Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 20-08-2006 t/m 31-08-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 augustus 2005, nr. TRCJZ/2005/1919, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst (Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur en de adjunct-directeur van de Plantenziektenkundige Dienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur en het hoofd van de afdeling Financiën & Control van de Plantenziektenkundige Dienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

De afdelingshoofden, de plaatsvervangend afdelingshoofden, de districtsmanagers en het hoofd Bedrijfsbureau Buitendienst van de Plantenziektenkundige Dienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan;

  • b. het sluiten van overeenkomsten betreffende het inhuren van externe fytosanitaire of fytofarmaceutische deskundigheid, voorzover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan;

  • c. het sluiten van overeenkomsten betreffende advisering, diagnostisering op verzoek, voorlichting en kennisoverdracht aan derden op fytosanitair of fytofarmaceutisch terrein, voorzover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

De medewerkers Inkoop van de Plantenziektenkundige Dienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard voor zover deze een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaan;

  • b. het sluiten van overeenkomsten betreffende het inhuren van externe fytosanitaire of fytofarmaceutische deskundigheid voor zover deze een bedrag van € 5.000,– niet te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur en het hoofd van de afdeling Fytosanitair Risicomanagement van de Plantenziektenkundige Dienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur, het hoofd van de afdeling Fytosanitair Risicomanagement, het hoofd van de afdeling Buitendienst, de districtsmanagers en de locatiemanagers van de Plantenziektenkundige Dienst zijn bevoegd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten te nemen en te ondertekenen betreffende het erkennen van een plaats als bedoeld in artikel 12, achtste lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur, het hoofd van de afdeling Fytosanitair Risicomanagement, het hoofd van de afdeling Buitendienst, de districtsmanagers, de locatiemanagers en de senior medewerkers Buitendienst van de Plantenziektenkundige Dienst zijn bevoegd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten te nemen en te ondertekenen betreffende:

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur, het hoofd van de afdeling Fytosanitair Risicomanagement, het hoofd van de afdeling Geïntegreerde Gewasbescherming, het hoofd van de afdeling Buitendienst, de districtsmanagers, de locatiemanagers, de senior medewerkers Buitendienst en de technisch medewerkers Buitendienst van de Plantenziektenkundige Dienst zijn bevoegd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten te nemen en te ondertekenen betreffende:

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

De sectiehoofden van de afdeling Diagnostiek, de locatiemanagers, de senior medewerkers Buitendienst en de technisch medewerkers Buitendienst van de Plantenziektenkundige Dienst zijn bevoegd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten betreffende advisering, diagnostisering op verzoek, voorlichting en kennisoverdracht aan derden op fytosanitair of fytofarmaceutisch terrein, voorzover deze een bedrag van € 1.000,– niet te boven gaan.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

De ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten te nemen en te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 10, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze;’

gevolgd door

‘DE DIRECTEUR VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN DE AFDELING [NAAM AFDELING] VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘HET PLAATSVERVANGEND HOOFD VAN DE AFDELING [NAAM AFDELING] VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN HET BEDRIJFSBUREAU BUITENDIENST VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘MEDEWERKER INKOOP VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE DISTRICTSMANAGER VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD VAN DE SECTIE [NAAM SECTIE] VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE LOCATIEMANAGER VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE SENIOR MEDEWERKER BUITENDIENST VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE TECHNISCH MEDEWERKER BUITENDIENST VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’,

onderscheidenlijk,

‘DE TOEZICHTHOUDER PLANTENZIEKTENWET VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST,’.

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 13

[Vervallen per 01-09-2007]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juni 2003 nr. TRCJZ/2003/4334 (Stcrt. 116) houdende machtiging aan ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst, wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 1 augustus 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a.i.,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina