Subsidieregeling Prototype ETCS

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 08-07-2005 t/m 30-06-2011

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juni 2005, nr. HDJZ/ABJZ/2005-1446, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende bepalingen voor de subsidiëring van ombouw en typekeuring van ETCS in goederenlocomotieven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. ETCS: European Train Control System;

 • c. prototyping: het project om de eerste locomotief uit een serie van één type goedgekeurd te krijgen voor ETCS. Het project loopt van engineering, inbouw van apparatuur en testen tot en met de toelating van de locomotief. De keuring geschiedt conform het regime, beschreven in Annex E van de TSI van het subsysteem Control Command Signalling (CCS) onder richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PbEG L 110);

 • d. prototype: de locomotief die als resultaat van het prototyping wordt toegelaten op de Nederlandse spoorwegen;

 • e. keuringsinstantie: instantie aangewezen op grond van artikel 93 van de Spoorwegwet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De minister kan een subsidie verstrekken aan de eigenaar van een locomotief als bijdrage in de kosten voor de prototyping.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van het prototype.

 • 3 Het aantal subsidie aanvragen per spoorwegbedrijf, leasebedrijf of fabrikant is beperkt tot:

  • a. één, mits het prototype wordt gevolgd door seriematige ombouw van minimaal 2 locomotieven van het zelfde type.

  • b. twee, mits het tweede prototype wordt gevolgd door minimaal 9 locomotieven.

  • c. drie, mits het derde prototype wordt gevolgd door minimaal 14 locomotieven.

 • 4 De subsidie wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a. voor het type op geen andere wijze subsidie is ontvangen;

  • b. de locomotieven van het type worden ingezet op de Betuweroute;

  • c. een inzetcertificaat voor inzet op de Betuweroute, bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Spoorwegwet wordt verkregen voor 31 december 2007;

  • d. de documentatie over inbouw beschikbaar is voor alle toekomstige gebruikers van hetzelfde type locomotief.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Het subsidieplafond dat voor deze regeling beschikbaar is, bedraagt € 5.000.000 gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 2 Op de aanvragen wordt in volgorde van ontvangst beslist.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. de gegevens van de aanvrager bestaande uit de naam, het adres van de aanvrager, de dagtekening en de vermelding van de subsidieregeling waar aanspraak op wordt gemaakt;

  • b. vermelding van het type locomotief en ETCS boordapparatuur;

  • c. een overzicht van de te verrichten werkzaamheden aan de locomotief;

  • d. een overzicht van de leveranciers;

  • e. een voorcalculatie van alle werkzaamheden;

  • f. de periode waarin het project moet zijn uitgevoerd;

  • g. de naam van de keuringsinstantie, die de keuring uitvoert;

  • h. de seriegrootte van het type dat zal worden omgebouwd naar ETCS en ingezet op de Betuweroute.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Als subsidiabele kosten komen uitsluitend in aanmerking de volgende noodzakelijke, rechtstreeks aan het project toe te rekenen, door subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten voor:

  • a. engineering;

  • b. inbouw van de werkplaats en gebruikte materialen en hulpmiddelen;

  • c. veiligheidsstudie door de Independant Safety Assessor (ISA);

  • d. onderzoek en certificering door de keuringsinstantie;

  • e. voorbereiding en begeleiding van de prototyping;

  • f. aanschaf van de boordapparatuur.

 • 2 Tot de subsidiabele kosten behoren niet:

  • a. de kosten van stilstand van de locomotief;

  • b. de inzet van de machinist;

  • c. de training van het personeel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

De subsidie bedraagt ten hoogste:

 • a. € 700.000 voor goederenlocomotieven, die voor 1 januari 2004 waren toegelaten tot het Nederlandse spoorwegnet.

 • b. € 300.000 voor goederenlocomotieven, die voor 1 januari 2004 niet waren toegelaten tot het Nederlandse spoorwegnet.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De minister besluit over verlening van de subsidie binnen twee maanden na de datum waarop de aanvraag en alle bescheiden, bedoeld in artikel 4, tweede lid, zijn ontvangen.

 • 2 De minister kan, indien de gegevens genoemd in artikel 4, tweede lid, niet toereikend worden geacht, aanvullende gegevens opvragen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De subsidieontvanger vangt binnen drie maanden na de subsidieverlening met de uitvoering van de prototyping aan, doch uiterlijk voor 1 januari 2007.

 • 2 De subsidieontvanger die een wijziging aanbrengt in de prototyping of afziet van uitvoering van de prototyping of een onderdeel daarvan, deelt dit onverwijld mede aan de minister.

 • 3 De minister neemt binnen vier weken een beslissing of hij akkoord gaat met de wijziging of afstel van prototyping en deelt dit mede aan de subsidieontvanger.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De minister kan op aanvraag een voorschot verlenen.

 • 2 Het voorschot bedraagt maximaal 80% van het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 6. In de subsidiebeschikking wordt de fasering van de voorschotbetaling nader uitgewerkt.

 • 3 De fasering van het voorschot wordt bepaald door de gerealiseerde en geplande voortgang van de werkzaamheden van prototyping.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na voltooiing van de protoyping een aanvraag tot definitieve subsidievaststelling in.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van:

  • a. een schriftelijke verantwoording omtrent het verloop, de uitvoering en de resultaten van de activiteiten;

  • b. een financieel eindverslag, waarin de kosten, bedoeld in artikel 5, worden gespecificeerd, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3 De definitieve subsidie bedraagt maximaal de kosten, genoemd in artikel 6.

 • 4 Indien de subsidieontvanger niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, een aanvraag tot subsidievaststelling indient, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De minister neemt binnen 6 weken na ontvangst een beslissing op de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2 De subsidie wordt binnen 6 weken na de subsidievaststelling betaald, met verrekening van de verleende voorschotten.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Prototype ETCS.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina