Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-12-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 juli 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/50483, houdende regels voor de subsidiëring van schoonmaakdiensten bij particulieren met ingang van de tweede helft van 2005 (Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. werkgever: de werkgever genoemd in bijlage 1 als bedoeld in artikel 3;

 • c. arbeidsovereenkomst: een schriftelijk aangegaine arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek met de werkgever;

 • d. consumentencontract: een schriftelijke overeenkomst van de werkgever met een derde natuurlijke persoon tot het door zijn werknemer laten verrichten van een bepaald gevarieerd pakket van huishoudelijke diensten in de particuliere sfeer van die natuurlijke persoon over een bepaalde periode op een vastgesteld gemiddeld aantal uren per week en tegen een bedongen prijs;

 • e. verklaring: een verklaring afgegeven door de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, dat

  • 1°. de werknemer met wie de werkgever vóór 1 januari 2003 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten langdurig werkloze is, overeenkomstig het voor die datum bepaalde bij of krachtens hoofdstuk IV van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering, of

  • 2°. de werknemer met wie de werkgever na 1 januari 2003 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, minimaal zes maanden als werkloos werkzoekend bij de Centrale organisatie werk en inkomen ingeschreven heeft gestaan dan wel naar haar oordeel in vergelijkbare omstandigheden heeft verkeerd;

 • f. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het subsidieplafond per werkgever is van 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Het subsidieplafond per werkgever is van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1a bij deze regeling.

Artikel 4. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister verleent de subsidie voor het in dienst hebben van personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, rekening houdend met de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden op die consumentencontracten.

 • 2 De subsidie aan de werkgever wordt bepaald aan de hand van het aantal arbeidsuren dat in de arbeidsovereenkomsten, gesloten met personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is overeengekomen, waarbij:

  • a. de subsidie ten hoogste € 10.340,– per kalenderjaar bedraagt bij een arbeidsovereenkomst met een overeengekomen arbeidsduur van 32 uur of meer uren per week en naar rato wordt verminderd naarmate de arbeidsovereenkomst minder dan een jaar heeft geduurd of een arbeidsduur heeft van minder dan 32 uur per week of naarmate het gemiddelde aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald minder dan 32 uur per week bedraagt;

  • b. op jaarbasis het aantal overeengekomen arbeidsuren in de bedoelde arbeidsovereenkomsten niet meer bedraagt dan het aantal uren vermenigvuldigd met 1,3, waarop werkzaamheden op consumentencontracten als bedoeld in het eerste lid zijn verricht;

  • c. indien niet voldaan wordt aan onderdeel b, niet wordt uitgegaan van de overeengekomen arbeidsuren, maar van het aantal uren vermenigvuldigd met 1,3, waarop werkzaamheden op consumentencontracten als bedoeld in het eerste lid zijn verricht doch niet meer dan het aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald.

 • 3 Indien in de arbeidsovereenkomst geen vast aantal arbeidsuren is overeengekomen en de gemiddelde arbeidsduur, naar rato van de periode waarover in een jaar is gewerkt, voldoet aan artikel 2, eerste lid, wordt bij de toepassing van het tweede lid het subsidiebedrag bepaald aan de hand van het aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald.

Artikel 5. Administratieverplichting

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig wordt ingericht, dat alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.

 • 2 Van de administratie maken in ieder geval deel uit: de arbeidsovereenkomsten en de consumentencontracten en de daarbij behorende facturen.

 • 3 De subsidieontvanger bewaart een afschrift van de verklaring bij de loonadministratie, zolang dat voor de subsidievaststelling noodzakelijk is.

Artikel 6. Gegevensverstrekking voor subsidieverlening en -betaling

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De minister betaalt de subsidie bij wijze van voorschot per kwartaal aan de hand van de declaratie met opgave van de gegevens over arbeidsuren volgens de arbeidsovereenkomst, het aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald en de gewerkte uren op consumentencontracten, die gefactureerd zijn.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de relevante gegevens over een kalenderkwartaal, opgenomen in een door hem ondertekende declaratie als bedoeld in het tweede lid, door de minister zijn ontvangen uiterlijk op de twintigste van de tweede maand volgende op het kwartaal waarop deze betrekking heeft.

 • 4 Het voorschot wordt betaald op of omstreeks de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin de declaratie is ontvangen. Het voorschot wordt niet verleend, indien de minister van de subsidieontvanger de bescheiden, nodig voor de subsidievaststelling betreffende voorgaande subsidieverstrekkingen, niet heeft ontvangen.

 • 5 De subsidieontvanger informeert de Minister schriftelijk binnen vier weken over het tijdstip van beëindiging van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en over de beëindiging van consumentencontracten.

 • 6 Indien vóór de subsidievaststelling een verzoek tot faillietverklaring van of verlening van surséance van betaling aan de subsidie-ontvanger is ingediend, vindt geen uitbetaling van voorschotten meer plaats.

Artikel 7. Vaststelling subsidie

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de relevante gegevens over een kalenderjaar, opgenomen in een door hem ondertekende jaaropgave en, voor zover het daarin vermelde subsidiebedrag hoger is dan € 50.000,–, een daarop betrekking hebbende verklaring van een accountant door de minister zijn ontvangen binnen 6 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.

 • 2 De minister stelt de subsidie vast binnen 12 maanden na ontvangst van de jaaropgave.

 • 3 Indien de bescheiden, genoemd in het eerste lid, niet zijn ontvangen binnen 6 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben kan de minister de subsidie over dat kalenderjaar ambtshalve vaststellen.

 • 4 De vastgestelde subsidie kan van de bij wijze van voorschot betaalde subsidie afwijken indien de subsidieontvanger handelt in strijd met deze regeling.

 • 5 Bij de toepassing van het eerste lid wordt met betrekking tot het kalenderjaar 2005 voor ‘€ 50.000,–’ gelezen: € 25.000.

Artikel 8. Modellen gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2007]

De declaratie, bedoeld in artikel 6, vierde lid, en de jaaropgave en de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 7, zijn ingericht volgens de bij deze regeling behorende modellen. De verklaring is gebaseerd op een onderzoek, dat is uitgevoerd overeenkomstig het bij deze regeling behorende controle- en rapportageprotocol.

Artikel 9. Toezichthouders en informatieverplichtingen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van de in deze regeling opgenomen verplichtingen zijn belast het Agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 De subsidieontvanger verstrekt aan de minister desgevraagd kosteloos alle inlichtingen, die hij voor evaluatie, informatievoorziening en beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verleent daartoe inzage in ter zake van belang zijnde bescheiden.

Artikel 10. Indexering van bedragen

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien de ontwikkeling van het wettelijke minimumloon daartoe aanleiding geeft, maakt de minister een wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel a, tijdig vóór de aanvang van een kalenderjaar bekend.

Artikel 12. Overgangsbepaling Regeling schoonmaakdiensten particulieren

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12a. Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. De overige bijlagen worden met ingang van 15 augustus 2005 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 5 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage 1. , als bedoeld in artikel 3, eerste lid, RSP'05

[Vervallen per 01-01-2007]

RSP stand op 1 oktober 2004

Naam bedrijf

Aantal RSP-medewerkers

Aantal fte's

Subsidie-

plafond tot 1 januari 2006

Alfa Schoonmaakservice

2

1

5.123

Avalon Schoonmaak- en Servicebedrijf

11

6,56

33.616

Clean @ Home (Clean at Home)

5

2,1875

11.205

Clean Team NTC

39

22,4234375

114.864

Clean4All B.V.

32

18,796875

96.287

De Poetspoell

6

1,90625

9.765

Dokter Schoonmaakorganisatie B.V.

84

40,78125

208.902

Domestic Staff B.V.

5

2,03125

10.405

D'r Sjalter Stichting Werkcorporatie Kerkrade

4

2,75

14.087

Eclatant Schoonmaakbedrijf V.O.F.

7

4,21875

21.611

FM Mega Handelsonderneming, Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau

2

2

10.245

Gascogne Particulier

63

27,90625

142.950

Glas- en Schoonmaakservice Wessang

7

3,609375

18.489

Herman's Cleaning Service

6

3,81875

19.562

Home Care Service v.o.f.

5

2,34375

12.006

Home Maid B.V.

43

32,65625

167.282

Homecleaners West B.V.

83

56,34375

288.621

Huishoud Hulp Centrale

5

2,40625

12.326

Inside Cleaning Service B.V.

5

2,96875

15.207

KooBo Particuliere Dienstverlening B.V.

28

29,53125

151.274

Kriek Holding B.V./Den Heijer Schoonmaakbedrijf B.V.

31

25,3515625

129.863

Mooi -Thuis bv

72

48,59375

248.921

Nieuwe Bezems Regioservice v.o.f.

3

2,25

11.526

Nieuwe Bezems v.o.f.

24

17,7578125

90.964

NIVO Noord B.V.

13

10,578125

54.186

Paletti Facility

54

35,6875

182.809

Particuliere Thuiszorg Nederland

22

12,34375

63.231

Schoonmaakbedrijf J & A

1

1

5.123

Schoonmaakbedrijf Te Wierik Salland

26

17,421875

89.244

Schoonmaakbedrijf Tiemersma

23

11,74

60.138

SchoonSchip

20

10,746875

55.051

Servicecentrum Te Plak

5

2,78125

14.247

Stichting Dienstenwinkel

28

13,59375

69.634

Stichting Domestica

18

13,125

67.233

Stichting Emilia Te Plak Lekkum

11

5,59375

28.654

Stichting Te Plak Weidum

7

3,28125

16.808

Stichting Te Plak Workum

6

2,4375

12.486

Stichting Thuishulp

59

35,28125

180.728

STIPT Dienstverlening B.V.

36

35,59375

182.329

Surplus Plushulp B.V.

23

11,578125

59.309

Suzi's Huishoudelijke Dienst Beek en Donk

28

20,6875

105.972

Woonmooi B.V.

139

101,515625

520.014

       

Totaal

1091

705

3.612.296

Bijlage 1a. , als bedoeld in artikel 3, tweede lid, RSP’05

[Vervallen per 01-01-2007]

RSP stand op 1 oktober 2004

Naam bedrijf

Aantal RSP-medewerkers

Aantal fte's

Subsidie-

plafond tot 1 januari 2007

Alfa Schoonmaakservice

2

1

10.340

Avalon Schoonmaak- en Servicebedrijf

11

6,56

67.856

Clean @ Home (Clean at Home)

5

2,1875

22.619

Dienstenwinkel Den Helder, Stichting

28

13,59375

140.559

Domestic Staff B.V.

5

2,03125

21.003

Domestica, Stichting

18

13,125

135.713

Herman's Cleaning Service

6

3,81875

39.486

Home Care Service v.o.f.

5

2,34375

24.234

Home Maid B.V.

43

32,65625

337.666

Homecleaners West B.V.

83

56,34375

582.594

Huishoud Hulp Centrale

5

2,40625

24.881

Inside Cleaning Service B.V.

5

2,96875

30.697

J & A, Schoonmaakbedrijf

1

1

10.340

KooBo Particuliere Dienstverlening B.V.

28

29,53125

305.353

Mega Handelsonderneming FM, Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau

2

2

20.680

Nieuwe Bezems Regioservice v.o.f.

3

2,25

23.265

Nieuwe Bezems v.o.f.

24

17,7578125

183.616

Paletti Facility

54

35,6875

369.009

Particuliere Thuiszorg Nederland

22

12,34375

127.634

Poetspoell, de

6

1,90625

19.711

Sjalter, d'r, Stichting Werkcorporatie Kerkrade

4

2,75

28.435

Surplus Plushulp B.V.

23

11,578125

119.718

Suzi's Huishoudelijke Dienst Beek en Donk

28

20,6875

213.909

Te Plak Emilia Lekkum, Stichting

11

5,59375

57.839

Te Plak Littenseradiel (Weidum), Stichting

7

3,28125

33.928

Te Plak Workum, Stichting

6

2,4375

25.204

Te Plak, Servicecentrum, Augustinusga

5

2,78125

28.758

Te Wierik Salland, Schoonmaakbedrijf

26

17,421875

180.142

Thuishulp Stichting

59

35,28125

364.808

Wessang, Glas- en Schoonmaakservice

7

3,609375

37.321

Woonmooi B.V.

139

101,515625

1.049.672

       

Totaal

671

448

4.636.989

Terug naar begin van de pagina