Tijdelijke regeling conversie bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 31-10-2006

Regeling houdende vaststelling van voorschriften voor de schouwing van reeds tot het verkeer toegelaten bromfietsen in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen (Tijdelijke regeling conversie bromfietsen)

Hoofdstuk 1. Schouwing

[Vervallen per 01-11-2006]

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Schouweisen

[Vervallen per 01-11-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2006]

Een schouwbevoegdheid kan worden verleend indien wordt voldaan aan de in de artikelen 3 tot en met 5 gestelde eisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2006]

De aanvrager van de schouwbevoegdheid is in het bezit van de erkenning en de daaraan verbonden bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement, of verkrijgt deze erkenning en de daaraan verbonden bevoegdheid uiterlijk gelijktijdig met de schouwbevoegdheid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2006]

Op het bedrijfsadres van de aanvrager van de schouwbevoegdheid:

 • a. kan de administratie van de schouwingen behoorlijk worden gevoerd;

 • b. is een afsluitbare voorziening aanwezig, waarin de afschriften van schouwformulieren en andere voor de schouwing relevante bescheiden kunnen worden opgeborgen;

 • c. is een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde voorziening aanwezig geschikt voor het gebruik van door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde datacommunicatie, en

 • d. is een printer aanwezig die duidelijk leesbare printen, formaat A4, uitprint.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2006]

Een schouwruimte voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de schouwruimte is overdekt, behoorlijk af te sluiten, goed verlicht en voorzien van verwarming;

 • b. de schouwruimte heeft zodanige afmetingen en is zodanig ingericht dat ter schouwing aangeboden bromfietsen in deze ruimte zodanig kunnen worden opgesteld dat zij van alle zijden goed toegankelijk zijn;

 • c. de schouwruimte is voorzien van:

  • 1°. een dubbel geïsoleerde veiligheidslamp dan wel een zaklantaarn al dan niet voorzien van een oplaadbare accu, die enerzijds een zodanige lichtsterkte heeft dat ook moeilijk bereikbare onderdelen van het voertuig voldoende helder kunnen worden verlicht om de inspectie van het voertuig mogelijk te maken, en die anderzijds zodanig is afgeschermd dat degene die de keuring uitvoert niet door het uitgestraalde licht wordt verblind,

  • 2°. basisgereedschap voor de de- en montage van zichtbelemmerende onderdelen, te weten een set steek- en ringsleutels en een set schroevendraaiers.

§ 3. Schouwvoorschriften

[Vervallen per 01-11-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 Een schouwbedrijf neemt in verband met de schouwing van bromfietsen het bij en krachtens de wet bepaalde in acht.

 • 2 Een schouwbedrijf blijft voortdurend voldoen aan de eisen en voorschriften gesteld in deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2006]

Een schouwbedrijf draagt er zorg voor dat uitsluitend bromfietsen aan een schouwing worden onderworpen waarvan de volgende onderdelen duurzaam met elkaar zijn verbonden:

 • a. het frame dan wel de dragende constructie inclusief de bovenbouw;

 • b. het stuur en de complete stuurinrichting;

 • c. de wielen;

 • d. de motor, en

 • e. het zadel dan wel zitplaats aan de bestuurderszijde.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2006]

Een schouwing wordt verricht in een schouwruimte die voldoet aan de in artikel 5 gestelde eisen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 Tijdens de schouwing door het schouwbedrijf worden de volgende gegevens van de bromfiets vastgesteld:

  • a. het voertuigidentificatienummer;

  • b. de plaats van het voertuigidentificatienummer;

  • c. het merk;

  • d. het motornummer;

  • e. de handelsbenaming, en

  • f. het typegoedkeuringnummer.

 • 2 De vastgestelde gegevens worden op de door de RDW vastgestelde wijze aan de RDW gemeld. Indien één of meer van de gegevens niet duidelijk of geheel niet kunnen worden vastgesteld, wordt dit gemeld aan de RDW.

 • 3 Terstond nadat de RDW blijkens een transactienummer aan het schouwbedrijf heeft gemeld dat de melding als bedoeld in het tweede lid is ontvangen, vermeldt het bedrijf op de door de RDW vastgestelde wijze op het schouwformulier de aan de RDW gemelde gegevens, datum en tijdstip van de melding, de bedrijfsgegevens alsmede het door de RDW teruggemelde transactienummer en drukt het schouwbedrijf het schouwformulier af en ondertekent dit. Het schouwbedrijf draagt er zorg voor dat de op het schouwformulier vermelde gegevens goed leesbaar zijn.

 • 4 Onverwijld nadat het schouwbedrijf de in de voorgaande leden opgenomen verplichtingen is nagekomen, wordt het schouwformulier aan de aanbieder van het voertuig afgegeven, tenzij het voertuig aan een steekproef wordt onderworpen.

 • 5 Indien het voertuig aan een steekproef wordt onderworpen, deelt het schouwbedrijf dit aan de aanbieder van de bromfiets mede en houdt het schouwbedrijf het schouwformulier onder zich voor een periode van ten hoogste negentig minuten, vanaf het tijdstip van melding aan de RDW.

Artikel 10

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 Indien het voertuig blijkens de mededeling van de RDW aan een steekproef wordt onderworpen, gelden de volgende verplichtingen voor het schouwbedrijf:

  • a. in de staat van het voertuig dat aan een steekproef wordt onderworpen, worden gedurende negentig minuten na het tijdstip van afmelding geen wijzigingen aangebracht;

  • b. de aanbieder van de bromfiets die aan een steekproef wordt onderworpen wordt gewezen op diens plicht de bromfiets voor de uitvoering van de steekproef beschikbaar te houden;

  • c. voorafgaande aan de steekproef wordt het schouwformulier aan de daartoe aangewezen functionaris van de RDW overhandigd;

  • d. aan een steekproef wordt alle medewerking verleend en de terzake door de RDW gegeven aanwijzingen in acht genomen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat:

   • 1°. gedurende de gehele steekproef een terzake kundig persoon namens het schouwbedrijf aanwezig is die feitelijke assistentie verleent bij het uitvoeren van de steekproef;

   • 2°. de bromfiets ongeacht het tijdstip van aanvang van de steekproef in de schouwruimte aanwezig is;

   • 3°. de schouwruimte en de daarin aanwezige voorzieningen en gereedschap alsmede de door de RDW goedgekeurde datacommunicatieapparatuur en de printer gedurende de steekproef beschikbaar worden gesteld.

 • 2 Indien bij de steekproef wordt geconstateerd dat de op het schouwformulier vermelde gegevens niet overeenstemmen met de gegevens op het voertuig, het schouwformulier onjuist of onvolledig is ingevuld, of indien wordt geconstateerd dat de voorschriften met betrekking tot de schouwing of de steekproef niet in acht zijn genomen, wordt door de functionaris van de RDW een rapport opgemaakt dat door deze wordt ondertekend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 2 Een schouwbedrijf bewaart afschriften van de schouwformulieren van de door hem verrichte schouwingen in de voorziening, bedoeld in artikel 4, onderdeel b.

Hoofdstuk 4. Voertuigidentificatienummer

[Vervallen per 01-11-2006]

Artikel 15

[Vervallen per 01-11-2006]

De Dienst Wegverkeer gaat over tot inslag of herinslag van het voertuigidentificatienummer als bedoeld in artikel artikel IV, negende lid, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), indien:

 • a. het naar het oordeel van deze dienst aannemelijk is dat het voertuig van fabriekswege geen voertuigidentificatienummer heeft, of

 • b. deze dienst aan de hand van de deze dienst ter beschikking staande aanvullende gegevens het van fabriekswege ingeslagen voertuigidentificatienummer heeft vastgesteld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina