Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 26-07-2006 t/m 31-07-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2006, nr. PO/BenV-2006/28481, houdende regels voor bekostiging van dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen (Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen)

Artikel 1. Bekostiging dienstreizen

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de periode van 1 augustus 2005 tot 1 januari 2007 wordt bekostiging toegekend aan het bevoegd gezag van een school, niet zijnde een instelling, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, voor dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van ambulante begeleiding van leerlingen, die in het direct voorafgaande schooljaar waren toegelaten tot een hiervoor genoemde school en die zonder dat voor hen nog een leerlinggebonden budget beschikbaar is, teruggeplaatst zijn in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs dan wel een opleiding bedoeld in art. 7.2.2, eerste lid onder a en b van de WEB.

Artikel 2. Bedrag bekostiging

[Vervallen per 01-08-2008]

De hoogte van de bekostiging, bedoeld in artikel 1, is afhankelijk van het soort onderwijs waartoe de leerling was toegelaten en wordt per teruggeplaatste leerling bepaald volgens onderstaande tabel:

Onderwijssoort

Jaarbedrag 2005

Jaarbedrag 2006

     
 

basisonderwijs

voortgezet onderwijs dan wel een opleiding bedoeld in art. 7.2.2, eerste lid onder a en b van de WEB

basisonderwijs

voortgezet onderwijs dan wel een opleiding bedoeld in art. 7.2.2, eerste lid onder a en b van de WEB

a. dove kinderen

€ 1.122,39

€ 513,64

€ 1.159,99

€ 530,85

b. slechthorende kinderen

€ 342,42

€ 171,21

€ 353,89

€ 176,95

c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

€ 342,42

€ 171,21

€ 353,89

€ 176,95

d. lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 429,93

€ 429,92

€ 444,33

€ 444,32

e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

€ 334,82

€ 224,12

€ 346,04

€ 231,63

f. zeer moeilijk lerende kinderen

€ 167,41

€ 110,32

€ 173,02

€ 114,02

g. meervoudig gehandicapte kinderen

€ 334,82

€ 224,12

€ 346,04

€ 231,63

h. cluster 4

€ 412,03

€ 229,42

€ 425,83

€ 237,11

Artikel 3. Leerlingtelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Bepalend voor de bekostiging over de periode 1 augustus 2005 tot 1 januari 2006 is het aantal teruggeplaatste leerlingen bedoeld in artikel 1 op 1 oktober 2004 en bepalend voor de bekostiging over de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2007 is het aantal teruggeplaatste leerlingen bedoeld in artikel 1 op 1 oktober 2005.

Artikel 4. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

De bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel.

De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze middelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina