Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004

Geldend van 17-08-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 juli 2005, nr. arc-2005.02405/4);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven op het beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945–2004’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Selectielijst voor de handelingen van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven op het beleidsterrein van (volwassenen)educatie en beroepsonderwijs 1945–2004

Versie 10 januari 2005

Opgesteld in opdracht van COLO door:

mw. K. Ravenschlag-de Graaff en drs. R. Groeneweg

Digital display BV

1. Inleiding

Het PIVOT-rapport: ‘De draden van de WEB, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de periode 1945–1995/1996–’, vormt de basis voor dit Basisselectiedocument (hiermee te noemen: BSD).

In dit BSD wordende handelingen gewaardeerd, zodat de selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren als digitale bescheiden verstaan.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • een korte beschrijving van het beleidsterrein

 • een beschrijving van de actoren

 • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria

 • de lijst van gewaardeerde handelingen van de Minister van Onderwijs

Voor dit BSD is beperkt aanvullende onderzoek gepleegd. Het PIVOT-rapport ‘De Draden van de WEB’ beslaat de periode tot 1996. Voor de periode 1996–2004 is aanvullende onderzoek verricht. De hiervoor gehanteerde bronnen en wetgeving, zijn als bijlage I toegevoegd aan deze selectielijst.

2. Lijst van afkortingen

Colo = Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

PIVOT = Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

V = Vernietigen

B = Bewaren

WEB = Wet educatie en beroepsonderwijs

U-WEB = Uitvoeringsbesluit WEB

BSD = Basisselectiedocument

Kenniscentrum = Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

3. Beschrijving beleidsterreinen en actoren

§ 3.1. Beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De Minister van OCW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Tot 1996 waren op dat gebied allerlei wetten en regelingen van toepassing:

 • de Kaderwet volwasseneducatie (KVE 1991);

 • de Wet op Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO 1992);

 • het Besluit vormingswerk voor jeugdigen (BVJ 1994);

 • de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO 1963) en wijzigingswetten.

Met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) op 1 januari 1996 hebben de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kenniscentra) nog maar met één wet te maken (op dit beleidsterrein althans). De meest voor de hand liggende naam voor het beleidsterrein vanaf 1996 is dan ook educatie en beroepsonderwijs. Het voorvoegsel ‘volwassenen-’ is vervallen aangezien niet álle vormen van volwasseneneducatie in de WEB zijn bijeengebracht.1

§ 3.2. Actor: Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

In deze paragraaf wordt ingegaan op de actor waarvan het handelen in dit BSD gewaardeerd wordt. Voor andere actoren wordt verwezen naar § 3.3.

Actoren op de deelterreinen Volwasseneneducatie/Erkende onderwijsinstellingen/Vormingswerk voor jeugdigen/Leerlingwezen en Cursorisch Beroepsonderwijs 1945–1995/1996–

Landelijke organen2 ten tijde van de Wet op het leerlingwezen

Er is een aantal landelijke organen die elk één of meer bedrijfstakken als werkterrein hebben. Een landelijk orgaan stelt de programma’s op voor de praktijkcomponent van het leerlingwezen en bewaakt de samenhang tussen praktijk- en schoolcomponent, adviseert over de eindtermen, examineert en begeleidt leerlingen op de arbeidsplaats. De landelijke organen verlenen tussenkomst bij het afsluiten van leerovereenkomsten en zien toe op de naleving daarvan. Zij worden gefinancierd door de overheid. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers- en onderwijsorganisaties.

Landelijke organen beroepsonderwijs (LOB)/Landelijk orgaan beroepsonderwijs agrarische sector (laatste thans genoemd Aequor)

In het kader van de WCBO zijn de landelijke organen en de bedrijfstakgewijze overlegorganen onderwijs-bedrijfsleven (boob) sinds 1993 geïntegreerd in de landelijke organen beroepsonderwijs. De nieuw gevormde lob’s zijn onder meer belast met de taak één kwalificatiestructuur voor het gehele secundaire beroepsonderwijs tot stand te brengen. De landelijke organen worden structureel gefinancierd door de overheid; het merendeel door OCW, een enkele door LNV. Aanvullende financiering kan plaats vinden door de betreffende bedrijfstak.

De landelijke organen heten sinds september 2002 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (of kortweg kenniscentra). Er zijn inmiddels 19 kenniscentra, die per bedrijfstak georganiseerd zijn. Met de invoering van de WEB hebben de kenniscentra andere taken gekregen, waarbij het belangrijkste doel van de kenniscentra is ervoor te zorgen dat er voldoende nieuw en gekwalificeerd talent instroomt in de bedrijfstak waarvoor zij werken.

De kenniscentra hebben de volgende taken op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB):

 • ontwikkelen en onderhouden van kwalificaties voor het secundaire beroepsonderwijs;

 • het zorgdragen voor voldoende nieuwe leerbedrijven;

 • bewaken van de kwaliteit van die leerbedrijven.

De andere actoren, waarvan de Minister van OCW de belangrijkste is, stellen zelf een selectielijst op of hebben dat reeds gedaan.

§ 3.3. Overige actoren op het beleidsterrein

Actoren op de deelterreinen Volwasseneneducatie/Erkende onderwijsinstellingen/Vormingswerk voor jeugdigen/Leerlingwezen en Cursorisch Beroepsonderwijs 1945–1995

de Minister van Onderwijs en Wetenschappen/Inspectie

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij/Inspectie

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

de Minister van Economische Zaken

Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)

Centrale Jeugdraad

Harmonisatieraad Welzijnsbeleid

Onderwijsraad

Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten

Raad voor de Jeugdvorming

Raad voor Studie- en Beroepskeuze

Raad voor de volwasseneneducatie (RVE)

Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)

Regionaal orgaan leerlingwezen

Rijksinspectie Jeugdzaken en Volksontwikkelingswerk

Staatstoezicht op de volksgezondheid

Adviescentrum Opleidingsvraagstukken (A&O)

Bedrijfstakgewijs overleg onderwijs-bedrijfsleven (BOOB)

Bond van instellingen voor schriftelijk onderwijs (BISON)

BVE-Kamer

Centraal orgaan beroepsbegeleidend onderwijs (COBO)

Centraal Orgaan voor de Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven (COLO)

Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO)

Contactcentra onderwijsarbeid (COA)

Georganiseerd Schoolwezen Beroepsonderwijs (GSB)

Landelijk Landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie

Landelijke organisaties van het vormingswerk

Landelijke Organisatie Christelijk Vormingswerk (LOCV)

Landelijke Organisatie Vormingswerk voor Werkende Jongeren (LOVWJ)

Landelijk overleg cursorisch ondernemersonderwijs

Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen (LSKL)

Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd (NCVB)

Nationale Stichting voor Mater Amabilis Scholen (NSMAS)

Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (PCBB)

Procescoördinatie-BVE I (1991–1994) en II (1994–1996)

Regionale dienstencentra (RDC)

Vereniging beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (VBVE)

Vereniging voor buitenschools mondeling onderwijs (VBMO)

Actoren Educatie en Beroepsonderwijs 1996–

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/Inspectie en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij/Inspectie

AB-kamer (Agrarisch beroepsonderwijs)

Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt (ACOA)

Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)

Centrum voor Innovatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (CIBB)

Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP)

Colo: vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

EB-kamer/BVE-kamer (educatie en beroepsonderwijs)

Onderwijsraad

Participatiefonds wachtgelden

Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)

Senter

Voor een beschrijving van bovengenoemde actoren, wordt verwezen naar het PIVOT-rapport ‘De draden van de WEB’ hoofdstuk 7 en 8.

§ 3.4. De afbakening van het beleidsterrein

Het beleidsterrein wordt in het RIO opgedeeld in:

 • 1. Volwasseneneducatie 1945–1995 en niet door de overheid bekostigd onderwijs

 • 2. Vormingswerk voor jeugdigen 1945–1995

 • 3. Leerlingwezen/cursorisch beroepsonderwijs 1945–1995

 • 4. Educatie en beroepsonderwijs 1996

Het beleidsterrein van de kenniscentra ligt op het vlak van het secundair beroepsonderwijs.

§ 3.5. Het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort

De overheid heeft als taak zorg te dragen voor het openbaar onderwijs, de vrijheid van onderwijs, de structurering, de bekostiging, het toezicht, het examineren en de studiefinanciering.

De overheid bevordert ook de vernieuwing van het onderwijs. De Minister van OCW, de belangrijkste zorgdrager op de onderwijsbeleidsterreinen, is verder belast met het wetenschapsbeleid en het toezicht op het onderwijs.

§ 3.6. De doelstelling(en) van de overheid op het beleidsterrein

De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven ontwikkelen en onderhouden kwalificaties voor het secundaire beroepsonderwijs, dragen zorg voor voldoende nieuwe leerbedrijven en bewaken ook de kwaliteit van die leerbedrijven. Op deze manier zorgen kenniscentra er voor dat er voldoende nieuw en gekwalificeerd talent instroomt in de bedrijfstak waarvoor zij werken. De taken die hierboven zijn beschreven, zijn vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Vanuit de gezamenlijke koersbepaling, leveren de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven samen met sociale partners, leerbedrijven, bekostigde en onbekostigde onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen een substantiële bijdrage aan goed en aantrekkelijk beroepsonderwijs en hiermee aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving in de toekomst.

4. Selectie

§ 4.1. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van Archiefwet 1995. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil zeggen naar het Nationaal Archief over te brengen) en de (op termijn) te vernietigen gegevens van de kenniscentra.

In dit BSD worden de handelingen van de kenniscentra beroepsonderwijs geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein beroepsonderwijs & volwasseneneducatie op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in nadat het administratieve belang van de neerslag verlopen is.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PlVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van Rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. De nieuwe selectiecriteria onderscheiden zich van de oude criteria door een streven naar een duidelijker en eenduidige redactie van de formulering van de nieuwe criteria, teneinde de werkbaarheid te vergroten.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

§ 4.2. Selectiecriteria

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de volgende algemene selectiecriteria:

Handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren)

 • 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

 • 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

 • 3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

  Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

 • 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

 • 5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

  Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 • 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

  Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Op grond van art. 5e van het Archiefbesluit 1995, Stb 1995/671, kan in bepaalde gevallen de neerslag van handelingen welke op grond van de selectiecriteria voor vernietiging in aanmerking komen, door de zorgdrager van vernietiging uitgezonderd worden.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Binnen het beleidsterrein volwasseneneducatie en beroepsonderwijs is de noodzaak hiertoe niet aanwezig geacht.

§ 4.3. Verslag vaststellingsprocedure

Op 24 maart 2004 is het ontwerp-BSD door de Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven [het Colo] aan de Staatssecretaris van OCW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen, is een verslag gemaakt, dat tegelijkertijd met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 maart 2005 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het Colo en de 19 kenniscentra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 20 juli 2005 bracht de RvC advies uit [arc-2005.02405/4], hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerpselectielijst.

Daarop werd het BSD op 27 juli 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en het Colo vastgesteld C/S&A/05/1505.

§ 4.4. Leeswijzer van de handelingen

In deze BSD zijn de handelingenblokken als volgt opgebouwd, conform de productbeschrijving BSD versie januari 2004:

(X): Tussen haakjes staat het handelingnummer uit het RIO ‘De draden van de WEB’. Bij nieuwe handelingen staat er ‘concept’ achter.

Handeling: Een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling vaak overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: Het tijdvak waarin de handeling is verricht. Als geen eindjaar staat vermeld, wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag/bron: De wettelijke basis voor de handeling. Als er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de handeling staat vermeld.

Product: Hier achter staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren.

Opmerking: Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.

Waardering: Waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen). Bij vernietigen wordt de vernietigingstermijn vermeld, bij bewaren het selectiecriterium.

5. Selectielijst 2004 Actor: Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

§ 5.1. Afgesloten handelingen uit RIO ‘De draden van de WEB’

(278)

Handeling: Het adviseren aan de Minister van Onderwijs over de toekenning van een afdeling beroepsbegeleidend onderwijs aan een school

Periode: 1993–1995

Grondslag/bron: WCBO 1992, art. 3.4 lid 2

Product: Advies

Opmerking: WCBO vervallen per 1-1-1996

Waardering: V 5

(290)

Handeling: Het opstellen van nadere regels omtrent de vereiste vooropleiding voor deelname aan het leerlingwezen

Periode: 1993–1995

Grondslag/bron: WCBO 1992, art. 2.13 lid 6

Product: Besluit vooropleidingseisen

Opmerking: WCBO vervallen per 1-1-1996

Waardering: B 5

(305)

Handeling: Het opstellen van examenprogramma’s voor de opleidingen leerlingwezen

Periode: 1 augustus 1968–1995

Grondslag/bron: WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 3; WCBO 1992, art. 2.20 eerste lid; idem art. 2.39 lid 4; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. C.3

Product: Examenprogramma

Waardering: B 5

(311)

Handeling: Het opstellen c.q. het vaststellen van een examenregeling voor de opleidingen leerlingwezen

Periode: 1 augustus 1968–1995

Grondslag/bron: WLW 1966, art. 19 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 12; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. C.5

Product: Examenregeling

Opmerking: De bepaling ‘onder goedkeuring van Onze minister’ (WLW) is in de WCBO komen te vervallen. De Nota van Toelichting (4.2.1) schrijft daar over: ‘Zo geldt niet meer voor alle examenreglementen een goedkeuringsplicht.’

Waardering: B 5

(317)

Handeling: Het opstellen van een beroepsregeling bij voortijdige beëindiging van een leerovereenkomst van een opleiding leerlingwezen

Periode: 1 augustus 1993–1995

Grondslag/bron: WCBO 1992, art. 2.22 lid 6

Product: Reglement

Waardering: V 10, ingaande na de beëindiging van de beroepsregeling

(319)

Handeling: Het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling aan een leerling van een opleiding leerlingwezen van de verplichting tot het volgen van beroepsbegeleidend onderwijs

Periode: 1 augustus 1993–1995

Grondslag/bron: WCBO 1992, art. 2.25 lid 3

Product: Besluit

Opmerking: Naast vrijstelling kan een landelijk orgaan van het leerlingwezen uitzonderingen toestaan op het volgen van geregeld beroepsbegeleidend onderwijs

Waardering: V 5, ingaande na het verlaten van de opleiding leerlingwezen door betrokken leerling

(349)

Handeling: Het opstellen van een examenreglement en een programma voor een beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs

Periode: 1968–1993

Grondslag/bron: WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 12; Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1

Product: Examenreglement

Waardering: B 5

(352)

Handeling: Het benoemen van een commissie van beroep voor afgewezen examenkandidaten van een beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs

Periode: 1968–1993

Grondslag/bron: WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 9 (wijziging Stb.1987, 346); Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 eerste lid

Product: Reglement commissie van beroep

Waardering: V 5, ingaande na opheffing van de commissie van beroep

§ 5.2. Actuele handelingen

(498)

Handeling: Het vaststellen van maatstaven ter beoordeling van bedrijven en organisaties die onderricht in de beroepspraktijk verzorgen

Periode: 1997–

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.2.10 eerste lid; idem art. 12.3.20 eerste lid

Product: Besluit

Opmerking: Van de bekendmaking van deze maatstaven wordt mededeling gedaan in de Staatscourant

Waardering: B 5

(499)

Vervalt

(504)

Handeling: Het overdragen van taken en bevoegdheden aan instellingen beroepsonderwijs

Periode: 1996–

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 9.2.1 vierde lid

Product: Besluit

Opmerking: Uitzondering genoemd in de wet

Waardering: B 4

(518)

Handeling: Het ontwikkelen en onderhouden van de eindtermen van een beroepsopleiding

Periode: 1993–

Grondslag/bron: Tussen 1993–1995 is de grondslag: WCBO 1992, art. 2.40 eerste lid

Product: Eindtermendocument

Opmerking: Hieronder valt ook de handeling: Het ontwikkelen van eindtermen voor de opleidingen middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

Waardering: B 5

(1.051)

Handeling: Het verstrekken van gegevens voor de vaststelling en verstrekking van de rijksbijdrage

Periode: 1996–2004

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.5.10 lid 2

Product: Besluit

Waardering: V 10

(1.052)

Handeling: Het door middel van het doen van voorstellen bijdragen aan het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur

Periode: 1996–

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art.1.5.2, lid 1 en 7.2.4

Product: Voorstel

Opmerking: Voor het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Aequor geldt daarbij nog specifiek: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2003

Waardering: B 5

(1.053)

Handeling: Het verzorgen van de externe legitimering van de examens

Periode: 1996–2003

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 1.5.2 lid 5 Mammoetsporen deel II, hoofdstuk 3, 1999 e.v.

Product: Geen

Opmerking: Dit betekent dat de landelijke organen kunnen worden geroepen om te functioneren als exameninstelling. Externe legitimering is een voorziening die waarborgt dat de inhoud en het niveau van de examens van beroepsopleidingen getoetst is aan de eindtermen. Het is een vangnetbepaling.

In de praktijk bleek er geen behoefte te zijn aan deze externe legitimering. Er is nooit beroep gedaan op de kenniscentra om te functioneren als exameninstelling

Waardering: V 5

(1.054)

Handeling: Het zorgdragen voor het verwerven van voldoende beroepspraktijkplaatsen van goede kwaliteit

Periode: 1996–

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 1.5.2 lid 4 Mammoetsporen deel II, hoofdstuk 3, 1999 e.v.

Product: Geen

Waardering: V 5

(1.055)

Handeling: Het bijhouden en openbaar maken van een overzicht van erkende leerbedrijven

Periode: 1996–

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.2.10 lid 3 en 1.5.2 lid Mammoetsporen deel II, hoofdstuk 3, 1999 e.v.

Product: Register (op de website)

Opmerking: Publicatie van erkende leerbedrijven vindt plaats via een openbaar register op internet. Zodra de erkenning vervalt, vervalt ook de plaatsing van het leerbedrijf in het register

Waardering: V 2, of voor de duur van de erkenning

(1.056)

Handeling: Het overleggen met de Minister van Onderwijs

Periode: 1996–

Grondslag/bron: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 8.1.5, lid 1

Product: Geen

Opmerking: Incidenteel en infrequent overleg. Bijvoorbeeld m.b.t. de aantallen deelnemers voor de basisberoepsopleiding en de vakopleiding

Waardering: V 5

(1.057)

Handeling: Het afgeven van erkende diploma’s en certificaten

Periode: 1995–

Grondslag/bron: Regeling aanwijzing diploma ziekenverzorging e.a. 1999, art. 1d; Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, 1999, art. 5, lid 1 en art. 10 lid 1; Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende vaststelling regels erkenning voor en bevoegdheid tot het uitvoeren van de periodieke keuring van motorrijtuigen en aanhangwagens, art. 24 lid 1 en art. 25 lid 1; LPG-erkenningsregeling, 2002 art. 10, lid 1; Uitvoeringsregeling randapparatuur, 1997 art. 9; Besluit rijonderricht motorrijtuigen, 1995 art. 2; Regeling rijonderricht motorrijtuigen, 1995 art. 2:1

Product: Diploma of certificaat

Opmerking: Geldend voor de kenniscentra ECABO, OVDB, INNOVAM

Waardering: V 75, ingaande na afgifte van het diploma

(1.058)

Handeling: Het opstellen van een examenreglement

Periode: 2000–

Grondslag/bron: Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende vaststelling regels erkenning voor en bevoegdheid tot het uitvoeren van de periodieke keuring van motorrijtuigen en aanhangwagens 2000, art. 24 lid 2, 3 en art. 25 lid 2, 3

Product: Reglement

Opmerking: Publicatie in de Staatscourant, geldend voor kenniscentrum INNOVAM

Waardering: V 5, na publicatie

(1.059)

Handeling: Het tegen een vergoeding uitoefenen van toezicht op leerbedrijven

Periode: 1999–

Grondslag/bron: Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, 1999 art. 5 lid 3

Product: Geen

Opmerking: De hoogte van genoemde vergoeding wordt jaarlijks in overleg tussen de Stichting ECABO en de Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) vastgesteld

Waardering: V 5

6. Literatuuropgave

 • Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (WEB);

 • Uitvoeringsbesluit U-WEB, 6 augustus 1999 en zoals sindsdien gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

 • Rijksarchiefdienst, Mammoetsporen, deel II, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de (rijks)overheid op de beleidsterreinen middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, periode 1968–1999 (PIVOT-rapport);

 • Ministerie van OCW, Selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein Middelbaar Beroepsonderwijs en Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 1968–1999;

 • Rijksarchiefdienst, De draden van de WEB, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneducatie, periode 1945–1995/1996– (PIVOT-rapport);

 • Ministerie van OCW, Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Staatscourant 1998, nr. 231;

 • www.colo.nl.

Specifieke wetgeving voor de branches:

Bijlage A. Aanvullend onderzoek

Enquête

Allereerst is er een korte enquête uitgestuurd naar alle 19 Kenniscentra (zie onderaan alle adressen van de kenniscentra) met de volgende vragen:

 • 1. Wie is binnen uw organisatie het aanspreekpunt voor documentbeheer en archivering?

 • 2. Wordt in uw organisatie het archief centraal beheerd?

 • 3. In hoeverre maakt uw organisatie bij het archiveren gebruik van een ordening?

 • 4. Welke wettelijke taken voert uw organisatie uit anders dan op basis van de WEB?

 • 5. In hoeverre houdt u bij de ordening van uw archief rekening met die wettelijke taken?

 • 6. Worden binnen uw organisatie wel eens archiefstukken vernietigd/weggegooid?

 • 7. Hoe denkt u over de kwaliteit van de archivering binnen uw organisatie?

Bedrijfsbezoek

Daarnaast heeft er een bedrijfsbezoek plaatsgevonden bij drie Kenniscentra t.w.

 • Bouwradius te Zoetermeer op 27 november 2003 bij de heer C. de Zeeuw, Facility Manager

 • ECABO te Amersfoort op 2 december 2003 bij de heer R. Bouritius, Facility Manager

 • INNOVAM te Nieuwegein op 9 december 2003 bij de heer M. Klumper, Facility Manager

Het bezoek aan deze drie Kenniscentra gaf een voldoende representatief beeld om een de selectielijst te kunnen opstellen voor alle Kenniscentra.

Brononderzoek

Tevens heeft er een intensief brononderzoek plaatsgevonden naar alle wettelijke regelingen voor de Kenniscentra. Als uitgangspunt basis geldt de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) van 31 oktober 1995 en het PIVOT-rapport: ‘De draden van de WEB, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de periode 1945–1995/1966–’.

Daarnaast zijn geraadpleegd de relevante uitvoeringsbesluiten, AMvB, Koninklijke Besluiten, Wijzigingsbesluiten en publicaties in de Staatscourant:

 • Uitvoeringsbesluit WEB, 6 augustus 1999;

 • Wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit WEB, zoals gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1999–2003;

 • Wijziging opleidingenstructuur b.b.o. per 1 augustus 1994;

 • OCW-regelingen vanaf 1 januari 2001;

 • Besluit nadere voorschriften voor de erkende onderwijsinstellingen, augustus 1986;

 • Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO, 6 juli 1993;

 • Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 15 januari 2002;

 • Het PIVOT-rapport Mammoetsporen, deel II, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de (rijks)overheid op de beleidsterreinen middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, periode 1968–1999;

 • Selectielijst Ministerie van OCW op het beleidterrein van het Middelbaar Beroepsonderwijs en voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 1968–1999;

 • Leerwerktrajecten basisberoepsgerichte leerwerg vmbo, Tweede-Kamerstuk 2001.

Specifieke wetgeving, waarin verschillende Kenniscentra een rol spelen:

N.B.

In het Uitvoeringsbesluit (U-WEB, 6 augustus 1999) staat in ‘Hoofdstuk 5: INFORMATIE, een artikel over de bewaarplicht van gegevens (artikel 5.2.4). In dit artikel staat dat de Kenniscentra de boeken, bescheiden en informatie of andere informatiedragers die verband houden met:

(zoals opgesomd in artikel 5.2.1, Ordening gegevens, lid 3)

 • algemene gegevens Leerbedrijven adresgegevens, codering en erkenninggegevens,

 • algemene gegevens Personeel,

gedurende tenminste 5 jaar moeten bewaren, in goede en ordelijke staat. In de Selectielijst is met deze bewaarplicht rekening gehouden.

Aequor

Kennis- en communicatiecentrum voor de groene sectoren

Postbus 601, 6710 BP Ede

Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede

Telefoon (0318) 64 95 00

Fax (0318) 64 19 18

E-mail: info@aequor.nl

Bouwradius

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de burgerlijke en utiliteitsbouw

Postbus 3011, 2700 KG Zoetermeer

Eleanor Rooseveltlaan 29, 2719 AB Zoetermeer

Telefoon (079) 368 58 48

Fax (079) 362 00 06

E-mail: info@bouwradius.nl

ECABO

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Postbus 1230, 3800 BE Amersfoort

Disketteweg 6, 3821 AR Amersfoort

Telefoon (033) 450 46 46

Fax (033) 450 46 66

E-mail: info@ecabo.nl

Kenniscentrum GOC

GOC is het kenniscentrum voor Onderwijs, Arbeidsmarkt en Training & Advies in de grafimediabranche

Postbus 347, 3900 AH Veenendaal

De Schutterij 2, 3905 PL Veenendaal

Telefoon (0318) 53 91 11

Fax (0318) 52 99 69

E-mail: info@goc.nl

Innovam Groep

Het opleidings- en examencentrum van de mobiliteitsbranche

Postbus 2360, 3430 DV Nieuwegein

Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein

Telefoon (030) 608 77 77

Fax (030) 608 77 00

E-mail: info@Innovam.nl

KC Handel

KennisCentrum Handel

Postbus 7001, 6710 CB Ede (GLD)

Horapark 2, 6717 LZ Ede

Telefoon (0318) 69 84 98

Fax (0318) 63 85 72

E-mail: info@kchandel.nl

Kenteq

Kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Postbus 81, 1200 AB Hilversum

Olympia 6–8, 1213 NP Hilversum

Telefoon (035) 750 45 04

Fax (035) 750 45 55

E-mail: infolijn@kenteq.nl

KOC NEDERLAND

Het kenniscentrum voor uiterlijke verzorging

Postbus 54, 3430 AB Nieuwegein

Rietgors 1, 3435 CB Nieuwegein

Telefoon (030) 607 10 00

Fax (030) 607 10 71

E-mail: koc@koc.nl

LIFT Group

Het onderwijscentrum textiel en confectie

Postbus 2128, 5300 CC Zaltbommel

Hogeweg 39c, 5301 LJ Zaltbommel

Telefoon (0418) 51 13 44

Fax (0418) 51 10 60

E-mail: liftgroup@liftgroup.nl

LOB HTV

Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding

Postbus 611, 2700 AP Zoetermeer

Jacobus Bellamyhove 34, 2717 WR Zoetermeer

Telefoon (079) 320 36 33

Fax (079) 351 75 86

E-mail: info@lobhtv.nl

Savantis

Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie

Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen

Limaweg 25, 2743 CB Waddinxveen

Telefoon (0182) 64 11 11

Fax (0182) 64 11 00

E-mail: info@savantis.nl

OVDB

Landelijk orgaan van het beroepsonderwijs Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport

Postbus 131, 3980 CC Bunnik

Runnenburg 34, 3981 AZ Bunnik

Telefoon (030) 750 70 00

Fax (030) 750 70 01

E-mail: ovdb@ovdb.nl

SBW

Opleider voor de infrastructuur

Postbus 440, 3840 AK Harderwijk

Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Telefoon (0341) 43 68 00

Fax (0341) 43 69 99

E-mail: info@sbwinfra.nl

SH&M

Stichting Hout en Meubel

Postbus 394, 3440 AJ Woerden

Johan de Wittlaan 11, 3445 AG Woerden

Telefoon (0348) 42 01 32

Fax (0348) 42 30 38

E-mail: info@shm.nl

SVGB, intermediair tussen branche en onderwijs

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de gespecialiseerde beroepsgroepen

Postbus 480, 3430 AL Nieuwegein

Brinkwal 3, 3432 GA Nieuwegein

Telefoon (030) 603 67 56

Fax (030) 605 11 20

E-mail: info@svgb.nl

SVO

Kennis- en opleidingscentrum voor de foodsector

Postbus 516, 3990 GH Houten

Kroonslag 2, 3391 TW Houten

Telefoon (030) 275 81 81

Fax (030) 273 33 74

E-mail: info@svo.nl

VTL

Kenniscentrum Transport en Logistiek

Postbus 112, 2400 AC Alphen aan de Rijn

Antonie v. Leeuwenhoekweg 8, 2408 AM Alphen a/d Rijn

Telefoon 0900 1442

Fax (0172) 43 18 14

E-mail: info@vtl.nl

VAPRO-OVP

Stichting Vakopleiding Procesindustrie

Postbus 93, 2260 AB Leidschendam

Overgoo 1, 2266 JZ Leidschendam

Telefoon (070) 320 93 88

Fax (070) 320 51 86

E-mail: info@vapro-ovp.com

VOC

Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Postbus 294, 2170 AG Sassenheim

Warmonderweg 1–5, 2171 AH Sassenheim

Telefoon (0252) 24 23 22

Fax (0252) 24 23 20

E-mail: info@vocar.nl

 1. De draden van de WEB, p.3.

  ^ [1]
 2. Tegenwoordig kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven geheten.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina