Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid [...] vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

Geldend van 15-01-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 april 2005, nr. arc-2005.02052/3 en arc-2005.0205/4);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, welke behoren tot het archief van de minister van Economische Zaken en de daaronder ressorterende diensten; OKN 117.173 van 7 september 1965/MH 465/878 van 14 juni 1965 wordt gedeeltelijk ingetrokken voor de stukken die de neerslag vormen van de handelingen in de voorliggende BSD’s beschreven en gewaardeerd. Van de wijziging en aanvulling op de bovengenoemde lijst MMA/Ar U 2423 van 15 september 1987 worden de hoofdstukken Afdeling Bijzondere aangelegenheden en Directoraat-generaal voor energie’ wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
het

Hoofd Afdeling Informatie

,

Tj. Veenstra

Terug naar begin van de pagina