Vaststellingsbesluit subsidieprogramma’s ex art. 2, eerste lid, Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 11-11-2005 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 30 juni 2005, nr. HDJZ/S&W/2005-1348, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende vaststelling van een drietal subsidieprogramma’s voor de periode 2005–2009 als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO-reductie verkeer en vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister stelt de volgende subsidieprogramma’s vast:

 • a. het Subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer dat is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit;

 • b. het Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer dat is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit;

 • c. het Programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer dat is opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Ten behoeve van de subsidieprogramma’s, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, stelt de minister de volgende aanvraagformulieren vast:

  • a. een aanvraagformulier voor investeringsprojecten dat is opgenomen in bijlage 4 bij dit besluit.

  • b. een aanvraagformulier voor kennisoverdrachtprojecten dat is opgenomen in bijlage 5 bij dit besluit.

  • c. een aanvraagformulier voor toepassingsprojecten dat is opgenomen is in bijlage 6 bij dit besluit.

 • 2 Het aanvraagformulier Programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer wordt overeenkomstig bijlage 7 bij dit besluit vastgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 4 tot en met 7, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van het besluit, houdende vaststelling van een drietal subsidieprogramma’s als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2reductie verkeer en vervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

Subisidieprogramma CO2-reductie Goederenvervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

§ 1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Subsidieprogramma CO2-reductie Goederenvervoer, hierna genoemd het programma, is een CO2-programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer (Staatscourant 2 november 2001, nr. 213), hierna genoemd de subsidieregeling. Doel van het programma is invulling geven aan de subsidiemogelijkheden voor CO2-reductieprojecten, die voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling. Het programma beperkt zich daarbij tot het ondersteunen van projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie in de sector goederenvervoer. Naast de voorwaarden en criteria zoals neergelegd in het programma zijn de voorwaarden en criteria zoals neergelegd in de subsidieregeling onverkort van toepassing. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar (van 2005 tot en met 2009). Ingevolge de subsidieregeling stelt de minister een programma vast. Het onderhavige programma, is een aanpassing naar aanleiding van de ervaringen met het tweede programma.

§ 2. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Dit subsidieprogramma staat open voor investeringsprojecten, toepassingsprojecten en kennisoverdrachtprojecten als bedoeld in artikel 1 van de subsidieregeling.

 • b. Ten aanzien van investeringsprojecten en toepassingsprojecten komen alle in Nederland gevestigde ondernemingen, lokale en regionale overheden in aanmerking, die investeringen plegen met betrekking tot een CO2-reductieproject waarbij de besparing in het goederenvervoer plaatsvindt.

 • c. Ten aanzien van kennisoverdrachtprojecten komen alle in Nederland gevestigde ondernemingen, andere organisaties en Nederlandse lokale en regionale overheden in aanmerking, die door middel van actieve kennisoverdracht een CO2-reductieproject uitvoeren waarbij de besparing in het goederenvervoer plaatsvindt. Het moet gaan om meer dan alleen het verzamelen en/of ter beschikking stellen van informatie.

§ 3. Subsidiepercentage

[Vervallen per 01-01-2009]

De in de subsidieregeling vermelde percentages in artikel 4 het eerste lid, onder a en b, worden met maximaal 10% bruto verhoogd indien de aanvrager geen onderneming drijft en het CO2-reductieproject niet tot doel heeft de levering, tegen vergoeding, van goederen en diensten.

§ 4. Criteria voor de subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Een investeringsproject voldoet in elk geval aan het volgende criterium:

  • -

   het project levert een CO2-reductie van ten minste 75 ton per jaar gemiddeld op, over de technische levensduur van de voorziening.

 • b. Een toepassingsproject voldoet in elk geval aan de volgende criteria:

  • -

   het project levert een CO2-reductie van ten minste 75 ton per jaar gemiddeld op, berekend over een exploitatieperiode van 10 jaar vanaf de start van het project;

  • -

   de subsidie-effectiviteit heeft een waarde van niet meer dan € 45,– per ton CO2.

 • c. Een kennisoverdrachtproject voldoet in elk geval aan het volgende criterium:

  • -

   het te verlenen subsidiebedrag bedraagt ten minste € 20.000,–.

 • d. Voor een project gelden voorts de volgende criteria:

  • het project dient te starten na het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen. Onder starten wordt verstaan het aangaan van verplichtingen en/of het maken van kosten ten behoeve van het project.

  • het project moet vastgesteld kunnen worden vóór 31 december 2009. De eindrapportage en het verzoek tot vaststelling dienen uiterlijk 1 september 2009 door SenterNovem te zijn ontvangen. In afwijking van de vorige volzin geldt voor toepassingsprojecten dat het project vastgesteld moet kunnen worden vóór 1 juli 2011. De eindrapportage en het verzoek tot vaststelling dienen uiterlijk 1 april 2011 door SenterNovem te zijn ontvangen.

  • de aanvrager is in staat om te voldoen aan de verplichting, bedoeld in paragraaf 9, van dit programma;

  • het resultaat van het project mag niet significant in strijd zijn met andere doelstellingen van het huidige beleid op het gebied van goederenvervoer en milieu;

  • het project mag niet leiden tot een significant verhoogde emissie van NOx, CO, VOS of SOx noch tot een significant hoger geluidsniveau. Voor intermodale en multimodale projecten geldt dat een verandering in vervoersmodaliteit moet worden aangetoond waarbij de bestaande en de nieuwe transportketen op voorhand bekend zijn.

Indien niet wordt voldaan aan alle bovenstaande criteria zal de aanvraag worden afgewezen.

§ 5. Verdeling van de gelden

[Vervallen per 01-01-2009]

De beschikbare gelden worden verdeeld naar rangschikking van de subsidieaanvragen. De investeringsprojecten en toepassingsprojecten worden gezamenlijk gerangschikt. De rangschikking van kennisoverdrachtprojecten geschiedt separaat.

§ 6. Rangschikking en beoordeling van subsidieaanvragen

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. De rangschikking van investeringsprojecten en toepassingsprojecten wordt bepaald aan de hand van vijf criteria:

  • de subsidie-effectiviteit, waarbij een project hoger wordt gewaardeerd naarmate de subsidie effectiever is;

  • de omvang van de CO2-reductie van het project. Het betreft de mate van vermindering van de CO2-emissie die is toe te rekenen aan Nederland, ten gevolge van het project;.

  • andere maatschappelijke effecten. Het betreft de neveneffecten die optreden als gevolg van het project. Het gaat hierbij om een bijdrage aan bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid;

  • het herhalingspotentieel. Hierbij wordt gekeken naar:

   • De innovativiteit: de mate waarin de toe te passen technologie of het concept vernieuwend is, en hoe vaak het al toegepast wordt;

   • De voorbeeldwerking: de mate waarin de technologie of het concept binnen de onderneming(en) van de bij het project betrokken projectpartner(s) of elders in de markt, binnen en buiten de branche kan worden herhaald;

  • de haalbaarheid gelet op de technische, organisatorische- en financiële slaagkans. Het betreft de mate waarin de risico’s worden ingeschat en de resultaten daadwerkelijk zullen worden bereikt.

  Een project wordt hoger gewaardeerd naarmate het project meer positief bijdraagt aan deze criteria. Hierbij geldt dat het eerste rangschikkingcriterium twee keer meeweegt en de overige vier één keer.

 • b. De rangschikking van kennisoverdrachtprojecten wordt bepaald aan de hand van vier criteria:

  • de verhouding tussen de verwachte omvang van de CO2-emissiereductie als gevolg van het project en de kosten van het project;

  • het herhalingspotentieel: de mate waarin de projectresultaten elders in de markt kunnen worden toegepast of door hun voorbeeldwerking kunnen bijdragen aan kennisverspreiding in de markt;

  • de haalbaarheid gelet op de technische, organisatorische en financiële slaagkans. Het betreft de mate waarin de resultaten daadwerkelijk zullen worden bereikt, en de mate waarin de aanvrager in staat wordt geacht het project uit te voeren;

  • andere maatschappelijke effecten dan CO2-emissiereductie: Het betreft de neveneffecten die optreden als gevolg van het project. Het gaat hierbij om een bijdrage aan bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

  Een project wordt hoger gewaardeerd naarmate het project meer positief bijdraagt aan bovenstaande criteria. De hiervoor genoemde vier criteria wegen even zwaar.

§ 7. Indiening en beoordeling van een subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen voor de derde tender worden ingediend met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en dienen uiterlijk op 11 november 2005 te zijn ontvangen. Na afloop van de periode van indiening brengt een adviescommissie, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieregeling, advies uit over de beoordeling en de rangschikking van de aanvragen. Binnen maximaal 16 weken na sluiting van de aanvraagperiode zal de minister op een aanvraag beschikken.

Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij SenterNovem door middel van een daar te verkrijgen aanvraagformulier.

Het postadres is:

SenterNovem Zwolle/ CO2-reductie verkeer en vervoer

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Het bezoekadres is:

SenterNovem Zwolle/ CO2-reductie verkeer en vervoer

Dokter van Deenweg 108

Zwolle

Telefoon: (038) 4553422/4553401

Fax: (038) 4540225

E-mail: CO2@senternovem.nl

Website: http://www.senternovem.nl/CO2

§ 8. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond bedraagt € 2.750.000,– voor investering- en toepassingsprojecten samen, en € 250.000,– voor kennisoverdrachtprojecten. Indien na rangschikking blijkt dat een van de hiervoor genoemde budgetten niet is uitgeput, dan zal het resterende bedrag worden toegevoegd aan het andere budget.

§ 9. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidieontvanger zal gedurende een periode van ten hoogste drie jaar, ingaand na goedkeuring van het eindverslag als bedoeld in artikel 17 van de subsidieregeling informatie verstrekken met betrekking tot het resultaat van het project voor zover het de CO2-emissie betreft. Voor de wijze waarop dit zal gebeuren wordt door SenterNovem een opzet verstrekt.

§ 10. Uitgangspunten voor berekening

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de berekening van de CO2-reductie, de subsidie-effectiviteit en de subsidiabele projectkosten gelden de volgende uitgangspunten:

 • bij de berekening van de beperking van de CO2-emissie geldt als referentie de referentiesituatie. De referentiesituatie is de situatie die ontstaat dan wel gecontinueerd wordt als het project geen doorgang vindt, waarbij de in de branche gangbare praktijk de norm is;

 • bij de berekening van de subsidie-effectiviteit wordt voor investeringsprojecten de annuïteitfactor gebaseerd op een disconto van 6% en is de technische levensduur van een voorziening ten hoogste 25 jaar;

 • bij de berekening van de subsidie-effectiviteit wordt voor toepassingsprojecten de CO2-reductie berekend over een exploitatieperiode van 10 jaar, gerekend vanaf de start van het toepassingsproject;

 • het subsidiabele deel van de projectkosten kan maximaal bestaan uit de additionele kosten zoals genoemd in artikel 4 en 5 van de subsidieregeling. De berekening van het subsidiabele deel van de projectkosten vindt plaats volgens de berekeningswijze die is opgenomen in de aanvraagformulieren behorend bij dit programma.

§ 11. Forfaitaire kentallen

[Vervallen per 01-01-2009]

Waar van toepassing gelden bij berekeningen voor diverse energiebronnen de volgende forfaitaire waarden voor energie-inhoud en CO2-emissiefactoren:

 

Energie-inhoud in MJ per eenheid (stookwaarde)

CO2-emissiefactor in kg per eenheid:

Aardgas

32 per nm3

1,8 per nm3

LPG

24 per liter

1,6 per liter

Benzine

33 per liter

2,4 per liter

Dieselolie

36 per liter

2,6 per liter

Gasolie

43 per kg

3,1 per kg

Stookolie, alle gradaties

42 per kg

3,1 per kg

Elektriciteit

3,6 per kWh

0,37 per kWh

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van het besluit, houdende vaststelling van een drietal subsidieprogramma’s als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

Subsidieprogramma CO2-reductie Personenvervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

§ 1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Subsidieprogramma CO2-reductie Personenvervoer, hierna genoemd het programma, is een CO2-programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer (Staatscourant 2 november 2001, nr. 213), hierna genoemd de subsidieregeling. Doel van het programma is invulling geven aan de subsidiemogelijkheden voor CO2-reductieprojecten, die voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling. Het programma beperkt zich daarbij tot het ondersteunen van projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie in de sector personenvervoer. Naast de voorwaarden en criteria zoals neergelegd in het programma zijn de voorwaarden en criteria zoals neergelegd in de subsidieregeling onverkort van toepassing. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar (van 2005 tot en met 2009). ) Ingevolge de subsidieregeling stelt de minister een programma vast. Het onderhavige programma is een aanpassing naar aanleiding van de ervaringen met het tweede programma.

§ 2. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Dit programma staat open voor investeringsprojecten, toepassingsprojecten en kennisoverdrachtprojecten als bedoeld in artikel 1 van de subsidieregeling.

 • b. Ten aanzien van investering- en toepassingsprojecten komen alle in Nederland gevestigde ondernemingen, andere organisaties, lokale en regionale overheden in aanmerking, die investeringen plegen met betrekking tot een CO2-reductieproject waarbij de reductie in het personenvervoer plaatsvindt.

 • c. Ten aanzien van kennisoverdrachtprojecten komen alle in Nederland gevestigde ondernemingen, andere organisaties en Nederlandse lokale en regionale overheden in aanmerking, die door middel van actieve kennisoverdracht een CO2-reductieproject uitvoeren waarbij de besparing in het personenvervoer plaatsvindt. Het moet gaan om meer dan alleen het verzamelen en/of ter beschikking stellen van informatie.

§ 3. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2009]

De in de subsidieregeling vermelde percentages onder artikel 4 het eerste lid, onder a en b, worden met maximaal 10% bruto verhoogd indien de aanvrager geen onderneming drijft en het CO2-reductieproject niet tot doel heeft de levering, tegen vergoeding, van goederen en diensten.

§ 4. Criteria voor de subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Een investeringsproject voldoet in elk geval aan het volgende criterium:

  • -

   het project levert een CO2-reductie van ten minste 75 ton per jaar gemiddeld op, over de technische levensduur van de voorziening.

 • b. Een toepassingsproject voldoet in elk geval aan de volgende criteria:

  • het project levert een CO2-reductie van ten minste 75 ton per jaar gemiddeld op, berekend over een exploitatieperiode van 10 jaar vanaf de start van het project;

  • de subsidie-effectiviteit heeft een waarde van niet meer dan € 45,– per ton CO2.

 • c. Een kennisoverdrachtproject voldoet in elk geval aan het volgende criterium:

  • -

   het te verlenen subsidiebedrag bedraagt ten minste € 20.000,–.

 • d. Voor een project gelden voorts de volgende criteria:

  • het project dient te starten na het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen. Onder starten wordt verstaan het aangaan van verplichtingen en/of het maken van kosten ten behoeve van het project.

  • het project moet vastgesteld kunnen worden vóór 31 december 2009. De eindrapportage en het verzoek tot vaststelling dienen uiterlijk 1 september 2009 door SenterNovem te zijn ontvangen. In afwijking van de vorige volzin geldt voor toepassingsprojecten dat het project vastgesteld moet kunnen worden vóór 1 juli 2011. De eindrapportage en het verzoek tot vaststelling dienen uiterlijk 1 april 2011 door SenterNovem te zijn ontvangen.

  • de aanvrager is in staat om te voldoen aan de verplichting, bedoeld in paragraaf 9, van dit programma;

  • het resultaat van het project mag niet significant in strijd zijn met andere doelstellingen van het huidige beleid op het gebied van personenvervoer en milieu;

  • het project mag niet leiden tot een significant verhoogde emissie van NOx, CO, VOS, PM of SOx noch tot een significant hoger geluidsniveau.

Indien niet wordt voldaan aan alle bovenstaande criteria zal de aanvraag worden afgewezen.

§ 5. Verdeling van de gelden

[Vervallen per 01-01-2009]

De beschikbare gelden worden verdeeld naar rangschikking van de subsidieaanvragen. De investeringsprojecten en toepassingsprojecten worden gezamenlijk gerangschikt. De rangschikking van kennisoverdrachtprojecten geschiedt separaat.

§ 6. Rangschikking en beoordeling voor subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. De rangschikking van investeringsprojecten en toepassingsprojecten wordt bepaald aan de hand van vijf criteria:

  • de subsidie-effectiviteit, waarbij een project hoger wordt gewaardeerd naarmate de subsidie effectiever is;

  • de omvang van de CO2-reductie van het project. Het betreft de mate van vermindering van de CO2-emissie die is toe te rekenen aan Nederland, ten gevolge van het project;.

  • andere maatschappelijke effecten. Het betreft de neveneffecten die optreden als gevolg van het project. Het gaat hierbij om een bijdrage aan bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid;

  • het herhalingspotentieel. Hierbij wordt gekeken naar:

  • De innovativiteit: de mate waarin de toe te passen technologie of het concept vernieuwend is;

  • De voorbeeldwerking: de mate waarin de technologie of het concept binnen de onderneming(en) van de bij het project betrokken projectpartner(s) of elders in de markt, binnen en buiten de branche kan worden herhaald;

  • de haalbaarheid gelet op de technische, organisatorische- en financiële slaagkans. Het betreft de mate waarin de risico’s worden ingeschat en de resultaten daadwerkelijk zullen worden bereikt.

  Een project wordt hoger gewaardeerd naarmate het project meer positief bijdraagt aan deze criteria. Hierbij geldt dat het eerste rangschikkingcriterium twee keer meeweegt en de overige vier ieder één keer wegen.

 • b. De rangschikking van kennisoverdrachtprojecten wordt bepaald aan de hand van vier criteria:

  • de verhouding tussen de verwachte omvang van de CO2-emissiereductie als gevolg van het project en de kosten van het project;

  • het herhalingspotentieel: de mate waarin de projectresultaten elders in de markt kunnen worden toegepast of door hun voorbeeldwerking kunnen bijdragen aan kennisverspreiding in de markt;

  • de haalbaarheid gelet op de technische, organisatorische en financiële slaagkans. Het betreft de mate waarin de resultaten daadwerkelijk zullen worden bereikt, en de mate waarin de aanvrager in staat wordt geacht het project uit te voeren;

  • andere maatschappelijke effecten dan CO2-emissiereductie: Het betreft de neveneffecten die optreden als gevolg van het project. Het gaat hierbij om een bijdrage aan bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

  Een project wordt hoger gewaardeerd naarmate het project meer positief bijdraagt aan bovenstaande criteria. De hiervoor genoemde vier criteria wegen even zwaar.

§ 7. Indiening en beoordeling van een subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen voor de derde tender worden ingediend met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en dienen uiterlijk op 11 november 2005 te zijn ontvangen. Na afloop van de periode van indiening brengt een adviescommissie, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieregeling, advies uit over de beoordeling en de rangschikking van de aanvragen. Binnen maximaal 16 weken na sluiting van de aanvraagperiode zal de minister op een aanvraag beschikken.

Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij SenterNovem door middel van een daar te verkrijgen aanvraagformulier.

Het postadres is:

SenterNovem Zwolle/CO2-reductie verkeer en vervoer

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Het bezoekadres is:

SenterNovem Zwolle/CO2-reductie verkeer en vervoer

Dokter van Deenweg 108

Zwolle

Telefoon: (038) 4553422/4553401

Fax: (038) 4540225

E-mail: CO2@senternovem.nl

Website: http://www.senternovem.nl/CO2

§ 8. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond bedraagt € 2.750.000,– voor investering- en toepassingsprojecten samen, en € 250.000,– voor kennisoverdrachtprojecten. Indien na rangschikking blijkt dat een van de hiervoor genoemde budgetten niet is uitgeput, dan zal het resterende bedrag worden toegevoegd aan het andere budget.

§ 9. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidieontvanger zal gedurende een periode van ten hoogste drie jaar, ingaand na goedkeuring van het eindverslag als bedoeld in artikel 17 van de subsidieregeling informatie verstrekken met betrekking tot het resultaat van het project voor zover het de CO2-emissie betreft. Voor de wijze waarop dit zal gebeuren wordt door SenterNovem een opzet verstrekt.

§ 10. Uitgangspunten voor berekening

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de berekening van de CO2-reductie, de subsidie-effectiviteit en de subsidiabele projectkosten gelden de volgende uitgangspunten:

 • bij de berekening van de beperking van de CO2-emissie geldt als referentie de referentiesituatie. De referentiesituatie is de situatie die ontstaat dan wel gecontinueerd wordt als het project geen doorgang vindt, waarbij de in de branche gangbare praktijk de norm is;

 • bij de berekening van de subsidie-effectiviteit wordt voor investeringsprojecten de annuïteitfactor gebaseerd op een disconto van 6% en is de technische levensduur van een voorziening ten hoogste 25 jaar;

 • bij de berekening van de subsidie-effectiviteit wordt voor toepassingsprojecten de CO2-reductie berekend over een exploitatieperiode van 10 jaar, gerekend vanaf de start van het toepassingsproject;

 • het subsidiabele deel van de projectkosten kan maximaal bestaan uit de additionele kosten zoals genoemd in artikel 4 en 5 van de subsidieregeling. De berekening van het subsidiabele deel van de projectkosten vindt plaats volgens de berekeningswijze die is opgenomen in de aanvraagformulieren behorend bij dit programma.

§ 11. Forfaitaire kentallen

[Vervallen per 01-01-2009]

Waar van toepassing gelden bij berekeningen voor diverse energiebronnen de volgende forfaitaire waarden voor energie-inhoud en CO2-emissiefactoren:

 

Energie-inhoud in MJ per eenheid (stookwaarde)

CO2-emissiefactor in kg per eenheid:

Aardgas

32 per nm3

1,8 per nm3

LPG

24 per liter

1,6 per liter

Benzine

33 per liter

2,4 per liter

Dieselolie

36 per liter

2,6 per liter

Gasolie

43 per kg

3,1 per kg

Stookolie, alle gradaties

42 per kg

3,1 per kg

Elektriciteit

3,6 per kWh

0,37 per kWh

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van het besluit, houdende vaststelling van een drietal subsidieprogramma’s als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

Programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

§ 1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer is een uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer (Staatscourant 2 november 2001, nr. 213), hierna te noemen: de subsidieregeling. Naast de voorwaarden en criteria zoals neergelegd in het Programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer, hierna te noemen: het subsidieprogramma, zijn de voorwaarden en criteria zoals neergelegd in de subsidieregeling onverkort van toepassing. Ingevolge de subsidieregeling stelt de minister een programma vast. Het onderhavige subsidieprogramma is het derde Programma Ruimelijke Ordening en Vervoer.

Doel van het subsidieprogramma is het realiseren van CO2-reductie bij de (her)inrichting van woon- en werklocaties door het stimuleren van a) het gebruik van integrale ontwerpmethoden met het oog op een duurzame afwikkeling van de mobiliteit en b) het aanbrengen van infrastructurele voorzieningen die een duurzame mobiliteit bevorderen.

Het gebruik van integrale ontwerpmethoden wordt gestimuleerd door middel van kennisoverdracht aan gemeentelijke en provinciale ambtenaren en bestuurders. Het gebruik van integrale ontwerpmethoden houdt in dat intensieve samenwerking tussen stedenbouwkundigen/ RO ambtenaren en verkeerskundigen in een vroegtijdig stadium van het planproces voorop staat. Betrokkenheid van andere belanghebbende organisaties is nadrukkelijk gewenst. Op deze wijze wordt een ruimtelijk ontwerp gerealiseerd met aandacht voor mobiliteit én kwaliteit van de leefomgeving, waarbij bewoners en werkenden op een vanzelfsprekende manier voor die wijze van verplaatsen kiezen die voor hen en voor de omgeving het meest geschikt is.

Voorbeelden van integrale ontwerpmethoden zijn VervoersPrestatie op Locatie, Langzaam Rijden Gaat Sneller en VervoersPrestatie Regionaal (hierna respectievelijk VPL, Langzaam Sneller en VPR genoemd). De VPL en VPR zijn toepasbaar op alle ruimtelijke plannen op lokaal, respectievelijk regionaal niveau, waarbij met name het verkorten van af te leggen afstanden en de vervoerwijzekeuze worden beoogd. Langzaam Sneller richt zich op homogeniseringmaatregelen om de verkeersafwikkeling op doorgaande wegen te verbeteren en op het verhogen van de stedelijke kwaliteit rond aders en in de omliggende gebieden. Genoemde methoden zijn toepasbaar in zowel nieuwbouwsituaties als in herstructurerings- en herinrichtinggebieden. Het is ook mogelijk een andere, hier niet benoemde integrale aanpak te gebruiken.

Bij het aanbrengen van infrastructurele voorzieningen die een duurzame mobiliteit bevorderen kan worden gedacht aan maatregelen gericht op de homogenisering van de rijsnelheid en verbetering van de fietsinfrastructuur die leiden tot een substantiële modal shift van auto naar fiets.

Het subsidieprogramma heeft een looptijd van 2005 tot en met 2009.

§ 2. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Het subsidieprogramma staat open voor investeringsprojecten en kennisoverdrachtprojecten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de subsidieregeling.

 • b. Het subsidieprogramma ondersteunt projecten die zich richten op:

  • Het gebruik van integrale ontwerpmethoden gericht op CO2-reductie;

  • Het realiseren van CO2-reductie door middel van het aanbrengen of aanpassen van infrastructurele voorzieningen en aanpassingen in de ruimtelijke ordening.

 • c. projectkosten als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de subsidieregeling, die voor subsidie van kennisoverdrachtprojecten in aanmerking komen zijn:

  • de extra tijdsbesteding van gemeentelijke en provinciale ambtenaren en – bestuurders die benodigd is voor het doorlopen van het plan – en ontwerpproces volgens de methodieken VPL, Langzaam Sneller, VPR of een andere integrale aanpak, ten opzichte van het volgen van een regulier planproces;

  • advieswerkzaamheden ten behoeve van de integrale ontwerpstudie door externe deskundigen op stedenbouwkundig/ RO, verkeerskundig of infrastructureel terrein; komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie;

  • werkzaamheden met betrekking tot het aanpassen of bouwen van een (uni- of multimodaal) verkeersmodel, indien het gebruik van een dergelijk model voorwaarde is om de effecten van mogelijke ontwerpvarianten, of varianten behorend bij een ander gebruikt model, aan te kunnen tonen.

 • d. Voor de subsidiabele projectkosten van investeringsprojecten geldt onverkort artikel 5 van de subsidieregeling.

§ 3. beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2009]

Een project moet aan de volgende criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • a. Het resultaat van het project mag niet in strijd zijn met andere doelstellingen van het huidige rijksbeleid op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en milieu.

 • b. Een kennisoverdrachtproject moet aan de volgende criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • Het project wordt uitgevoerd met behulp van een integrale ontwerpmethodiek. Dit betekent dat bij de uitvoering van het project – blijkend uit de projectorganisatiestructuur – tenminste de verkeers- en de stedenbouwkundig/RO verantwoordelijken samenwerken;

  • Eén van de doelstellingen van het project is het ontwikkelen van ontwerpvarianten gericht op CO2-reductie in het verkeer. Het ambitieniveau ten aanzien van de te behalen CO2-emissiereductie wordt uitgedrukt in tonnen en bedraagt tenminste 5% ten opzichte van de referentiesituatie;

  • Tijdens het project worden, naast de referentiesituatie, tenminste drie alternatieve planvarianten uitgewerkt. De CO2-uitstoot wordt voor de referentievariant en alle planvarianten berekend in ton/jaar;

  • Wanneer sprake is van een project dat betrekking heeft op een of meerdere woonlocatie(s), behelzen deze tenminste 500 woningen;

  • Wanneer sprake is van een project dat betrekking heeft op een of meerdere werklocatie(s), behelzen deze tenminste 1000 werkenden.

 • c. Een investeringsproject moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • De investering heeft betrekking op een infrastructurele voorziening op het wegprofiel of in de directe omgeving daarvan;

  • Het project levert een CO2-reductie in het verkeer en vervoer ten opzichte van de referentiesituatie van tenminste 75 ton per jaar gemiddeld berekend over de technische levensduur van de voorziening.

 • d. Een project dient binnen twee jaar na de startdatum te zijn voltooid.

§ 4. Maximaal subsidiebedrag per project

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Voor kennisoverdrachtprojecten bedraagt de subsidie ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten, tot een maximum van € 24.950,– per project.

 • b. Voor investeringsprojecten bedraagt de subsidie ten hoogste 30% van de subsidiabele projectkosten. De hoogte van het subsidiebedrag wordt tevens bepaald door de subsidie-effectiviteit. De maximale waarde van de subsidie-effectiviteit bedraagt € 45,– per ton te vermijden CO2over de gehele levensduur van de voorziening.

§ 5. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond is gesteld op € 500.000,–. Hiervan is € 200.000,– gereserveerd voor kennisoverdrachtprojecten en € 300.000,– voor investeringsprojecten. Indien bij de beslissing op de aanvragen mocht blijken dat één van beide budgetten niet volledig wordt benut, worden de resterende middelen uit dat budget toegevoegd aan het andere budget.

§ 6. Verdeling van de gelden

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Voor kennisoverdrachtprojecten geldt dat bij de subsidieverlening wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met die verstande dat, wanneer de subsidieaanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoende is aangevuld, als datum van de ontvangst van de aanvraag geldt.

 • b. Voor investeringsprojecten geldt dat de beschikbare gelden worden verdeeld naar rangschikking van de subsidieaanvragen, zoals opgenomen in § 7.

§ 7. Criteria voor rangschikking van investeringsprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

De rangschikking van investeringsprojecten wordt bepaald aan de hand van een drietal criteria:

 • a. De subsidie-effectiviteit, waarbij een project hoger wordt gewaardeerd naarmate de subsidie effectiever is;

 • b. De slaagkans, waarbij een project hoger wordt gewaardeerd naarmate de slaagkans groter is. Bij de slaagkans wordt gelet op de technische en financiële slaagkans en op het (bestuurlijk) draagvlak;

 • c. De omvang van een project, waarbij een project hoger wordt gewaardeerd naarmate de omvang van de CO2-reductie groter is.

Bij vergelijkbare projecten genieten projecten die innovatief zijn en een groot herhalingspotentieel hebben de voorkeur.

§ 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de subsidieverlening worden naast de verplichtingen uit de subsidieregeling de volgende verplichtingen opgelegd:

De subsidieontvanger vult na afloop van het project een factsheet in met betrekking tot de kenmerken en resultaten van het project zoals dat door de subsidieverlener wordt verstrekt.

De subsidieontvanger geeft aan de minister toestemming om, gedurende de looptijd van het project en een periode van ten hoogste drie jaar na afloop van het project, gegevens over het project te gebruiken ten behoeve van communicatieactiviteiten van de subsidieverlener.

§ 9. Procedures

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden.

 • b. Indien het project door meerdere partijen gezamenlijk zal worden uitgevoerd, wordt de aanvraag op één formulier ingediend met vermelding van alle deelnemers van het project. Tevens wordt in de aanvraag vermeld welke deelnemer zal optreden als projectleider en penvoerder namens de overige deelnemers en als contactpersoon voor SenterNovem. De aanvraag wordt ondertekend door alle deelnemers aan het project.

 • c. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit programma wordt geplaatst en dienen uiterlijk op 23 december 2005 te zijn ontvangen door SenterNovem.

§ 10. Nadere informatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij SenterNovem, waar tevens het aanvraagformulier verkrijgbaar is.

Het adres is:

SenterNovem

Secretariaat RO&V, kamer 4.44

Catharijnesingel 59

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

Tel.: 030-239 37 67

Fax: 030-231 64 91

De volgende informatie inzake VPL, VPR en Langzaam Sneller is beschikbaar:

 • De website www.senternovem.nl/ROenV;

 • Voorbeeldenboek Langzaam Sneller. De publicatie is aan te vragen bij SenterNovem;

 • Conceptbeschrijving Langzaam Sneller. De publicatie is aan te vragen bij SenterNovem;

 • VPR basisboek en werkboek. De publicatie is aan te vragen bij SenterNovem;

 • ‘Slimme inrichting voor woonwijken’, projectbeschrijvingen van RO&V projecten – 2001/2002. De publicatie is aan te vragen bij SenterNovem;

 • CROW-publicatie 163 ‘Vervoersprestatie op locatie (VPL)’. De publicatie is te bestellen via www.crow.nl;

 • CROW-publicatie 191 ‘Langzaam Rijden Gaat Sneller – een handreiking voor verkeerskundigen’. Op cd-rom een simulatieprogramma toegevoegd, waarmee voor lokale situaties een inschatting mogelijk is van de toepassingsmogelijkheden van het concept. De publicatie is te bestellen via www.crow.nl;

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 7

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina