Accijns, plaatsen van accijnsgoederen in een vrije zone controle type II

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 20-03-2008

Accijns, plaatsen van accijnsgoederen in een vrije zone controle type II

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 12-04-2008]

De opslagmogelijkheden van douanegoederen worden met ingang van 1 juli 2005 uitgebreid met de mogelijkheid om douanegoederen ook te plaatsen in een vrije zone controletype II.

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de accijns (hierna Wet) wordt onder invoer verstaan het vanuit een derde land brengen van accijnsgoed in Nederland.

In artikel 3, derde lid, van de Wet zijn de gevallen aangegeven die niet als invoer moeten worden aangemerkt. Het plaatsen van vanuit een derde land binnengebrachte accijnsgoederen in een vrij zone controletype II wordt daar echter niet vermeld en moet dan ook als invoer worden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat de accijns verschuldigd is bij het plaatsen van accijnsgoederen vanuit een derde land in een vrije zone controletype II.

Goedkeuring

[Vervallen per 12-04-2008]

Vanwege de administratieve lastenverlichting voor bedrijfsleven en douane is het wenselijk dat bij een vrije zone controletype II vergelijkbare procedures gelden voor de heffing van accijns en douanerechten als bij douane-entrepots. Voor accijnsgoederen moet daarom de mogelijkheid bestaan de invoer (en dus de verschuldigdheid) op te schorten. Een daartoe strekkend voorstel van wet tot wijziging van de Wet is momenteel in behandeling in de Tweede Kamer.

Ik keur goed, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet, dat het plaatsen van vanuit derde landen binnengebrachte accijnsgoederen in een vrije zone controletype II niet als invoer in de zin van de Wet wordt aangemerkt.

Het plaatsen van deze goederen in een vrije zone controle type II wordt gelijkgesteld met de plaatsing van accijnsgoederen onder de douaneregeling douane-entrepot als bedoeld in artikel 1a, lid 1, onderdeel l, van de Wet. De bepalingen die gelden voor accijnsgoederen die zijn geplaatst onder de douaneregeling douane-entrepot zijn ook van toepassing voor de accijnsgoederen die zijn geplaatst in een vrije zone controletype II.

Dit beleidsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

Terug naar begin van de pagina