Regeling verhoging subsidieplafond 2005 Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 16-07-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2005, nr. WJZ 5041440, houdende verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikel 7 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten welke betrekking hebben op een internationaal IS-project als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, en zijn ontvangen in de periode 2 maart 2005 tot en met 13 mei 2005, wordt verhoogd tot € 14.800.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina