Circulaire Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2005)

Geldend van 01-07-2005 t/m heden

Circulaire Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2005)

I. Inleiding/managementinformatie

In deze circulaire worden bekendgemaakt de verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen en de verrekeningsbedragen betreffende verwarming, energie en water, zoals deze per 1 juli 2005 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast.

II. Aanpassing verrekeningsbedragen huurwaarde dienstwoning per 1 juli 2005

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 2005 met 2,2% te worden verhoogd.

Woningen welke op of na 1 juli 2004 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging.

In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 2,2%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.

De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 2004 tot april 2005.

Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 2005 als volgt wijzigen:

Verstrekking

huidig bedrag

nieuw bedrag

Verwarming van de woning

€ 70,65

€ 82,66

Energie voor kookdoeleinden

€ 28,10

€ 31,75

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

€ 23,99

€ 26,15

Leidingwater

€ 15,58

€ 15,74

Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen alsook bedragen die niet per 1 juli 2005 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 28 juni 2004, POIR/V 04/65106 (Stcrt. 123), opgenomen.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Terug naar begin van de pagina