Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 09-07-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van De Nederlandsche Bank NV van 30 juni 2005 tot vaststelling van de bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, 9, tweede lid en 11, eerste en tweede lid, van de Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992 (Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de kostenregeling wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De verdeelsleutels en bandbreedtes, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de kostenregeling, worden vastgesteld ingevolge het bepaalde in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de kostenregeling, wordt vastgesteld op:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Vaststellingsregeling Wtk 1992 bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2005.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 30 juni 2005

De Nederlandsche Bank NV,
de

directeur

,

D.E. Witteveen

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2007]

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

Kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de wet is verleend

De naar risicograad gewogen posten die bij of krachtens artikel 20 van de wet worden bepaald ten behoeve van de berekening van het eigen vermogen dat tenminste dient te worden aangehouden

EUR 0–EUR 1.000.000.000

> EUR 1.000.000.000–EUR 5.000.000.000

> EUR 5.000.000.000–EUR 50.000.000.000

> EUR 50.000.000.000

EUR 142 per EUR 1.000.000

EUR 61 per EUR 1.000.000

EUR 32 per EUR 1.000.000

EUR 9 per EUR 1.000.000

       

Kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 38 van de wet is verleend

De naar risicograad gewogen posten die bij of krachtens artikel 20 van de wet worden bepaald ten behoeve van de berekening van het eigen vermogen dat tenminste dient te worden aangehouden

EUR 0–EUR 1.000.000.000

> EUR 1.000.000.000–EUR 5.000.000.000

> EUR 5.000.000.000–EUR 50.000.000.000

> EUR 50.000.000.000

EUR 142 per EUR 1.000.000

EUR 61 per EUR 1.000.000

EUR 32 per EUR 1.000.000

EUR 9 per EUR 1.000.000

       

Kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de wet is verleend

De ter beschikking gekregen gelden in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven

EUR 0

       

Kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 38 van de wet is verleend

De ter beschikking gekregen gelden in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven

EUR 0

Terug naar begin van de pagina