Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-04-2009

Besluit van 23 juli 2005 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en het RVV 1990 in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen en tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met het herstellen van enkele omissies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1075, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 26, 36, eerste lid, 37, derde lid en zesde lid, 38, 48, derde lid, 50, tweede lid, 56, 58, tweede lid, onder f, 62, tweede lid, 71 en 73, tweede lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel V, tweede lid, van de wet van 29 maart 1996 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 257), artikel IV, twaalfde lid, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281) alsmede artikel 104, onderdeel c, van de Wet personenvervoer 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2005, nr. W09.05.0172/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1570, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt het Kentekenreglement.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt het Voertuigreglement.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit personenvervoer 2000.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Kentekens bevattende de lettergroep BO en twee groepen van twee cijfers, afgegeven voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van dit besluit zijn ongeldig.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een kenteken bevattende de lettergroep HH en twee groepen van twee cijfers, afgegeven voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281) is ongeldig:

  • a. op het moment dat voor de betrokken bromfiets een kentekenbewijs is afgegeven op grond van artikel IV van die wet, of

  • b. indien op het tijdstip waarop artikel IV van die wet vervalt voor de betrokken bromfiets nog geen kentekenbewijs is afgegeven op grond van dat artikel.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De artikelen 1.1, onderdeel m, 5.1.4, 5.6.1, 5.6.8, 5.6.11, vierde en vijfde lid, van het Voertuigreglement en artikel 1, onderdelen i en af, van het RVV 1990 zoals deze luidden voor het tijdstip van de inwerkingtreding van de artikelen II en III van dit besluit blijven van kracht:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. ,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achttiende augustus 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven