Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Regeling aanwijzing filminvesteringen 2005

[Regeling vervallen per 08-03-2008.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 07-03-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2005, nr. WJZ/2005/26191(1558), houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2005

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 21 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem, d.d. 23 juni 2005, kenmerk ZJZ0541934;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-03-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2005.

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 2

[Vervallen per 08-03-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 08-03-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-03-2008]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

‘De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, namens deze:’, gevolgd door handtekening, naam en functie.

Artikel 5

[Vervallen per 08-03-2008]

Dit besluit treedt gelijktijdig met de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2005 in werking.

Artikel 6

[Vervallen per 08-03-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Regeling aanwijzing filminvesteringen 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina