bestuur.

Waardering: V 10 jaar

(121b)

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een verslag over de instelling.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten, reglementen

Product: Verslagen, jaarverslagen

Waardering: B 3

(200b)

Handeling: Het instellen van beroep bij de Kroon tegen onthouding van de ministeriële goedkeuring van het kiesreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Bezwaarschriften

Waardering: B 3

(204b)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen.

Periode: 1981–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Regelingen, besluiten

Waardering: B 5

(205c)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen.

Periode: 1981–1986

Grondslag: Statuten KHT

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H286, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

Stichtingsbestuur (KUN)

(14e)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid

Periode: 1945–1986

Grondslag: Stichtingsakte, Akte van Oprichting, statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten en instructies

Waardering: B 1

(230e)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(17c)

Handeling: Het benoemen van een secretaris.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Stichtingsakte en statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H44, EAZ-I.

Waardering: B 4

(19)

Handeling: Het vaststellen van een reglement tot regeling van het rechtmatigheidberoep.

Periode: 1983–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Reglementen

Opmerking: In deze wordt het college van bestuur en de universiteitsraad gehoord.

Waardering: B 1

(23)

Handeling: Het treffen van een regeling inzake overleg betreffende algemene personeelsaangelegenheden.

Periode: 1983–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Regelingen

Waardering: B 4

(76e)

Handeling: Het zorgdragen voor de voorzieningen ten behoeve van de studenten.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Reglementen, statuten en stichtingsakte KUN

Product: Besluiten, reglementen

Opmerking: Hieronder vallen zaken als introductie, huisvesting, gezondheidszorg en studiefondsen.

Deze handeling is vergelijkbaar met H112, EAZ-I.

Waardering: B 1

(82)

Handeling: Het vaststellen van een reglement inzake het instellen van een beroep van een universitair orgaan.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Reglementen

Opmerking: In deze wordt de universiteitsraad gehoord.

Waardering: B 4

(106b)

Handeling: Het vaststellen van regels voor de inrichting van het bestuur van de bijzondere universiteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 42

Statuten KUN

Product: Reglementen, statuten, besluiten

Opmerking: De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. Zie daarvoor H177, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H161, EAZ-I.

Waardering: B 4

(109b)

Handeling: Het benoemen van leden van het verenigingsbestuur.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Stichtingsakte KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Voordrachten hiertoe worden opgesteld door bestuur en curatoren gezamenlijk. Vanaf 1965 wordt het advies van de curatoren ingewonnen.

Waardering: B 5

(111b)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van bestuursleden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Voordrachten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H152, EAZ-I.

Waardering: B 4

(113c)

Handeling: Het wijzigen van de statuten, alsmede het besluiten tot opheffing van de stichting of vereniging.

Periode: 1945–1960

1973–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 149, tweede lid, art. 191, eerste lid en art. 197, tweede lid

Stichtingsakte, Akte van Oprichting en statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De wijzigingen dienen aan de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) bekend gemaakt te worden.

Besluiten van de KUN dienen goedgekeurd te worden door het Hoogwaardig Episcopaat (tot 1973) en de Bisschoppenconferentie (vanaf 1973).

Bij de opheffing dient een gedeelte van de rijksbetalingen te worden terugbetaald.

Waardering: B 4

(114c)

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Stichtingsakte KUN

Product: Structuurregelingen, reglementen, instructies

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H154, EAZ-I.

Waardering: B 4

(117c)

Handeling: Het vaststellen van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Stichtingsakte KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H156, EAZ-I.

Waardering: B 1

(137b)

Handeling: Het benoemen van de rector magnificus en het benoemen van twee conrectoren.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Tot 1971 wordt de rector benoemd op voordracht van de senaat. Vanaf 1971 stelt het college van decanen na overleg met de universiteitsraad de voordracht op.

De conrectoren zijn secretaris van de senaat.

Waardering: B 4

(141c)

Handeling: Het kiezen van leden van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H165, EAZ-I.

Waardering: B 4

(142b)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Het stichtingsbestuur van de KUN benoemt de voorzitter, het college van bestuur van de KUN benoemt de secretaris.

Waardering: B 5

(157)

Handeling: Het benoemen van leden van de universiteitsraad, die geen deel uitmaken van de universitaire gemeenschap.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(198b)

Handeling: Het benoemen van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Tot 1970 geschiedt de benoeming op voordracht of met goedkeuring van de curatoren. Vanaf 1971 wordt de voordracht opgesteld door het college van bestuur na advies van de betrokken faculteitsraad.

Deze aanstelling dient aan de minister bekend te worden gemaakt.

Waardering: B 5

(205b)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen.

Periode: 1979–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H286, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

(208g)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten, overeenkomsten

Waardering: V 5 jaar na verval

(211)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Raad van Beheer.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Stichtingsakte KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(228b)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van de universiteitsraad en van het college van bestuur.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 5

Universiteitsraad (hieronder valt eveneens de Voorlopige universiteitsraad van de RUR)

(1c)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de Academische Raad en voor de Dagelijkse Raad van de Academische Raad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 43, derde lid en art. 45, tweede lid

WRR (Stb. 1973, 8), art. 23

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handelingen van de Academische Raad in deze: H17 en H18, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(3b)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de Commissie voor de bestuurshervorming.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 56, vierde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(4b)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de Commissies wederzijdse doorstroming.

Periode: 1980–1986

Grondslag: WWDHO (Stb. 1979, 301), art. 7, derde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(8b)

Handeling: Het eenmaal per vier jaar opstellen van het ontwikkelingsplan.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 25, eerste lid

WRR (Stb. 1973, 8), art. 10, eerste lid

Reglementen VU

Statuten en reglementen KUN

Product: Ontwikkelingsplannen

Waardering: B 1

(9b)

Handeling: Het opstellen van het financiële schema.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 25, tweede lid

WRR (Stb. 1973, 8), art. 10, eerste lid

Reglementen VU

Statuten en Akte van Oprichting KUN

Product: Financiële schema’s

Waardering: B 5

(12b)

Handeling: Het vaststellen en wijzigen van de (aanvullende) begroting.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 26, eerste en tweede lid

WRR (Stb. 1973, 8), art. 10, tweede en derde lid

Reglementen VU

Statuten en Akte van Oprichting KUN

Product: Begrotingen, besluiten

Opmerking: Aan de RUR wordt de begroting voor en namens de universiteitsraad vastgesteld door de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en de Kamer voor de Medische Wetenschappen. Wijzigingen van de begroting worden door de desbetreffende Kamer uitgevoerd.

Deze handeling is vergelijkbaar met H12, EAZ-I.

Waardering: B 1

(13e)

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening en de verantwoording.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Stichtingsakte, Akte van Oprichting en statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 3

(24b)

Handeling: Het instellen van andere dan in het academisch statuut geregelde studierichtingen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 20, eerste en tweede lid

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Vanaf 1971 neemt de universiteitsraad de besluiten op voorstel van een of meer faculteitsraden.

De besluiten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs. Zie voor de handeling van de minister in deze: H338, EAZ-II.

Waardering: B 4

(25)

Handeling: Het instellen van studierichtingen met een cursusduur korter dan vier jaar, alsmede het vaststellen van een regeling aangaande de inrichting, cursusduur en examens van die studierichtingen.

Periode: 1981–1986

Grondslag: Wet twee-fasenstructuur w.o. (Stb. 1981, 137), art. IX, eerste, tweede en vierde lid

Product: Besluiten

Opmerking: Een voorstel tot het instellen van studierichtingen wordt opgesteld door het college van bestuur.

Deze besluiten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. Zie daarvoor H338, EAZ-II. De in dit RIO beschreven handeling is vergelijkbaar met H52, EAZ-I.

Waardering: B 4

(26)

Handeling: Het instellen van beroep tegen de onthouding van de ministeriële goedkeuring inzake het instellen van studierichtingen met een cursusduur korter dan vier jaren.

Periode: 1981–1986

Grondslag: Wet twee-fasenstructuur w.o. (Stb. 1981, 137), art. IX, derde lid

Product: Beroepschriften

Waardering: V 5 jaar na uitspraak

(30a)

Handeling: Het aan de Academische Raad voorleggen van de door de faculteitsraad voorbereide voorstellen betreffende de inhoud en samenstelling van onderwijs- en examenprogramma’s.

Periode: 1976–1981

Grondslag: Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. IV, derde lid

Product: Voorstellen

Opmerking: In de praktijk wordt deze handeling uitgevoerd door het college van bestuur.

De Minister van Onderwijs in overeenstemming met de Minister van Landbouw stelt voor de voorstellen richtlijnen op. Zie daarvoor H362, EAZ-II. Zie verder voor de handeling van de Academische Raad in deze: H363, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar

(31a)

Handeling: Het aan de Academische Raad voorleggen van het verslag van de faculteitsraad aangaande de cursusduur.

Periode: 1976–1981

Grondslag: Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. IV, zevende en achtste lid

Product: Verslagen, voorstellen

Opmerking: Een verslag wordt uitgebracht na afloop voor de eerste maal van de inschrijvingsduur voor de propedeutische fase en een tweede verslag na afloop van de gezamenlijke inschrijvingsduur voor de propedeutische en doctorale fase. De verslagen kunnen eventueel vergezeld gaan van een voorstel tot wijziging van de cursusduur.

In de praktijk wordt deze handeling uitgevoerd door het college van bestuur.

Waardering: B 5

(35c)

Handeling: Het oprichten van stichtingen of het aangaan van overeenkomsten met andere instellingen ten behoeve van de zorg voor het onderwijs en de beoefening van de wetenschap.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: De besluiten en overeenkomsten behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 1

(36b)

Handeling: Het zorgdragen voor het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 48

Statuten en reglementen VU

Product: Reglementen, instructies, collegeprogramma’s

Waardering: B 1

(50)

Handeling: Het vaststellen van een regeling ten aanzien van studenten, die tweemaal voor het eerste examen in een studierichting zijn afgewezen, alsmede het stellen van nadere regels omtrent een verleende ontheffing.

Periode: 1973–1986

Grondslag: WRR (Stb. 1973, 8), art. 13, eerste en tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: De regelingen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs. Zie voor de handelingen van de Minister in deze: H373 en H374, EAZ-II.

Het college van bestuur kan hierop vrijstelling verlenen.

Waardering: B 5

(59)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake de vaststelling van het hoogste aantal in te schrijven studenten.

Periode: 1972–1974

Grondslag: MIS (Stb. 1972, 355), art. 3, tweede lid

Product: Voorstellen

Opmerking: Het voorstel wordt gezonden aan de Academische Raad, die hierover advies uitbrengt aan de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. De minister stelt het aantal vast.

Waardering: B 1

(62)

Handeling: Het besluiten tot weigering van inschrijving aan studenten, die niet aan het eerste cursusjaar van de instelling hebben deelgenomen.

Periode: 1975–1986

Grondslag: MIS (Stb. 1985, 59), art. 11, eerste en tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: De universiteitsraad doet dit na instemming met de melding van de faculteitsraad – via het college van bestuur – van de te verwachte overschrijding van de onderwijscapaciteit voor het tweede en daarop volgende cursusjaren. Het college van bestuur kan ook zonder melding van de faculteitsraad besluiten de overschrijding aan te kaarten bij de universiteitsraad.

Waardering: V 30 jaar na besluit

(68)

Handeling: Het vaststellen van een regeling voor de handhaving van gedragsregels.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 41, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H118, EAZ-I.

Waardering: B 1

(70b)

Handeling: Het benoemen van een vaste commissie voor de tucht onder de studenten.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 53, tweede lid

Product: Besluiten

Opmerking: De vaste commissie voor de tucht wordt vanaf 1971 universitair tuchtcollege genoemd. De rector magnificus is voorzitter van de commissie.

Waardering: B 4

(73b)

Handeling: Het treffen van maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de studenten tegen de gevaren van besmetting.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1, (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 45, derde lid

Product: Voorschriften, maatregelen

Opmerking: De maatregelen worden medegedeeld aan de Minister van Onderwijs en, waar het de RLH betreft, de Minister van Landbouw.

Waardering: B 5

(74)

Handeling: Het benoemen van de raad voor studentenaangelegenheden.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(76b)

Handeling: Het zorgdragen voor de voorzieningen ten behoeve van de studenten.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Instructies, vademecums, gidsen en jaarboeken

Reglementen en statuten KUN

Product: Besluiten, reglementen

Opmerking: Hieronder vallen zaken als introductie, huisvesting, gezondheidszorg en studiefondsen.

Deze handeling is vergelijkbaar met H112, EAZ-I.

Waardering: B 1

(79a)

Handeling: Het benoemen van leden en een secretaris voor het college van beroep voor de examens.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 40, eerste lid

Bestuursreglement VU

Product: Besluiten

Opmerking: De leden worden benoemd door de universiteitsraad. De secretaris wordt aangewezen door het college van bestuur.

Deze handeling is vergelijkbaar met H120, EAZ-I.

Waardering: B 5

(85c)

Handeling: Het instellen van vaste commissies voor het onderwijs en voor de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 7

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H124, EAZ-I.

Waardering: B 4

(97b)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de wetenschappelijke raad van een interuniversitair instituut

Periode: 1971–1986

Grondslag: RII (Stb. 1965, 391, gewijzigd bij Besluit van 5 augustus 1982 (Stb. 1982, 477), art. 7, eerste lid

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(105b)

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 23, eerste lid

Besluit universitaire colleges van beroep voor de examens (Stb. 1981, 663), art. 2, eerste lid

Regelementen VU

Statuten K

Product: Bestuursreglementen

Opmerking: Het bestuursreglement bepaalt de faculteiten en studierichtingen aan de onderwijsinstelling. Vanaf juni 1976 kan de universiteitsraad in het bestuursreglement bepalingen opnemen ten aanzien van de faculteitsreglementen.

De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs. Zie daarvoor H177 en H178, EAZ-II.

De door de GUA vastgestelde bestuursreglementen behoeven de goedkeuring van de Amsterdamse gemeenteraad.

Tot 1973 dienen de bestuursreglementen van de KUN goedgekeurd te worden door het Hoogwaardig Episcopaat.

Voor de VU geldt dat de reglementen de goedkeuring behoeven van het verenigingsbestuur.

Vanaf augustus 1981 worden in het bestuursreglement bepalingen opgenomen over de samenstelling en procedures van het college van beroep voor de examens. Zie voor de handeling van de minister in deze: H378, EAZ-II.

Aan de RUR wordt vanaf 1971 deze bevoegdheid uitgeoefend door de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen voor de faculteiten der economische wetenschappen, der rechtsgeleerdheid en der sociale wetenschappen en door de Kamer voor de Medische Wetenschappen voor de faculteit der geneeskunde.

Deze handeling is vergelijkbaar met H161, EAZ-I.

Waardering: B 4

(107a)

Handeling: Het instellen van beroep bij de Kroon tegen onthouding van de ministeriële goedkeuring van het bestuursreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 23, derde lid

Product: Bezwaarschriften

Opmerking: Zie voor de handeling van de minister in deze: H179, EAZ-II.

Waardering: B 3

(108c)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Minister van Onderwijs over de vaststelling of wijziging van het academisch statuut.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1975, 729), art. 24, zesde lid

Statuten KUN

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(141a)

Handeling: Het kiezen van leden van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 30, derde lid

UWUB 1970 (Stb. 1971, 292), art. 8, tweede lid

WRR (Stb. 1973, 8), art. 11, derde en vierde lid

Product: Besluiten

Opmerking: Aan de RUR geldt dat een lid wordt benoemd op voordracht van de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en het andere lid op voordracht van de Kamer voor de Medische Wetenschappen.

Aan de RULimburg geldt van januari 1977 tot januari 1978 een afwijkende bepaling hieromtrent: de universiteitsraad kiest geen leden, maar wordt geraadpleegd inzake de benoeming van leden per KB.

Deze handeling is vergelijkbaar met H165, EAZ-I.

Waardering: B 4

(153b)

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de totstandkoming van de eerste universiteitsraad.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Besluit van 21 maart 1973 (Stb. 1973, 118), art. 3, tweede lid

Besluit van 24 december 1975 (Stb. 1975, 733), art. 3

Product: Besluiten, voorlopige kiesreglementen

Opmerking: De regels behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw.

Waardering: B 1

(154a)

Handeling: Het kiezen van de (vice-)voorzitter.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 22, eerste lid

WRR (Stb. 1973, 8), art. 8

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Het kiezen van een of meer vice-voorzitters geldt alleen voor de universiteitsraad van de RUR.

Deze handeling is vergelijkbaar met H179, EAZ-I.

Waardering: B 5

(156)

Handeling: Het opstellen en indienen van een aanbeveling bij de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw inzake de benoeming van leden van de universiteitsraad, die geen deel uitmaken van de universitaire gemeenschap.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 21, derde lid

UWUB 1970 (Stb. 1971, 292), art. 7, eerste lid

Besluit van 3 december 1973 (Stb. 1973, 573), art. 3, eerste lid

Product: Aanbevelingen

Opmerking: Deze leden worden per KB benoemd. Zie voor de handeling van de minister in deze: H209, EAZ-II.

Waardering: B 5

(158a)

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen voor de organisatie en de coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 27

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Dit gebeurt in overleg met het college van decanen en met de voorzitters van de vaste commissies voor het onderwijs en voor de wetenschapsbeoefening.

Deze handeling is vergelijkbaar met H185, EAZ-I.

Waardering: B 4

(159)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan het college van bestuur en aan commissies.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 29

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(160)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan het verenigingsbestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(165a)

Handeling: Het goedkeuren van het faculteitsreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 8, tweede lid

WRR (Stb. 1973, 8, gewijzigd bij Wet van 12 mei 1976 (Stb. 1976, 291), art. 4

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Faculteitsreglementen

Opmerking: Voor de RUR geldt dat vanaf 1973 de reglementen van de faculteiten der economische wetenschappen, der rechtsgeleerdheid en der sociale wetenschappen de goedkeuring van de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen behoeven en dat het reglement van de faculteit der geneeskunde de goedkeuring van de Kamer voor de Medische Wetenschappen behoeft.

Waardering: B 1

(167)

Handeling: Het opstellen van een verzoek inzake de machtiging tot het afwijken van de wet betreffende de bestuursorganisatie van de faculteit of onderdelen daarvan.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 55, eerste lid en art. 55bis, eerste lid

Reglementen VU

Product: Verzoekschriften

Opmerking: De universiteitsraden van openbare instellingen dienen door tussenkomst van de Academische Raad (vanaf 1986: zusterfaculteiten) het verzoek in bij de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. De machtiging wordt per KB verleend. Zie daarvoor H180 en H181, EAZ-II.

Vanaf 1977 dienen de universiteitsraden van bijzondere instellingen het verzoek in bij het verenigings- of stichtingsbestuur.

Waardering: B 5

(185b)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Kroon inzake het bevoegdverklaren van rechtspersonen tot het vestigen van bijzondere leerstoelen bij de onderwijsinstelling.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 129, eerste lid

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(186)

Handeling: Het bevoegdverklaren tot het vestigen van bijzondere leerstoelen.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: B 1

(199)

Handeling: Het vaststellen van het kiesreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 24

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Kiesreglementen

Waardering: B 5

(200a)

Handeling: Het instellen van beroep bij de Kroon tegen onthouding van de ministeriële goedkeuring van het kiesreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 24

Product: Bezwaarschriften

Waardering: B 3

(207e)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten en reglementen KUN

Product: Besluiten, regelingen

Waardering: B 5

(221)

Handeling: Het vernietigen van besluiten van een (sub)faculteitsraad of (sub)faculteitsbestuur.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 35bis, eerste lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H295, EAZ-I.

Waardering: B 5

(229b)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van de raad voor studentenaangelegenheden en zijn dagelijks bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Het college van bestuur heeft de bevoegdheid tot schorsen, de universiteitsraad tot vernietigen.

Waardering: B 5

Verenigingsbestuur (VU)

(2g)

Handeling: Het aan de Minister van Onderwijs verstrekken van inlichtingen omtrent de onderwijsinstelling en het onderwijs.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(10d)

Handeling: Het indienen van de begroting bij de minister.

Periode: 1948–1986

Grondslag: Wet van 3 juni 1948 (Stb. 1948, I 231), art. 197octies, eerste lid en art. 200tredecies, eerste lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 114, eerste lid

Product: Begrotingen

Waardering: B 5

(11d)

Handeling: Het indienen van de jaarrekening bij de minister.

Periode: 1948–1986

Grondslag: Wet van 3 juni 1948 (Stb. 1948, I 231), art. 197octies, derde lid en art. 200tredecies, derde lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 115, tweede lid

Product: Jaarrekeningen

Waardering: B 3

(14h)

Handeling: Het vaststellen van het personeelsbeleid

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten en instructies

Opmerking: Het verenigingsbestuur en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit. Het verenigingsbestuur stelt een reglement vast omtrent de rechtspositie van het personeel (overleg met de commissie van overleg) en vergoedingen voor het vervullen van bestuursfuncties.

Waardering: B 1

(230h)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Het verenigingsbestuur en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit.

Deze handeling is vergelijkbaar met H36, EAZ-I, gewijzigd in BSD versie 2.0 (Stcrt. 2001, 82), H447-477. Bij de selectie kan diezelfde onderverdeling gebruikt worden voor het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(17e)

Handeling: Het benoemen van een secretaris.

Periode: 1968–1986

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H44, EAZ-I.

Waardering: B 4

(58c)

Handeling: Het inschrijven van studenten.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Inschrijvingsbewijzen, studentenregistratie

Opmerking: De rector en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit.

Waardering: V 100 jaar

(106c)

Handeling: Het vaststellen van regels voor de inrichting van het bestuur van de bijzondere universiteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 42

Product: Reglementen, statuten, besluiten

Opmerking: De reglementen behoeven de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw. Zie daarvoor H177, EAZ-II.

Deze handeling is vergelijkbaar met H161, EAZ-I.

Waardering: B 4

(107c)

Handeling: Het instellen van beroep bij de Kroon tegen onthouding van de ministeriële goedkeuring van het bestuursreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 23, derde lid

Product: Bezwaarschriften

Opmerking: Zie voor de handeling van de minister in deze: H179, EAZ-II.

Waardering: B 3

(112)

Handeling: Het indienen van een voorstel tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de vereniging.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten VU

Product: Voorstellen

Waardering: B 4

(113f)

Handeling: Het wijzigen van de statuten, alsmede het besluiten tot opheffing van de vereniging.

Periode: 1945–1964

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 149, tweede lid, art. 191, eerste lid en art. 197, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 93, eerste lid en art. 123, eerste lid

Statuten VU

Product: Besluiten

Opmerking: De wijzigingen dienen aan de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961)/de Minister van Onderwijs (vanaf 1961) bekend gemaakt te worden.

Bij de opheffing dient een gedeelte van de rijksbetalingen te worden terugbetaald.

Waardering: B 4

(114e)

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor interne bestuursaangelegenheden.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten VU

Product: Structuurregelingen, reglementen, instructies

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H154, EAZ-I.

Waardering: B 4

(115d)

Handeling: Het indienen van verzoeken bij de Kroon om als bijzondere onderwijsinstelling erkend te worden.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 11 juni 1921 (Stb. 1921, 782), art. 150, art. 184 en art. 185

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 119, eerste lid

Statuten VU

Product: Verzoeken

Opmerking: Als bijlage bij de aanvragen dienen de verenigingsbesturen de statuten, akten of reglementen betreffende de oprichting van de bijzondere instelling mee te sturen.

Waardering: B 4

(116d)

Handeling: Het opstellen van een verklaring, waarin is opgenomen dat de faculteit der godgeleerdheid niet erkend en bekostigd wil worden, dan wel enkel voor bekostiging in aanmerking wil komen.

Periode: 1963–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 27 juni 1963 (Stb. 1963, 288), art. 33ter

Statuten, reglementen VU

Product: Verklaringen

Waardering: B 4

(117d)

Handeling: Het vaststellen van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten, reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H156, EAZ-I.

Waardering: B 1

(121c)

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een verslag over de instelling.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten, reglementen

Product: Verslagen, jaarverslagen

Opmerking: Aan de VU wordt het verslag behandeld door de AVV.

Waardering: B 3

(122)

Handeling: Het benoemen van curatoren.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten, instructies

Product: Besluiten

Opmerking: In deze wordt het advies ingewonnen van de curatoren.

Waardering: B 5

(137a)

Handeling: Het benoemen van de rector magnificus en het benoemen van twee conrectoren.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Instructies, reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Tot 1971 wordt de rector benoemd op voordracht van de senaat. Vanaf 1971 stelt het college van decanen na overleg met de universiteitsraad de voordracht op.

De conrectoren zijn secretaris van de senaat.

Waardering: B 4

(141b)

Handeling: Het kiezen van leden van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Het verenigingsbestuur (VU) kiest de leden na overleg met de universiteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H165, EAZ-I.

Waardering: B 4

(142a)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de secretaris van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(168)

Handeling: Het beslissen op een verzoek van de universiteitsraad inzake de machtiging tot het afwijken van de wet betreffende de bestuursorganisatie van de faculteit of onderdelen daarvan.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 42, vijfde lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: De beslissing van het bestuur dient bekrachtigd te worden door de Minister van Onderwijs en (eventueel) de Minister van Landbouw.

Waardering: B 5

(198a)

Handeling: Het benoemen van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten, instructies, reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Tot 1970 geschiedt de benoeming op voordracht of met goedkeuring van de curatoren. Vanaf 1971 wordt de voordracht opgesteld door het college van bestuur na advies van de betrokken faculteitsraad.

Deze aanstelling dient aan de minister bekend te worden gemaakt.

Waardering: B 5

(200c)

Handeling: Het instellen van beroep bij de Kroon tegen onthouding van de ministeriële goedkeuring van het kiesreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Statuten VU

Product: Bezwaarschriften

Waardering: B 3

(207f)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1945–1986

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten, regelingen

Opmerking: Het verenigingsbestuur en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit.

Waardering: B 5

(208e)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten en reglementen VU

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: Het verenigingsbestuur en het college van bestuur van de VU voeren deze taak gezamenlijk uit.

Deze handeling is vergelijkbaar met H171, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar na verval

(209e)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het beheren van de financiën.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten VU

Product: Reglementen, voorschriften

Waardering: B 5

(210f)

Handeling: Het beheren van de financiën.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten VU

Product: Financiële administratie, besluiten

Opmerking: Genomen financiële besluiten dienen aan de minister ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de minister goedkeuring onthoudt, kan het universitaire orgaan hiertegen in beroep gaan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H372, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

(227)

Handeling: Het benoemen van leden voor het college van geschillen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Benoeming geschiedt na overleg met de universiteitsraad.

Waardering: B 5

Middenniveau

Faculteit

(6a)

Handeling: Het uitschrijven van prijsvragen en het toekennen van prijzen.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 37, eerste lid en art. 84

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 60

Reglementen VU

Product: Prijsvragen, besluiten

Waardering: B 5

(27b)

Handeling: Het vaststellen van het onderwijsprogramma.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. 59, derde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Onderwijsprogramma’s

Opmerking: Vanaf 1961 wordt in zowel de programma’s van de technische hogescholen als in de universitaire onderwijsprogramma’s de studieduur aangegeven.

In de periode vanaf 1966 worden de programma’s vastgesteld, nadat de vaste commissie voor het onderwijs en (eventueel) de betreffende subfaculteit gehoord zijn en nadat overleg met de Academische Raad heeft plaatsgevonden.

De in dit RIO opgenomen handeling is vergelijkbaar met H57, EAZ-I.

Waardering: B 1

(33a)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake het toelaten tot het geven van colleges door anderen dan de eigen medewerkers.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 66quater, eerste en tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 74, tweede lid en art. 75, eerste en tweede lid

Product: Voordrachten

Opmerking: Hieronder valt eveneens het opstellen van voordrachten voor het toelaten van privaatdocenten.

De voordrachten worden voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (tot 1961) of de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 5

(41a)

Handeling: Het organiseren en coördineren van examens.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 119, eerste lid en art. 136

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 59, eerste lid

Reglementen VU

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H343, EAZ-I.

Waardering: B 5

(48a)

Handeling: Het afnemen van examens.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 119, eerste lid en art. 136

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 59, eerste lid

Reglementen VU

Product: Reglementen, programma’s

Opmerking: Voor de VU geldt dat de senaat vrijstellingen kan verlenen. De (sub)faculteit stelt een examenreglement vast.

Waardering: V 30 jaar met uitzondering van de examenregisters die bewaard dienen te blijven (B 3)

(53a)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake het verlenen van het doctoraat honoris causa.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 128, art. 139 en art. 196

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 30, tweede lid

Statuten KUN

Product: Besluiten en voordrachten

Waardering: B 5

(75b)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake het toekennen van studiebeurzen, van toelagen voor het ondernemen van buitenlandse studiereizen, alsmede een tegemoetkoming in de kosten voor de vervaardiging van een proefschrift of het verrichten van onderzoek.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 80, tweede lid

Product: Voorstellen, besluiten

Waardering: V 2 jaar na toewijzing

(164c)

Handeling: Het vaststellen van het faculteitsreglement.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Faculteitsreglementen

Opmerking: De faculteitsraad hoort in deze de betreffende subfaculteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H200, EAZ-I.

Waardering: B 1

(169a)

Handeling: Het kiezen van een voorzitter en een secretaris.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 66 en art. 113, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 55, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: De voorzitter en de secretaris worden door de tot de faculteit of afdeling behorende gewone hoogleraren uit hun midden gekozen.

Waardering: B 5

(175c)

Handeling: Het organiseren en coördineren van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1968–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: Voor de VU geldt dat de (sub)faculteit een studieraad instelt.

Waardering: B 1

(176a)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan universitaire organen.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 61, eerste lid, onder b, c, d en e

Reglementen VU

Product: Adviezen, voorstellen

Opmerking: De adviezen en de voorstellen hebben onder meer betrekking op:

 • aangelegenheden op het gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening;

 • de personeelsbezetting;

 • de besteding van op de begroting uitgetrokken gelden ten behoeve van de materiële uitrusting van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Waardering: B 1

(178a)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan het faculteitsbestuur en aan commissies.

Periode: 1961–1970

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 56, derde lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(179c)

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan het college van curatoren en de senaat.

Periode: 1968–1970

Grondslag: Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(189)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan bijzondere hoogleraren tot het bijwonen van de vergaderingen van de faculteit.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 179, derde lid

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar

(190a)

Handeling: Het vaststellen van een regeling inzake het afnemen van examens door bijzondere hoogleraren.

Periode: 1945–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181), art. 179, vierde lid

Product: Besluiten, regelingen

Waardering: B 5

(193c)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan het college van curatoren (tot 1971)/bestuur (RLH) (1957–1968)/algemeen bestuur (MFR) (1966–1973) inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 39, tweede lid

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 65, tweede lid

RMF (Stb. 1967, 3), art. 29

Statuten KUN

Product: Adviezen

Opmerking: Het advies betreft eveneens advies inzake de wijziging in de aanstelling van een hoogleraar of een lector.

Deze handeling is vergelijkbaar met H252, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar

Faculteit (MFR) (hieronder valt eveneens de Voorzitter van de faculteit van de MFR)

(1e)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de Academische Raad en voor de Dagelijkse Raad van de Academische Raad.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 2

Product: Besluiten

Opmerking: Aan de RUR worden leden voor de Academische Raad aangewezen op voordrachten van de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en van de Kamer voor de Medische Wetenschappen.

Zie voor de handelingen van de Academische Raad in deze: H17 en H18, EAZ-II.

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(27d)

Handeling: Het vaststellen van het onderwijsprogramma.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 22

Product: Onderwijsprogramma’s

Opmerking: Vanaf 1961 wordt in universitaire onderwijsprogramma’s de studieduur aangegeven.

Voor de MFR geldt dat de voorzitter de faculteit inzake de onderwijsprogramma’s hoort en dat de Minister van Onderwijs, de Academische Raad en het algemeen bestuur in kennis worden gesteld. Van 1971 tot 1975 behoeven de programma’s de goedkeuring van het algemeen bestuur van de MFR.

De in dit RIO opgenomen handeling is vergelijkbaar met H57, EAZ-I.

Waardering: B 1

(66)

Handeling: Het ontzeggen van het recht tot inschrijving aan studenten op grond van gebleken ongeschiktheid voor de studie in de geneeskunde.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 33, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H101, EAZ-I.

Waardering: V 30 jaar

(155)

Handeling: Het opstellen van een aanbeveling inzake de benoeming van leden van het algemeen bestuur.

Periode: 1972–1973

Grondslag: Wet van 15 juni 1966 (Stb. 1966, 267, gewijzigd bij Wet van 19 september 1972 (Stb. 1972, 515), art. 4, derde lid

Product: Aanbevelingen

Opmerking: De leden worden per KB benoemd.

Waardering: B 5

(169b)

Handeling: Het kiezen van een ondervoorzitter en een secretaris.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 26

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(175b)

Handeling: Het organiseren en coördineren van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1966–1972

Grondslag: Wet van 15 juni 1966 (Stb. 1966, 267), art. 8, tweede lid

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: De voorzitter van de faculteit (MFR) hoort in deze de faculteit.

Waardering: B 1

(178d)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan commissies.

Periode: 1966–1972

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 19 en art. 24

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(179b)

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan het algemeen bestuur.

Periode: 1966–1972

Grondslag: Wet van 15 juni 1966 (Stb. 1966, 267), art. 8, vierde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

Faculteitsbestuur

(41b)

Handeling: Het organiseren en coördineren van examens.

Periode: 1971–1980

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, eerste lid en art. 11bis, eerste lid

Reglementen VU

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H343, EAZ-I.

Waardering: B 5

(75c)

Handeling: Het opstellen van een voorstel inzake het toekennen van studiebeurzen, van toelagen voor het ondernemen van buitenlandse studiereizen, alsmede een tegemoetkoming in de kosten voor de vervaardiging van een proefschrift of het verrichten van onderzoek.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1975, 729), art. 24, vijfde lid en art. 80, tweede lid

Product: Voorstellen, besluiten

Waardering: V 7 jaar na toewijzing

(172a)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de faculteitsraad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 10, tweede lid

Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(173)

Handeling: Het met faculteitsbesturen overleggen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 4bis

Product: Verslagen

Opmerking: Bij bestuursreglement worden hiervoor nadere regels gesteld.

Waardering: B 5

Faculteitsraad

(6b)

Handeling: Het uitschrijven van prijsvragen en het toekennen van prijzen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Prijsvragen, besluiten

Waardering: B 5

(27c)

Handeling: Het vaststellen van het onderwijsprogramma.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 25 september 1985 (Stb. 1985, 562), art. 8, derde lid, onder a en art. 14, derde lid

Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. IV, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Onderwijsprogramma’s

Opmerking: Vanaf 1961 wordt zowel in de programma’s van de technische hogescholen als in de universitaire onderwijsprogramma’s de studieduur aangegeven.

In de periode vanaf 1966 worden de programma’s vastgesteld, nadat de vaste commissie voor het onderwijs en (eventueel) de betreffende subfaculteit gehoord zijn en nadat overleg met de Academische Raad heeft plaatsgevonden.

Van 1971 tot 1975 behoeven de programma’s de goedkeuring van de universiteitsraad.

Tot 1976 stelde de faculteitsraad in het onderwijsprogramma eveneens de fasen en de aanduiding van de cursusduur vast. Vanaf 1976 stelt de Minister van Onderwijs in overeenstemming met de Minister van Landbouw daartoe richtlijnen vast. Zie daarvoor H362, EAZ-II.

Sinds 1976 zijn de regels aangaande tentamens een aangelegenheid voor de Minister van Onderwijs in overeenstemming met de Minister van Landbouw. Zie daarvoor H362, EAZ-II.

Vanaf augustus 1981 houdt de faculteitsraad eveneens overleg met de vaste commissie voor de examens. De nadere regels betreffen vanaf 1981 de inrichting en omvang van de examens.

De in dit RIO opgenomen handeling is vergelijkbaar met H57, EAZ-I.

Waardering: B 1

(33b)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake het toelaten tot het geven van colleges door anderen dan de eigen medewerkers.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 74, tweede lid en art. 75, eerste en tweede lid

Product: Voordrachten

Opmerking: Hieronder valt eveneens het opstellen van voordrachten voor het toelaten van privaatdocenten.

De voordrachten worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs.

Waardering: B 5

(37)

Handeling: Het geven van studieadvies aan studenten die voor de eerste maal zijn ingeschreven.

Periode: 1975–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 12 november 1975 (Stb. 1975, 656), art. 24bis, derde lid

Product: Studieadviezen

Opmerking: De studieadviezen worden gegeven aan het einde van de cursusduur van de propedeutische fase.

Deze handeling is vergelijkbaar met H73, EAZ-I.

Waardering: V 30 jaar

(45a)

Handeling: Het instellen van examencommissies.

Periode: 1971–1980

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, tweede lid en art. 11bis, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Tot juni 1977 regelt het Academisch Statuut eventuele andere deskundigen in deze commissies. Vanaf juni 1977 wordt dit per amvb geregeld.

Deze handeling is vergelijkbaar met H78, EAZ-I.

Waardering: B 4

(51)

Handeling: Het besluiten tot ontzegging aan een student van verdere toelating tot het eerste examen in een studierichting.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Besluit van 3 december 1973 (Stb. 1973, 573), art. 8, eerste lid

Product: Besluiten

Waardering: V 30 jaar

(53b)

Handeling: Het opstellen van een voordracht inzake het verlenen van het doctoraat honoris causa.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 34, vijfde lid

Statuten KUN

Product: Besluiten en voordrachten

Waardering: B 5

(55b)

Handeling: Het opstellen van een verklaring inzake het toelaten van personen die niet over de vereiste vooropleiding beschikken.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij UWUB (Stb. 1971, 292), art. 29, eerste lid

Product: Verklaringen

Opmerking: De verklaringen hebben betrekking op personen van 30 jaar en ouder, die niet de gewenste vooropleidingen hebben voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs, maar over voldoende algemene ontwikkeling beschikken om tot dit onderwijs te worden toegelaten.

De Minister van Onderwijs beslist op basis van de verklaringen of personen kunnen worden toegelaten tot het volgen van onderwijs.

Waardering: V 30 jaar

(56b)

Handeling: Het vaststellen van de eisen van het toelatingsonderzoek.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 25 september 1985 (Stb. 1985, 562), art. 8, derde lid, onder b en vierde lid en art. 14, derde lid.

Wet van 19 september 1972 (Stb. 1972, 515), art. 2 en art. 3, eerste lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Vanaf 1971 worden de regels vastgesteld nadat de vaste commissie voor het onderwijs en (eventueel) de betreffende subfaculteit gehoord zijn en nadat overleg met de Academsiche Raad (vanaf 1986: zusterfaculteiten) heeft plaatsgevonden. De eisen behoeven de goedkeuring van de universiteitsraad en aan de MFR: het algemeen bestuur (1972–1973)

Aan de VU geldt dat de regels de goedkeuring behoeven van de universiteitsraad, het college van decanen gehoord.

Waardering: B 1

(77)

Handeling: Het instellen van een commissie ter behandeling van een beroep inzake een examen.

Periode: 1971–1981

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 40

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(85a)

Handeling: Het instellen van vaste commissies voor het onderwijs en voor de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, eerste lid en art. 14, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H124, EAZ-I.

Waardering: B 4

(91)

Handeling: Het goedkeuren van de onderzoeksprogramma’s van de vakgroepen en werkgroepen (RULimburg: capaciteitsgroepen).

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 14, derde lid, art. 17, zesde lid en art. 18, derde lid

BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, achtste lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De faculteitsraad van de RULimburg verleent vanaf 1977 goedkeuring aan de onderzoeksprogramma’s van de capaciteitsgroepen. De faculteitsraad hoort de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening en de betreffende subfaculteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H134, EAZ-I.

Waardering: B 1

(92)

Handeling: Het vaststellen van het onderzoeksprogramma van de faculteit.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 4

Product: Onderzoeksprogramma’s

Opmerking: De faculteitsraad hoort de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening.

Waardering: B 1

(108d)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan de Minister van Onderwijs over de vaststelling of wijziging van het academisch statuut.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1975, 729), art. 24, zesde lid

Statuten KUN

Product: Adviezen

Waardering: B 1

(164b)

Handeling: Het vaststellen van het faculteitsreglement.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 8, tweede lid en art. 14, derde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Faculteitsreglementen

Opmerking: De faculteitsraad hoort in deze de betreffende subfaculteitsraad.

Sinds 1976 worden aan de RULimburg in het faculteitsreglement bepalingen opgenomen over de samenstelling en de taakstelling van de capaciteits- en projectgroepen.

Vanaf 1976 stelt de universiteitsraad (RUR: de Kamers) het reglement vast, indien de faculteitsraad hierin in gebreke blijft.

Deze handeling is vergelijkbaar met H200, EAZ-I.

Waardering: B 1

(166)

Handeling: Het besluiten tot een andere dan in het Academisch Statuut bepaalde indeling in subfaculteiten of tot het instellen van twee of meer subfaculteiten.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 16, eerste, tweede en derde lid

Product: Besluiten

Opmerking: De faculteitsraad hoort in deze de betreffende subfaculteitsraad.

De universiteitsraad (MFR: algemeen bestuur) keurt de besluiten goed.

Deze handeling is vergelijkbaar met H200, EAZ-I.

Waardering: B 4

(170a)

Handeling: Het kiezen van de leden en de voorzitter van het faculteitsbestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 9, eerste en tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De voorzitter van het faculteitsbestuur draagt de titel van decaan van de faculteit.

Deze handeling is vergelijkbaar met H206, EAZ-I

Waardering: B 5

(175a)

Handeling: Het organiseren en coördineren van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 8, eerste lid

BRL (Stb. 1977, 240, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 3, eerste lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: Vanaf januari 1977 komt hier voor de faculteit der geneeskunde (RULimburg) ook de ‘integratie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening’ bij.

Waardering: B 1

(176b)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan universitaire organen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 8, vijfde lid

Reglementen VU

Product: Adviezen, voorstellen

Opmerking: De adviezen en de voorstellen hebben onder meer betrekking op:

 • aangelegenheden op het gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening;

 • de personeelsbezetting;

 • de besteding van op de begroting uitgetrokken gelden ten behoeve van de materiële uitrusting van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Waardering: B 1

(177)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan de subfaculteitsraden.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 15

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: Deze besluiten worden goedgekeurd door de universiteitsraad en voor de MFR: het algemeen bestuur.

Waardering: B 4

(178b)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan het faculteitsbestuur en aan commissies.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 13, eerste lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(179a)

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de universiteitsraad en aan het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 13, derde lid

Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(180)

Handeling: Het instellen van vakgroepen (RULimburg: capaciteitsgroepen), alsmede het bepalen van de leden van de vakgroepen (RULimburg: capaciteitsgroepen).

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, eerste en tweede lid en art.14, derde lid

BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, tweede, vierde en vijfde lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: De faculteitsraad hoort de betreffende subfaculteitsraad en pleegt overleg met de Academische Raad (vanaf 1986: zusterfaculteiten).

Vanaf juni 1976 geschiedt de instelling van een vak- of capaciteitsgroep bij het faculteitsreglement.

Deze handeling is vergelijkbaar met H226, EAZ-I.

Waardering: B 4

(184d)

Handeling: Het instellen van projectgroepen.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 5, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H229 en H233, EAZ-I.

Waardering: B 4

(193d)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan het college van bestuur inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 8, vijfde lid

Statuten KUN

Product: Adviezen

Opmerking: Het advies betreft eveneens advies inzake de wijziging in de aanstelling van een hoogleraar of een lector.

Vanaf juni 1977 brengt een subfaculteitsraad advies uit door tussenkomst van de faculteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H252, EAZ-I.

Waardering: B 5

(196a)

Handeling: Het instellen van een commissie ter voorbereiding van het advies inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren in de faculteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H249, EAZ-I.

Waardering: B 4

(217b)

Handeling: Het benoemen van een bibliotheekcommissie.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Bestuursreglementen

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(224a)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van een vakgroepbestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 35ter, eerste en tweede lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: In deze hoort de faculteitsraad de betreffende subfaculteitsraad.

Vanaf 1977 kunnen leden van de vakgroep een verzoek indienen bij de (sub)faculteitsraad voor het ter vernietiging voordragen van een besluit.

Deze handeling is vergelijkbaar met H295, EAZ-I.

Waardering: B 5

(224c)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van een capaciteitsgroepbestuur of een projectgroep.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 13bis, tweede lid en art. 13ter, eerste lid

Product: Besluiten

Opmerking: In deze hoort de faculteitsraad de betreffende subfaculteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H295, EAZ-I.

Waardering: B 5

Subfaculteitsbestuur

(172b)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de faculteitsraad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 14, eerste lid

Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

Subfaculteitsraad

(5a)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de faculteitsraad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 14, eerste lid

Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(45b)

Handeling: Het instellen van examencommissies.

Periode: 1971–1980

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, tweede lid en art. 11bis, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Tot juni 1977 regelt het Academisch Statuut eventuele andere deskundigen in deze commissies. Vanaf juni 1977 wordt dit per amvb geregeld.

Deze handeling is vergelijkbaar met H78, EAZ-I.

Waardering: B 4

(85b)

Handeling: Het instellen van vaste commissies voor het onderwijs en voor de wetenschapsbeoefening.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, eerste lid en art. 14, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H124, EAZ-I.

Waardering: B 4

(170b)

Handeling: Het kiezen van de leden en de voorzitter van het subfaculteitsbestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 9, eerste en tweede lid en art. 14, eerste lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: De voorzitter van het subfaculteitsbestuur draagt de titel van decaan van de subfaculteit.

Deze handeling is vergelijkbaar met H206, EAZ-I

Waardering: B 5

(178c)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan het subfaculteitsbestuur en aan commissies.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 14, eerste lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(193e)

Handeling: Het uitbrengen van advies aan het college van bestuur inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 8, vijfde lid en art. 14, tweede lid

Statuten KUN

Product: Adviezen

Opmerking: Het advies betreft eveneens advies inzake de wijziging in de aanstelling van een hoogleraar of een lector.

Vanaf juni 1977 brengt een subfaculteitsraad advies uit door tussenkomst van de faculteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H252, EAZ-I.

Waardering: B 5

(196b)

Handeling: Het instellen van een commissie ter voorbereiding van het advies inzake de aanbeveling voor de benoeming van hoogleraren en lectoren in de subfaculteit.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, tweede lid en art. 14, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H249, EAZ-I.

Waardering: B 4

(224b)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van een vakgroepbestuur.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, zevende lid en art. 14, derde lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: In deze hoort de faculteitsraad de betreffende subfaculteitsraad.

Vanaf 1977 kunnen leden van de vakgroep een verzoek indienen bij de (sub)faculteitsraad voor het ter vernietiging voordragen van een besluit.

Deze handeling is vergelijkbaar met H295, EAZ-I.

Waardering: B 5

Vergadering van de afdeling

(164a)

Handeling: Het vaststellen van het faculteitsreglement.

Periode: 1956–1960

Grondslag: Hoger-onderwijswet (Stb. 1905, 181, gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956 (Stb. 1956, 310), art. 63, eerste lid

Product: Faculteitsreglementen

Opmerking: Het reglement dat de vergadering van de afdeling opstelt, wordt afdelingsreglement genoemd.

Deze handeling is vergelijkbaar met H200, EAZ-I.

Waardering: B 1

Basisniveau

Capaciteitsgroepbestuur (RULimburg)

(5c)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de faculteitsraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, derde en achtste lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(29)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het onderwijsprogramma, alsmede het afleggen van verantwoording hierover aan de faculteitsraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, derde lid

Product: Bijdragen, verslagen, nota’s

Opmerking: Vanaf 1980 worden bij het bestuursreglement hiervoor regels gesteld.

Waardering: B 3 m.b.t. stukken verantwoording aan de faculteitsraad; V 2 jaar voor overige neerslag

(89b)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het onderzoeksprogramma, alsmede het aan de faculteitsraad afleggen van verantwoording betreffende de uitvoering van dit programma.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, achtste lid

Product: Onderzoeksprogramma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H132, EAZ-I.

Waardering: B 3 m.b.t. stukken verantwoording aan de faculteitsraad; V 2 jaar voor overige neerslag

(94)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het onderzoeksprogramma van de faculteit, alsmede het afleggen van verantwoording hierover aan de faculteitsraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, derde lid

Product: Bijdragen, verslagen, nota’s

Opmerking: Vanaf 1980 worden bij het bestuursreglement hiervoor regels gesteld.

Waardering: B 3 m.b.t. stukken verantwoording aan de faculteitsraad; V 2 jaar voor overige neerslag

(181b)

Handeling: Het kiezen van de voorzitter van het bestuur.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, zesde lid

Product: Besluiten

Waardering: B 5

(182b)

Handeling: Het verdelen van de taken van de leden van de vakgroepen (RULimburg: capaciteitsgroepen).

