Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie [...] de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Financiën)

Geldend van 18-12-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Financiën)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/5);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën en daaronder ressorterende colleges, commissies en ambtenaren vastgesteld bij gezamenlijke beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Financiën d.d. 20 september 1983’, kenmerk MMA/AR-6301 II, Stcrt. 7-3-1984 no. 48, categorie 2, 4, 5, 20, 21 en 22 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de Directie Bedrijfsvoering en Communicatie; Managementteam Documentatie en Informatie,

R.C.M. van der Ven

Terug naar begin van de pagina