Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaar in dienst van [...] Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam 2005

[Regeling vervallen per 10-07-2010.]
Geldend van 17-08-2005 t/m 09-07-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 5 juli 2005, nr. 5362551/Justis/05, strekkende tot aanwijzing van milieu-opsporingsambtenaren bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam van 3 mei 2005;

Gelet op:

– artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en

–  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-07-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 10-07-2010]

De personen, werkzaam in de functie van milieuopsporingsambtenaar in dienst van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 10-07-2010]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 10-07-2010]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 10-07-2010]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Artikel 6

[Vervallen per 10-07-2010]

 • 1 De directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 10-07-2010]

Ingetrokken wordt: Het Besluit buitengewoon opsproringsambtenaar, Milieudienst Amsterdam 2000, nr. 5059540/DBZ/00.

Artikel 8

[Vervallen per 10-07-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 10-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 10-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaar in dienst van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina