Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005

Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-08-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie houdende vaststelling van de Circulaire wapens en munitie 2005

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 38, tweede lid, van de Wet wapens en munitie (Stb. 1997, 292), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 juni 2004 (Stb. 2004, 290);

Besluit :

Artikel 3

De vaststelling van de circulaire, alsmede de inhoudsopgave van de circulaire worden in de Staatscourant bekend gemaakt. De circulaire en de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en zijn tevens te downloaden van de website van het Ministerie van Justitie.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2005.

Den Haag, 11 juli 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Bijlage

A. ALGEMEEN DEEL

1. Hoofdlijnen van de wapenwetgeving

1.1 Inleiding

1.2 Categorieën wapens en munitie

1.2.1 Wapens

1.2.2 Munitie

1.2.3 Onderdelen en hulpstukken van wapens

1.2.4 Onderdelen van munitie

1.3 Verboden, vrijstellingen en uitzonderingen

1.3.1 Verboden

1.3.2 Vrijstellingen

1.3.3 Uitzonderingen

1.3.4 Overheidsfunctionarissen

1.3.4.1 Krijgsmacht

1.3.4.2 Politie

1.3.4.3 Buitengewoon opsporingsambtenaren

1.3.4.4 Overige overheidsfunctionarissen

1.4 Vergunningen

1.4.1 Algemeen

1.4.2 Ontheffingen

1.4.2.1 Verlening en verlenging

1.4.2.2 Weigering en intrekking

1.4.3 Erkenningen

1.4.3.1 Verlening en verlenging

1.4.3.2 Weigering en intrekking

1.4.3.3 Register

1.4.3.4 Vervoer door of namens de erkenninghouder

1.4.4 Verloven

1.4.4.1 Verlening en verlenging

1.4.4.2 Verlof tot voorhanden hebben van wapens en munitie

1.4.4.3 Verlof tot dragen van wapens en munitie

1.4.4.4 Verlof tot vervoer van wapens en munitie

1.4.4.5 Verlof tot verkrijging van wapens en munitie

1.4.4.6 Weigering en intrekking

1.4.4.7 Melding aan verenigingsbestuur bij intrekking of weigering

1.4.5 In- en uitvoer van wapens en munitie

1.4.5.1 In- en uitvoer op grond van de Wet wapens en munitie

1.4.5.2 In- en uitvoer op grond van de In- en Uitvoerwet

1.4.5.3 Europese vuurwapenpas

2. Uitvoering en Toezicht

2.1 Uitvoering van de Wet wapens en munitie

2.1.1 Algemeen

2.1.2 Administratieve verplichtingen

2.2 Toezicht op de naleving van de Wet wapens en munitie

B. BIJZONDER DEEL

1. Geen vrees voor misbruik

1.1 Algemeen

1.2 Invulling van het ‘vrees voor misbruik’-criterium

1.3 Overgangsmaatregel

2. Schietsport

2.1 Algemeen

2.2 Schietverenigingen

2.2.1 Verenigingsverlof

2.2.2 Gebruik van verenigingswapens binnen de schietvereniging

2.2.3 Gebruik van verenigingswapens buiten de schietvereniging

2.2.4 Door de krijgsmacht ter beschikking gestelde wapens

2.2.5 Promotieactiviteiten en introducés

2.3 Schietcentra

2.4 Privé-wapens

2.4.1 Privé-verlof

2.4.2 Schietbeurten

2.4.3 Buitenlandse schietverenigingen

2.4.4 Maximum aantal wapens

2.4.5 Schieten met vrijgestelde wapens

2.4.6 Tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van een privé-wapen

2.4.7 Schieten op overheidsbanen

2.4.8 Voorschriften en beperkingen

2.5 Onderdelen, hulpstukken en munitie

2.5.1 Wissellopen en andere essentiële onderdelen

2.5.2 Munitie

2.6 Erkende takken van schietsport

2.7 Verboden en ongewenste wapens

2.7.1 Verboden wapens

2.7.2 Ongewenste wapens

2.8 Overgangsmaatregelen

2.8.1 Ongewenste wapens

2.8.2 KNSA lidmaatschap en licentie

3. Verzamelaars

3.1 Verzamelaars van vuurwapens

3.1.1 Categorie III vuurwapens

3.1.2 Categorie II vuurwapens

3.1.3 Verzamelplan

3.1.4 Verlenging van verloven en ontheffingen

3.2 Verzamelaars van munitie

3.2.1 Categorie III munitie

3.2.2 Categorie II munitie

3.2.3 Explosieven en nabootsingen van explosieven

3.2.4 Voorschriften en beperkingen

3.3 Verzamelaars van patroonmagazijnen

3.4 Uniformverzamelaars

3.5 Retentie

3.6 Musea

3.7 Overgangsmaatregel

4. Re-enactment en historisch militair materieel

4.1 Re-enactment

4.1.1Categorie III vuurwapens

4.1.2 Categorie II vuurwapens

4.1.3 Het dragen van wapens tijdens re-enactment uitvoeringen

4.1.4 Buitenlandse deelnemers aan re-enactment uitvoeringen

4.1.5 Voorwaarden voor de verlening van een verlof / ontheffing

4.1.6 Voorschriften en beperkingen

4.1.7 Verenigingsverloven en het gebruik van verenigingswapens

4.2 Historisch militair materieel

4.2.1 Categorie III vuurwapens

4.2.2 Categorie II vuurwapens

4.2.3 Voorwaarden voor de verlening van een verlof / ontheffing

4.2.4 Voorschriften en beperkingen

5. Alarmwapens, noodsignaalmiddelen en toestellen voor beroepsdoeleinden

5.1 Startschoten bij sportwedstrijden

5.2 Trainen van honden op schotvastheid

5.3 Noodsignaalmiddelen

5.4 Dummy launchers en lijnwerptoestellen

5.5 Schiethamers en Schietmaskers

5.6 Verdovingsgeweren

5.7 Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild

5.8 Doden van gekweekt grofwild

5.9 Jagen / beheer en bestrijding van schade

6. Zelfverdediging

6.1 Algemeen

6.2 Wapens aan boord van schepen

6.2.1 Piraterij

6.2.2 Voorschriften en beperkingen

7. Tijdelijk verhuur van wapens

8. Opbergen en het gemeenschappelijk gebruik van wapens

8.1 Deugdelijke bergplaats

8.2 Opslag van wapens en munitie bij schietverenigingen

8.3 Overgangsmaatregel

8.4 Vuurwapens op een tijdelijk adres

8.5 Gemeenschappelijk gebruik van wapens

9. Toezicht op de naleving

9.1 Toezicht op verlofhouders en jachtaktehouders

9.2 Toezicht op schietverenigingen

9.3 Toezicht op ontheffinghouders

9.4 Toezicht op erkenninghouders

9.5 Toezicht op consenten

C. BIJLAGEN

C1 Beslissingsschema: vrijstelling o.g.v. artikel 18 van de Regeling wapens en munitie

C2 Omgebouwde stormgeweren die zijn toegestaan voor de schietsport

C3 Invulinstructie Europese vuurwapenpas

Naar boven