Wijzigingswet hoofdstuk 18 Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)

Geldend van 10-11-2005 t/m heden

Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van een doelmatige handhaving van de milieuwetgeving wenselijk is de regeling met betrekking tot de handhaving in de Wet milieubeheer aan te vullen met bepalingen die de handhavingsstructuur betreffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

Onze Minister zendt in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, voorzover het betreft artikel 18.3e, eerste lid, en artikel 18.3f, eerste lid, onder b, niet eerder in werking treedt dan met ingang van 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Tavarnelle, 16 juli 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina