Regeling Commissie van Toezicht uitzettingen Koninklijke Marechaussee

[Regeling vervallen per 06-07-2007.]
Geldend van 13-11-2005 t/m 05-07-2007

Regeling Commissie van Toezicht uitzettingen Koninklijke Marechaussee

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 Er is een Commissie van Toezicht uitzettingen Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De commissie houdt toezicht op:

  • a. de handelingen, anders dan rechtshandelingen, waaraan vreemdelingen die door de Koninklijke Marechaussee worden uitgezet bij hun uitzetting worden onderworpen;

  • b. de verzorging, veiligheid, bejegening en het vervoer van vreemdelingen vanaf het moment dat zij aan de Koninklijke Marechaussee zijn overgedragen ter uitzetting uit Nederland;

 • 3 De commissie rapporteert omtrent haar bevindingen aan de Minister van Defensie, de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Commandant Koninklijke Marechaussee;

 • 4 De commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag over haar werkzaamheden en bevindingen uit aan de Minister van Defensie, de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Commandant Koninklijke Marechaussee.

Artikel 3

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.

 • 2 De leden van de commissie worden door de Minister van Defensie, in overeenstemming met de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen tweemaal voor herbenoeming in aanmerking komen.

 • 3 De Minister van Defensie wijst uit de leden een voorzitter aan.

 • 4 Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met diversiteit in maatschappelijke en culturele achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring van de leden. Van de commissie maken in elk geval deel uit:

  • a. Een medicus;

  • b. Een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk;

  • c. Een ter zake deskundig jurist;

  • d. Een deskundige met ervaring in politiële verhoudingen.

Artikel 4

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 Een lid van de commissie wordt door de Minister van Defensie tussentijds ontslagen:

  • a. Op eigen verzoek;

  • b. Bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie;

  • c. Wanneer hij naar het oordeel van de Minister van Defensie of van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2 Aan een lid kan door de Minister van Defensie tussentijds ontslag worden verleend bij het verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de ambtsvervulling in verband waarmee de benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 3 Hangende de procedure voor ontslag kan de Minister van Defensie het lid in de uitoefening van zijn functie schorsen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-07-2007]

Voor benoeming als lid komen niet in aanmerking:

 • 1. Ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie of de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op het terrein van handhaving van vreemdelingenwetgeving;

 • 2. Ambtenaren of andere personen, werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee;

 • 3. Ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie of de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, indien hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid hetzij door hun positie, hetzij door de aard van hun werkzaamheden in het geding zou kunnen komen;

 • 4. Personen tegen wie, in verband met het vertrouwelijk karakter van de functie alsmede de aan de functie verbonden bevoegdheden, bezwaren bestaan.

Artikel 6

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De Minister van Defensie wijst een of meer ambtenaren als secretaris aan. Tenminste één secretaris is als ambtenaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De Minister van Defensie kan aan de commissie een of meer plaatsvervangende secretarissen toevoegen.

 • 3 Een secretaris of een plaatsvervangend secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 7

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De leden van de commissie hebben te allen tijde toegang tot de door de Koninklijke Marechaussee beheerde ruimten waar de uitzetting wordt voorbereid of feitelijk wordt uitgevoerd, tenzij daardoor, naar het oordeel van de leidinggevende ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee ter plaatse, de orde tijdens de uitzetting kan worden verstoord.

 • 2 De leden van de commissie worden geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en dienen de op grond daarvan gegeven aanwijzingen door ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee terstond op te volgen.

 • 3 De commissie kan zich over alle aangelegenheden die verband houden met de vervulling van haar taken rechtstreeks wenden tot de Commandant Koninklijke Marechaussee en de districtscommandanten van de Koninklijke Marechaussee onder wier verantwoordelijkheid de uitzetting plaatsvindt. De ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee verlenen de commissie terstond alle medewerking die zij redelijkerwijs voor haar taak behoeft.

 • 4 De Commandant Koninklijke Marechaussee voorziet de leden van de commissie van een identiteitsbewijs, dat onbelemmerd toegang geeft tot door de Koninklijke Marechaussee beheerde ruimten waar een uitzetting wordt voorbereid of wordt uitgevoerd. De commissie wordt desgevraagd door de Minister van Defensie voorzien van middelen en mogelijkheden om ook feitelijk toezicht uit te oefenen aan boord van het vaartuig of luchtvaartuig waarmee de vreemdeling wordt uitgezet en zo nodig tijdens de overdracht van de vreemdeling aan de bevoegde autoriteiten van het land waarheen wordt uitgezet.

Artikel 8

[Vervallen per 06-07-2007]

 • 1 De districtsleiding woont op verzoek van de commissie de vergaderingen van de commissie bij. Op verzoek van de commissie brengt de districtsleiding een algemeen verslag uit over hetgeen sedert de vorige vergadering is geschied binnen het werkterrein van de commissie.

 • 2 De commissie is bevoegd ambtenaren van het Ministerie van Defensie en van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Intergratie uit te nodigen voor haar vergaderingen.

 • 3 De commissie stelt zich regelmatig op de hoogte van de wijze waarop de handelingen tot uitzetting worden uitgevoerd. Leden van de commissie kunnen daartoe aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig met de uit te zetten vreemdeling en begeleidende ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee meereizen. Van deze mogelijkheid dient steekproefsgewijs gebruik te worden gemaakt en vereist voorafgaande goedkeuring van de Commandant Koninklijke Marechaussee.

Artikel 9

[Vervallen per 06-07-2007]

De commissie stelt ter uitvoering van haar taken een huishoudelijk reglement op, dat de goedkeuring behoeft van de Minister van Defensie.

Artikel 10

[Vervallen per 06-07-2007]

De leden ontvangen voor door hen in het kader van de taak van de commissie verrichte werkzaamheden een vergoeding ten laste van het Ministerie van Defensie. De reiskosten van de leden worden vergoed overeenkomstig de voor burgerambtenaren in dienst van het Ministerie van Defensie geldende voorzieningen.

Artikel 11

[Vervallen per 06-07-2007]

Ten aanzien van klachten betreffende de uitvoering van handelingen waaraan de uit te zetten vreemdeling door de Koninklijke Marechaussee wordt onderworpen, is de klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004 van toepassing. De commissie verwijst klagers naar de hierin genoemde klachtencommissie of leidt haar ter kennis gebrachte klachten aan die commissie door.

Artikel 13

[Vervallen per 06-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 06-07-2007]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling Commissie van Toezicht uitzettingen Koninklijke Marechaussee.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van die plaatsing zal mededeling worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 25 juli 2005

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina