Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken Matra Doelbijdragenprogramma 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-07-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 15 juli 2005, nr. DZO-UM/0692/2005 tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Doelbijdragenprogramma 2005

De Staatssecretaris van Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4, onder a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 voor het Matra Doelbijdragenprogramma het volgende subsidieplafond: € 0,– (nul euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina