Regeling toelating veiling benzinestations langs rijkswegen

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 31-07-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 20 juli 2005 inzake het toelaten van deelnemers aan de vanwege de Staat uit te schrijven veiling van benzinestations langs rijkswegen (Regeling toelating veiling benzinestations langs rijkswegen)

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Wet: Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen;

 • b. Domeinen: de dienst Domeinen van het Ministerie van Financiën;

 • c. de directeur Domeinen: de directeur van de regionale directie Domeinen West te Leiden;

 • d. aanvraag: verzoek om te mogen deelnemen aan de veiling;

 • e. aanvrager: een partij die een aanvraag doet;

 • f. deelnemer: een partij die is toegelaten tot de veiling;

 • g. veilingbrochure: algemene informatiebrochure over de veiling;

 • h. biedboek: informatie over een locatie waarop het te veilen huurrecht betrekking heeft;

 • i. locatie: locatie als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet;

 • j. huurrecht: het recht als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet om met de Staat een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 3 van de Wet te sluiten;

 • k. entreegeld: bijdrage in de kosten voor de veiling.

Artikel 2. Beschikbare locaties

De huurrechten die zijn vermeld in de veilingbrochure en het desbetreffende biedboek worden geveild.

Artikel 3. Aanvragen toelatingsformulier

 • 1 De aanvrager verzoekt de directeur Domeinen per aanvraagformulier om toezending van een biedboek dan wel biedboeken en een toelatingsformulier.

 • 2 Het verzoek wordt gericht aan de directeur Domeinen op het in de veilingbrochure vermelde postadres, dan wel elektronisch postadres.

 • 3 Het biedboek dan wel biedboeken en een toelatingsformulier worden toegezonden na ontvangst van een bedrag van € 100,– per biedboek.

Artikel 4. Vragen over toelatingsformulier en veiling

 • 1 De aanvrager die een toelatingsformulier heeft ontvangen, kan per brief of per elektronische post vragen stellen aan de directeur Domeinen over het biedboek dan wel biedboeken, het toelatingsformulier en de veiling.

 • 2 De aanvrager vergezelt elke vraag van een niet tot zijn identiteit herleidbare versie.

 • 3 De vragen, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, dienen uiterlijk op een door de directeur Domeinen vast te stellen datum per brief of per elektronische post door hem te zijn ontvangen.

 • 4 De vragen worden gericht aan de directeur Domeinen.

 • 5 De directeur Domeinen beantwoordt de vragen die tijdig zijn gesteld uiterlijk veertien dagen na de in lid 3 van dit artikel bedoelde datum schriftelijk en stuurt de gestelde vragen met de daarop gegeven antwoorden gelijktijdig in afschrift aan alle aanvragers.

 • 6 De identiteit van de vragensteller wordt niet bekendgemaakt.

Artikel 5. Eisen aan de aanvraag

 • 1 De aanvraag omvat de gegevens en bescheiden, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage, volgens de specificaties in deze bijlage.

 • 2 De aanvraag wordt ingedeeld overeenkomstig de in het eerste lid bedoelde bijlage.

 • 3 In de aanvraag worden de namen vermeld van ten hoogste drie natuurlijke personen, die beschikken over een rechtsgeldige en toereikende volmacht om namens de aanvrager handelingen te verrichten gedurende de veiling van de huurrechten zoals vermeld in de biedboeken.

 • 4 De in het derde lid bedoelde personen mogen tijdens de veiling niet tevens namens een andere deelnemer handelingen verrichten.

 • 5 Bij de aanvraag worden voor iedere in de aanvraag vermelde natuurlijke persoon, bedoeld in het derde lid, de volgende documenten ingediend:

  • a. een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, waaruit de identiteit van de houder en de geldigheid van het document blijkt;

  • b. de in het derde lid bedoelde in de Nederlandse taal gestelde volmacht volgens een bij het toelatingsformulier gevoegd model.

 • 6 In geval een in de aanvraag vermelde persoon wegens een dringende reden verhinderd is, kan een verzoek met vermelding van de reden tot wijziging, tot 72 uren voor de aanvang van de veiling bij de directeur Domeinen worden ingeleverd, onder bijvoeging van de in lid 5 bedoelde bescheiden.

 • 7 De door de aanvrager in te dienen aanvraag is in de Nederlandse taal gesteld en aangeduid als het originele exemplaar. Dit exemplaar wordt ondertekend door de aanvrager.

 • 8 Onverminderd artikel 6 informeert de aanvrager de directeur Domeinen onmiddellijk over wijzigingen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden.

 • 9 In afwijking van het eerste lid kan in geval een aanvrager in het jaar direct voorafgaande aan het jaar van aanvraag eveneens een aanvraag tot deelneming aan de veiling van benzinestations langs rijkswegen heeft ingediend, het indienen van de bescheiden genoemd onder punt A van de in het eerste lid bedoelde bijlage en van de bescheiden genoemd in lid 5 van dit artikel achterwege blijven, mits de in de bescheiden omschreven situatie nog gelijk is aan het direct voorafgaande jaar en de geldigheidsduur van de bescheiden nog niet is verstreken.

Artikel 6. Ontvangst aanvraag

 • 1 De aanvraag dient uiterlijk op een door de directeur Domeinen vast te stellen datum te zijn ontvangen. De aanvraag moet worden gericht aan de directeur Domeinen op het in de veilingbrochure vermelde postadres.

 • 2 De directeur Domeinen bevestigt binnen een week de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8. Gevolg van het niet tijdig indienen van de aanvraag

Een aanvraag die is ingediend na het tijdstip, genoemd in artikel 6, eerste lid, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Herstellen van verzuim

 • 1 Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 5 gestelde eisen, stelt de directeur Domeinen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, de aanvrager in de gelegenheid het verzuim binnen een termijn van maximaal een week te herstellen.

 • 2 Indien het verzuim binnen de termijn genoemd in het eerste lid, niet of onvoldoende is hersteld, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Eisen

 • 1 De aanvrager moet aan de volgende eisen voldoen:

  • 1°. De aanvrager mag niet in staat van faillissement verkeren, noch mag een verzoek of vordering tot faillietverklaring van de aanvrager zijn ingediend overeenkomstig de Faillissementswet;

  • 2°. Aan de aanvrager mag geen surséance van betaling zijn verleend, noch mag door de aanvrager surséance van betaling zijn aangevraagd;

  • 3°. Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is mag deze niet onder curatele zijn gesteld, noch mag een verzoek of vordering tot ondercuratelestelling van de aanvrager zijn ingediend;

  • 4°. Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is mag ten aanzien van deze niet de toepassing van de schuldsanering zijn uitgesproken, noch een verzoek tot schuldsanering van de aanvrager zijn ingediend.

 • 2 Ten aanzien van aanvragers die niet onder Nederlands recht vallen geldt het bepaalde in het eerste lid onverkort, met dien verstande dat deze eisen worden beoordeeld naar het recht dat op deze aanvrager van toepassing is.

Artikel 11. Entreegeld

Voor toelating tot de veilingen op dezelfde dag is een entreegeld van € 1.500,– verschuldigd. Dit entreegeld geeft toegang tot alle veilingen op dezelfde dag.

Artikel 12. Toelating tot de veiling

 • 1 De directeur Domeinen beslist binnen vier weken na het tijdstip, genoemd in artikel 6, eerste lid, of de aanvrager wordt toegelaten tot de veiling.

 • 2 De toelating geldt voor alle veilingen op dezelfde dag.

 • 4 Indien niet binnen 14 dagen na de beslissing zoals bedoeld in het vorige lid, het entreegeld is bijgeschreven op de in het biedboek vermelde bankrekening van de regionale directie Domeinen West te Leiden, vervalt de toelating tot de veiling.

Artikel 13

Met schriftelijke instemming van de Minister van Financiën kan directeur Domeinen in bijzondere gevallen van deze regeling afwijken.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage Informatie over de aanvrager

A. Algemeen

Een door de Kamer van Koophandel ondertekend uittreksel van het Handelsregister als bedoeld in artikel 15 van de Handelsregisterwet 1996.

B. Overeenkomsten met derden

Alle bestaande en voorgenomen strategische overeenkomsten met derden, voor zover betrekking hebbend op de exploitatie van benzinestations worden genoemd en beschreven.

C. Schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid der gegevens

 • 1. De informatie over de aanvrager gaat vergezeld van een schriftelijke verklaring omtrent de juistheid en de volledigheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens, bedoeld onder B, verstrekt door een daartoe bevoegde deskundige.

 • 2. Uit de schriftelijke verklaring, bedoeld onder C.1, blijkt tevens dat de aanvrager voldoet aan de in artikel 10 van de Regeling toelating veiling benzinestations langs rijkswegen gestelde eisen.

Naar boven