Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2005 t/m 31-07-2006

Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 17, tweede en vijfde lid van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

en artikel 165 van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2006]

De minister verstrekt aan de gemeenten voor het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006 een specifieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen als bedoeld in artikel 9a van de Wet op het primair onderwijs, artikel 18a van de Wet op de expertisecentra, artikel 18 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 7.1.4. van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze uitkering wordt uitsluitend aangewend ter bestrijding van de kosten van deze ondersteuning door een schoolbegeleidingsdienst.

Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 De hoogte van de specifieke uitkering voor de gemeente wordt, tenzij er sprake is van de situatie bedoeld in het tweede en derde lid, bepaald op basis van aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 op de scholen bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, stond ingeschreven vermeerderd met het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 op de beroepsopleiding van een instelling als bedoeld in de Wet educatie beroepsopleiding stond ingeschreven en bij de start van voornoemde opleiding volledig leerplichtig was in elke gemeente en een bedrag per leerling. Het bedrag voor het tijdvak van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006 wordt voor 1 december 2005 aan de gemeenten bekendgemaakt.

  • 2 Indien het aantal leerlingen in een gemeente in het kalenderjaar 2004 is veranderd of verandert als gevolg van een wijziging van de grenzen van de desbetreffende gemeente, kan de minister bij de berekening bedoeld in het eerste lid voor het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 januari 2006 uitgaan van het aantal leerlingen op 1 januari 2005. Indien het aantal leerlingen in een gemeente in het kalenderjaar 2005 is veranderd of verandert als gevolg van een wijziging van de grenzen van de desbetreffende gemeente, kan de minister bij de berekening bedoeld in het eerste lid voor het tijdvak van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006 uitgaan van het aantal leerlingen op 1 januari 2006.

  • 3 Indien het aantal leerlingen in een gemeente anders dan door een wijziging van de grenzen van die gemeente, op 1 oktober 2003 is gestegen met 5%, wordt het aantal leerlingen boven dit percentage voor het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 januari 2006 meegeteld als leerling. Indien het aantal leerlingen in een gemeente, anders dan door een wijziging van de grenzen van die gemeente, op 1 oktober 2004 is gestegen met een door de minister vast te stellen percentage, wordt het aantal leerlingen boven dat percentage voor het tijdvak van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006 meegeteld als leerling.

Artikel 4. Verantwoording van de gemeente

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Onze minister kan de uitkering geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien de uitkering niet is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze wet.

  • 2 Burgemeesters en wethouders van een gemeente, die een uitkering ontvangt als bedoeld in artikel 2 dragen er zorg voor dat zij beschikken over geordende gegevens ten behoeve van het door Onze minister te voeren beleid met betrekking tot het onderwijs aan zieke leerlingen, en verlenen desgevraagd medewerking aan door of namens Onze minister uit te voeren onderzoek dat geheel of mede op deze gegevens is gebaseerd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de regeling ‘Bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2005’ in werking met ingang van 1 augustus 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina