Instellingsregeling Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2005, nr. DDS5357209, houdende instelling van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluiten:

Artikel 2

 • 1 De NCTb is onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenkomstig hun onderscheiden ministeriële bevoegdheden belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid inzake terrorismebestrijding alsmede met taken op het gebied van bewaking en beveiliging ter voorkoming van onder meer terroristische aanslagen.

 • 2 Tot het werkterrein van de NCTb behoren:

  • a. het zorg dragen voor de ontwikkeling van een helder en eenduidig beleid op het vlak van terrorismebestrijding, daaronder begrepen strategische en internationale beleidsontwikkeling en communicatiestrategie;

  • b. het regisseren van de samenwerking van de verschillende partijen op het specifieke terrein van terrorismebestrijding via structurele (procesgerichte) en incidentele (actiegerichte) regie en het – mede daardoor – realiseren van een hoge samenwerkingsgraad tussen die partijen;

  • c. het bijeenbrengen, combineren en veredelen van informatie van inlichtingenverschaffende diensten en bestuurlijke en wetenschappelijke bronnen ten behoeve van integrale analyses en dreigingsbeelden inzake terrorisme;

  • d. het zorg dragen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen met name terrorisme;

  • e. het toezicht op de inrichting van de keten van de beveiliging van de burgerluchtvaart en het toezicht op de kwaliteit van de beveiliging van de burgerluchtvaart;

  • f. het onderhouden, uitvoeren en vernieuwen van het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen;

  • g. het regisseren van de voorlichting en woordvoering over terrorismebestrijding.

Artikel 3a

 • 2 Aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van besluiten die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

  • a. de Koningin;

  • b. de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie;

  • c. de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

  • d. de vice-president van de Raad van State;

  • e. de president van de Algemene Rekenkamer; of

  • f. de Nationale ombudsman, indien de strekking daarvan is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman geen gevolg wordt gegeven.

 • 3 De NCTb wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan de rechtstreeks onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3b

 • 1 Voor de toepassing van artikel 3a en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a. volmacht om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2 Het doorgeven van een volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten is slechts toegestaan voor zover het regelmatig voorkomende rechtshandelingen betreft.

Artikel 3c

Deze regeling is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina