Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten

[Regeling vervallen per 24-08-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 09-07-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 30 juni 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-1507, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende mandaatverlening voor de afgifte van vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2006]

De hoofddirecteur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te ’s-Gravenhage wordt mandaat verleend ten aanzien van het afgeven van het klein vaarbewijs.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2006]

De Directeur Continentaal Vervoer van het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart kan de gemandateerde ten aanzien van de in artikel 1, onder b en c, genoemde bevoegdheden per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 24-08-2006]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden wordt toegestaan van de hun verleende mandaten ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hun ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-08-2006]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.

Artikel 6

[Vervallen per 24-08-2006]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden brengen in elk op grond van dit besluit genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 24-08-2006]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een krachtens hun mandaat genomen besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 24-08-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Artikel 10

[Vervallen per 24-08-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina