Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 24-07-2005 t/m heden

Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de wet: de Wet op de rechtsbijstand;

  • b. letselschadezaak: juridische zaak tussen de rechtzoekende en een wederpartij ter vaststelling van aansprakelijkheid en het verkrijgen van schadevergoeding verband houdende met een ongeval, arbeidsomstandigheid, medisch onzorgvuldig handelen of geweldsdelict;

  • c. medisch haalbaarheidsonderzoek: onderzoek naar de medische haalbaarheid van een letselschadezaak door een medicus die is ingeschreven in een register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, resulterend in een schriftelijke conclusie;

  • d. medisch deskundigenbericht: schriftelijk rapport van een onafhankelijk medisch specialist die is ingeschreven in een register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waarin de medische uitgangspunten voor de letselschadeafwikkeling worden vastgesteld.

Artikel 2

 • 1 Onze Minister verstrekt overeenkomstig de bepalingen van deze regeling aan een rechtzoekende een subsidie voor de kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon wiens financiële draagkracht de in artikel 34 van de wet genoemde bedragen niet overschrijdt, ten behoeve van wie een toevoeging in de letselschadezaak is of wordt verleend en die anderszins geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van de kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek.

 • 3 De raden verstrekken namens Onze Minister de subsidie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

 • 1 De subsidie wordt door de rechtzoekende aangevraagd bij de raad die beslist over de aanvraag om verlening van de toevoeging.

 • 2 De aanvraag bevat tenminste:

  • a. een verklaring van de rechtzoekende dat hij redelijkerwijs anderszins geen aanspraak kan maken op een vergoeding van de kosten van het medisch haalbaarheidsonderzoek;

  • b. een verklaring van de medicus die het medisch haalbaarheidsonderzoek uitvoert dat hij ingeschreven staat in een register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

  • c. een verklaring van de rechtsbijstandverlener, inhoudende dat:

   • 1°. aansprakelijkheid in de letselschadezaak niet vaststaat;

   • 2°. het onderzoek noodzakelijk is ter beoordeling van de medische haalbaarheid van de letselschadezaak;

   • 3°. hij ermee instemt dat het voorschot, bedoeld in het vierde lid, door zijn tussenkomst door de raad wordt betaald aan de rechtzoekende.

 • 3 De subsidie bedraagt ten hoogste € 200, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, per medisch haalbaarheidsonderzoek.

 • 4 Indien de raad positief op de aanvraag om het medisch haalbaarheidsonderzoek heeft beslist, betaalt deze ten behoeve van de rechtzoekende, door tussenkomst van de rechtsbijstandverlener, een voorschot van € 200, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting per medisch haalbaarheidsonderzoek.

Artikel 4

 • 1 De raad kan, op basis van een daartoe strekkende aanvraag, voor niet meer dan twee medische haalbaarheidsonderzoeken in dezelfde letselschadezaak subsidie verstrekken.

 • 2 Subsidie voor een tweede medisch haalbaarheidsonderzoek in dezelfde letselschadezaak wordt uitsluitend verstrekt indien dit door de raad noodzakelijk wordt geacht ter onderbouwing van de zin en de noodzaak van een mogelijk met de rechtzoekende te sluiten geldlening voor een medisch deskundigenbericht.

Artikel 5

 • 1 Uiterlijk zes maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening wordt door de rechtzoekende een aanvraag ingediend tot vaststelling van de subsidie.

 • 2 Bij de aanvraag wordt overgelegd:

  • a. het schriftelijke bewijs waaruit blijkt dat het medisch haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door een medicus die is ingeschreven in een register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

  • b. het schriftelijke bewijs van de kosten van het medisch haalbaarheidsonderzoek;

  • c. een verklaring van de rechtzoekende dat de kosten van het medisch haalbaarheidsonderzoek niet op een andere wijze geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

 • 3 Indien de aanvraag tot vaststelling van de subsidie niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn is ingediend, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Artikel 6

Deze regeling is van toepassing op aanvragen om verlening van subsidie die op of na de datum van 10 mei 2005 zijn ingediend voor de kosten van een na die datum uit te voeren medisch haalbaarheidsonderzoek.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 mei 2005.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Naar boven