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, zevende lid

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(183b)

Handeling: Het instellen van een dagelijks bestuur ter behartiging van de dagelijkse zaken.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, tiende lid

Product: Besluiten

Opmerking: De voorzitter van het capaciteitsgroepbestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Waardering: B 4

(225b)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van een capaciteitsgroepbestuur bij de (sub)faculteitsraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, negende lid en art. 13bis, derde en vierde lid

Product: Voordrachten

Waardering: V 5 jaar na besluit

(225c)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van een capaciteitsgroepbestuur bij de (sub)faculteitsraad.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, negende lid en art. 13bis, derde en vierde lid

Product: Voordrachten

Waardering: V 5 jaar na besluit

(226a)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van een projectgroep bij de faculteitsraad.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, negende lid en art. 13ter, tweede lid

Product: Voordrachten

Waardering: V 5 jaar na besluit

Projectgroep (RULimburg)

(28)

Handeling: Het uitvoeren van het onderwijsprogramma.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 5, eerste lid

Product: Verslagen, nota’s

Waardering: V 10 jaar na vaststelling nieuw onderwijsprogramma

(93)

Handeling: Het uitvoeren van het onderzoeksprogramma van de faculteit, alsmede het afleggen van verantwoording hierover aan de faculteitsraad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 5, eerste lid

Product: Verslagen, nota’s

Waardering: B 3

(225d)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van een capaciteitsgroepbestuur bij de (sub)faculteitsraad.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, negende lid en art. 13bis, derde en vierde lid

Product: Voordrachten

Waardering: V 5 jaar na besluit

(226b)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van een projectgroep bij de faculteitsraad.

Periode: 1980–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 6, negende lid en art. 13ter, tweede lid

Product: Voordrachten

Waardering: V 5 jaar na besluit

Vakgroepbestuur

(5b)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de faculteitsraad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, zesde lid en art. 18, derde lid

Reglementen VU

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

(89a)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het onderzoeksprogramma, alsmede het aan de faculteitsraad afleggen van verantwoording betreffende de uitvoering van dit programma.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, zesde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Onderzoeksprogramma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H132, EAZ-I.

Waardering: B 3 m.b.t. stukken verantwoording aan de faculteitsraad; V 2 jaar voor overige neerslag

(181a)

Handeling: Het kiezen van de voorzitter van het bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, vierde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(182a)

Handeling: Het verdelen van de taken van de leden van de vakgroepen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, vijfde lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(183a)

Handeling: Het instellen van een dagelijks bestuur ter behartiging van de dagelijkse zaken.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, achtste lid

Reglementen VU

Product: Besluiten

Opmerking: De voorzitter van het vakgroepbestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Waardering: B 4

(184b)

Handeling: Het instellen van werkgroepen.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 14, derde lid en art. 18, eerste lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Vanaf 1971 keurt de faculteitsraad deze besluiten goed.

Deze handeling is vergelijkbaar met H229 en H233, EAZ-I.

Waardering: B 4

(225a)

Handeling: Het ter vernietiging voordragen van een besluit van het vakgroepbestuur bij de (sub)faculteitsraad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 17, zevende lid

Reglementen VU

Product: Voordrachten

Waardering: V 5 jaar na besluit

Werkgroepbestuur

(90)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een onderzoeksprogramma en het uitvoeren van dit programma.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 18, derde lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Onderzoeksprogramma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H133, EAZ-I.

Waardering: B 1

Overige actoren

Bibliotheekcommissie/bibliotheekdirectie

(218)

Handeling: Het adviseren van bestuursorganen over bibliothecaire aangelegenheden.

Periode: 1956–1986

Grondslag: Reglementen VU

Bestuursreglementen

Product: Adviezen

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H290, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar m.u.v. wetenschapsinhoudelijke adviezen

Centraal stembureau

(201a)

Handeling: Het vaststellen van de kiezersregisters, de kandidaatsopgaven, de ongeldigheid van een stemming, de einduitslag van de verkiezingen, alsmede het vaststellen van de voorziening van een vacature in een raad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 46bis, derde lid, onder a

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handeling van de Universitaire Kiesraad in deze: H206, EAZ-II.

Waardering: B 1

(202a)

Handeling: Het informeren van de Universitaire Kiesraad over door het bureau of het college in beroep genomen beslissingen.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 46bis, vierde lid

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handeling van de Universitaire Kiesraad in deze: H206, EAZ-II.

Waardering: B 3

College van beroep

(201b)

Handeling: Het vaststellen van de kiezersregisters, de kandidaatsopgaven, de ongeldigheid van een stemming, de einduitslag van de verkiezingen, alsmede het vaststellen van de voorziening van een vacature in een raad.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 46bis, derde lid, onder a

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handeling van de Universitaire Kiesraad in deze: H206, EAZ-II.

Waardering: B 1

(202b)

Handeling: Het informeren van de Universitaire Kiesraad over door het bureau of het college in beroep genomen beslissingen.

Periode: 1977–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 46bis, vierde lid

Product: Besluiten

Opmerking: Zie voor de handeling van de Universitaire Kiesraad in deze: H206, EAZ-II.

Waardering: B 3

College van beroep voor de examens

(80)

Handeling: Het vaststellen van een reglement van orde.

Periode: 1981–1986

Grondslag: BUCBE (Stb. 1981, 663), art. 7

Product: Reglementen, besluiten

Opmerking: Bij het reglement wordt de verdeling in kamers nader geregeld.

Het reglement wordt goedgekeurd door de universiteitsraad.

Deze handeling is vergelijkbaar met H121, EAZ-I.

Waardering: B 4

(81)

Handeling: Het besluiten op ingediende beroepen tegen beslissingen van universitaire organen.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 40, tweede, zesde en zevende lid

Bestuursreglement VU

Product: Besluiten

Opmerking: Hieronder valt:

 • beschikkingen van de examencommissies en examinatoren

 • behandeling tijdens het afleggen van het examen

 • beschikkingen inzake de uitslag van het toelatingsonderzoek

 • behandeling tijdens ondergaan van het onderzoek

 • beschikkingen inzake de toelating tot opleidingen van de tweede fase.

Voor interfaculteitsraden geldt dat zij bepalen welk college van beroep van de deelnemende universiteiten besluit op de ingediende beroepen.

Deze handeling is vergelijkbaar met H123, EAZ-I.

Waardering: B 5

College van geschillen

(228a)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van de universiteitsraad en van het college van bestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: B 5

Commissie ter behandeling van een beroep inzake een examen

(78)

Handeling: Het besluiten op ingediende beroepen tegen het afleggen, dan wel het beoordelen van een examen of tentamen.

Periode: 1971–1981

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 40

Reglementen VU

Product: Besluiten

Waardering: V 10 jaar na besluit

Commissie ter voorbereiding van het aanbevelingsadvies voor de benoeming van hoogleraren en lectoren

(197)

Handeling: Het uitbrengen van een voorstel aan de (sub)faculteitsraad.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, tweede lid en art. 14, tweede lid

Statuten KUN

Product: Voorstellen

Opmerking: De commissie hoort de betreffende vakgroepbesturen. Deze handeling is vergelijkbaar met H250, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar

Commissie van toezicht op het geldelijk beheer (VU)

(215a)

Handeling: Het houden van toezicht op het financieel beheer, alsmede het geven van adviezen aan het verenigingsbestuur en de AVV omtrent financiële zaken.

Periode: 1945–1964

Grondslag: Statuten, huishoudelijke reglementen VU

Product: Adviezen, verslagen, controlerapporten

Waardering: V 7 jaar

Examencommissie

(41c)

Handeling: Het organiseren en coördineren van examens.

Periode: 1971–1980

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, eerste lid en art. 11bis, eerste lid

Reglementen VU

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H343, EAZ-I.

Waardering: B 5

(47)

Handeling: Het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van onderdelen van het examen.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, derde lid en art. 11bis, derde lid

Product: Besluiten

Waardering: V 5 jaar na beëindiging taken

(48b)

Handeling: Het afnemen van examens.

Periode: 1945–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, tweede lid

Reglementen VU

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 47, eerste lid

Product: Reglementen, programma’s

Opmerking: Voor de VU geldt dat de senaat vrijstellingen kan verlenen. De (sub)faculteit stelt een examenreglement vast. Voor de RLH geldt dat vrijstellingen hiervoor worden verleend per KB (tot 1957)/ministerieel besluit (vanaf 1958).

Waardering: V 30 jaar met uitzondering van de examenregisters die bewaard dienen te blijven (B 3)

(49)

Handeling: Het verstrekken van de gevraagde inlichtingen aan de vaste commissie voor de examens.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, vierde lid en art. 11bis, vierde lid

Product: Inlichtingen

Waardering: V 10 jaar

Financiële commissie (VU)

(215b)

Handeling: Het houden van toezicht op het financieel beheer, alsmede het geven van adviezen aan het verenigingsbestuur en de AVV omtrent financiële zaken.

Periode: 1965–1986

Grondslag: Statuten, huishoudelijke reglementen VU

Product: Adviezen, verslagen, controlerapporten

Waardering: V 7 jaar

Onderwijscommissie (KUN)

(87)

Handeling: Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent alle onderwijsaangelegenheden van algemene aard.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Adviezen

Waardering: B 1

Onderzoekscommissie (KUN)

(88)

Handeling: Het adviseren van de universiteitsraad en het college van bestuur omtrent alle onderzoeksaangelegenheden van algemene aard.

Periode: 1973–1986

Grondslag: Statuten KUN

Product: Adviezen

Waardering: B 1

Overlegorgaan personeelszaken

(22)

Handeling: Het formuleren van een standpunt inzake personeelsaangelegenheden van algemeen belang.

Periode: 1974–1986

Grondslag: Besluit van 18 april 1974 (Stb. 1974, 251), art. 19, eerste lid en art. 22, eerste lid

Product: Adviezen

Opmerking: De voorzitter van het orgaan legt de te bespreken personeelsaangelegenheden aan het orgaan voor. Het standpunt wordt schriftelijk overgedragen aan de voorzitter van het orgaan.

Waardering: B 5

Secretaris (KHT)

(121a)

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een verslag over de instelling.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Statuten, reglementen

Product: Verslagen, jaarverslagen

Waardering: B 3

Secretaris (MFR)

(8c)

Handeling: Het eenmaal per vier jaar opstellen van het ontwikkelingsplan.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 11

Product: Ontwikkelingsplannen

Opmerking: Aan de RUR wordt het plan voor en namens de universiteitsraad opgesteld door de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en de Kamer voor de Medische Wetenschappen.

Waardering: B 1

(9c)

Handeling: Het opstellen van het financiële schema.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 11

Product: Financiële schema’s

Opmerking: Aan de RUR wordt het schema voor en namens de universiteitsraad opgesteld door de Kamer voor de Maatschappijwetenschappen en de Kamer voor de Medische Wetenschappen.

Waardering: B 5

(151)

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de faculteit en de voorzitter van de faculteit.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 10

Product: Adviezen

Waardering: V 10 jaar

(207d)

Handeling: Het vaststellen van regels omtrent het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Besluiten, regelingen

Opmerking: Voor de MFR geldt dat, indien deze taak aan anderen dan de secretaris is opgedragen, de secretaris namens het algemeen bestuur toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Waardering: B 5

(208d)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting en het beheren van roerende en onroerende goederen.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Besluiten, overeenkomsten

Opmerking: Voor de MFR geldt dat, indien deze taak aan anderen dan de secretaris is opgedragen, de secretaris namens het algemeen bestuur toezicht houdt op de uitvoering ervan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H171, EAZ-I.

Waardering: V 5 jaar na verval

(209d)

Handeling: Het stellen van regels omtrent het beheren van de financiën.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Reglementen, voorschriften

Waardering: B 5

(210d)

Handeling: Het beheren van de financiën.

Periode: 1966–1973

Grondslag: RMF (Stb. 1967, 3), art. 9, eerste en tweede lid

Product: Financiële administratie, besluiten

Opmerking: Genomen financiële besluiten dienen aan de minister ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de minister goedkeuring onthoudt, kan het universitaire orgaan hiertegen in beroep gaan.

Deze handeling is vergelijkbaar met H372, EAZ-I.

Waardering: V 7 jaar

Secretaris van het college van bestuur (RULimburg)

(152)

Handeling: Het afleggen van verantwoording aan het college van bestuur.

Periode: 1977–1986

Grondslag: BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 10, vierde lid

Product: Nota’s, voorstellen, programma’s

Waardering: B 3

Studentendecanen

(76c)

Handeling: Het zorgdragen voor de voorzieningen ten behoeve van de studenten.

Periode: 1945–1970

Grondslag: Reglementen en statuten VU

Product: Besluiten, reglementen

Opmerking: Hieronder vallen zaken als introductie, huisvesting, gezondheidszorg en studiefondsen.

Deze handeling is vergelijkbaar met H112, EAZ-I.

Waardering: B 1

Raad voor de Studentenaangelegenheden (VU)

(76d)

Handeling: Het zorgdragen voor de voorzieningen ten behoeve van de studenten.

Periode: 1971–1986

Grondslag: Reglementen en statuten VU

Product: Besluiten, reglementen

Opmerking: Hieronder vallen zaken als introductie, huisvesting, gezondheidszorg en studiefondsen.

Deze handeling is vergelijkbaar met H112, EAZ-I.

Waardering: B 1

Vaste commissie voor de examens

(41d)

Handeling: Het organiseren en coördineren van examens.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, eerste lid en art. 11bis, eerste lid

Reglementen VU

Product: Richtlijnen, besluiten, programma’s

Opmerking: Deze handeling is vergelijkbaar met H343, EAZ-I.

Waardering: B 5

(42)

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de examens.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, vijfde lid en art. 11bis, vijfde lid

Product: Besluiten

Opmerking: De regels betreffen de goede gang van zaken tijdens de examens.

Deze handeling is vergelijkbaar met H79, EAZ-I.

Waardering: B 5

(43)

Handeling: Het opstellen van richtlijnen voor de examencommissies en de examinatoren inzake de beoordeling van het examen en inzake de vaststelling van de uitslag van het examen.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, vijfde lid en art. 11bis, vijfde lid

Product: Richtlijnen

Waardering: B 5

(44)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan een commissie ter behartiging van de dagelijkse gang van zaken.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, zesde lid en art. 11bis, zesde lid

Product: Besluiten

Waardering: B 4

(45c)

Handeling: Het instellen van examencommissies.

Periode: 1981–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312, gewijzigd bij Wet van 14 maart 1981 (Stb. 1981, 137), art. 11, tweede lid en art. 11bis, tweede lid

Reglementen VU

Statuten KUN

Product: Besluiten

Opmerking: Tot juni 1977 regelt het Academisch Statuut eventuele andere deskundigen in deze commissies. Vanaf juni 1977 wordt dit per amvb geregeld.

Deze handeling is vergelijkbaar met H78, EAZ-I.

Waardering: B 4

Vaste commissie voor het onderwijs

(86a)

Actor: Vaste commissie voor het onderwijs

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de (sub)faculteitsraad en aan het (sub)faculteitsbestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, eerste lid en art. 14, tweede lid

BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 7

Statuten KUN

Product: Adviezen

Opmerking: Aan de RULimburg wordt het advies uitgebracht aan de universiteitsraad en aan het college van bestuur.

Deze handeling is vergelijkbaar met H125, EAZ-I.

Waardering: B 1

Vaste commissie voor de tucht

(71c)

Handeling: Het besluiten op aanhangig gemaakte zaken door de rector magnificus in het kader van de tucht onder studenten.

Periode: 1957–1986

Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559, gewijzigd bij Wet van 20 december 1967 (Stb. 1967, 684), art. 53, tweede lid

WHLO (Stb. 1958, 669), art. 45, derde en vierde lid

Product: Besluiten

Opmerking: Het besluiten op aanhangig gemaakte zaken kan de ontzegging inhouden van toegang tot colleges, praktische oefeningen, examens en promoties.

Waardering: B 5

Vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening

(86b)

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de (sub)faculteitsraad en aan het (sub)faculteitsbestuur.

Periode: 1971–1986

Grondslag: WUB 1970 (Stb. 1977, 312), art. 12, eerste lid en art. 14, tweede lid

BRL (Stb. 1977, 240, gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1983 (Stb. 1983, 441), art. 7

Statuten KUN

Product: Adviezen

Opmerking: Aan de RULimburg wordt het advies uitgebracht aan de universiteitsraad en aan het college van bestuur.

Deze handeling is vergelijkbaar met H125, EAZ-I.

Waardering: B 1

 1. Op grond van Boek 2, art. 10 en 24, moeten begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen tenminste 7 jaar bewaard worden.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina