Vaststellingregeling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2005 Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 14-02-2009 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2005 van de verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen, bedoeld in de artikelen 14, tweede lid, 17, tweede lid, 19, tweede lid en 22, eerste en tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, alsmede tot wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 42 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de artikelen 14, tweede lid, 17, tweede lid, 19, tweede lid en 22, eerste en tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

§ 1. Begrippen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

  • b. de Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V.

§ 2. Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht wordt, voor zover het onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen betreft, vastgesteld op:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht wordt, voor zover het onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen betreft, vastgesteld op:

§ 3. Onder toezicht van de Nederlandsche Bank staande instellingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht wordt, voor zover het onder toezicht van de Nederlandsche Bank staande instellingen betreft, vastgesteld op:

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht wordt, voor zover het onder toezicht van de Nederlandsche Bank staande instellingen betreft, vastgesteld op € 0.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage I. , behorende bij artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Subcategorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

beheerders die rechten van deelneming aanbieden in een beleggingsinstelling

balanstotaal

voor gedeelte balanstotaal

€ 0 t/m € 450 000

€ 34,00 met opslag van € 6 850

voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor gedeelte balanstotaal

> € 450 000 t/m € 3 500 mln

€ 34,00 per € 450 000 of een gedeelte daarvan

   

voor gedeelte balanstotaal

> € 3 500 mln

€ 0

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en die uitsluitend voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

het aantal in Nederland werkzame personen dat door die instellingen belast is met het verrichten van transacties in effecten

1 persoon

€ 0 per persoon

> 1 persoon

€ 0 per persoon

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en die niet of niet uisluitend voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

het aantal vergunningen voor het ontvangen en doorgeven van orders

 

€ 530 per vergunning

het aantal vergunningen voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten

€ 1.591 per vergunning

het aantal vergunningen voor vermogensbeheer

€ 2.121 per vergunning

het aantal vergunningen voor beleggingsadvies

€ 1.591 per vergunning

het aantal vergunningen voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie

 

€ 530 per vergunning

het aantal vergunningen voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie

€ 530 per vergunning

het aantal effectenrekeningen

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 1,10 per rekening

   

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 1,05 per rekening

   

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 0,91 per rekening

   

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,50 per rekening

   

> 400.000 rekeningen

€ 0,13 per rekening

in Nederland gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen die ingevolge artikel 7, tweede lid, aanhef en onder h, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 als effecteninstelling diensten mogen aanbieden of verrichten

het aantal effectenrekeningen

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 1,10 per rekening

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 1,05 per rekening

 

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 0,91 per rekening

 

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,50 per rekening

 

> 400.000 rekeningen

€ 0,13 per rekening

kredietinstellingen of financiële instellingen die ingevolge artikel 7, tweede lid, aanhef en onder h, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 als effecteninstelling diensten mogen aanbieden of verrichten.

het aantal effectenrekeningen in Nederland van die instellingen

voor gedeelte effectenrekeningen

0 t/m 10 000

€ 3,15 per effectenrekening

voor gedeelte effectenrekeningen

> 10 000 t/m 100 000

€ 0,60 per effectenrekening

voor gedeelte effectenrekeningen

> 100 000

€ 0,30 per effectenrekening

houders van een effectenbeurs waaraan een erkenning is verleend als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995

het aantal effectentransacties totstandgekomen op de effectenbeurs

bij het aantal transacties van

0 t/m 10 000

€ 60 000

bij het aantal transacties

> 10 000 t/m 250 000

€ 150 000

bij het aantal transacties

> 250 000 t/m 1 250 000

€ 300 000

bij het aantal transacties

> 1 250 000 t/m 10 000 000

€ 600 000

bij het aantal transacties

> 10 000 000

€ 1 600 000

Schadeverzekeraars als bedoeld in artikel 13 sub f onder 3 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen

€ 0 t/m € 1 000 000

€ 100 met een opslag van

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 000 000 t/m € 1 miljard

€ 1,50 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan met een opslag van € 20 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor effectentypisch gedragstoezicht

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 miljard

€ 0

Levensverzekeraars

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen

€ 0 t/m € 1 000 000

€ 100 met een opslag van:

€ 60 voor toezicht financiële bijsluiter;

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 000 000 t/m € 500 miljoen

€ 20 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan met een opslag van:

€ 3 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor toezicht financiële bijsluiter;

€ 53 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor effectentypisch gedragstoezicht

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 500 miljoen

€ 0

natura-uitvaartverzekeraars

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen € 0 t/m € 1 000 000

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

voor het gedeelte premie-inkomen > € 1 000 000

€ 53 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor effectentypisch gedrags toezicht

pensioenfondsen

het beheerd vermogen

bij beheerd vermogen van

€ 0 t/m € 100 miljoen

€ 3 500

bij beheerd vermogen van

> € 100 miljoen t/m € 1 miljard

€ 7 000

bij beheerd vermogen van

> € 1 miljard t/m € 5 miljard

€ 21 000

bij beheerd vermogen van

> € 5 miljard

€ 38 500

Bijlage II. , behorende bij artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Subcategorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

beheerders die rechten van deelneming aanbieden in een beleggingsinstelling

balanstotaal

voor gedeelte balanstotaal

€ 0 t/m € 3 500 mln

€ 1,70 per € 450 000

balanstotaal of een gedeelte daarvan

   

voor gedeelte balanstotaal

> € 3 500 mln

€ 0

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en die uitsluitend voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten;

het aantal in Nederland werkzame personen dat door die instellingen belast is met het verrichten van transacties in effecten

0 t/m 10 werkzame personen belast met het verrichten van transacties in effecten

€ 1 125 per persoon

> 10 werkzame personen belast met het verrichten van transacties in effecten

€ 825 per persoon

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en die niet of niet uitsluitend voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

basisbedrag

basisbedrag

€ 1.820

het aantal vergunningen voor het ontvangen en doorgeven van orders

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders

€ 0 per vergunning

het aantal vergunningen voor het uitvoeren orders voor rekening cliënten

vergunning voor het uitvoeren orders voor rekening cliënten

€ 2.275 per vergunning

het aantal vergunningen voor vermogensbeheer

vergunning voor vermogensbeheer

€ 2.275 per vergunning

het aantal vergunningen voor beleggingsadvies

vergunning voor beleggingsadvies

€ 0 per vergunning

het aantal vergunningen voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie

€ 3.639 per vergunning

het aantal vergunningen voor begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie

vergunning voor begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie

€ 1.820 per vergunning

het aantal effectenrekeningen

0 tot en met 250 effectenrekeningen

€ 0 per effectenrekening

> 250 tot en met 10.000 effectenrekeningen

€ 10,01 per effectenrekening

> 10.000 effectenrekeningen

€ 0 per effectenrekening

geldtransactiekantoren

de totale waarde van de geldtransacties, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, die geldtransactiekantoren ten behoeve van cliënten uitvoeren

voor gedeelte waarde geldtransacties

€ 0 t/m € 10 000 000

€ 0,33 per € 1000

voor gedeelte waarde geldtransacties

€ 10 000 000 t/m € 100 000 000

€ 0,12 per € 1000

voor gedeelte waarde geldtransacties

> € 100 000 000

€ 0

Terug naar begin van de pagina