Besluit verlening mandaat aan SenterNovem (uitvoering Subsidieregeling Prototype ETCS)

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 08-07-2005 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 29 juni 2005, nr. HDJZ/ABJZ/2005-1449, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de Subsidieregeling Prototype ETCS

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om besluiten te nemen met betrekking tot aanvragen voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Prototype ETCS.

  • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 De plaatsvervangend Directeur-Generaal Transport & Luchtvaart kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

  • 2 De plaatsvervangend Directeur-Generaal Transport & Luchtvaart geeft de gemandateerde in elk geval instructies ter zake van de beoordeling van de aanvragen voor subsidie die op grond van de Subsidieregeling Prototype ETCS bij de gemandateerde zijn ingediend.

  • 3 De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van de in het eerste en het tweede lid bedoelde instructies.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina