Tijdelijke regeling natuurbraaksubsidie 2005

[Regeling vervallen per 01-09-2006.]
Geldend van 14-07-2005 t/m 31-08-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 juli 2005, nr. TRCJZ/2005/213, houdende tijdelijke regels voor natuurbraaksubsidie in 2005

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2006]

De minister verleent met inachtneming van de artikelen 3 en 4 van verordening 1860/2004 en deze regeling in 2005 op aanvraag een subsidie aan een landbouwer voor de instandhouding van natuurwaarden op tot zijn bedrijf behorende braakgelegde percelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2006]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, wordt uitsluitend verleend, indien:

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De subsidieontvanger is ten aanzien van de percelen, bedoeld in artikel 2, verplicht:

  • a. de goede landbouwpraktijken in acht te nemen;

  • b. deze niet zwart te houden als gevolg van bewerkingen van de grond;

  • c. deze, behoudens overmacht, uiterlijk op 15 mei 2005 in te zaaien met een natuurbraakmengsel;

  • d. de vegetatie niet vóór 15 juli 2005 te maaien;

  • e. de vegetatie niet vóór 1 oktober 2005 door enigerlei vorm van bewerking te vernietigen;

  • f. gedurende de periode vanaf 15 januari tot en met 30 september 2005 geen dierlijke of overige organische meststoffen dan wel kunstmest te gebruiken;

  • g. gedurende de periode vanaf 15 januari tot en met 30 september 2005 geen fytofarmaceutische producten, herbiciden daaronder begrepen, te gebruiken;

  • h. bij het maaien in ten minste twee etappes te maaien waarbij een periode van minimaal drie weken gelegen is tussen de opeenvolgende maaibeurten, het insluiten van dieren te voorkomen, vogelnesten te ontzien en een stoppellengte van ten minste 10 centimeter aan te houden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel g, is het gebruik van herbiciden in de in dat onderdeel bedoelde periode toegestaan om een vanuit landbouwkundig oogpunt onacceptabele ontwikkeling van onkruiden tegen te gaan, mits dat gebruik wordt beperkt tot die plekken waar zich een dergelijke ontwikkeling van onkruiden voordoet.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening op grond van deze regeling wordt uiterlijk op 15 juli 2005 bij Dienst Regelingen ingediend met gebruik van een door Dienst Regelingen vastgesteld formulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 Bij de indiening van een formulier als bedoeld in het eerste lid, legt de aanvrager een kopie over van andere beschikkingen waarbij uit anderen hoofde dan deze regeling subsidie wordt verleend voor de verbetering dan wel instandhouding van natuurwaarden op de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3 De aanvrager verstrekt Dienst Regelingen desgevraagd alle ter zake van de beschikkingen, bedoeld in het tweede lid, gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De subsidie bedraagt € 81,13 per hectare braakgelegd perceel.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie € 103,85 per hectare voor een perceel, indien dat perceel op het tijdstip van de subsidieaanvraag ten minste voor het tweede achtereenvolgende verkoopseizoen uit productie is genomen, op dat perceel ten minste sedert 1 september 2004 een vegetatie aanwezig is en dat perceel in 2005 ten minste eenmaal wordt gemaaid.

 • 3 De subsidie wordt verhoogd met een bedrag van € 54,09 per hectare braakgelegd perceel voor zover de breedte daarvan ten hoogste 25 meter bedraagt.

 • 4 Indien de subsidieontvanger voor de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, uit anderen hoofde dan deze regeling van de minister of andere overheidsinstanties subsidie ontvangt met het oog op de bijdrage die deze percelen leveren aan de verbetering dan wel de instandhouding van natuurwaarden, wordt de subsidie op grond van deze regeling zodanig vastgesteld, dat het totaal van de verleende subsidie in geen geval meer bedraagt dan de in het eerste en tweede lid genoemde bedragen per hectare, in voorkomend geval vermeerderd met het in het derde lid genoemde bedrag per hectare.

 • 5 Indien de subsidiebedragen die voortvloeien uit de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen het subsidieplafond overschrijden, wordt de in totaal beschikbare subsidie naar rato van de voor subsidie in aanmerking komende oppervlakten over de desbetreffende subsidieontvangers verdeeld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De minister beslist uiterlijk op 1 september 2005 op de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 2 In de beschikking tot subsidieverlening wordt ten minste vermeld:

  • a. het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld;

  • b. de verplichting voor de landbouwer om gedurende een periode van drie jaar na het tijdstip van subsidieverlening aan Dienst Regelingen alle gegevens te verstrekken over andere de minimis-steun die hij gedurende genoemde periode ontvangt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2006]

De minister stelt uiterlijk op 1 maart 2006 de subsidie vast.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De subsidieontvanger die één of meer verplichtingen verbonden aan de subsidie, bedoeld in artikel 2, niet kan nakomen wegens overmacht, doet Dienst Regelingen hiervan schriftelijk mededeling binnen 10 werkdagen vanaf het tijdstip waarop dit voor de subsidieontvanger mogelijk is.

 • 2 De subsidieontvanger voegt bij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, bewijsstukken ter ondersteuning van zijn beroep op overmacht.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2006]

[Red: Wijzigt het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen 2005.]

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2006.

Artikel 13

[Vervallen per 01-09-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling natuurbraaksubsidie 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina