Regeling register voor handel in NOx-emissierechten

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 06-10-2007 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 juli 2005, nr. KvI 2005060151, houdende regels met betrekking tot het register voor handel in NO-emissierechten (Regeling register voor handel in NO-emissierechten)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 16.58, vierde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

deelrekening: rekening als bedoeld in artikel 16.60, tweede lid, van de wet;

deelrekeningbevoegde: natuurlijk persoon die bevoegd is tot het verrichten van handelingen met betrekking tot een deelrekening;

nationale nalevingsrekening: rekening in het register waarop ter voldoening aan artikel 16.51, eerste lid, van de wet, NOx-emissierechten kunnen worden bijgeschreven;

register: register voor handel in NOx-emissierechten;

rekening: rekening als bedoeld in artikel 16.60, eerste lid, van de wet;

rekeningbevoegde: natuurlijk persoon die bevoegd is tot het verrichten van handelingen met betrekking tot een rekening;

vergunning: vergunning krachtens artikel 16.49, eerste lid, of artikel 16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid, van de wet;

wet: Wet milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het register is een geautomatiseerd systeem, dat uitsluitend toegankelijk is via het internet.

 • 2 De emissieautoriteit neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om ervoor te zorgen dat het register op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur beschikbaar is. Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Met het oog op het openen van een rekening wijst de houder van een vergunning met betrekking tot die rekening twee rekeningbevoegden aan en verstrekt hij de emissieautoriteit de in de bij deze regeling behorende bijlage I opgenomen gegevens.

 • 2 Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, maakt de emissieautoriteit in het register met betrekking tot die inrichting een naam van de rekening, een rekeningnummer, een gebruikersnaam en een wachtwoord aan en verzendt zij die gegevens aan de rekeningbevoegden.

 • 3 De twee rekeningbevoegden zijn gelijkelijk bevoegd met betrekking tot de rekening.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien de vergunning wordt ingetrokken overeenkomstig artikel 16.20b, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, van de wet, kan het bestuur van de emissieautoriteit de rekening van de desbetreffende inrichting opheffen:

 • a. met ingang van 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de vergunning is ingetrokken, dan wel

 • b. indien krachtens artikel 16.20b, tweede lid, van de wet in de beschikking tot intrekking van de vergunning is bepaald dat aan de vergunning verbonden voorschriften gedurende een in die beschikking aangegeven termijn blijven gelden: met ingang van de dag volgend op de laatste dag van die termijn.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Bij het verzoek tot het openen van een deelrekening:

  • a. wijst een rekeningbevoegde twee deelrekeningbevoegden aan;

  • b. verstrekt een rekeningbevoegde aan de emissieautoriteit de in de bij deze regeling behorende bijlage II opgenomen gegevens met betrekking tot de deelrekeningbevoegden;

  • c. vermeldt een rekeningbevoegde de gewenste naam van de deelrekening.

 • 2 Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing indien de gegevens, bedoeld in dat onderdeel, reeds bij de emissieautoriteit bekend zijn.

 • 3 Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, maakt de emissieautoriteit in het register een naam van de deelrekening, een deelrekeningnummer, een gebruikersnaam en een wachtwoord aan en verzendt zij die gegevens aan de deelrekeningbevoegden.

 • 4 De twee deelrekeningbevoegden met betrekking tot een deelrekening zijn gelijkelijk bevoegd met betrekking tot de deelrekening.

 • 5 Per inrichting worden niet meer dan negen deelrekeningen geopend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een deelrekening wordt opgeheven op verzoek van een rekeningbevoegde.

 • 2 De emissieautoriteit kan een deelrekening opheffen zonder een daaraan voorafgaand verzoek van een rekeningbevoegde, indien:

  • a. het saldo op de deelrekening nul bedraagt, en

  • b. gedurende een jaar met betrekking tot de deelrekening geen handelingen zijn verricht.

 • 3 De emissieautoriteit meldt het voornemen tot het opheffen van de deelrekening uiterlijk vier weken voordien aan de rekeningbevoegden.

 • 4 Indien een rekeningbevoegde niet instemt met het opheffen van de deelrekening op grond van het tweede lid, wordt die rekening niet opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De houder van een vergunning, de rekeningbevoegden en de deelrekeningbevoegden melden wijzigingen van de op hen betrekking hebbende gegevens, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage I onderscheidenlijk II, binnen tien werkdagen aan de emissieautoriteit.

 • 2 De emissieautoriteit wijzigt de gegevens in het register overeenkomstig de melding, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tien werkdagen nadat de melding is ontvangen.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 In het geval dat een rekeningbevoegde of deelrekeningbevoegde weet of vermoedt dat een onbevoegde persoon zich de toegang tot een rekening kan verschaffen, meldt hij dit onverwijld aan de emissieautoriteit.

 • 2 Tot het moment waarop die melding door de emissieautoriteit is ontvangen, wordt elke toegang tot de rekening, onderscheidenlijk deelrekening, als bevoegd aangemerkt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Ten behoeve van een overdracht van een NOx-emissierecht als bedoeld in artikel 16.57, eerste lid, van de wet, verstrekt een rekeningbevoegde of een deelrekeningbevoegde aan de emissieautoriteit de volgende gegevens:

 • a. het aantal NOx-emissierechten dat hij voornemens is over te dragen;

 • b. de naam van de rekening en het rekeningnummer of de naam van de deelrekening en het deelrekeningnummer waarvan het NOx-emissierecht moet worden afgeschreven;

 • c. de naam van de rekening en het rekeningnummer of de naam van de deelrekening en het deelrekeningnummer waarop het NOx-emissierecht moet worden bijgeschreven;

 • d. het kalenderjaar waarop het NOx-emissierecht betrekking heeft, bedoeld in artikel 16.59, eerste lid, onder b, van de wet.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Het saldo aan NOx-emissierechten op een deelrekening is altijd nul of meer NOx-emissierechten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een rekeningbevoegde voert met betrekking tot een kalenderjaar dat ligt binnen een tijdvak waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 16.50 van de wet in het register in:

  • a. de hoeveelheid van de emissie van stikstofoxiden, opgenomen in het op dat jaar betrekking hebbende en door de verificateur overeenkomstig artikel 16.14, eerste lid, van de wet beoordeelde emissieverslag, die de betrokken inrichting in dat jaar heeft veroorzaakt;

  • b. het aantal door de betrokken inrichting op grond van artikel 16.50 van de wet opgebouwde NOx-emissierechten, zoals opgenomen in het op dat jaar betrekking hebbende en door de verificateur overeenkomstig artikel 16.14, eerste lid, van de wet beoordeelde emissieverslag.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

Het inleveren van een NOx-emissierecht, bedoeld in artikel 16.51, eerste lid, van de wet, geschiedt door het afschrijven van dat recht van de rekening van de betrokken houder van een vergunning en bijschrijving van dat recht op de nationale nalevingsrekening.

Artikel 10a

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De emissieautoriteit kan de toegang tot het register opschorten, indien:

  • a. schade is ontstaan of dreigt te ontstaan in het register, of

  • b. blijkt dat er discrepanties zijn of dreigen op te treden in het register.

 • 2 In het geval een melding is ontvangen als bedoeld in artikel 6a schort de emissieautoriteit de toegang tot de betreffende rekening in het register op.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling register voor handel in NOx-emissierechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2014]

De gegevens die de houder van een vergunning moet verstrekken met betrekking tot het openen van een rekening, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling register voor handel in NOx-emissierechten

Gegevens met betrekking tot de inrichting:

 • naam;

 • adres.

Gegevens met betrekking tot de statutair vertegenwoordigingsbevoegde:

 • naam;

 • handtekening;

 • kopie geldig legitimatiebewijs;

 • uittreksel handelsregister waarop de naam van de statutair vertegenwoordigingsbevoegde staat vermeld.

Gegevens met betrekking tot de eerste en tweede rekeningbevoegde:

 • naam en adres;

 • geboortedatum;

 • telefoonnummer en e-maildres;

 • kopie geldig legitimatiebewijs;

 • handtekening.

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2014]

De gegevens die een rekeningbevoegde moet verstrekken met betrekking tot het openen van een deelrekening, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling register voor handel in NOx-emissierechten.

Gegevens met betrekking tot de eerste en tweede deelrekeningbevoegde:

 • naam en adres;

 • geboortedatum;

 • telefoonnummer en e-mailadres;

 • kopie geldig legitimatiebewijs;

 • handtekening.

Terug naar begin van de pagina