Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)

Geldend van 14-09-2005 t/m heden

Besluit van 5 juli 2005, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 mei 2005, kenmerk DJB/JZ-2554656, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, de artikelen 2:1, eerste lid, 2:7, eerste lid, 4:3, tweede en vierde lid, en 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 3b, tweede lid van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, artikel 10, vijfde lid, eerste en tweede volzin, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, artikel 11, eerste lid, van de Tabakswet, artikel 1, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 24a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, artikel 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 24 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 9, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 18, derde lid, van de Wet politieregisters en de artikelen 8, zesde lid, 9, tweede lid, letter b, 10, 11, eerste lid, aanhef en letters f, o, 2°, en u, 12, derde lid, 20, tweede lid, letter b, 29, derde lid, 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

De Raad van State gehoord (advies van 26 mei 2005, nr. W13.05.0182/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2005, kenmerk DJB/JZ-2593341, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3b, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, voor zover deze betrekking heeft op het verstrekken van subsidie, wordt vastgesteld overeenkomstig het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen, zoals dit luidde op 31 december 2004.

Artikel XV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

De Minister van Justitie a.i. ,

M. C. F. Verdonk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i. ,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de dertiende september 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina