Financieringsregeling Algemeen Kinderbijslagfonds 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 09-07-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/05/46349, houdende vaststelling van een financieringsregeling betreffende de afdracht van gelden aan de Sociale verzekeringsbank ten gunste van het Algemeen Kinderbijslagfonds (Financieringsregeling Algemeen Kinderbijslagfonds 2005)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 53 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Raming en opgave uitgaven

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op de tiende dag van de maand voorafgaande aan het begin van een kwartaal verstrekt de SVB aan de Minister:

  • a. een raming van de totale uitgaven met betrekking tot het Algemeen Kinderbijslagfonds voor het komende kwartaal, met een uitsplitsing naar maand; en

  • b. een opgave van de gerealiseerde uitgaven met betrekking tot het Algemeen Kinderbijslagfonds in het vorige kwartaal, met een uitsplitsing naar maand.

 • 2 Indien de dag, bedoeld in het eerste lid, een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is, vindt de verstrekking plaats op de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Artikel 3. Afdracht

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Met als valutadag de eerste dag van elke maand stort de Minister het bedrag van de geraamde uitgaven met betrekking tot het Algemeen Kinderbijslagfonds in die maand op de rekening-courant ten name van de SVB bij de Minister van Financiën. De Minister kan, na overleg met de SVB, van het geraamde bedrag afwijken.

 • 2 Met als valutadag de eerste dag van elk kwartaal verrekent de Minister het verschil tussen de gerealiseerde uitgaven en de geraamde uitgaven over het kwartaal gelegen twee kwartalen voor dat kwartaal met het bedrag, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Specificatie raming

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de raming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden afzonderlijk vermeld:

  • a. het totaalbedrag aan geraamde kinderbijslagen; en

  • b. het totaalbedrag aan geraamde uitvoeringskosten.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt nader gespecificeerd in een bedrag dat betrekking heeft op het komende kwartaal en op bedragen die betrekking hebben op daaraan voorafgaande kwartalen.

Artikel 5. Specificatie opgave gerealiseerde uitgaven

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In de opgave van de gerealiseerde uitgaven, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, wordt afzonderlijk vermeld:

  • a. het totaalbedrag aan uitbetaalde kinderbijslagen; en

  • b. het totaalbedrag aan gerealiseerde uitvoeringskosten.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt nader gespecificeerd in een bedrag dat betrekking heeft op het vorige kwartaal en in bedragen die betrekking hebben op daaraan voorafgaande kwartalen.

Artikel 6. Afrekening

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Uiterlijk op 1 juli dient de SVB de afrekening over het afgelopen kalenderjaar bij de Minister in.

 • 2 In de afrekening wordt, op basis van de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet SUWI, de kasstroom inzichtelijk gemaakt en wordt deze afzonderlijk vermeld voor de uitgaven en overige posten met betrekking tot het Algemeen Kinderbijslagfonds.

 • 3 Op grond van de afrekening, bedoeld in het eerste lid, vindt voor 15 augustus een betaling plaats ten gunste of ten laste van het Algemeen Kinderbijslagfonds.

Artikel 7. Vaststelling Rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

De Minister stelt jaarlijks voor 31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Algemeen Kinderbijslagfonds over het afgelopen kalenderjaar vast.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 2, eerste lid, en 4, welke terugwerken tot en met 1 januari 2005.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Financieringsregeling Algemeen Kinderbijslagfonds 2005.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina