Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005

Geldend van 01-09-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 juli 2005, nr. TRCJZ/2005/2337, houdende vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7.2.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gezien het voorstel van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Aequor;

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld worden de in de bijlage bij deze regeling opgenomen:

  • a. indeling in verplichte deelkwalificaties van een beroepsopleiding op gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving;

  • b. deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving;

  • c. leerwegen waarin een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving kan worden verzorgd, en

  • d. eindtermen van beroepsopleidingen op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving.

Artikel 2

De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Terug naar begin van de pagina