Wijzigingsbesluit besluit vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige [...] voor bromfietsen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2012.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-09-2005 t/m heden

Besluit van 23 juli 2005, houdende wijziging van het besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 414) in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1074, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 14 en 38 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2005, nr. W09.05.0171/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2005, nr. HDJZ/AWW/1571, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het besluit Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling.]

Artikel II

  • 1 Een fabrikanten- of handelaarsbewijs W.A.M. (bromfietsen), afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit, behoudt voor wat betreft gehandicaptenvoertuigen en fietsen met trapondersteuning zijn geldigheid tot vijf jaar na datum van afgifte.

  • 2 Een fabrikanten- of handelaarsbewijs W.A.M. (andere niet-kentekenplichtige motorrijtuigen dan bromfietsen), afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit, behoudt voor wat betreft andere niet-kentekenplichtige motorrijtuigen dan gehandicaptenvoertuigen en fietsen met trapondersteuning zijn geldigheid tot vijf jaar na datum van afgifte.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. ,

M. C. F. Verdonk

De Minister van Justitie a.i. ,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achttiende augustus 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven