Beheersregels documentaire informatievoorziening BZ 2005

[Regeling vervallen per 18-07-2009.]
Geldend van 21-07-2005 t/m 17-07-2009

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 juli 2005, nr. DDI/BO/021-05 tot vaststelling van beheersregels ten aanzien van archiefbescheiden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Beheersregels documentaire informatievoorziening BZ 2005)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 18-07-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Archief: het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door het ministerie,

 • b. Archiefbescheiden:

  • 1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door het ministerie ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

  • 2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op het ministerie zijn overgegaan;

  • 3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van het ministerie in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten; en

  • 4°. reproducties, ongeacht vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder het eerste, tweede of derde lid bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van artikel 7 van de wet zijn vervaardigd.

 • c. Archiefbeheer: het verrichten of doen verrichten van alle werkzaamheden om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren,

 • d. Archiefbeheerssysteem: het geheel van mensen, methoden, procedures, gegevensverzamelingen, opslag-, verwerkings- en communicatieapparatuur en andere middelen, bestemd tot het beheer van archiefbescheiden,

 • e. Archiefbeheerder: de medewerker belast met archiefbeheer of fysiek beheer,

 • f. Archiefbestanddeel: het geheel van archiefbescheiden bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen,

 • g. Archiefbewaarplaats: een bij of krachtens de wet voor blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats,

 • h. Archiefplan: document waarin de werkwijze en procedures van het archiefbeheer van een organisatieonderdeel zijn beschreven,

 • i. Archiefruimte: een ruimte bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge artikel 12 eerste lid of artikel 13 eerste lid van de wet,

 • j. Besluit: het Archiefbesluit 1995,

 • k. Bestand: een geheel van gegevens in een zelfde opslagformaat,

 • l. Besturingsprogrammatuur: programmatuur die bestemd is ter besturing van een informatiesysteem,

 • m. Bijzondere documenten/archiefbescheiden: documenten en archiefbescheiden waarin staatsgeheimen en overige bijzondere informatie is opgenomen waarvan kennisname door niet gerechtigden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries,

 • n. Conversie: het omzetten in of het overzetten van gegevens in een ander opslagformaat,

 • o. DDI: Directie Documentaire Informatievoorziening,

 • p. Deelarchief: het geheel van archiefbestanddelen van een organisatieonderdeel,

 • q. Digitale archiefbescheiden: archiefbescheiden die uitsluitend met behulp van besturings- en toepassingsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden,

 • r. Document: geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op één of meer gegevensdragers,

 • s. Documentair structuurplan: een plan waarin is vastgesteld de wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt,

 • t. Documentaire informatievoorziening (DIV): het proces van communicatie door middel van documenten,

 • u. Documentatie: verzameling documenten betreffende een feit of reeks feiten, bijeengebracht met een bepaald doel,

 • v. Dossier: het geheel van archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt door het ministerie bij de behandeling van één zaak,

 • w. Dossiermap: een fysieke of logische houder om archiefbescheiden in hun onderlinge samenhang bijeen te houden,

 • x. Fysiek beheer: de werkzaamheden die betrekking hebben op het plaatsen en bewaren van semi-statische archiefbestanddelen in de centrale archiefruimte van het ministerie of andere speciaal daartoe ingerichte ruimten of omgevingen en het beschikbaar stellen van deze archiefbestanddelen,

 • y. Functioneel beheer: direct ten behoeve van en in contact met gebruikers in stand houden en optimaliseren van de vastgestelde gebruiksfunctionaliteit, alsmede het ondersteunen van het gebruik van het informatiesysteem,

 • z. Gegeven: weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat,

 • aa. Gegevensdrager: materiaal waarop of waarin gegevens worden vastgelegd,

 • bb. Handeling: een eindigend complex van activiteiten ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid,

 • cc. Hoofd: directeur of chef de poste als eerst verantwoordelijke van een organisatieonderdeel,

 • dd. Informatie: gegevens verzameld en uitgewerkt om te dienen als communicatie tussen personen,

 • ee. Informatiesysteem: het geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigde hulpmiddelen, ingericht door een persoon, groep personen of organisatie ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken,

 • ff. Medewerker: personen, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken,

 • gg. Metadata: gegevens over gegevens, met betrekking tot de inhoud, de vorm en de context van informatie,

 • hh. Migratie: het overzetten van gegevens en applicatiesoftware naar een ander platform,

 • ii. Ministerie: ministerie van Buitenlandse Zaken,

 • jj. Opslagformaat: de code volgens welke gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen,

 • kk. Organisatieonderdeel: een organisatorische eenheid of onderdeel van het ministerie dat met toegewezen middelen één of meerdere taken uitvoert onder ministeriële verantwoordelijkheid en waar afzonderlijk wordt gearchiveerd,

 • ll. Overheidsorgaan: orgaan als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet,

 • mm. Platform: geheel van apparatuur en besturingsprogrammatuur waarop de toepassingsprogrammatuur werkt,

 • nn. Rubricering: een aanduiding die een bepaalde wijze van behandelen van bijzondere informatie geeft,

 • oo. Selectielijst: een lijst als bedoeld in artikel 5 van de Wet,

 • pp. Semi-statisch: de status van een dossier wanneer de zaak niet meer in uitvoering is en conform een geldende selectielijst voorzien is van de termijn waarop zij kan worden vernietigd of voor bewaring en overdracht naar het Nationaal Archief in aanmerking komt,

 • qq. Structuur: het logisch verband tussen de elementen van een document of een archief,

 • rr. Taak: een opdracht die gericht is op het realiseren van een doel voor het oplossen of verkleinen van een probleem van de omgeving (primaire taak) of op het mogelijk maken van het verrichten van deze eerstgenoemde taak (secundaire taak),

 • ss. Toepassingsprogrammatuur: de programmatuur die bestemd is voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces,

 • tt. Vervanging: het reproduceren van archiefbescheiden met het doel tot vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden over te kunnen gaan,

 • uu. Vervreemding: overdracht van het eigendom door de zorgdrager aan een andere zorgdrager of een natuurlijke of rechtspersoon van archiefbescheiden,

 • vv. Werkproces: de uitvoering van een taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een organisatieonderdeel worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten,

 • ww. Wet: de Archiefwet 1995,

 • xx. Zaak: een in tijd begrensd complex van handelingen betreffende een bepaald geval,

 • yy. Zorg: de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op alle organisatieonderdelen van het ministerie.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing indien voor hetgeen in deze regeling is gesteld afwijkende bepalingen zijn opgenomen in regelgeving met betrekking tot bijzondere documenten en archiefbescheiden.

Hoofdstuk 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 De Secretaris-Generaal van het ministerie is eindverantwoordelijk voor de DIV. Hij is bevoegd tot het vaststellen van de terzake noodzakelijke regelgeving.

 • 2 De Secretaris-Generaal kan de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, aan de plaatsvervangend Secretaris-Generaal ondermandateren.

Artikel 5

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 De hoofden zijn verantwoordelijk voor de DIV binnen hun organisatieonderdeel.

 • 2 De hoofden beheren de onder hen berustende archiefbescheiden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, deze regeling en de op deze regeling gebaseerde regelgeving.

 • 3 De hoofden stellen voor werkzaamheden met betrekking tot en het dagelijks archiefbeheer een archiefbeheerder aan, die over voldoende deskundigheid beschikt en aan wie voldoende middelen, ruimte en deskundig personeel beschikbaar wordt gesteld voor de uitoefening van zijn taken.

 • 4 De hoofden zijn verantwoordelijk voor het doen opstellen en regulier onderhouden van een archiefplan en een documentair structuurplan voor het organisatieonderdeel.

 • 5 Het archiefplan bevat een nadere uitwerking van wet- en regelgeving, deze regeling en de op deze regeling gebaseerde regelgeving, alsmede een beschrijving van de voor het organisatieonderdeel specifiek van toepassing zijnde kenmerken, werkwijzen en procedures betreffende tenminste:

  • a. doelstellingen, taken en budgetten;

  • b. organisatiestructuur;

  • c. postbehandeling en -registratie;

  • d. documentair structuurplan;

  • e. dossiervorming en -beschrijving;

  • f. selectie voor bewaren of vernietigen;

  • g. afleg, schaduwarchieven en werkarchieven;

  • h. bijzondere documenten;

  • i. noodvernietiging;

  • j. digitale archiefbescheiden; en

  • k. bereikbaarheid en beschikbaarstelling.

 • 6 Van het archiefplan en het documentair structuurplan als bedoeld in het vierde lid wordt een afschrift gezonden aan de DDI.

Artikel 6

[Vervallen per 18-07-2009]

Aan de directeur DDI wordt de bevoegdheid verleend tot:

 • a. het voorbereiden en opstellen van (strategische) beleids-, kwaliteits- en toetsingskaders op het gebied van de DIV en het bijdragen aan kennismanagement;

 • b. het opstellen en onderhouden van beheersregels documentaire informatievoorziening;

 • c. het voorbereiden, opstellen en intern publiceren van regelgeving op het gebied van de DIV;

 • d. het houden van toezicht op de kwaliteit van de DIV van de organisatieonderdelen zodat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en het hierover jaarlijks rapporteren aan de Secretaris-Generaal;

 • e. het realiseren van ondersteuning, advisering, coördinatie en begeleiding van hoofden bij de inrichting en uitvoering van de DIV;

 • f. het beheren van de centrale archiefruimte en de centrale bibliotheek van het ministerie; en

 • g. het verzorgen van opleidingen voor medewerkers met taken op het gebied van de DIV.

Artikel 7

[Vervallen per 18-07-2009]

De behandelend medewerker is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk na behandeling aanbieden aan het archief, van alle inkomende documenten en kopieën van uitgaande documenten, die gebruikt worden bij de uitoefening van zijn functie en onderdeel uitmaken van de neerslag van de uitvoering van taken en bevoegdheden van het organisatieonderdeel.

Artikel 8

[Vervallen per 18-07-2009]

De archiefbeheerder verricht of laat verrichten, in opdracht van het betreffende hoofd en volgens geldende wet- en regelgeving, de feitelijke werkzaamheden op het terrein van archiefbeheer.

Hoofdstuk 3. Kwaliteitszorg

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 De hoofden stellen de onder hen ressorterende medewerkers, belast met DIV-werkzaamheden, in de gelegenheid deel te nemen aan voor hen door DDI georganiseerd overleg.

 • 2 DDI onderhoudt contacten en voert overleg met organisatieonderdelen.

 • 3 DDI onderhoudt contacten en voert overleg met andere departementen, het Nationaal Archief, de Rijksarchiefinspectie en overige voor het vakgebied van de DIV relevante personen en organisaties.

Artikel 10

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Organisatieonderdelen worden op incidentele en regelmatige basis vanwege de Secretaris-Generaal en de directeur DDI gecontroleerd op de kwaliteit en kwantiteit van de DIV.

 • 2 De hoofden en de archiefbeheerders verstrekken te allen tijde juiste en volledige gegevens omtrent de staat en de wijze waarop het archiefbeheer heeft plaatsgevonden aan de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en de directeur DDI.

 • 3 De hoofden en de archiefbeheerders verlenen volledige medewerking bij het uitvoeren van maatregelen en activiteiten ter verbetering van de DIV van hun organisatieonderdeel.

 • 4 De hoofden en de archiefbeheerders verlenen toegang tot archiefbescheiden ten behoeve van archiefonderzoek ingesteld vanwege de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal of de Rijksarchiefinspectie.

Hoofdstuk 4. Verzorging

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 De hoofden zijn verplicht hun archiefruimten zodanig te situeren en in te richten, alsmede zodanige maatregelen te treffen dat de zich daarin bevindende archiefbescheiden in geval van calamiteiten zo min mogelijk gevaar lopen.

 • 2 De hoofden zijn verplicht in hun archiefruimten het klimaat zodanig te beheersen en de lucht zodanig te zuiveren dat het natuurlijk verval en de aantasting door milieu-invloeden van archiefbescheiden tot een minimum wordt beperkt.

Artikel 12

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 2 Indien door de aard van de oorspronkelijk gebruikte materialen en programmatuur of enige andere oorzaak niet aan het duurzaamheidvereiste, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit kan worden voldaan, wordt overgegaan tot vervanging van de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 12 van de Wet.

Artikel 13

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Dossiers waarin gedurende één jaar geen archiefbescheiden meer in zijn opgenomen, afgehandeld of anderszins zijn afgedaan, worden afgesloten en opgenomen in het semi-statisch deelarchief van het betreffende organisatieonderdeel.

 • 2 Bij het afsluiten van dossiers worden de dossiermappen voorzien van een bewaar- of vernietigingstermijn op basis van de geldende selectielijsten.

 • 3 De bewaar- of vernietigingstermijn wordt bepaald door bij het jaartal van het meest recente archiefstuk in het semi-statische dossier de vernietigingstermijn uit de selectielijst + één jaar op te tellen.

Artikel 14

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 DDI is belast met het archiefbeheer van semi-statische archiefbestanddelen die voor bewaring en overdracht naar het Nationaal Archief in aanmerking komen.

 • 2 DDI is belast met het fysiek beheer van semi-statische archiefbestanddelen die een vernietigingstermijn van zes jaar of langer hebben, met uitzondering van semi-statische archiefbestanddelen van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland, ongeacht de duur van de vernietigingstermijn.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde semi-statische archiefbestanddelen worden door het betreffende hoofd opgeslagen in de centrale archiefruimte van het ministerie of andere daartoe speciaal ingerichte ruimten.

 • 4 Bij overdracht als bedoeld in het derde lid dienen de semi-statische archiefbestanddelen qua registratie, beschrijving en materiële verzorging te voldoen aan de regelingen genoemd in artikel 12 van deze regeling en andere op deze regeling gebaseerde voorschriften.

 • 5 Van de overbrenging, bedoeld in het derde lid wordt een, door het betreffende hoofd en de directeur DDI ondertekende, schriftelijke verklaring opgemaakt, die een lijst van de semi-statische archiefbestanddelen omvat die voor archiefbeheer of fysiek beheer zijn overgedragen. Een exemplaar van deze verklaring van overdracht wordt bewaard door het organisatieonderdeel waaronder de semi-statische archiefbestanddelen zouden berusten, indien zij niet overgedragen waren.

Artikel 15

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Bij verhuizing van het organisatieonderdeel is het betreffende hoofd verantwoordelijk voor de meeverhuizing van het deelarchief van het organisatieonderdeel.

 • 2 Het betreffende hoofd is verantwoordelijk voor het doen aanpassen of realiseren van voorzieningen die het mogelijk maken het archiefbeheer van het deelarchief na de verhuizing onverminderd voort te zetten.

Hoofdstuk 5. Ontsluiting

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 16

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Registratie van bij het ministerie ingekomen respectievelijk uitgaande documenten vindt plaats door het betreffende organisatieonderdeel, tenzij hiertoe andere afspraken zijn gemaakt.

 • 2 . Per organisatieonderdeel worden afspraken gemaakt over welke categorieën documenten worden geregistreerd en de gegevens die daarbij worden vastgelegd.

 • 3 Deze afspraken genoemd in het eerste en tweede lid worden vastgelegd in het archiefplan van het betreffende organisatieonderdeel.

Artikel 17

[Vervallen per 18-07-2009]

De hoofden zijn verantwoordelijk voor de afdoening van documenten binnen een redelijke termijn.

Artikel 18

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Het archiefbeheersysteem waarborgt de toegankelijke staat van archiefbescheiden zodanig dat elk archiefbescheid binnen een redelijke termijn kan worden teruggevonden.

 • 2 De archiefbeheerder registreert dossiermappen, in de daarvoor door de DDI aangewezen applicaties en hulpmiddelen.

 • 3 De archiefbeheerder registreert van alle dossiermappen die tot het betreffende deelarchief behoren tenminste de volgende gegevens:

  • a. uniek identificatienummer;

  • b. organisatieonderdeel;

  • c. logische ordening;

  • d. dossieromschrijving; en

  • e. looptijd.

Artikel 19

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Dossiervorming vindt zaaksgewijs plaats. Alle archiefbescheiden die op één zaak betrekking hebben, worden samengevoegd in één dossiermap, tenzij dit niet doelmatig is.

 • 2 Dossiervorming geschiedt zodanig dat selectie voor bewaren of vernietigen kan plaatsvinden in overeenstemming met de in vastgestelde selectielijsten vermelde selectiecriteria.

 • 3 Dossierordening geschiedt op basis van vastgestelde regelingen en is beschreven in een daartoe opgesteld documentair structuurplan.

 • 4 De hoofden zijn verantwoordelijk voor het doen opstellen en regulier onderhouden van het documentair structuurplan.

Hoofdstuk 6. Beschikbaarstelling

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 20

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 De archiefbeheerders en fysiek beheerders stellen, met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde regelgeving, dossiermappen en bijzondere archiefbescheiden beschikbaar aan de behandelend medewerkers.

 • 2 Van de beschikbaarstelling van dossiermappen en bijzondere archiefbescheiden wordt een uitleenadministratie bijgehouden.

 • 3 De hoofden stellen ten aanzien van het betreffende deelarchief richtlijnen vast voor het beschikbaar stellen van dossiermappen en bijzondere bescheiden aan medewerkers van het ministerie, die niet tot hun organisatieonderdeel behoren, maar die uit hoofde van hun functie hiervan kennis dienen te nemen.

 • 4 De in het vorige lid bedoelde richtlijnen worden in het archiefplan opgenomen.

 • 5 Verwijdering van archiefbescheiden uit dossiermappen is uitsluitend toegestaan op basis van vastgestelde selectielijsten, door of namens de archiefbeheerders of DDI.

Artikel 21

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Verzoeken van derden om informatieverstrekking over of uit respectievelijk raadpleging van dossiers of bijzondere documenten, worden door het betreffende hoofd getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving, in het bijzonder de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 2 De behandeling van verzoeken die betrekking hebben op politiek of anderszins gevoelige informatie wordt afgestemd met het betreffende organisatieonderdeel en de afdeling Bestuursrecht van de Directie Juridische Zaken en vervolgens aan het betreffende hoofd voorgelegd.

 • 3 Indien het verzoek om raadpleging wordt ingewilligd, kan de aanvrager de betreffende dossiers of bijzondere bescheiden gedurende een periode van maximaal twee maanden tijdens kantooruren komen inzien.

 • 4 Indien de aard of mate van raadpleging of gebruik van de opgevraagde dossiers of bijzondere bescheiden een ernstige bedreiging vormt voor hun toestand, is het mogelijk dat in plaats van de originele dossiers en bijzondere bescheiden reproducties ter beschikking worden gesteld.

 • 5 Van de beschikbaarstelling als bedoeld in dit artikel wordt een administratie bijgehouden.

Hoofdstuk 7. Selectie voor bewaren of vernietigen

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 22

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 DDI is belast met het voorbereiden, opstellen, onderhouden en doen vaststellen van selectielijsten, overeenkomstig artikel 2 tot en met 5 van het Besluit. Bij het ontwerpen van selectielijsten worden selectiecriteria gehanteerd voor te vernietigen archiefbescheiden.

 • 2 Selectielijsten bevatten een vermelding van de periode waarop zij betrekking hebben en worden zowel op regelmatige basis, als naar aanleiding van organisatieveranderingen en privatisering geactualiseerd.

 • 3 De bewaring of vernietiging van semi-statische archiefbestanddelen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen is gebaseerd op de voor de dossiers van toepassing zijnde en vastgestelde selectielijsten.

 • 4 Op verzoek van DDI verlenen de hoofden, archiefbeheerders en medewerkers, deskundig met betrekking tot de taken, handelingen en werkprocessen van het organisatieonderdeel, medewerking aan activiteiten genoemd in het eerste lid.

Artikel 23

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Het selecteren voor bewaring of vernietiging van archiefbestanddelen gebeurt uitsluitend op basis van vastgestelde en van toepassing zijnde selectielijsten.

 • 2 De hoofden zijn verantwoordelijk voor het toezien op het jaarlijks vernietigen van semi-statische archiefbestanddelen waarvan de vernietigingtermijn is verstreken.

 • 3 Voordat vernietiging plaats kan vinden dient hiervoor schriftelijke toestemming van de DDI te zijn verkregen. Een verzoek hiertoe omvat tenminste een specificatie van de betreffende semi-statische archiefbestanddelen en de bijgehorende grondslagen.

 • 4 De vernietiging geschiedt op zodanige wijze dat het niet mogelijk is nog enige informatie uit de resten te herleiden.

 • 5 De hoofden maken van de vernietiging een verklaring op, die tenminste een specificatie van de vernietigde semi-statische archiefbestanddelen bevat, de grondslagen en op welke wijze de vernietiging is geschied.

 • 6 De verklaring van vernietiging wordt ondertekend door het betreffende hoofd, waarna kopieverlening aan DDI plaatsvindt. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door de archiefbeheerder van het betreffende organisatieonderdeel waaronder de semi-statische archiefbestanddelen zouden berusten, indien zij niet vernietigd waren.

Hoofdstuk 8. Overbrenging naar het Nationaal Archief

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 24

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 DDI brengt semi-statische archiefbestanddelen die voor bewaring in aanmerking komen en de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, binnen tien jaar over naar het Nationaal Archief. De verklaring van overbrenging die hierbij wordt opgemaakt, wordt ondertekend door de directeur DDI en het hoofd van het Nationaal Archief. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door DDI.

 • 2 De semi-statische archiefbestanddelen die worden overgebracht zijn voorzien van een document waarin is vermeld op welke wijze de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid van deze archiefbestanddelen zijn geregeld.

 • 3 Bij overbrenging van semi-statische archiefbestanddelen, wordt voor zover onmisbaar voor raadpleging, ook de toepassingsprogrammatuur overgedragen. Hierbij hoort ook de documentatie die noodzakelijk is om deze programmatuur te beheren.

Hoofdstuk 9. Noodvernietiging

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 25

[Vervallen per 18-07-2009]

Organisatieonderdelen beschikken over een noodvernietigingsplan, waarin de noodvernietiging van of overbrenging van (delen van) het deelarchief is geregeld.

Artikel 26

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Een noodvernietiging of overbrenging wordt uitgevoerd in overleg met of in ieder geval na kennisgeving aan de zorgdrager.

 • 2 De directeur van de DDI stelt de Rijksarchiefinspectie van een noodvernietiging op de hoogte.

Hoofdstuk 10. Reorganisatie en privatisering

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 27

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 De hoofden zijn verantwoordelijk voor het toezien op het ter beschikking stellen van archiefbestanddelen betreffende zaken die op het moment van reorganisatie niet zijn afgedaan, aan het organisatieonderdeel dat deze zaken voortaan zal afdoen. Van de ter beschikkingstelling wordt een schriftelijke verklaring opgemaakt, die een lijst omvat van de betreffende archiefbestanddelen.

 • 2 Het hoofd van een nieuw organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor het afsluiten van de dossiers van het voorgaande organisatieonderdeel betreffende zaken die door het nieuwe organisatieonderdeel zijn overgenomen en indien mogelijk het retourneren van deze archiefbestanddelen aan het oorspronkelijke organisatieonderdeel. Van de retournering wordt een verklaring van overdracht opgemaakt, die een lijst omvat van de betreffende archiefbestanddelen.

 • 3 Het hoofd van een nieuw gevormd organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor het vormen en beheren van een nieuw deelarchief ten behoeve van de door het betreffende organisatieonderdeel ontvangen en verzonden archiefbescheiden.

Artikel 28

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Het archiefbeheer van semi-statische archiefbestanddelen komt bij opheffing van het betreffende organisatieonderdeel te liggen bij DDI. De betreffende semi-statische archiefbestanddelen worden daartoe overgedragen aan DDI.

 • 2 Semi-statische archiefbestanddelen die op het moment van reorganisatie zijn afgedaan, blijven tot hun vernietiging of overbrenging naar DDI berusten onder het betreffende organisatieonderdeel dat de zaken heeft afgedaan.

 • 3 Van de overdracht genoemd in het eerste en tweede lid wordt een schriftelijke verklaring van overdracht opgemaakt, die een lijst omvat van de overgedragen archiefbestanddelen.

 • 4 De verklaring genoemd in het vorige lid wordt ondertekend door de hoofden van de betrokken organisatieonderdelen, waarna kopieverlening aan DDI plaatsvindt. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door het betreffende organisatieonderdeel waaronder de archiefbestanddelen zouden berusten, indien zijn niet overgedragen waren.

Artikel 29

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Van een ter beschikking stelling als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Wet wordt een schriftelijke, door het hoofd van het betrokken organisatieonderdeel ondertekende, verklaring van ter beschikkingstelling opgemaakt. Deze verklaring omvat ten minste een lijst met de ter beschikking gestelde archiefbestanddelen, de periode waarvoor de archiefbestanddelen ter beschikking zijn gesteld en een regeling met betrekking tot het toezicht op het beheer van de betreffende archiefbestanddelen.

 • 2 Van de verklaring van terbeschikkingstelling wordt kopie verleend aan DDI. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door het betreffende organisatieonderdeel waaronder de archiefbestanddelen zouden berusten, indien zij niet ter beschikking gesteld waren.

 • 3 Archiefbestanddelen die niet ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in het eerste lid worden overgedragen aan DDI, overeenkomstig het gestelde in artikel 14 en 28 van deze regeling.

Hoofdstuk 11. Vervanging

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 30

[Vervallen per 18-07-2009]

Van een, door het hoofd van het betrokken organisatieonderdeel ondertekende, verklaring van vervanging als bedoeld in artikel 7 van de Wet, wordt kopie verleend aan DDI. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door het organisatieonderdeel waaronder de archiefbestanddelen zouden berusten, indien zij niet vervangen waren.

Hoofdstuk 12. Vervreemding

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 31

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Een besluit tot vervreemding, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet wordt niet eerder genomen dan na het voorafgaande gezamenlijk advies van het hoofd van het betreffende organisatieonderdeel en de directeur DDI. Van de vervreemding wordt een verklaring opgemaakt, die ten minste een specificatie van de vervreemde archiefbestanddelen bevat, alsmede aangeeft op grond waarvan en op welke wijze de vervreemding is geschied.

 • 2 Van de verklaring van vervreemding wordt kopie aan DDI verleend. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door het organisatieonderdeel waaronder de archiefbestanddelen zouden berusten, indien zij niet vervreemd waren.

Hoofdstuk 13. Digitale archiefbescheiden

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 32

[Vervallen per 18-07-2009]

De zorgdrager treft de noodzakelijke voorzieningen om digitale archiefbescheiden overeenkomstig de bepalingen van deze regeling te kunnen beheren.

Artikel 33

[Vervallen per 18-07-2009]

DDI stelt in overleg met het organisatieonderdeel verantwoordelijk voor informatie en communicatietechnologie een uitvoeringsregeling op ten aanzien van het maken van ‘back-ups’, onderhoud en de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van de besturingsprogrammatuur, toepassingsprogrammatuur en de daarin opgenomen of door beheerde digitale archiefbescheiden.

Artikel 34

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 2 De in het vorige lid genoemde gegevens worden geregistreerd in de door DDI aangewezen applicaties en hulpmiddelen.

Artikel 35

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 Indien kans bestaat dat, als gevolg van wijzigingen in de besturingprogrammatuur, toepassingsprogrammatuur of apparatuur, de authenticiteit, geordende en toegankelijke staat van te bewaren digitale archiefbescheiden wordt aangetast, zoals beschreven in artikel 2 tot en met 4 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, adviseren de DDI, het hoofd van het betreffende organisatieonderdeel en het organisatieonderdeel verantwoordelijk voor informatie en communicatietechnologie de zorgdrager gezamenlijk over het besluit al dan niet over te gaan tot conversie of migratie.

Artikel 36

[Vervallen per 18-07-2009]

DDI voert overleg met betrekking tot hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald met de organisatieonderdelen verantwoordelijk voor informatiseringsontwikkeling en -strategie, informatie- en communicatietechnologie en de hoofden, archiefbeheerders en medewerkers van alle andere organisatieonderdelen.

Artikel 37

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1 DDI is verantwoordelijk voor het opstellen van functionele en technische eisen en wensen ten aanzien van de toepassingsprogrammatuur waarmee digitale archiefbestanddelen worden beheerd.

 • 2 DDI is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de in het eerste lid genoemde toepassingsprogrammatuur.

 • 3 Ten aanzien van het bepaalde in het tweede lid is DDI belast met het voorbereiden en opstellen van regelgeving met betrekking tot het opnemen van digitale archiefbestanddelen en hun metadata in en het gebruik van deze toepassingsprogrammatuur.

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-07-2009]

Artikel 38

[Vervallen per 18-07-2009]

De Raamregeling documentair informatiebeheer BZ van maart 1999, de Beheersregels documentaire informatievoorziening Ministerie van Buitenlandse Zaken van maart 1999 en de Beheersregels documentaire informatievoorziening Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland van mei 1999 worden ingetrokken.

Artikel 39

[Vervallen per 18-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 40

[Vervallen per 18-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beheersregels documentaire informatievoorziening BZ 2005.

Deze regeling zal met de toelichting bekend worden gemaakt binnen het ministerie en in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

Ph. de Heer

Terug naar begin van de pagina